Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zinforo (ceftaroline fosamil) – Sažetak opisa svojstava lijeka - J01DI02

Updated on site: 11-Oct-2017

Naziv lijekaZinforo
ATK šifraJ01DI02
Tvarceftaroline fosamil
ProizvođačPfizer Ireland Pharmaceuticals

1.NAZIV LIJEKA

Zinforo 600 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna bočica sadrži ceftarolinfosamil solvat acetatne kiseline hidrat što odgovara 600 mg ceftarolinfosamila.

Nakon rekonstitucije, 1 ml otopine sadrži 30 mg ceftarolinfosamila.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Prašak za koncentrat za otopinu za infuziju (prašak za koncentrat).

Blijedožućkasto-bijeli do svijetložuti prašak.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Zinforo je indiciran za liječenje sljedećih infekcija u odraslih i djece u dobi od navršena 2 mjeseca nadalje (vidjeti dijelove 4.4 i 5.1):

kompliciranih infekcija kože i mekog tkiva

izvanbolnički stečene pneumonije.

Moraju se uzeti u obzir službene preporuke u vezi primjerene primjene antimikrobnih lijekova.

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Odrasli i adolescenti (u dobi od navršenih 12 do <18 godina čija je tjelesna težina ≥33 kg) sa klirensom kreatinina (CrCL) >50 ml/min: vidjeti Tablicu 1.

Tablica 1. Doziranje u odraslih i adolescenata (u dobi od navršenih 12 do <18 godina, tjelesne težine ≥33 kg) sa CrCL >50 ml/min

Infekcija

Doza

Učestalost

Trajanje infuzije

Trajanje

 

 

primjene

(minute)

liječenja (dani)

komplicirane

 

 

 

 

infekcije kože i

600 mg

Svakih 12 sati

5-14

mekog tkivaa

izvanbolnički

 

 

 

 

stečena

600 mg

Svakih 12 sati

pneumonija

 

 

 

 

a Na temelju farmakokinetičke i farmakodinamičke analize, preporučeni režim doziranja za liječenje komplicirane infekcije kože i mekog tkiva čiji je uzročnik S. aureus, kod kojeg je MIK ceftarolina 2 ili 4 mg/l je 600 mg svakih 8 sati putem dvosatne infuzije. Vidjeti dijelove 4.4 i 5.1.

Djeca u dobi od navršena 2 mjeseca do <12 godina sa CrCL >50 ml/min i adolescenti u dobi od navršenih 12 do <18 godina čija je tjelesna težina <33 kg i sa CrCL >50 ml/min: vidjeti Tablicu 2.

Preporučeno trajanje liječenja je 5-14 dana kod komplicirane infekcije kože i mekog tkiva i 5-7 dana kod izvanbolnički stečene pneumonije.

Tablica 2 Doziranje u djece u dobi od navršena 2 mjeseca do <12 godina sa CrCL >50 ml/min i adolescenata u dobi od navršenih 12 do <18 godina, tjelesne težine <33 kg i sa CrCL >50 ml/mina

Dob i tjelesna težina Doziranje Učestalost primjene Trajanje infuzije (minute)

≥12 godina do <18

12 mg/kgb

Svakih 8 sati

godina i tjelesna težina

 

 

 

<33 kg

 

 

 

≥2 godine do <12

12 mg/kgb

Svakih 8 sati

godina

 

 

 

≥2 mjeseca do <2

8 mg/kg

Svakih 8 sati

godine

 

 

 

aPreporuke doziranja primjenjive su za liječenje uzročnika S. aureus kod kojeg je MIK ceftarolina ≤1 mg/l

bDoza koja se primjenjuje svakih 8 sati ne smije prelaziti 400 mg

Posebne populacije

Starije osobe

Nije potrebna prilagodba doziranja u starijih bolesnika s vrijednostima klirensa kreatinina > 50 ml/min (vidjeti dio 5.2).

Oštećenje funkcije bubrega

Ako je klirens kreatinina (CrCL) ≤ 50 ml/min, doza se mora prilagoditi prema uputama u Tablici 3 i 4 (vidjeti dio 5.2). Preporučeno trajanje liječenja je isto kao i kod bolesnika sa CrCL >50 ml/min.

Preporučene doze za djecu i adolescente temelje se na farmakokinetičkom modeliranju.

Nema dovoljno podataka za preporuku prilagodbe doziranja u adolescenata u dobi od navršenih 12 do <18 godina čija je tjelesna težina <33 kg te u djece u dobi od navršene 2 do 12 godina koji imaju završnu fazu bubrežne bolesti.

Nema dovoljno podataka za preporuku prilagodbe doziranja u djece u dobi od navršena 2 mjeseca do <2 godine koja imaju umjereno do teško oštećenje funkcije bubrega ili završnu fazu bubrežne bolesti.

Tablica 3. Doziranje u odraslih i adolescenata (u dobi od navršenih 12 do <18 godina, tjelesne težine ≥33 kg) sa CrCL ≤50 ml/min

Infekcije

Klirens kreatininaa

Doziranje

Učestalost

Trajanje

 

(ml/min)

 

primjenec

infuzije

 

 

 

 

(minute)c

komplicirane infekcije

> 30 do ≤ 50

400 mg

Svakih 12 sati

kože i mekog tkiva i

≥ 15 do ≤ 30

300 mg

Svakih 12 sati

izvanbolnički stečena

završna faza bubrežne

200 mg

Svakih 12 sati

pneumonija

bolesti, uključujući

 

 

 

 

hemodijalizub

 

 

 

aIzračunato korištenjem Cockcroft- Gaultove formule

bZinforo se treba primjenjivati nakon hemodijalize u dane hemodijalize

cNa temelju farmakokinetičke i farmakodinamičke analize, preporučeni režim doziranja za liječenje komplicirane infekcije kože i mekog tkiva čiji je uzročnik S. aureus, kod kojeg je MIK ceftarolina 2 ili 4 mg/l je doza navedena u tablici prema kategoriji funkcije bubrega primijenjena svakih 8 sati putem dvosatne infuzije. Vidjeti dijelove 4.4 i 5.1.

Tablica 4. Doziranje u djece u dobi od navršene 2 do <12 godina sa CrCL ≤50 mL/min i adolescenata u dobi od navršenih 12 do <18 godina, tjelesne težine <33 kg i sa CrCL ≤50 mL/min

Klirens

Dob i tjelesna

Doziranjeb, c

Učestalost

Trajanje infuzije

kreatininaa

težina

 

primjeneb

(minute)b

(ml/min)

 

 

 

 

>30 do ≤50

≥12 godina do

8 mg/kgd

Svakih 8 sati

 

<18 godina i

 

 

 

 

tjelesna težina

 

 

 

 

<33 kg

8 mg/kgd

 

 

 

≥2 godine do <12

Svakih 8 sati

 

godina

 

 

 

≥15 do ≤30

>12 godina do

6 mg/kge

Svakih 8 sati

 

<18 godina i

 

 

 

 

tjelesna težina

 

 

 

 

<33 kg

6 mg/kge

 

 

 

≥2 godine do <12

Svakih 8 sati

 

godina

 

 

 

aIzračunato pomoću Schwartzove formule

bPreporuke doziranja primjenjive su za liječenje uzročnika S. aureus kod kojeg je MIK ceftarolina ≤1 mg/l

cDoza se temelji na CrCL. CrCL treba pomno pratiti i dozu prilagoditi promjenama bubrežne funkcije

dDoza koja se primjenjuje svakih 8 sati ne smije prelaziti 300 mg

eDoza koja se primjenjuje svakih 8 sati ne smije prelaziti 200 mg

Oštećenje funkcije jetre

Ne smatra se potrebnim prilagođavati dozu u bolesnika s oštećenjem jetrene funkcije (vidjeti dio 5.2).

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost lijeka Zinforo u djece mlađe od 2 mjeseca nisu još ustanovljene. Nema dostupnih podataka.

Način primjene

Za intravensku primjenu. Zinforo se primjenjuje intravenskom infuzijom tijekom 60 ili 120 minuta kod svih infuzijskih volumena (50 ml, 100 ml ili 250 ml) (vidjeti dio 6.6).

Volumeni infuzije u pedijatrijskih bolesnika razlikovat će se ovisno o tjelesnoj težini djeteta. Koncentracija otopine za infuziju tijekom pripremanja i primjene ne smije prelaziti 12 mg/ml ceftarolinfosamila.

Za upute o rekonstituciji i razrjeđivanju lijeka prije primjene vidjeti dio 6.6.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1. Preosjetljivost na cefalosporinske antibiotike.

Trenutna i teška preosjetljivost (npr. anafilaktička reakcija) na bilo koju drugu vrstu beta-laktamskih antibiotika (npr. peniciline ili karbapeneme).

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Reakcije preosjetljivosti

Moguće su ozbiljne, ponekad i smrtonosne reakcije preosjetljivosti (vidjeti dijelove 4.3 i 4.8).

Bolesnici koji su preosjetljivi na cefalosporine, peniciline ili druge beta-laktamske antibiotike mogu također biti preosjetljivi i na ceftarolinfosamil. Ceftarolin je potrebno koristiti s oprezom u bolesnika koji su imali reakcije preosjetljivosti, koje nisu bile teške, na bilo koje druge beta-laktamske

antibiotioke (npr. peniciline ili karbapeneme). Ako tijekom liječenja lijekom Zinforo nastupi teška alergijska reakcija, mora se prekinuti primjenu lijeka i poduzeti odgovarajuće mjere.

Proljev uzrokovan bakterijom Clostridium difficile

Prilikom liječenja ceftarolinfosamilom prijavljeni su kolitis izazvan antibiotikom i pseudomembranski kolitis, koji mogu imati raspon intenziteta, od blagog do opasnog po život. Stoga je važno da se u bolesnika u kojih se tijekom ili nakon primjene ceftarolinfosamila pojavi proljev uzme u obzir i ova dijagnoza (vidjeti dio 4.8). U takvim se okolnostima mora razmotriti prekid liječenja ceftarolin fosamilom te primjenu potpornih mjera zajedno s primjenom specifičnog liječenja protiv Clostridium difficile.

Neosjetljivi organizmi

Tijekom ili nakon liječenja lijekom Zinforo mogu nastupiti superinfekcije.

Bolesnici s postojećim poremećajima s napadajima

Napadaji su zabilježeni u toksikološkim ispitivanjima pri razinama Cmax ceftarolina koje su bile 7-25 puta više od razina u ljudi (vidjeti dio 5.3). Iskustvo u kliničkim ispitivanjima s

ceftarolinfosamilom u bolesnika s postojećim poremećajima s napadajima je vrlo ograničeno. Stoga se Zinforo u ovoj populaciji bolesnika mora primjenjivati uz oprez.

Serokonverzija dokazana direktnim antiglobulinskim testom (Coombsovim testom) i potencijalni rizik od hemolitičke anemije

Tijekom liječenja cefalosporinima može se razviti pozitivan nalaz direktnog antiglobulinskog testa (DAGT). Incidencija serokonverzije DAGT-a u bolesnika koji su primali ceftarolinfosamil iznosila je 11,2% u objedinjenim podacima iz pet pivotalnih studija uz primjenu svakih 12 sati (600 mg primijenjeno tijekom 60 minuta, svakih 12 sati) te 32,3% u studiji na bolesnicima koji su primali ceftarolinfosamil svakih 8 sati (600 mg primijenjeno tijekom 120 minuta, svakih 8 sati). U kliničkim ispitivanjima nije bilo znakova hemolize u bolesnika koji su tijekom liječenja razvili pozitivan DAGT. Međutim, ne može se isključiti mogućnost da će se pri liječenju cefalosporinima, uključujući Zinforo, možda razviti hemolitička anemija. Mora se ispitati tu mogućnost u bolesnika koji tijekom ili nakon liječenja lijekom Zinforo dobiju anemiju.

Ograničenja kliničkih podataka

Nema iskustva s primjenom ceftarolina u liječenju izvanbolnički stečene pneumonije u sljedećih skupina bolesnika: u imunokompromitiranih bolesnika, bolesnika s teškom sepsom/septičkim šokom, bolesnika s postojećom teškom bolešću pluća, bolesnika u klasi rizika V prema PORT bodovnom sustavu i/ili s izvanbolnički stečenom pneumonijom koja pri dolasku zahtijeva umjetnu ventilaciju, bolesnika s izvanbolnički stečenom pneumonijom čiji je uzročnik S. aureus rezistentan na meticilin te bolesnika kojima je potrebna intenzivna skrb. U liječenju takvih bolesnika savjetuje se oprez.

Nema iskustva s primjenom ceftarolina u liječenju infekcija kože i mekog tkiva u sljedećih skupina bolesnika: u imunokompromitiranih bolesnika, bolesnika s teškom sepsom/septičkim šokom, bolesnika s nekrotizirajućim fasciitisom, perirektalnim apscesom, bolesnika s opeklinama trećeg stupnja ili opsežnim opeklinama. Iskustvo u liječenju bolesnika s infekcijama dijabetičkog stopala je ograničeno. U liječenju takvih bolesnika savjetuje se oprez.

Podaci iz kliničkih ispitivanja o primjeni ceftarolina za liječenje komplicirane infekcije kože i mekog tkiva čiji je uzročnik S. aureus sa MIK-om > 1 mg/l su ograničeni. Preporučeno doziranje lijeka Zinforo, prikazano u Tablici 1 i 3 za liječenje komplicirane infekcije kože i mekog tkiva čiji je uzročnik S. aureus, kod kojeg je MIK ceftarolina 2 ili 4 mg/l je temeljeno na farmakokinetičkom- farmakodinamičkom modeliranju i simulacijama (vidjeti dijelove 4.2 i 5.1). Zinforo se ne smije koristiti za liječenje komplicirane infekcije kože i mekog tkiva čiji je uzročnik S. aureus, kod kojeg je MIK ceftarolina >4 mg/l.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu provedena klinička ispitivanja interakcija lijekova s ceftarolinfosamilom.

Očekuje se da će potencijal interakcije ceftarolina ili ceftarolinfosamila s lijekovima koji se metaboliziraju pomoću enzima CYP450 biti malen s obzirom da oni nisu ni inhibitori niti induktori tih enzima in vitro. Ceftarolin i ceftarolinfosamil se ne metaboliziraju pomoću enzima CYP450 in vitro, stoga nije vjerojatno da bi istodobno primijenjeni induktori ili inhibitori CYP450 utjecali na farmakokinetiku ceftarolina.

Ceftarolin nije ni supstrat, niti inhibitor bubrežnih unosnih transportnih proteina (OCT2, OAT1 i OAT3) in vitro. Stoga se ne očekuju interakcije ceftarolina s lijekovima koji su supstrati ili inhibitori tih prijenosnika (npr. probenecid).

Pedijatrijska populacija

Kao i kod odraslih, očekuje se niska mogućnost interakcija u pedijatrijskoj populaciji.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema podataka ili su podaci o primjeni ceftarolinfosamila u trudnica ograničeni. Ispitivanja na životinjama provedena u štakora i kunića ne ukazuju na štetne učinke na reproduktivnu toksičnost pri izloženostima sličnima terapijskim koncentracijama. Nakon primjene tijekom trudnoće i laktacije u štakora nije bilo učinka na okotnu težinu ni rast mladunčadi, iako su opažene manje promjene u tjelesnoj težini ploda i usporeno okoštavanje interparijetalne kosti kada se ceftarolinfosamil primjenjivao tijekom organogeneze (vidjeti dio 5.3).

Kao mjera opreza, preporučuje se izbjegavati primjenu lijeka Zinforo tijekom trudnoće, osim ako kliničko stanje žene ne zahtijeva liječenje antibiotikom koji ima antibakterijski profil kakav ima Zinforo.

Dojenje

Nije poznato izlučuju li se ceftarolinfosamil ili ceftarolin u majčino mlijeko. Ne može se isključiti rizik za novorođenče/dojenče. Potrebno je odlučiti da li prekinuti dojenje ili prekinuti liječenje/suzdržati se od liječenja lijekom Zinforo uzimajući u obzir korist dojenja za dijete i korist liječenja za ženu.

Plodnost

Nisu ispitivani učinci ceftarolinfosamila na plodnost u ljudi. Ispitivanja ceftarolinfosamila u životinja ne ukazuju na štetne učinke na plodnost (vidjeti dio 5.3).

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Mogu se javiti nuspojave npr. omaglica i to može utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima (vidjeti dio 4.8).

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Najčešće nuspojave koje su se javile u ≥ 3% od otprilike 3242 bolesnika liječenih lijekom Zinforo u kliničkim ispitivanjima bile su proljev, glavobolja, mučnina i svrbež, a uglavnom su bile blage ili umjerene težine. Bolest uzrokovana bakterijom Clostridium difficile i teške reakcije preosjetljivosti također se mogu pojaviti.

Veća incidencija osipa u bolesnika azijskog porijekla (vidjeti niže) i veća incidencija serokonverzije DAGT-a (vidjeti dio 4.4) zapaženi su u ispitivanju lijeka Zinforo 600 mg primjenjenog tijekom 120 minuta svakih 8 sati u odraslih bolesnika s kompliciranim infekcijama kože i mekog tkiva.

Tablični prikaz nuspojava

Sljedeće su nuspojave zabilježene tijekom kliničkih ispitivanja i nakon stavljanja lijeka Zinforo u promet. Nuspojave su klasificirane prema organskim sustavima i učestalosti. Kategorije učestalosti definirane su na slijedeći način: vrlo često (≥ 1/10), često (≥ 1/100 i < 1/10), manje često (≥ 1/1000 i < 1/100), rijetko (≥ 1/10 000 i < 1/1000), nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Tablica 5 Učestalost nuspojava prema organskim sustavima na temelju kliničkih ispitivanja i iskustava nakon stavljanja lijeka u promet

Organski

Vrlo često

Često

Manje često

Rijetko

Nepoznato

sustav

 

 

 

 

 

Infekcije i

 

 

Kolitis

 

 

infestacije

 

 

uzrokovan

 

 

 

 

 

bakterijom

 

 

 

 

 

Clostridium

 

 

 

 

 

difficile (vidjeti

 

 

 

 

 

dio 4.4)

 

 

Poremećaji krvi

 

 

Anemija,

Agranulocitoza

Eozinofilija

i limfnog

 

 

leukopenija,

 

 

sustava

 

 

neutropenija,

 

 

 

 

 

trombocitopenija,

 

 

 

 

 

produljeno

 

 

 

 

 

protrombinsko

 

 

 

 

 

vrijeme (PV),

 

 

 

 

 

produljeno

 

 

 

 

 

aktivirano

 

 

 

 

 

parcijalno

 

 

 

 

 

tromboplastinsko

 

 

 

 

 

vrijeme (aPTV),

 

 

 

 

 

povećanje

 

 

 

 

 

međunarodnog

 

 

 

 

 

normaliziranog

 

 

 

 

 

omjera (INR)

 

 

Poremećaji

 

Osip, svrbež

Anafilaksija

 

 

imunološkog

 

 

(vidjeti

 

 

sustava

 

 

dijelove 4.3 i

 

 

 

 

 

4.4),

 

 

 

 

 

preosjetljivost

 

 

 

 

 

(npr. urtikarija,

 

 

 

 

 

oticanje usana i

 

 

 

 

 

lica) (vidjeti

 

 

 

 

 

dijelove 4.3 i

 

 

Poremećaji

 

Glavobolja,

4.4)

 

 

 

 

 

 

živčanog

 

omaglica

 

 

 

sustava

 

 

 

 

 

Krvožilni

 

Flebitis

 

 

 

poremećaji

 

 

 

 

 

Poremećaji

 

Proljev,

 

 

 

probavnog

 

mučnina,

 

 

 

sustava

 

povraćanje,

 

 

 

 

 

bolovi u

 

 

 

 

 

abdomenu

 

 

 

Poremećaji jetre

 

Povišene

 

 

 

i žuči

 

transaminaze

 

 

 

Organski

Vrlo često

Često

Manje često

Rijetko

Nepoznato

sustav

 

 

 

 

 

Poremećaji

 

 

Povišene

 

 

bubrega i

 

 

vrijednosti

 

 

mokraćnog

 

 

kreatinina u krvi

 

 

sustava

 

 

 

 

 

Opći

 

Pireksija,

 

 

 

poremećaji i

 

reakcije na

 

 

 

reakcije na

 

mjestu

 

 

 

mjestu primjene

 

infuzije

 

 

 

 

 

(eritem,

 

 

 

Pretrage

Pozitivan

flebitis, bol)

 

 

 

 

 

 

 

 

nalaz

 

 

 

 

 

direktnog

 

 

 

 

 

Coombsovog

 

 

 

 

 

testa (vidjeti

 

 

 

 

 

dio 4.4)

 

 

 

 

Opis odabranih nuspojava

Osip

Osip je opažen s čestom učestalosti i u objedinjenim studijama faze III kompliciranih infekcija kože i mekog tkiva uz primjenu lijeka Zinforo svakih 12 sati (600 mg primijenjenih tijekom 60 minuta, svakih 12 sati) i u studiji kompliciranih infekcija kože i mekog tkiva uz primjenu svakih 8 sati (600 mg primijenjenih tijekom 120 minuta, svakih 8 sati). Međutim, učestalost osipa u podskupini azijskih bolesnika koji su primali lijek Zinforo svakih 8 sati bila je vrlo česta (18,5%).

Pedijatrijska populacija

Ocjena sigurnosti primjene u djece temelji se na podacima o sigurnosti primjene iz 2 ispitivanja u kojima je lijek Zinforo primijenjen u 227 pedijatrijskih bolesnika u dobi od navršena 2 mjeseca do 17 godina, koji su imali komplicirane infekcije kože i mekog tkiva ili izvanbolnički stečenu pneumoniju. Sveukupno, sigurnosni profil u ovih 227 djece bio je sličan onom zabilježenom u odrasloj populaciji.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Ograničeni podaci u bolesnika koji su primili više doze lijeka Zinforo od preporučenih pokazuju da su nuspojave slične kao one opažene u bolesnika koji su primali preporučene doze. U bolesnika s umjerenim oštećenjem funkcije bubrega može doći do relativnog predoziranja. Predoziranje se mora liječiti sukladno standardnoj medicinskoj praksi.

Ceftarolin se može ukloniti hemodijalizom; tijekom razdoblja 4-satne dijalize otprilike 74% primjenjene doze se pojavilo u dijalizatu.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Lijekovi za liječenje bakterijskih infekcija za sustavnu primjenu, ostali cefalosporini i penemi, ATK oznaka: J01DI02

Djelatna tvar nakon primjene lijeka Zinforo je ceftarolin.

Mehanizam djelovanja

Ispitivanja in vitro su pokazala da ceftarolin djeluje baktericidno i može spriječiti sintezu bakterijske stanične stijenke u meticilin-rezistentnih sojeva bakterije Staphylococcus aureus (MRSA) te u penicilin neosjetljivih sojeva bakterije Streptococcus pneumoniae (PNSP) zbog svog afiniteta za izmijenjene penicilin-vežuće proteine (engl. penicillin-binding proteins, PBP) u tim organizmima. Kao posljedica toga, minimalne inhibitorne koncentracije (MIK) ceftarolina protiv ispitanog dijela tih organizama padaju unutar granica osjetljivosti (vidjeti dio "Rezistencija" u nastavku).

Rezistencija

Ceftarolin nije aktivan protiv sojeva roda Enterobacteriaceae koji proizvode beta-laktamaze proširenog spektra (engl. extended-spectrum beta-lactamases, ESBLs) iz obitelji TEM, SHV ili CTX-M, serinske karbapenemaze (kao što je KPC), metalo-beta-laktamaze klase B ili cefalosporinaze klase C (AmpC). Organizami koji proizvode te enzime te su stoga rezistentni na ceftarolin pojavljuju se u vrlo različitim stopama od zemlje do zemlje kao i između zdravstvenih ustanova u istoj zemlji. Ako se ceftarolin uvede prije nego što budu dostupni rezultati testova osjetljivosti, moraju se uzeti u obzir lokalni podaci o riziku pojave organizama koji produciraju te enzime. Rezistencija može biti posredovana i mehanizmima bakterijske nepropusnosti ili efluks-pumpe za lijek. U jednom bakterijskom izolatu može istodobno biti prisutan jedan ili više od tih mehanizama.

Interakcija s drugim antibioticima

Ispitivanja in vitro nisu pokazala antagonizam između ceftarolina i drugih često korištenih antibiotika (npr. amikacina, azitromicina, aztreonama, daptomicina, levofloksacina, linezolida, meropenema, tigeciklina i vankomicina).

Granične vrijednosti testova osjetljivosti

Europski odbor za testiranje osjetljivosti na antibiotike (EUCAST) utvrdio je sljedeće granične vrijednosti osjetljivosti:

Organizmi

Granične vrijednosti MIK-a (mg/l)

 

Osjetljiv (S)

Rezistentan (R>)

Staphylococcus aureus

>22

Streptococcus pneumoniae

0,25

0,25

Streptococcus skupine A, B, C, G

Napomena3

Napomena3

Haemophilus influenzae

0,03

0,03

Enterobacteriaceae

0,5

0,5

1.Odnosi se na doziranje ceftarolinom kod odraslih ili adolescenata (od navršenih 12 godina i 33 kg) svakih 12 sati putem jednosatne infuzije (vidjeti dio 4.2). Napomena: Ne postoje podaci iz kliničkih ispitivanja vezani za uporabu ceftarolina u liječenju izvanbolnički stečene pneumonije čiji je uzročnik S. aureus kod kojeg je MIK ceftarolina >1 mg/l.

2.Odnosi se na doziranje ceftarolinom kod odraslih ili adolescenata (od navršenih 12 godina i 33 kg) svakih 8 sati putem dvosatne infuzije kod liječenja komplicirane infekcije kože i mekog tkiva (vidjeti dio 4.2). S. aureus kod kojeg je MIK ≥ 4 mg/l je rijedak. PK-PD analize ukazuju da doziranje ceftarolinom kod odraslih ili adolescenata (od navršenih 12 godina i 33 kg) svakih 8 sati putem dvosatne infuzije može liječiti komplicirane infekcije kože i mekog tkiva čiji je uzročnik S. aureus kod kojeg je MIK ceftarolina 4 mg/l.

3. Zaključuje se o osjetljivosti prema osjetljivosti na benzilpenicilin.

Farmakokinetički/farmakodinamički odnos(i)

Kao i kod drugih beta-laktamskih antimikrobnih lijekova, pokazalo se da je postotak vremena iznad minimalne inhibitorne koncentracije (MIK) za uzročnika infekcije tijekom intervala doziranja

(%T > MIK) parametar koji najbolje korelira s djelotvornošću ceftarolina.

Klinička djelotvornost protiv specifičnih patogena

U kliničkim je ispitivanjima dokazana djelotvornost protiv patogena popisanih pod svakom indikacijom koji su bili osjetljivi na ceftarolin in vitro.

Komplicirane infekcije kože i mekih tkiva

Gram-pozitivni mikroorganizmi

Staphylococcus aureus (uključujući sojeve rezistentne na meticilin)

Streptococcus pyogenes

Streptococcus agalactiae

skupina Streptococcus anginosus (obuhvaća S. anginosus, S. intermedius i S. constellatus)

Streptococcus dysgalactiae

Gram-negativni mikroorganizmi

Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae

Klebsiella oxytoca

Morganella morganii

Izvanbolnički stečena pneumonija

U ispitivanja nije bio uključen niti jedan slučaj izvanbolnički stečene pneumonije čiji je uzročnik bila MRSA. Dostupni klinički podaci ne mogu potkrijepiti djelotvornost protiv sojeva S. pneumoniae neosjetljivih na penicilin.

Gram-pozitivni mikroorganizmi

Streptococcus pneumoniae

Staphylococcus aureus (samo sojevi osjetljivi na meticilin)

Gram-negativni mikroorganizmi

Escherichia coli

Haemophilus influenzae

Haemophilus parainfluenzae

Klebsiella pneumoniae

Antibakterijska aktivnost protiv drugih relevantnih patogena

Nije utvrđena klinička djelotvornost protiv sljedećih patogena, iako ispitivanja in vitro upućuju na to da bi oni bili osjetljivi na ceftarolin ako nema stečenih mehanizama rezistencije:

Anaerobni mikroorganizmi

Gram-pozitivni mikroorganizmi

Peptostreptococcus spp.

Gram-negativni mikroorganizmi

Fusobacterium spp.

Podaci iz in vitro ispitivanja pokazuju da sljedeće vrste nisu osjetljive na ceftarolin:

Chlamydophila spp.

Legionella spp.

Mycoplasma spp.

Proteus spp.

Pseudomonas aeruginosa spp.

Pedijatrijska populacija

Europska agencija za lijekove je odgodila obvezu podnošenja rezultata ispitivanja lijeka Zinforo u pedijatrijskoj populaciji u dobi od rođenja do < 2 mjeseca (vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

5.2Farmakokinetička svojstva

Cmax i AUC ceftarolina povećavaju se približno proporcionalno s dozom unutar raspona jedne doze od 50 do 1000 mg. Nije opaženo značajnije nakupljanje ceftarolina nakon višekratnih intravenskih infuzija od 600 mg svakih 8 ili 12 sati u zdravih odraslih osoba sa CrCL >50 ml/min.

Distribucija

Ceftarolin se u maloj mjeri (približno 20%) vezuje za proteine plazme i ne distribuira se u eritrocite. Medijan volumena distribucije ceftarolina u stanju dinamičke ravnoteže u zdravih odraslih muškaraca nakon jedne intravenske doze od 600 mg radioaktivno označenog ceftarolinfosamila iznosio je 20,3 l, što je podjednako volumenu izvanstanične tekućine.

Biotransformacija

Ceftarolinfosamil (predlijek) se u plazmi pretvara u aktivni ceftarolin pomoću enzima fosfataze, a koncentracije predlijeka u plazmi mjerljive su prvenstveno tijekom intravenske infuzije. Dolazi do hidrolize beta-laktamskog prstena ceftarolina te nastaje mikrobiološki inaktivan metabolit otvorenog prstena, ceftarolin M-1. Srednja vrijednost omjera AUC-a ceftarolina M-1 i ceftarolina u plazmi nakon jedne intravenske infuzije ceftarolin fosamila od 600 mg u zdravih ispitanika iznosi približno 20-30%.

U pulu ljudskih jetrenih mikrosoma, metabolička je pretvorba ceftarolina bila malena, što pokazuje da se ceftarolin ne metabolizira pomoću jetrenih enzima citokroma CYP450.

Eliminacija

Ceftarolin se prvenstveno eliminira putem bubrega. Bubrežni klirens ceftarolina je približno jednak, ili nešto manji od brzine glomerularne filtracije u bubrezima, a ispitivanja prijenosnika in vitro pokazuju da aktivna sekrecija ne pridonosi eliminaciji ceftarolina bubrezima.

Srednja vrijednost terminalnog poluvremena eliminacije ceftarolina u zdravih odraslih osoba iznosi približno 2,5 sata.

Nakon primjene jedne intravenske doze od 600 mg radioaktivno označenog ceftarolin fosamila u zdravih odraslih muškaraca, približno 88% radioaktivnosti nađeno je u mokraći, a 6% u fecesu.

Posebne populacije

Oštećenje funkcije bubrega

Potrebne su prilagodbe doziranja u odraslih, adolescenata i djece s CrCL ≤ 50 ml/min) (vidjeti dio 4.2).

Nema dovoljno podataka za preporuku prilagodbe doze u adolescenata sa završnom fazom bubrežne bolesti u dobi od navršenih 12 do <18 godina i s tjelesnom težinom <33 kg te u djece sa završnim stadijem bubrežne bolesti u dobi od navršene 2 do <12 godina. Nema dovoljno podataka za preporuku prilagodbe doze u djece u dobi <2 godine s umjerenim ili teškim oštećenjem funkcije bubrega ili završnim stadijem bubrežne bolesti.

Oštećenje funkcije jetre

Nije utvrđena farmakokinetika ceftarolina u bolesnika s oštećenjem funkcije jetre. Budući da izgleda da ceftarolin ne podliježe značajnom jetrenom metabolizmu, ne očekuje se da će oštećenje funkcije jetre značajno utjecati na sustavni klirens ceftarolina. Stoga se ne preporučuje prilagodba doziranja u bolesnika s oštećenjem fukcije jetre.

Stariji bolesnici

Nakon primjene jedne intravenske doze od 600 mg ceftarolinfosamila, farmakokinetika ceftarolina bila je podjednaka u zdravih starijih ispitanika (≥ 65 godina) i zdravih mladih odraslih ispitanika (18-45 godina). Zabilježen je porast od 33% AUC0- u starijih osoba, koji se uglavnom mogao pripisati dobno uvjetovanim promjenama bubrežne funkcije. Nije potrebna prilagodba doze lijeka Zinforo u starijih bolesnika s klirensom kreatinina iznad 50 ml/min.

Pedijatrijska populacija

Potrebne su prilagodbe doze u djece u dobi od navršena 2 mjeseca do <12 godina i u adolescenata u dobi od navršenih 12 do <18 godina koji imaju tjelesnu težinu <33 kg (vidjeti dio 4.2). Sigurnost i djelotvornost lijeka Zinforo u djece od rođenja do < 2 mjeseca nisu ustanovljene.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Bubreg je bio primarni ciljni organ za toksičnost i u majmuna i u štakora. Patohistološki nalazi uključivali su taloženje pigmenta i upalu tubularnog epitela. Promjene na bubrezima nisu bile reverzibilne, ali se njihova težina smanjila nakon 4-tjednog razdoblja oporavka.

Konvulzije su zabilježene i u štakora i u majmuna tijekom istraživanja s primjenom jedne i više doza pri relativno visokim izloženostima (≥ 7 puta većima od procijenjene razine Cmax ceftarolina od

600 mg dvaput na dan).

Ostali važni toksikološki nalazi opaženi u štakora i majmuna obuhvaćajli su patohistološke promjene na mokraćnom mjehuru i slezeni.

Genotoksičnost

Ceftarolin fosamil i ceftarolin pokazali su se klastogenima u testu kromosomskih aberacija in vitro, međutim nije bilo dokaza mutagene aktivnosti u Amesovom testu, testu mišjeg limfoma ni testu nepredviđene sinteze DNK. Nadalje, mikronukleusni testovi in vivo u štakora i miševa bili su negativni. Nisu provedena istraživanja kancerogenosti.

Reproduktivna toksičnost

Sveukupno, nisu opaženi štetni učinci na plodnost ni postnatalni razvoj štakora pri izloženosti do

5 puta većoj od kliničke. Kada se ceftarolin fosamil primjenjivao tijekom organogeneze, u štakora su opažene manje promjene tjelesne težine ploda i usporeno okoštavanje interparijetalne kosti pri izloženostima nižima od onih zabilježenih u kliničkoj primjeni. Međutim, kada se ceftarolin primjenjivao tijekom graviditeta i laktacije, nije bilo učinaka na težinu i rast mladunčadi. Primjena ceftarolina gravidnim ženkama kunića dovela je do povećane incidencije angulacije krila hioidne kosti fetusa, česte varijacije kostura u fetusa kunića, pri izloženostima sličnima onima u kliničkoj primjeni.

Juvenilna toksičnost

Intravenska bolus doza ceftarolinfosamila primijenjena u dojene mladunčadi štakora od 7. do 20. dana nakon rođenja bila je dobro podnošena pri izloženostima u plazmi približno 2 puta većima nego u pedijatrijskih bolesnika. Kortikalne ciste bubrega primijećene su u svim skupinama, uključujući kontrolnu skupinu na PND50. Ciste su zahvaćale mali dio bubrega i javljale se bez značajnih promjena bubrežne funkcije ili urinarnih parametara. Stoga se ovi rezultati nisu smatrali štetnima.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Arginin.

6.2Inkompatibilnosti

Lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima osim onih navedenih u dijelu 6.6.

6.3Rok valjanosti

Suhi prašak: 3 godine

Nakon rekonstitucije:

Rekonstituirana bočica se mora odmah razrijediti.

Nakon razrjeđivanja:

Nakon što se intravenska otopina pripremi pomoću otapala navedenih u dijelu 6.6, mora se primijeniti u roku od 6 sati od pripreme. Dokazana je kemijska i fizikalna stabilnost lijeka u primjeni u trajanju do 24 sata na temperaturi od 2 – 8°C. Kad se izvadi iz hladnjaka na sobnu temperaturu, razrijeđeni lijek se mora upotrijebiti u roku od 6 sati.

S mikrobiološkog stajališta, lijek se mora odmah upotrijebiti. Ako se ne upotrijebi odmah, vrijeme čuvanja u uporabi i uvjeti prije uporabe odgovornost su korisnika te ne bi smjeli biti dulji od 24 sata na temperaturi od 2°C do 8°C, osim ako se rekonstitucija/razrjeđivanje provelo u kontroliranim i validiranim aseptičkim uvjetima.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati na temperaturi ispod 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti. Uvjete čuvanja nakon rekonstitucije lijeka vidjeti u dijelu 6.3.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Staklena bočica od 20 ml (tipa 1), zatvorena gumenim (halobutilnim) čepom i aluminijskim zaštitnim prstenom s "flip-off"zatvaračem.

Lijek se isporučuje u pakiranjima od 10 bočica.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Prašak se mora rekonstituirati vodom za injekcije, a dobiveni koncentrat se zatim mora odmah razrijediti. Rekonstituirana otopina je blijedožuta otopina koja ne sadrži čestice.

Kod pripreme i primjene otopine moraju se primijeniti standardne aseptičke tehnike.

Zinforo prašak se mora rekonstituirati s 20 ml sterilne vode za injekcije. Dobivena se otopina mora protresti prije nego se prebaci u infuzijsku vrećicu ili bocu koja sadrži otopinu natrijevog klorida za injekciju od 9 mg/ml (0,9%), otopinu glukoze za injekciju od 50 mg/ml (5%), otopinu za injekciju natrijevog klorida od 4,5 mg/ml i glukoze od 25 mg/ml (0,45% natrijevog klorida i 2,5% glukoze) ili Ringerovu otopinu s laktatom. Za pripremu infuzije može se koristiti infuzijska vreća od 250 ml, 100 ml ili 50 ml, ovisno o volumnim potrebama bolesnika. Ukupno vrijeme od početka rekonstitucije koncentrata do završetka pripreme intravenske infuzije ne smije biti dulje od 30 minuta.

Volumeni infuzije u pedijatrijskih bolesnika razlikovat će se ovisno o tjelesnoj težini djeteta. Koncentracija otopine za infuziju tijekom pripremanja i primjene ne smije prelaziti 12 mg/ml ceftarolinfosamila.

Svaka bočica je samo za jednokratnu uporabu.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Ireland Pharmaceuticals

Operations Services Group

Ringaskiddy, County Cork

Irska

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/785/001

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 23. kolovoza 2012.

Datum posljednje obnove odobrenja: 24. travnja 2017.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept