Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zomarist (vildagliptin / metformin hydrochloride) – Označavanje - A10BD08

Updated on site: 11-Oct-2017

Naziv lijekaZomarist
ATK šifraA10BD08
Tvarvildagliptin / metformin hydrochloride
ProizvođačNovartis Europharm Limited

Sadržaj članka

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA ZA JEDINIČNO PAKIRANJE

1.NAZIV LIJEKA

Zomarist 50 mg/850 mg filmom obložene tablete vildagliptin/metforminklorid

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta sadrži 50 mg vildagliptina i 850 mg metforminklorida (što odgovara 660 mg metformina).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložena tableta

10 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

60 filmom obloženih tableta

120 filmom obloženih tableta

180 filmom obloženih tableta

360 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30 C.

Čuvati u originalnom pakiranju (blisteru) radi zaštite od vlage.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/483/001

10 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

 

 

EU/1/08/483/002

30 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

 

 

EU/1/08/483/003

60 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

 

 

EU/1/08/483/004

120 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/08/483/005

180 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/08/483/006

360 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/08/483/019

10 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/08/483/020

30 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/08/483/021

60 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/08/483/022

120 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

EU/1/08/483/023

180 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

EU/1/08/483/024

360 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

 

 

 

 

 

 

13. BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Zomarist 50 mg/850 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI

1.NAZIV LIJEKA

Zomarist 50 mg/850 mg filmom obložene tablete vildagliptin/metforminklorid

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

MEĐUPAKIRANJE VIŠESTRUKOG PAKIRANJA (BEZ PLAVOG OKVIRA)

1.NAZIV LIJEKA

Zomarist 50 mg/850 mg filmom obložene tablete vildagliptin/metforminklorid

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta sadrži 50 mg vildagliptina i 850 mg metforminklorida (što odgovara 660 mg metformina).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložena tableta

60 filmom obloženih tableta. Sastavni dio višestrukog pakiranja. Ne prodaje se zasebno.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30 C.

Čuvati u originalnom pakiranju (blisteru) radi zaštite od vlage.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/483/013

120 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/08/483/014

180 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/08/483/015

360 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/08/483/031

120 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

EU/1/08/483/032

180 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

EU/1/08/483/033

360 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

 

 

 

 

13. BROJ SERIJE

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Zomarist 50 mg/850 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKIRANJA (UKLJUČUJUĆI PLAVI OKVIR)

1.NAZIV LIJEKA

Zomarist 50 mg/850 mg filmom obložene tablete vildagliptin/metforminklorid

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta sadrži 50 mg vildagliptina i 850 mg metforminklorida (što odgovara 660 mg metformina).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložena tableta

Višestruko pakiranje: 120 (2 pakiranja od 60) filmom obloženih tableta.

Višestruko pakiranje: 180 (3 pakiranja od 60) filmom obloženih tableta.

Višestruko pakiranje: 360 (6 pakiranja od 60) filmom obloženih tableta.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30 C.

Čuvati u originalnom pakiranju (blisteru) radi zaštite od vlage.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/483/013

120 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/08/483/014

180 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/08/483/015

360 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/08/483/031

120 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

EU/1/08/483/032

180 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

EU/1/08/483/033

360 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

 

 

 

 

13. BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Zomarist 50 mg/850 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA ZA JEDINIČNO PAKIRANJE

1.NAZIV LIJEKA

Zomarist 50 mg/1000 mg filmom obložene tablete vildagliptin/metforminklorid

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta sadrži 50 mg vildagliptina i 1000 mg metforminklorida (što odgovara 780 mg metformina).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložena tableta

10 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

60 filmom obloženih tableta

120 filmom obloženih tableta

180 filmom obloženih tableta

360 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30 C.

Čuvati u originalnom pakiranju (blisteru) radi zaštite od vlage.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

EU/1/08/483/007

10 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/483/008

30 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/483/009

60 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/483/010

120 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

 

 

EU/1/08/483/011

180 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

 

 

EU/1/08/483/012

360 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

 

 

EU/1/08/483/025

10 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

 

 

 

EU/1/08/483/026

30 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

 

 

 

EU/1/08/483/027

60 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

 

 

 

EU/1/08/483/028

120 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

 

 

EU/1/08/483/029

180 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

 

 

EU/1/08/483/030

360 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Zomarist 50 mg/1000 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI

1.NAZIV LIJEKA

Zomarist 50 mg/1000 mg filmom obložene tablete vildagliptin/metforminklorid

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

MEĐUPAKIRANJE VIŠESTRUKOG PAKIRANJA (BEZ PLAVOG OKVIRA)

1.NAZIV LIJEKA

Zomarist 50 mg/1000 mg filmom obložene tablete vildagliptin/metforminklorid

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta sadrži 50 mg vildagliptina i 1000 mg metforminklorida (što odgovara 780 mg metformina).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložena tableta

60 filmom obloženih tableta. Sastavni dio višestrukog pakiranja. Ne prodaje se zasebno.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30C.

Čuvati u originalnom pakiranju (blisteru) radi zaštite od vlage.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/483/016

120 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/08/483/017

180 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/08/483/018

360 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/08/483/034

120 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

EU/1/08/483/035

180 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

EU/1/08/483/036

360 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

 

 

 

 

13. BROJ SERIJE

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Zomarist 50 mg/1000 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKIRANJA (UKLJUČUJUĆI PLAVI OKVIR)

1.NAZIV LIJEKA

Zomarist 50 mg/1000 mg filmom obložene tablete vildagliptin/metforminklorid

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta sadrži 50 mg vildagliptina i 1000 mg metforminklorida (što odgovara 780 mg metformina).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložena tableta

Višestruko pakiranje: 120 (2 pakiranja od 60) filmom obloženih tableta.

Višestruko pakiranje: 180 (3 pakiranja od 60) filmom obloženih tableta.

Višestruko pakiranje: 360 (6 pakiranja od 60) filmom obloženih tableta.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30C.

Čuvati u originalnom pakiranju (blisteru) radi zaštite od vlage.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/483/016

120 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/08/483/017

180 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/08/483/018

360 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/08/483/034

120 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

EU/1/08/483/035

180 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

EU/1/08/483/036

360 filmom obloženih tablet (PCTFE/PVC/Al)

 

 

 

 

 

 

 

13. BROJ SERIJE

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Zomarist 50 mg/1000 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept