Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zalasta (olanzapine) – Označavanje - N05AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Naziv lijekaZalasta
ATK šifraN05AH03
Tvarolanzapine
ProizvođačKrka

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA ZA ZALASTA 2,5 mg TABLETE

1.NAZIV LIJEKA

Zalasta 2,5 mg tablete olanzapin

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka tableta sadrži 2,5 mg olanzapina.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu hidrat. Vidjeti uputu o lijeku za detaljnije informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

tableta

14 tableta

28 tableta

35 tableta

56 tableta

70 tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/415/001 (14 tableta)

EU/1/07/415/002 (28 tableta)

EU/1/07/415/003 (35 tableta)

EU/1/07/415/004 (56 tableta)

EU/1/07/415/005 (70 tableta)

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Zalasta 2,5 mg tablete

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

Sigurnosne oznake će se implementirati do 9. 2. 2019.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

<PC:

SN:

NN:>

Sigurnosne oznake će se implementirati do 9. 2. 2019.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER ZA ZALASTA 2,5 mg TABLETE

1. NAZIV LIJEKA

Zalasta 2,5 mg tablete olanzapin

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA ZA ZALASTA 5 mgTABLETE

1. NAZIV LIJEKA

Zalasta 5 mg tablete olanzapin

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka tableta sadrži 5 mg olanzapina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu hidrat. Vidjeti uputu o lijeku za detaljnije informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

tableta

14 tableta

28 tableta

35 tableta

56 tableta

70 tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/415/006 (14 tableta)

EU/1/07/415/007 (28 tableta)

EU/1/07/415/008 (35 tableta)

EU/1/07/415/009 (56 tableta)

EU/1/07/415/010 (70 tableta)

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Zalasta 5 mg tablete

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

Sigurnosne oznake će se implementirati do 9. 2. 2019.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

<PC:

SN:

NN:>

Sigurnosne oznake će se implementirati do 9. 2. 2019.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER ZA ZALASTA 5 mg TABLETE

1. NAZIV LIJEKA

Zalasta 5 mg tablete olanzapin

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA ZA ZALASTA 7,5 mg TABLETE

1. NAZIV LIJEKA

Zalasta 7,5 mg tablete olanzapin

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka tableta sadrži 7,5 mg olanzapina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu hidrat. Vidjeti uputu o lijeku za detaljnije informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

tableta

14 tableta

28 tableta

35 tableta

56 tableta

70 tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/415/011 (14 tableta)

EU/1/07/415/012 (28 tableta)

EU/1/07/415/013 (35 tableta)

EU/1/07/415/014 (56 tableta)

EU/1/07/415/015 (70 tableta)

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Zalasta 7,5 mg tablete

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

Sigurnosne oznake će se implementirati do 9. 2. 2019.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

<PC:

SN:

NN:>

Sigurnosne oznake će se implementirati do 9. 2. 2019.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER ZA ZALASTA 7,5 mg TABLETE

1. NAZIV LIJEKA

Zalasta 7,5 mg tablete olanzapin

2.N AZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA ZA ZALASTA 10 mg TABLETE

1. NAZIV LIJEKA

Zalasta 10 mg tablete olanzapin

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka tableta sadrži 10 mg olanzapina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu hidrat. Vidjeti uputu o lijeku za detaljnije informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

tableta

7 tableta

14 tableta

28 tableta

35 tableta

56 tableta

70 tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/415/016 (7 tableta)

EU/1/07/415/017 (14 tableta)

EU/1/07/415/018 (28 tableta)

EU/1/07/415/019 (35 tableta)

EU/1/07/415/020 (56 tableta)

EU/1/07/415/021 (70 tableta)

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Zalasta 10 mg tablete

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

Sigurnosne oznake će se implementirati do 9. 2. 2019.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

<PC:

SN:

NN:>

Sigurnosne oznake će se implementirati do 9. 2. 2019.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER ZA ZALASTA 10 mg TABLETE

1. NAZIV LIJEKA

Zalasta 10 mg tablete olanzapin

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA ZA ZALASTA 15 mg TABLETE

1. NAZIV LIJEKA

Zalasta 15 mg tablete olanzapin

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka tableta sadrži 15 mg olanzapina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu hidrat. Vidjeti uputu o lijeku za detaljnije informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

tableta

14 tableta

28 tableta

35 tableta

56 tableta

70 tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/415/022 (14 tableta)

EU/1/07/415/023 (28 tableta)

EU/1/07/415/024 (35 tableta)

EU/1/07/415/025 (56 tableta)

EU/1/07/415/026 (70 tableta)

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Zalasta 15 mg tablete

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

Sigurnosne oznake će se implementirati do 9. 2. 2019.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

<PC:

SN:

NN:>

Sigurnosne oznake će se implementirati do 9. 2. 2019.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER ZA ZALASTA 15 mg TABLETE

1. NAZIV LIJEKA

Zalasta 15 mg tablete olanzapin

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA ZA ZALASTA 20 mg TABLETE

1. NAZIV LIJEKA

Zalasta 20 mg tablete olanzapin

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka tableta sadrži 20 mg olanzapina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu hidrat. Vidjeti uputu o lijeku za detaljnije informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

tableta

14 tableta

28 tableta

35 tableta

56 tableta

70 tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/415/027 (14 tableta)

EU/1/07/415/028 (28 tableta)

EU/1/07/415/029 (35 tableta)

EU/1/07/415/030 (56 tableta)

EU/1/07/415/031 (70 tableta)

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Zalasta 20 mg tablete

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

Sigurnosne oznake će se implementirati do 9. 2. 2019.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

<PC:

SN:

NN:>

Sigurnosne oznake će se implementirati do 9. 2. 2019.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER ZA ZALASTA 20 mg TABLETE

1. NAZIV LIJEKA

Zalasta 20 mg tablete olanzapin

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA ZA ZALASTA 5 mg RASPADLJIVE TABLETE ZA USTA

I 1. NAZIV LIJEKA

I

Zalasta 5 mg raspadljive tablete za usta olanzapin

I 2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

I

Svaka raspadljiva tableta za usta sadrži 5 mg olanzapina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži aspartam. Vidjeti uputu o lijeku za detaljnije informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

raspadljiva tableta za usta

14 raspadljivih tableta za usta

28 raspadljivih tableta za usta

35 raspadljivih tableta za usta

56 raspadljivih tableta za usta

70 raspadljivih tableta za usta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

Ne uzimajte tablete mokrim rukama jer se tablete mogu prelomiti.

1.Primite blister za rubove i razdvojite jedno polje blistera od ostalog dijela, pažljivo trgajući duž perforacija koje ga okružuju.

2.Podignite rub folije te u potpunosti skinite foliju.

3.Istresite tabletu na svoju ruku.

4.Stavite tabletu na jezik čim ju izvadite iz pakiranja.

Progutajte tabletu sa ili bez vode.

Također možete staviti tabletu u čašu ili šalicu punu vode i odmah je popiti.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/415/032 (14 raspadljivih tableta za usta)

EU/1/07/415/033 (28 raspadljivih tableta za usta)

EU/1/07/415/034 (35 raspadljivih tableta za usta)

EU/1/07/415/035 (56 raspadljivih tableta za usta)

EU/1/07/415/036 (70 raspadljivih tableta za usta)

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Zalasta 5 mg raspadljive tablete za usta

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

Sigurnosne oznake će se implementirati do 9. 2. 2019.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

<PC:

SN:

NN:>

Sigurnosne oznake će se implementirati do 9. 2. 2019.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER ZA ZALASTA 5 mg RASPADLJIVE TABLETE ZA USTA

1. NAZIV LIJEKA

Zalasta 5 mg raspadljive tablete za usta olanzapin

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

1.Otrgnite.

2.Odvojite.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA ZA ZALASTA 7,5 mg RASPADLJIVE TABLETE ZA USTA

I 1. NAZIV LIJEKA

I

Zalasta 7,5 mg raspadljive tablete za usta olanzapin

I 2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

I

Svaka raspadljiva tableta za usta sadrži 7,5 mg olanzapina.

I 3. POPIS POMOĆNIH TVARI

I

Sadrži aspartam. Vidjeti uputu o lijeku za detaljnije informacije.

I 4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

I

raspadljiva tableta za usta

14 raspadljivih tableta za usta

28 raspadljivih tableta za usta

35 raspadljivih tableta za usta

56 raspadljivih tableta za usta

70 raspadljivih tableta za usta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

Ne uzimajte tablete mokrim rukama jer se tablete mogu prelomiti.

1.Primite blister za rubove i razdvojite jedno polje blistera od ostalog dijela, pažljivo trgajući duž perforacija koje ga okružuju.

2.Podignite rub folije te u potpunosti skinite foliju.

3.Istresite tabletu na svoju ruku.

4.Stavite tabletu na jezik čim ju izvadite iz pakiranja.

Progutajte tabletu sa ili bez vode.

Također možete staviti tabletu u čašu ili šalicu punu vode i odmah je popiti.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/415/037 (14 raspadljivih tableta za usta)

EU/1/07/415/038 (28 raspadljivih tableta za usta)

EU/1/07/415/039 (35 raspadljivih tableta za usta)

EU/1/07/415/040 (56 raspadljivih tableta za usta)

EU/1/07/415/041 (70 raspadljivih tableta za usta)

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Zalasta 7,5 mg raspadljive tablete za usta

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

Sigurnosne oznake će se implementirati do 9. 2. 2019.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

<PC:

SN:

NN:>

Sigurnosne oznake će se implementirati do 9. 2. 2019.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER ZA ZALASTA 7,5 mg RASPADLJIVE TABLETE ZA USTA

1. NAZIV LIJEKA

Zalasta 7,5 mg raspadljive tablete za usta olanzapin

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

1.Otrgnite.

2.Odvojite.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA ZA ZALASTA 10 mg RASPADLJIVE TABLETE ZA USTA

I 1. NAZIV LIJEKA

I

Zalasta 10 mg raspadljive tablete za usta olanzapin

I 2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

I

Svaka raspadljiva tableta za usta sadrži 10 mg olanzapina.

I 3. POPIS POMOĆNIH TVARI

I

Sadrži aspartam. Vidjeti uputu o lijeku za detaljnije informacije.

I 4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

I

raspadljiva tableta za usta

14 raspadljivih tableta za usta

28 raspadljivih tableta za usta

35 raspadljivih tableta za usta

56 raspadljivih tableta za usta

70 raspadljivih tableta za usta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

Ne uzimajte tablete mokrim rukama jer se tablete mogu prelomiti.

1.Primite blister za rubove i razdvojite jedno polje blistera od ostalog dijela, pažljivo trgajući duž perforacija koje ga okružuju.

2.Podignite rub folije te u potpunosti skinite foliju.

3.Istresite tabletu na svoju ruku.

4.Stavite tabletu na jezik čim ju izvadite iz pakiranja.

Progutajte tabletu sa ili bez vode.

Također možete staviti tabletu u čašu ili šalicu punu vode i odmah je popiti.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/415/042 (14 raspadljivih tableta za usta)

EU/1/07/415/043 (28 raspadljivih tableta za usta)

EU/1/07/415/044 (35 raspadljivih tableta za usta)

EU/1/07/415/045 (56 raspadljivih tableta za usta)

EU/1/07/415/046 (70 raspadljivih tableta za usta)

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Zalasta 10 mg raspadljive tablete za usta

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

Sigurnosne oznake će se implementirati do 9. 2. 2019.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

<PC:

SN:

NN:>

Sigurnosne oznake će se implementirati do 9. 2. 2019.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER ZA ZALASTA 10 mg RASPADLJIVE TABLETE ZA USTA

1. NAZIV LIJEKA

Zalasta 10 mg raspadljive tablete za usta olanzapin

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

1.Otrgnite.

2.Odvojite.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA ZA ZALASTA 15 mg RASPADLJIVE TABLETE ZA USTA

I 1. NAZIV LIJEKA

I

Zalasta 15 mg raspadljive tablete za usta olanzapin

I 2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

I

Svaka raspadljiva tableta za usta sadrži 15 mg olanzapina.

I 3. POPIS POMOĆNIH TVARI

I

Sadrži aspartam. Vidjeti uputu o lijeku za detaljnije informacije.

I 4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

I

raspadljiva tableta za usta

14 raspadljivih tableta za usta

28 raspadljivih tableta za usta

35 raspadljivih tableta za usta

56 raspadljivih tableta za usta

70 raspadljivih tableta za usta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

Ne uzimajte tablete mokrim rukama jer se tablete mogu prelomiti.

1.Primite blister za rubove i razdvojite jedno polje blistera od ostalog dijela, pažljivo trgajući duž perforacija koje ga okružuju.

2.Podignite rub folije te u potpunosti skinite foliju.

3.Istresite tabletu na svoju ruku.

4.Stavite tabletu na jezik čim ju izvadite iz pakiranja.

Progutajte tabletu sa ili bez vode.

Također možete staviti tabletu u čašu ili šalicu punu vode i odmah je popiti.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/415/047 (14 raspadljivih tableta za usta)

EU/1/07/415/048 (28 raspadljivih tableta za usta)

EU/1/07/415/049 (35 raspadljivih tableta za usta)

EU/1/07/415/050 (56 raspadljivih tableta za usta)

EU/1/07/415/051 (70 raspadljivih tableta za usta)

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Zalasta 15 mg raspadljive tablete za usta

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

Sigurnosne oznake će se implementirati do 9. 2. 2019.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

<PC:

SN:

NN:>

Sigurnosne oznake će se implementirati do 9. 2. 2019.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER ZA ZALASTA 15 mg RASPADLJIVE TABLETE ZA USTA

1. NAZIV LIJEKA

Zalasta 15 mg raspadljive tablete za usta olanzapin

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

1.Otrgnite.

2.Odvojite.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA ZA ZALASTA 20 mg RASPADLJIVE TABLETE ZA USTA

I 1. NAZIV LIJEKA

I

Zalasta 20 mg raspadljive tablete za usta olanzapin

I 2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

I

Svaka raspadljiva tableta za usta sadrži 20 mg olanzapina.

I 3. POPIS POMOĆNIH TVARI

I

Sadrži aspartam. Vidjeti uputu o lijeku za detaljnije informacije.

I 4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

I

raspadljiva tableta za usta

14 raspadljivih tableta za usta

28 raspadljivih tableta za usta

35 raspadljivih tableta za usta

56 raspadljivih tableta za usta

70 raspadljivih tableta za usta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

Ne uzimajte tablete mokrim rukama jer se tablete mogu prelomiti.

1.Primite blister za rubove i razdvojite jedno polje blistera od ostalog dijela, pažljivo trgajući duž perforacija koje ga okružuju.

2.Podignite rub folije te u potpunosti skinite foliju.

3.Istresite tabletu na svoju ruku.

4.Stavite tabletu na jezik čim ju izvadite iz pakiranja.

Progutajte tabletu sa ili bez vode.

Također možete staviti tabletu u čašu ili šalicu punu vode i odmah je popiti.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/415/052 (14 raspadljivih tableta za usta)

EU/1/07/415/053 (28 raspadljivih tableta za usta)

EU/1/07/415/054 (35 raspadljivih tableta za usta)

EU/1/07/415/055 (56 raspadljivih tableta za usta)

EU/1/07/415/056 (70 raspadljivih tableta za usta)

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Zalasta 20 mg raspadljive tablete za usta

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

Sigurnosne oznake će se implementirati do 9. 2. 2019.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

<PC:

SN:

NN:>

Sigurnosne oznake će se implementirati do 9. 2. 2019.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER ZA ZALASTA 20 mg RASPADLJIVE TABLETE ZA USTA

1. NAZIV LIJEKA

Zalasta 20 mg raspadljive tablete za usta olanzapin

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

1.Otrgnite.

2.Odvojite.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept