Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xiapex (collagenase Clostridium histolyticum) – Označavanje - M09AB02

Updated on site: 11-Oct-2017

Naziv lijekaXiapex
ATK šifraM09AB02
Tvarcollagenase Clostridium histolyticum
ProizvođačSwedish Orphan Biovitrum AB

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Kutija koja sadrži 1 bočicu praška i 1 bočicu otapala

1.NAZIV LIJEKA

Xiapex 0,9 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju kolagenaza clostridium histolyticum

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna bočica praška sadrži 0,9 mg kolagenaze clostridium histolyticum

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Prašak: sadrži saharozu, trometamol, kloridnu kiselinu

Otapalo: sadrži kalcijev klorid dihidrat, natrijev klorid, vodu za injekcije

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju 1 bočica praška

1 bočica otapala

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Samo u ozljedu.

Prije primjene rekonstituirati s odgovarajućim volumenom otapala.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Samo za jednokratnu primjenu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) SE-112 76 Stockholm

Švedska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/671/001

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC: {broj}

SN: {broj}

NN: {broj}

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE naljepnica bočice praška Xiapex

1.NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Xiapex 0,9 mg prašak za injekciju kolagenaza clostridium histolyticum

U ozljedu

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

6.DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

Naljepnica bočice s otapalom za primjenu sa Xiapexom

1.NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Otapalo za Xiapex

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitati uputu o lijeku.

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

3 ml

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept