Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xydalba (dalbavancin hcl) – Sažetak opisa svojstava lijeka - J01XA04

Updated on site: 11-Oct-2017

Naziv lijekaXydalba
ATK šifraJ01XA04
Tvardalbavancin hcl
ProizvođačAllergan Pharmaceuticals International Ltd

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek.

Za postupak prijavljivanja nuspojava vidjeti dio 4.8.

1.NAZIV LIJEKA

Xydalba 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaka bočica sadrži dalbavancinklorid što odgovara 500 mg dalbavancina.

Nakon rekonstitucije svaki ml sadrži 20 mg dalbavancina.

Razrijeđena otopina za infuziju mora imati konačnu koncentraciju od 1 do 5 mg/ml dalbavancina (vidjeti dio 6.6).

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Prašak za koncentrat za otopinu za infuziju (prašak za koncentrat).

Prašak bijele ili gotovo bijele do blijedo žute boje.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Xydalba je indicirana za liječenje akutnih bakterijskih infekcija kože i kožnih struktura u odraslih osoba (vidjeti dijelove 4.4 i 5.1).

Potrebno je uzeti u obzir službene smjernice o pravilnoj upotrebi antibakterijskih lijekova.

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Preporučena doza i trajanje liječenja za odrasle

Preporučena doza dalbavancina u odraslih bolesnika s akutnom bakterijskom infekcijom kože i kožnih struktura je ili 1500 mg u obliku jednokratne infuzije ili 1000 mg u infuziji nakon koje tjedan dana kasnije slijedi druga infuzija u dozi od 500 mg (vidjeti dijelove 5.1 i 5.2).

Starije osobe

Nije potrebno prilagođavanje doze (vidjeti dio 5.2).

Oštećenje bubrega

Nije potrebno prilagođavanje doze za bolesnike s blagim ili umjerenim oštećenjem bubrega (klirens kreatinina 30 do 79 ml/min). Nije potrebno prilagođavanje doze za bolesnike koji redovito primaju

hemodijalizu (3 puta u tjednu) i dalbavancinse može davati bez obzira na vrijeme primanja hemodijalize.

U bolesnika s kroničnim oštećenjem bubrega čiji je klirens kreatinina < 30 ml/min i koji se redovito ne podvrgavaju hemodijalizi, preporučena doza se smanjuje na 1000 mg dalbavancina u obliku jednokratne infuzije ili 750 mg nakon koje tjedan dana kasnije slijedi doza od 375 mg (vidjeti dio 5.2).

Oštećenje jetre

Nije potrebno prilagođavanje doze dalbavancina za bolesnike s blagim oštećenjem jetre (Child-Pugh A). Pri propisivanju dalbavancina bolesnicima s umjerenim ili teškim oštećenjem jetre

(Child-Pugh B & C) potreban je oprez, jer nema raspoloživih podataka za određivanje odgovarajućeg doziranja (vidjeti dio 5.2).

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost dalbavancina u djece u dobi od rođenja do < 18 godina još nije ustanovljena.

Trenutno dostupni podaci opisani su u dijelu 5.2, međutim nije moguće dati preporuku o doziranju.

Način primjene

Intravenska primjena

Xydalba se mora rekonstituirati i nakon toga razrijediti prije primjene intravenskom infuzijom tijekom 30-minutnog razdoblja. Za upute o rekonstituciji i razrjeđivanju lijeka prije primjene, vidjeti dio 6.6.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Reakcije preosjetljivosti

Lijek Xydalba potrebno je primjenjivati s oprezom u bolesnika s poznatom preosjetljivosti na ostale glikopeptide jer može doći do križne preosjetljivosti. Ako se pojavi alergijska reakcija na lijek Xydalba, potrebno je prekinuti primjenu lijeka i započeti odgovarajuću terapiju za alergijsku reakciju.

Proljev povezan s Clostridium difficile

Kolitis i pseudomembranozni kolitis povezani s antibakterijskim lijekovima prijavljeni su pri upotrebi gotovo svih antibiotika te mogu varirati u težini od blagih do po život opasnih. Stoga je važno uzeti u obzir tu dijagnozu u bolesnika kod kojih se pojavi proljev za vrijeme ili neposredno nakon liječenja dalbavancinom (vidjeti dio 4.8). U takvim okolnostima, potrebno je razmotriti prestanak primjene dalbavancina i primjenu potpornih mjera zajedno s primjenom specifičnog liječenja za Clostridium difficile. Ovi bolesnici se nikada ne smiju liječiti lijekovima koji potiskuju peristaltiku.

Reakcije povezane s infuzijom

Xydalba se primjenjuje intravenskom infuzijom kroz ukupno vrijeme infuzije od 30 minuta kako bi se smanjio rizik od reakcija povezanih s infuzijom. Brze intravenske infuzije glikopeptidnih antibakterijskih lijekova mogu uzrokovati reakcije koji sliče „sindromu crvenog čovjeka“, uključujući navale crvenila u gornjem dijelu tijela, urtikariju, svrbež i/ili osip. Prekid ili usporavanje infuzije može rezultirati prestankom ovih reakcija.

Oštećenje bubrega

Podaci o djelotvornosti i sigurnosti dalbavancina u bolesnika s klirensom kreatinina < 30 ml/min su ograničeni. Na temelju simulacija, potrebno je prilagođavanje doze za bolesnike s kroničnim oštećenjem bubrega čiji je klirens kreatinina < 30 ml/min i koji ne primaju redovitu hemodijalizu (vidjeti dijelove 4.2 i 5.2).

Mješovite infekcije

Kad se kod mješovitih infekcija posumnja na gram-negativne bakterije, bolesnike također treba liječiti odgovarajućim antibakterijskim lijekovima protiv gram-negativnih bakterija (vidjeti dio 5.1).

Organizmi koji nisu osjetljivi na lijek

Upotreba antibiotika može potaknuti prekomjerni rast mikroorganizama koji nisu osjetljivi na lijek. Ako se pojavi superinfekcija za vrijeme liječenja, potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere.

Ograničenja kliničkih podataka

Podaci o sigurnosti i djelotvornosti dalbavancina kad se primjenjuje u više od dvije doze (u razmaku od jednog tjedna) su ograničeni. U glavnim ispitivanjima akutnih bakterijskih infekcija kože i kožnih struktura, vrste liječenih infekcija bile su ograničene samo na celulitis/erizipel, apscese i infekcije rana. Nema iskustva s dalbavancinom u liječenju teško imunokompromitiranih bolesnika.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Rezultatiin vitro ispitivanja na receptorima na temelju probira (engl. receptor screening study) nisu ukazali na vjerojatnu interakciju s drugim terapijskim metama ili potencijal za klinički relevantne farmakodinamičke interakcije (vidjeti dio 5.1).

Nisu provedena klinička ispitivanja interakcija lijekova s dalbavancinom.

Potencijal utjecaja drugih lijekova na farmakokinetiku dalbavancina.

Dalbavancin se ne metabolizira putem enzima CYP in vitro, stoga nije vjerojatno da istodobna primjena s induktorima ili inhibitorima CYP utječe na farmakokinetiku dalbavancina.

Nije poznato je li dalbavancin supstrat jetrenih transportera unosa i efluksa. Istodobna primjena s inhibitorima tih transportera može povećati izloženost dalbavancinu. Primjeri takvih inhibitora transportera su pojačani inhibitori proteaze, verapamil, kinidin, itrakonazol, klaritromicin i ciklosporin.

Potencijal utjecaja dalbavancina na farmakokinetiku drugih lijekova.

Očekuje se nizak potencijal interakcije dalbavancina s lijekovima koji se metaboliziraju putem enzima CYP jer dalbavancin nije ni inhibitor ni induktor enzima CYP in vitro. Nema podataka o dalbavancinu kao inhibitoru CYP2C8.

Nije poznato je li dalbavancin inhibitor transportera. Ne može se isključiti povećana izloženost supstratima transportera osjetljivim na inhibiciju aktivnosti transportera, kao što su statini i digoksin, ako se primjenjuju u kombinaciji s dalbavancinom.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema podataka o primjeni dalbavancina kod trudnica. Ispitivanja na životinjama pokazala su reproduktivnu toksičnost (vidjeti dio 5.3).

Xydalba se ne preporučuje za vrijeme trudnoće osim ako nije neophodno.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se dalbavancin u majčino mlijeko u ljudi. Međutim, dalbavancin se izlučuje

u mlijeko štakora u laktaciji i mogao bi se izlučiti u majčino mlijeko u ljudi. Dalbavancin se peroralno ne apsorbira dobro; međutim, ne može se isključiti utjecaj na gastrointestinalnu ili usnu floru dojenčeta. Mora se donijeti odluka da li nastaviti/prekinuti dojenje ili nastaviti/prekinuti terapiju lijekom Xydalba uzimajući u obzir korist dojenja za dijete i korist terapije za ženu.

Plodnost

Ispitivanja na životinjama pokazala su smanjenu plodnost (vidjeti dio 5.3). Potencijalni rizik za ljude nije poznat.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Xydalba može imati mali utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima budući da je omaglica prijavljena kod malog broja bolesnika (vidjeti dio 4.8).

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

U kliničkim ispitivanjima faze 2/3, 2473 bolesnika su primila dalbavancin u obliku jednokratne infuzije od 1500 mg ili kao 1000 mg nakon čega je tjedan dana kasnije slijedila doza od 500 mg.

Najčešće nuspojave koje su se pojavile kod ≥ 1 % bolesnika liječenih dalbavancinom bile su mučnina (2,4 %), proljev (1,9 %) i glavobolja (1,3 %), te su uglavnom bile blage ili umjerene težine.

Tablični popis nuspojava (Tablica 1)

Sljedeće nuspojave su identificirane u kliničkim ispitivanjima faze 2/3 s dalbavancinom. Nuspojave su klasificirane prema klasifikaciji organskih sustava i učestalosti. Kategorije učestalosti proizlaze iz sljedeće konvencije: vrlo često (≥ 1/10), često (≥ 1/100 i < 1/10), manje često (≥ 1/1000 i < 1/100), rijetko (≥ 1/10 000 i < 1/1000).

Tablica 1

Klasifikacija organskih

Često

Manje često

Rijetko

sustava

 

 

 

Infekcije i infestacije

 

vulvovaginalna gljivična infekcija,

 

 

 

infekcija mokraćnog trakta, gljivična

 

 

 

infekcija, kolitis uzrokovan bakterijom

 

 

 

Clostridium difficile, oralna kandidijaza

 

Poremećaji krvi i limfnog

 

anemija, trombocitoza, eozinofilija,

 

sustava

 

leukopenija, neutropenija

 

 

 

 

 

Poremećaji imunološkog

 

 

anafilaktoidna

sustava

 

 

reakcija

Poremećaji metabolizma i

 

smanjeni apetit

 

prehrane

 

 

 

Psihijatrijski poremećaji

 

nesanica

 

Poremećaji živčanog

glavobolja

disgeuzija, omaglica

 

sustava

 

 

 

Krvožilni poremećaji

 

navale crvenila, flebitis

 

Poremećaji dišnog sustava,

 

kašalj

bronhospazam

prsišta i sredoprsja

 

 

 

 

 

 

 

Poremećaji probavnog

mučnina, proljev,

konstipacija, bol u abdomenu, dispepsija,

 

sustava

 

nelagoda u abdomenu, povraćanje

 

Poremećaji kože i

 

pruritus, urtikarija, osip

 

potkožnog tkiva

 

 

 

Klasifikacija organskih

Često

Manje često

Rijetko

sustava

 

 

 

Poremećaji reproduktivnog

 

vulvovaginalni pruritus

 

sustava i dojki

 

 

 

Opći poremećaji i reakcije

 

reakcije povezane s infuzijom

 

na mjestu primjene

 

 

 

Pretrage

 

povišena laktatdehidrogenaza u krvi,

 

 

 

povišena alanin aminotransferaza,

 

 

 

povišena aspartat aminotransferaza,

 

 

 

povišena mokraćna kiselina u krvi,

 

 

 

poremećeni testovi funkcije jetre,

 

 

 

povišene transaminaze, povišena alkalna

 

 

 

fosfataza u krvi, povećan broj trombocita,

 

 

 

povišena tjelesna temperatura,

 

 

 

povišenijetreni enzimi, povišena gama-

 

 

 

glutamil transferaza,

 

Opis odabranih nuspojava

Nuspojave skupine lijekova

Ototoksičnost je povezana s primjenom glikopeptida (vankomicin i teikoplanin). Bolesnici koji primaju istodobnu terapiju ototoksičnim lijekom, kao što je aminoglikozid, mogu biti pod povećanim rizikom.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V

4.9Predoziranje

Nisu dostupne specifične informacije o liječenju predoziranja dalbavancinom jer toksičnost koja ograničava dozu nije uočena u kliničkim ispitivanjima. U ispitivanjima faze 1, zdravi dobrovoljci primili su kumulativne doze do 4500 mg tijekom razdoblja do 8 tjedana bez znakova toksičnosti ili laboratorijskih rezultata koji bi uzrokovali kliničku zabrinutost. U ispitivanjima faze 3 bolesnici su primili jednokratne doze do 1500 mg.

Liječenje predoziranja dalbavancinom sastoji se od promatranja i općenito mjera potpore. Iako ciljani podaci u vezi primjene hemodijalize za liječenje predoziranja nisu dostupni, potrebno je napomenuti da je u ispitivanju faze 1 kod bolesnika s oštećenjem bubrega hemodijalizom u roku od 3 sata uklonjeno manje od 6 % preporučene doze dalbavancina.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: antibakterijski lijekovi za sistemsku primjenu, glikopeptidni antibakterijski lijekovi,ATK oznaka: J01XA04.

Mehanizam djelovanja

Dalbavancin je baktericidni lipoglikopeptid.

Njegov mehanizam djelovanja na osjetljive gram-pozitivne bakterije podrazumijeva prekid sinteze stanične stijenke vezanjem na terminalni D-alanil-D-alanin osnovnog peptida u nastajućem peptidoglikanu stanične stijenke, sprječavajući unakrsno povezivanje (transpeptidaciju i transglikozilaciju) podjedinica disaharida što rezultira smrću bakterijske stanice.

Mehanizam rezistencije

Sve gram-negativne bakterije urođeno su rezistentne na dalbavancin.

Rezistencija na dalbavancin kod Staphylococcus spp. i Enterococcus spp. posredovana je s VanA, genotipom koji rezultira modifikacijom ciljnog peptida u nastajućoj staničnoj stijenci. Na temelju in vitro ispitivanja, na aktivnost dalbavancina ne utječu druge skupine gena rezistencije na vankomicin.

MIK vrijednosti dalbavancina više su za stafilokoke umjereno osjetljive na vankomicin (VISA) nego za sojeve potpuno osjetljive na vankomicin. Ako izolati s višim MIK-om dalbavancina predstavljaju stabilne fenotipove i povezani su s rezistencijom na druge glikopeptide, tada bi vjerojatan mehanizam mogao biti porast broja glikopeptidnih ciljeva u nastajućem peptidoglikanu.

Križna rezistencija između dalbavancina i drugih skupina antibiotika nije primijećena u in vitro ispitivanjima.Rezistencija na meticilin ne utječe na aktivnost dalbavancina.

Interakcije s drugim antibakterijskim lijekovima

U in vitro ispitivanjima, nije primijećen antagonizam između dalbavancina i drugih često korištenih antibiotika (npr. cefepim, ceftazidim, ceftriakson, imipenem, meropenem, amikacin, aztreonam, ciprofloksacin, piperacilin/tazobaktam i trimetoprim/sulfametoksazol) kad su se testirali na 12 vrsti gram-negativnih patogena (vidjeti dio 4.5).

Granične vrijednosti pri testiranju osjetljivosti

Granične vrijednosti minimalne inhibitorne koncentracije (MIK) određene od strane Europskog povjerenstva za ispitivanje antimikrobne osjetljivosti (EUCAST) su:

Staphylococcus spp.: Osjetljiv ≤ 0,125 mg/l; Rezistentan > 0,125 mg/l,

Beta-hemolitički streptokoki skupine A, B, C, G: Osjetljiv ≤ 0,125 mg/l; Rezistentan > 0,125 mg/l,

Viridans streptokoki (samo skupina Streptococcusanginosus): Osjetljiv ≤ 0,125 mg/l; Rezistentan > 0,125 mg/l.

Odnos farmakokinetika/farmakodinamika (PK/PD)

Baktericidna aktivnost protiv stafilokoka in vitro ovisna je o vremenu pri serumskim koncentracijama dalbavancina sličnim onima dobivenim pri preporučenim dozama u ljudi.In vivo PK/PD odnos dalbavancina za S. aureus ispitivan je pomoću neutropenijskog modela infekcije na životinjama koji je pokazao da je neto smanjenje log10 jedinica koje stvaraju koloniju (CFU) bilo najveće kad su se veće doze davale rjeđe.

Klinička djelotvornost protiv specifičnih patogena

Djelotvornost je dokazana u kliničkim ispitivanjima protiv patogena navedenih za akutne bakterijske infekcije kože i kožnih struktura koji su bili osjetljivi na dalbavancin in vitro:

Staphylococcus aureus,

Streptococcus pyogenes,

Streptococcus agalactiae,

Streptococcus dysgalactiae,

Skupina Streptococcus anginosus (uključujući S. anginosus, S. intermedius i S. constellatus),

Antibakterijska aktivnost protiv drugih relevantnih patogena

Klinička djelotvornost nije ustanovljena protiv sljedećih patogena iako in vitro ispitivanja upućuju na to da su možda osjetljivi na dalbavancin u odsustvu stečenih mehanizama rezistencije:

Streptokoki skupine G,

Clostridium perfringens,

Peptostreptococcus spp.

Pedijatrijska populacija

Europska agencija za lijekove je odgodila obvezu podnošenja rezultata ispitivanja lijeka Xydalba

u jednoj ili više podskupina pedijatrijske populacije u akutnim bakterijskim infekcijama kože i kožnih struktura (vidjeti dijelove 4.2 i 5.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

5.2Farmakokinetička svojstva

Farmakokinetika dalbavancina okarakterizirana je kod zdravih ispitanika, bolesnika i posebnih populacija. Sistemska izloženost dalbavancinu je proporcionalna dozi nakon jednokratnih doza

u rasponu od 140 do 1120 mg, što ukazuje na linearnu farmakokinetiku dalbavancina. Nije primijećena akumulacija dalbavancina nakon višestrukih intravenskih infuzija primijenjenih jednom tjedno

u trajanju do 8 tjedana (1000 mg prvi dan, nakon čega je slijedilo do 7 tjednih doza od 500 mg) kod zdravih odraslih osoba.

Prosječni terminalni poluvijek eliminacije (t1/2) iznosio je 372 (raspon 333 do 405) sata. Farmakokinetika dalbavancina najbolje se opisuje pomoću modela s tri odjeljka (α i β faze distribucije nakon čega slijedi faza terminalne eliminacije). Tako se distribucijski poluvijek (t1/2β), koji čini većinu klinički relevantnog profila koncentracija-vrijeme nalazi u rasponu od 5 do 7 dana i u skladu je s doziranjem jednom tjedno.

Procijenjeni farmakokinetički parametri dalbavancina nakon dvokratne i jednokratne primjene doza prikazani su u Tablici 2. u nastavku.

Tablica 2

Prosječni (SD) farmakokinetički parametri dalbavancina korištenjem analize populacijske PK1

Parametar

Dvokratna doza2

Jednokratna doza3

Cmax (mg/l)

1. dan: 281 (52)

1. dan: 411 (86)

 

 

 

 

8. dan: 141 (26)

 

AUC0-dan14

18 100 (4600)

20 300 (5300)

(mg•h/l)

 

 

CL (l/h)

0,048 (0,0086)

0,049 (0,0096)

1Izvor: DAL-MS-01.

21000 mg 1. dan + 500 mg 8. dan; Studija DUR001-303 subjekta s PK uzorkom koji je bilo moguće ocijeniti.

31500 mg; Studija DUR001-303 subjekta s PK uzorkom koji je bilo moguće ocijeniti.

Vrijeme dostignute koncentracije dalbavancina u plazmi nakon dvokratne i jednokratne doze prikazano je na Slici 1.

Slika 1. Koncentracije dalbavancina u plazmi u odnosu na vrijeme u tipičnog bolesnika s bakterijskom infekcijom kože i kožnih struktura (simulacija korištenjem populacijskog farmakokinetičkog modela) za režim jednokratnog doziranja i režim doziranja u dvije doze.

Distribucija

Klirens i volumen distribucije u stanju dinamičke ravnoteže usporedivi su između zdravih ispitanika i bolesnika s infekcijom. Volumen distribucije u stanju dinamičke ravnoteže bio je sličan volumenu izvanstanične tekućine. Dalbavancin se reverzibilno veže na proteine ljudske plazme, prvenstveno na albumin. Vezanje dalbavancina na proteine plazme iznosi 93 % i ne mijenja se kao funkcija koncentracije lijeka, bubrežne ili jetrene insuficijencije. Nakon jednokratne intravenske doze od 1000 mg u zdravih dobrovoljaca AUC u tekućini u mjehurićima na koži (vezani i nevezani dalbavancin) iznosio je oko 60 % AUC-a plazme 7. dan nakon primjene doze.

Biotransformacija

Metaboliti u ljudskoj plazmi nisu uočeni u značajnim količinama. Metaboliti hidroksidalbavancin

i manozil aglikon otkriveni su u mokraći (< 25 % od primijenjene doze). Metabolički putovi odgovorni za stvaranje tih metabolita nisu identificirani; međutim, zahvaljujući relativno malom doprinosu metabolizma ukupnoj eliminaciji dalbavancina, ne očekuju se interakcije lijekova putem inhibicije ili indukcije metabolizma dalbavancina. Hidroksidalbavancin i manozil aglikon pokazali su značajno manju antibakterijsku aktivnost u usporedbi s dalbavancinom.

Eliminacija

Nakon primjene jednokratne doze od 1000 mg zdravim ispitanicima, prosječno je 19 % do 33 % primijenjene doze dalbavancina izlučeno u urinu u obliku dalbavancina, a 8 % do 12 % u obliku metabolita hidroksidalbavancina. Oko 20 % primijenjene doze je izlučeno u stolici.

Posebne populacije

Oštećenje bubrega

Farmakokinetika dalbavancina procijenjena je na 28 ispitanika s različitim stupnjevima oštećenja bubrega i na 15 podudarnih kontrolnih ispitanika s normalnom funkcijom bubrega. Nakon jednokratne doze od 500 mg ili 1000 mg dalbavancina, srednja vrijednost klirensa u plazmi (CLT) smanjena je

11 %, 35 %, i 47 % u ispitanika s blagim (CLCR 50 - 79 ml/min), umjerenim (CLCR 30 – 49 ml/min) odnosno teškim (CLCR < 30 ml/min) oštećenjem bubrega u usporedbi s ispitanicima s normalnom funkcijom bubrega. Srednja vrijednost AUC u ispitanika s klirensom kreatinina < 30 ml/min je bila otprilike dvaput veća. Klinički značaj smanjenja srednje vrijednosti CLT u plazmi i povezano povećanje AUC0-∞ uočeno u ovim farmakokinetičkim ispitivanjima dalbavancina u ispitanika s teškim oštećenjem bubrega nije ustanovljen. Farmakokinetika dalbavancina u ispitanika u završnom stadiju zatajenja bubrega koji redovito primaju hemodijalizu (3 puta tjedno) bila je slična onoj uočenoj u ispitanika s blagim do umjerenim oštećenjem bubrega, te se manje od 6 % primijenjene doze ukloni nakon 3 sata hemodijalize. Za upute o doziranju u ispitanika s oštećenjem bubrega vidjeti dio 4.2.

Oštećenje jetre

Farmakokinetika dalbavancina procijenjena je na 17 ispitanika s blagim, umjerenim ili teškim oštećenjem jetre i uspoređena je s 9 podudarnih zdravih ispitanika s normalnom funkcijom jetre.

Srednja vrijednost AUC bila je nepromijenjena u ispitanika s blagim oštećenjem jetre u usporedbi s ispitanicima s normalnom funkcijom jetre. Međutim, srednja vrijednost AUC smanjena je za 28 % kod ispitanika s umjerenim, odnosno 31 % kod ispitanika s teškim oštećenjem jetre. Uzrok i klinički značaj smanjene izloženosti kod ispitanika s umjerenim i teškim oštećenjem funkcije jetre su nepoznati. Za upute o doziranju u ispitanika s oštećenjem jetre vidjeti dio 4.2.

Spol

Nisu uočene klinički značajne razlike povezane sa spolom u farmakokinetici dalbavancina u zdravih ispitanika ili bolesnika s infekcijom. Nije potrebno prilagođavanje doze na temelju spola.

Starije osobe

Farmakokinetika dalbavancina nije se značajno mijenjala s dobi; prema tome, nije potrebno prilagođavanje doze na temelju dobi (vidjeti dio 4.2). Iskustvo s dalbavancinom kod starijih osoba je ograničeno: 276 bolesnika ≥ 75 godina bilo je uključeno u klinička ispitivanja faze 2/3, od kojih je 173 primilo dalbavancin. Bolesnici do 93 godine starosti bili su uključeni u klinička ispitivanja.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost lijeka Xydalba u djece u dobi od rođenja do < 18 godina još nije ustanovljena.

Ukupno je 10 pedijatrijskih bolesnika u dobi od 12 do 16 godina s infekcijama u izlječenju, primilo jednokratnu dozu dalbavancina od 1000 mg (tjelesna težina ≥ 60 kg) ili dozu dalbavancina od

15 mg/kg (tjelesna težina < 60 kg).

Srednje vrijednosti izloženosti dalbavancinu u plazmi, na temelju AUCinf (17 495 µg•h/ml i 16 248 µg •h/ml) i Cmax (212 µg/ml i 191 µg/ml) bile su slične kad je primijenjeno 1000 mg u

pedijatrijskih ispitanika (12-16 godina) težine > 60 kg (61,9 - 105,2 kg) i kad je primijenjeno 15 mg/kg u pedijatrijskih ispitanika težine < 60 kg (47,9-58,9 kg). Prividni terminalni t½ bio je sličan za doze dalbavancina od 1000 mg i 15 mg/kg, sa srednjim vrijednostima od 227 odnosno 202 sata. Sigurnosni profil dalbavancina u ispitanika u dobi između 12 i 16 godina u ovom ispitivanju bio je u skladu sa sigurnosnim profilom uočenim u odraslih liječenih dalbavancinom.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Toksičnost dalbavancina procijenjena je nakon svakodnevne intravenske primjene u trajanju do 3 mjeseca kod štakora i pasa. Toksičnost ovisna o dozi uključila je dokaze biokemijske pretrage

seruma i histološke dokaze bubrežnog i jetrenog oštećenja, smanjene parametre eritrocita i nadražaj na mjestu primjene. Samo u pasa primijećene su reakcije na infuziju karakterizirane oticanjem kože i/ili crvenilom (nepovezanim s mjestom primjene), bljedilom sluznice, salivacijom, povraćanjem, sedacijom i umjerenim padom krvnog tlaka te porastom srčane frekvencije ovisno o dozi. Ove reakcije na infuziju bile su prolazne (prošle su unutar 1 sat nakon doze) i bile su pripisane otpuštanju histamina. Profil toksičnosti dalbavancina u mladih štakora bio je u skladu s onim prethodno uočenim kod odraslih štakora pri istoj razini doze (mg/kg/dan).

Ispitivanja reproduktivne toksičnosti u štakora i kunića nisu dokazala teratogeni učinak. U štakora, pri izloženosti otprilike 3 puta većoj od kliničke izloženosti, uočena je smanjena plodnost i povećana incidencija smrtnosti zametka, smanjenje težine ploda i osifikacije skeleta i povećana smrtnost novorođenih. Kod kunića je došlo do pobačaja zajedno s toksičnosti za majku pri izloženostima ispod ljudskog terapijskog raspona.

Dugoročna ispitivanja kancerogenosti nisu provedena. Dalbavancin nije bio mutagen niti klastogen u seriji in vitro i in vivo testova genotoksičnosti.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

manitol (E421) laktoza hidrat

kloridna kiselina (za podešavanje pH ) natrijev hidroksid (za podešavanje pH )

6.2Inkompatibilnosti

Otopine natrijevog klorida mogu uzrokovati taloženje i ne smiju se koristiti za rekonstituciju ili razrjeđivanje (vidjeti dio 6.6).

Lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima ili intravenskim otopinama osim onih navedenih u dijelu 6.6.

6.3Rok valjanosti

Suhi prašak: 4 godine

Dokazana kemijska i fizička stabilnost lijeka Xydalba tijekom uporabe za rekonstituirani koncentrat i za razrijeđenu otopinu iznosi 48 sati na ili ispod 25 °C. Ukupna stabilnost tijekom uporabe od rekonstitucije do primjene ne smije prijeći 48 sati.

S mikrobiološkog stajališta, lijek treba odmah primijeniti. Ako se ne primijeni odmah, vrijeme i uvjeti čuvanja prije uporabe odgovornost su korisnika te obično ne smiju biti duži od 24 sata na 2°C do 8°C, osim ako je rekonstitucija/razrjeđivanje provedeno u kontroliranim i validiranim aseptičkim uvjetima.

Ne zamrzavati.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Uvjete čuvanja nakon rekonstitucije i razrjeđivanja lijeka vidjeti u dijelu 6.3.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Bočica od stakla tipa I od 48 ml za jednokratnu uporabu, s elastomernim čepom i zelenim “flip-off“ zatvaračem.

Svako pakiranje sadrži 1 bočicu.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Xydalba se mora rekonstituirati sterilnom vodom za injekcije i nakon toga razrijediti 5%-tnom (50 mg/ml) otopinom glukoze za infuziju.

Bočice s lijekom Xydalba namijenjene su samo za jednokratnu uporabu.

Upute za rekonstituciju i razrjeđivanje

Za rekonstituciju i razrjeđivanje lijeka Xydalba mora se koristiti aseptička tehnika.

1.Sadržaj svake bočice mora se rekonstituirati polaganim dodavanjem 25 ml vode za injekcije.

2.Nemojte tresti bočicu. Kako biste izbjegli pjenjenje, naizmjenično lagano okrećite

i preokrećite bočicu, dok se njen sadržaj potpuno ne otopi. Vrijeme rekonstitucije može trajati do 5 minuta.

3.Rekonstituirani koncentrat u bočici sadrži 20 mg/ml dalbavancina.

4.Rekonstituirani koncentrat mora biti bistra, bezbojna do žuta otopina bez vidljivih čestica.

5.Rekonstituirani koncentrat mora se dodatno razrijediti 5 %-tnom (50 mg/ml) otopinom glukoze za infuziju.

6.Za razrjeđivanje rekonstituiranog koncentrata, odgovarajući volumen koncentrata od

20 mg/ml mora se iz bočice prebaciti u vrećicu ili bocu za intravensku infuziju koja sadrži

5%-tnu (50 mg/ml)otopinu glukoze. Npr.: 25 ml koncentrata sadrži 500 mg dalbavancina.

7.Nakon razrjeđivanja, otopina za infuziju mora imati konačnu koncentraciju od

1 do 5 mg/ml dalbavancina.

8.Otopina za infuziju mora biti bistra, bezbojna do žuta otopina bez vidljivih čestica.

9.Ako otopina sadrži čestice ili promijeni boju, ona se mora baciti.

Xydalba se ne smije miješati s drugim lijekovima ili intravenskim otopinama. Otopine koje sadrže natrijev klorid mogu uzrokovati taloženje i NE SMIJU se koristiti za rekonstituciju i razrjeđivanje.

Kompatibilnost rekonstituiranog koncentrata lijeka Xydalba ustanovljena je samo s 5%-tnom (50 mg/ml) otopinom glukoze za infuziju.

Odlaganje

Bacite svu rekonstituiranu otopinu koja ostane neiskorištena.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Allergan Pharmaceuticals International Ltd.,

Clonshaugh Industrial Estate, Coolock,

Dublin 17,

Irska

8.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/986/001

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja:

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept