Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Axura (memantine hydrochloride) – áletranir - N06DX01

Updated on site: 05-Oct-2017

Nafn lyfsAxura
ATC-kóðiN06DX01
Efnimemantine hydrochloride
FramleiðandiMerz Pharmaceuticals GmbH

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR ÞYNNUPAKKNINGU

1.HEITI LYFS

Axura 10 mg filmuhúðaðar töflur

Memantínhýdróklóríð

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 10 mg af memantínhýdróklóríði, samsvarandi 8,31 mg af memantíni.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Filmuhúðaðar töflur. 14 filmuhúðaðar töflur. 28 filmuhúðaðar töflur. 30 filmuhúðaðar töflur. 42 filmuhúðaðar töflur. 50 filmuhúðaðar töflur. 56 filmuhúðaðar töflur. 98 filmuhúðaðar töflur. 100 filmuhúðaðar töflur. 112 filmuhúðaðar töflur.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist {MM/ÁÁÁÁ}

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merz Pharmaceuticals GmbH Eckenheimer Landstr. 100 D-60318 Frankfurt/Main Þýskaland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/218/012 14 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/218/007 28 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/218/001 30 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/218/013 42 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/218/002 50 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/218/008 56 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/218/014 98 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/218/003 100 filmuhúðaðar töflur.

EU/1/02/218/009 112 filmuhúðaðar töflur.

13.LOTUNÚMER

Lota {númer}

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Axura 10 mg töflur

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA MEÐ 42, 50 OG 98 TÖFLUM SEM INNRI PAKKNING/HLUTI AF FJÖLPAKKNINGU (ÁN „BLUE BOX“)

1. HEITI LYFS

Axura 10 mg filmuhúðaðar töflur

Memantínhýdróklóríð

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 10 mg af memantínhýdróklóríði, samsvarandi 8,31 mg af memantíni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Filmuhúðaðar töflur. 42 filmuhúðaðar töflur.

Hluti af fjölpakkningu með 20 pakkningum sem hver inniheldur 42 filmuhúðaðar töflur. Má ekki selja eitt og sér

Filmuhúðaðar töflur. 50 filmuhúðaðar töflur.

Hluti af fjölpakkningu með 20 pakkningum sem hver inniheldur 50 filmuhúðaðar töflur. Má ekki selja eitt og sér

Filmuhúðaðar töflur. 98 töflur.

Hluti af fjölpakkningu með 10 pakkningum sem hver inniheldur 98 filmuhúðaðar töflur. Má ekki selja eitt og sér

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist {MM/ÁÁÁÁ}

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merz Pharmaceuticals GmbH Eckenheimer Landstr. 100 D-60318 Frankfurt/Main Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/218/010 1000 (20 pakkar með 50) filmuhúðaðar töflur

EU/1/02/218/015 980 (10 pakkar með 98) filmuhúðaðar töflur

EU/1/02/218/030 840 (20 pakkar með 42) filmuhúðaðar töflur

13. LOTUNÚMER

Lota {númer}

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Axura 10 mg töflur

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

MERKIMIÐI FYRIR YTRI UMBÚÐIR FJÖLPAKKNINGA (20 X 42 TÖFLUR, 20 X 50 TÖFLUR OG 10 X 98 TÖFLUR). SEM PAKKAÐ ER Í FILMU (MEÐ „BLUE BOX“)

1. HEITI LYFS

Axura 10 mg filmuhúðaðar töflur

Memantínhýdróklóríð

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 10 mg af memantínhýdróklóríði, samsvarandi 8,31 mg af memantíni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning með

20 pakkningum sem hver inniheldur 42 filmuhúðaðar töflur.

20 pakkningum sem hver inniheldur 50 filmuhúðaðar töflur.

10 pakkningum sem hver inniheldur 98 filmuhúðaðar töflur.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist {MM/ÁÁÁÁ}

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merz Pharmaceuticals GmbH Eckenheimer Landstr. 100 D-60318 Frankfurt/Main Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/218/010 1000 (20 pakkar með 50) filmuhúðaðar töflur EU/1/02/218/015 980 (10 pakkar með 98) filmuhúðaðar töflur EU/1/02/218/030 840 (20 pakkar með 42) filmuhúðaðar töflur

13. LOTUNÚMER

Lota {númer}

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUPAKKNING MEÐ TÖFLUM

1. HEITI LYFS

Axura 10 mg filmuhúðaðar töflur

Memantínhýdróklóríð

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Merz Pharmaceuticals GmbH

3.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist {MM/ÁÁÁÁ}

Sjá stimpil á umbúðum.

4.LOTUNÚMER

Lota {númer}

Sjá stimpil á umbúðum.

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI OG INNRI UMBÚÐUM

ASKJA OG MERKIMIÐI Á FLÖSKU

1. HEITI LYFS

Axura 5 mg/dælingu mixtúra, lausn. memantínhýdróklóríð.

2. VIRK(T) EFNI

Með hverri dælingu (dælunni þrýst einu sinni niður) eru skammtaðir 0,5 ml mixtúru sem innihalda 5 mg af memantínhýdróklóríði samsvarandi 4,16 mg af memantíni.

3. HJÁLPAREFNI

Lausnin inniheldur einnig kalíumsorbat og sorbitól (E 420).

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Mixtúra, lausn. 50 ml.

100 ml.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Takist einu sinni á dag

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist {MM/ÁÁÁÁ}

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30ºC.

Notist innan 3 mánaða eftir að umbúðir eru rofnar.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merz Pharmaceuticals GmbH Eckenheimer Landstr. 100 D-60318 Frankfurt/Main Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/218/005 50 ml.

EU/1/02/218/006 100 ml.

13. LOTUNÚMER

Lota {númer}

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Axura 5 mg/dælingu mixtúra.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM

ASKJA OG MERKIMIÐI Á 50 ml FLÖSKU SEM INNRI PAKKNINGU/HLUTA AF FJÖLPAKKNINGU (ÁN „BLUE BOX“)

1. HEITI LYFS

Axura 5 mg/dælingu mixtúra, lausn. memantínhýdróklóríð.

2. VIRK(T) EFNI

Með hverri dælingu (dælunni þrýst einu sinni niður) eru skammtaðir 0,5 ml (0,5 g) lausnar sem innihalda 5 mg af memantínhýdróklóríði samsvarandi 4,16 mg af memantíni.

3. HJÁLPAREFNI

Mixtúran inniheldur kalíum sorbat og sorbítól (E420).

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Mixtúra, lausn. 50 ml.

Hluti af fjölpakkningu með 10 pakkningum sem hver inniheldur 1 flösku með 50 ml mixtúru, lausnar. Má ekki selja eitt og sér.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Takist einu sinni á dag

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist {MM/ÁÁÁÁ}

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30ºC.

Notist innan 3 mánaða eftir að umbúðir eru rofnar.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merz Pharmaceuticals GmbH Eckenheimer Landstr. 100 D-60318 Frankfurt/Main Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/218/011 500ml (10 x 50ml)

13. LOTUNÚMER

Lota {númer}

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Axura 5 mg/dælingu mixtúra.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

MERKIMIÐI FYRIR YTRI UMBÚÐIR FJÖLPAKKNINGA (10 X 50 ml). SEM PAKKAÐ ER Í FILMU (MEÐ „BLUE BOX“)

1. HEITI LYFS

Axura 5 mg/dælingu mixtúra. memantínhýdróklóríð.

2. VIRK(T) EFNI

Með hverri dælingu (dælunni þrýst einu sinni niður) eru skammtaðir 0,5 ml mixtúru sem innihalda 5 mg af memantínhýdróklóríði samsvarandi 4,16 mg af memantíni.

3. HJÁLPAREFNI

Mixtúran inniheldur einnig kalíum sorbat og sorbítól E420.

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Mixtúra, lausn.

Hluti af fjölpakkningu með 10 pakkningum sem hver inniheldur 1 flösku með 50 ml af mixtúru, lausn.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Takist einu sinni á dag

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist {MM/ÁÁÁÁ}

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30ºC.

Notist innan 3 mánaða eftir að umbúðir eru rofnar.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merz Pharmaceuticals GmbH Eckenheimer Landstr. 100 D-60318 Frankfurt/Main Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/218/011 500ml (10 x 50ml)

13. LOTUNÚMER

Lota {númer}

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA MEÐ 28 TÖFLUM – PAKKNING FYRIR UPPHAFSMEÐFERÐ – 4 VIKNA MEÐFERÐARÁÆTLUN

1. HEITI LYFS

Axura 5 mg filmuhúðaðar töflur

Axura 10 mg filmuhúðaðar töflur

Axura 15 mg filmuhúðaðar töflur

Axura 20 mg filmuhúðaðar töflur

Memantínhýdróklóríð

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 5 mg af memantínhýdróklóríði, samsvarandi 4,15 mg af memantíni. Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 10 mg af memantínhýdróklóríði, samsvarandi 8,31 mg af memantíni. Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 15 mg af memantínhýdróklóríði, samsvarandi 12,46 mg af memantíni.

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 20 mg af memantínhýdróklóríði, samsvarandi 16,62 mg af memantíni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Hver pakkning með 28 filmuhúðuðum töflum fyrir 4 vikna meðferðaráætlun: 7 x Axura 5 mg.

7 x Axura 10 mg.

7 x Axura 15 mg.

7 x Axura 20 mg.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Einu sinni á dag

Leitið til læknisins vegna áframhalds meðferðarinnar.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist {MM/ÁÁÁÁ}

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merz Pharmaceuticals GmbH Eckenheimer Landstr. 100 D-60318 Frankfurt/Main Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/218/016 28 filmuhúðaðar töflur

EU/1/02/218/023 28 filmuhúðaðar töflur

13. LOTUNÚMER

Lota {númer}

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Axura 5 mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg töflur.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR ÞYNNUPAKKNINGU; fram- og bakhlið

1. HEITI LYFS

Axura 5 mg,

Axura 10 mg

Axura 15 mg

Axura 20 mg

2. VIRK(T) EFNI

Memantínhýdróklóríð

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

7 filmuhúðaðar töflur. Axura 5 mg

7 filmuhúðaðar töflur. Axura 10 mg

7 filmuhúðaðar töflur. Axura 15 mg

7 filmuhúðaðar töflur. Axura 20 mg

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Ein tafla á dag

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

13. LOTUNÚMER

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

Vika 1, 2, 3, 4

Dagur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR ÞYNNUPAKKNINGU; framhlið

1. HEITI LYFS

Axura 5 mg,

Axura 10 mg

Axura 15 mg

Axura 20 mg

Filmuhúðaðar töflur

2. VIRK(T) EFNI

Memantínhýdróklóríð

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Hver pakkning af 28 filmuhúðuðum töflum fyrir 4 vikna meðferðaráætlun inniheldur: 7 x Axura 5 mg

7 x Axura 10 mg

7 x Axura 15 mg

7 x Axura 20 mg

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Einu sinni á dag

Leitið til læknisins vegna áframhalds meðferðarinnar.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist {MM/ÁÁÁÁ}

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/218/016 28 filmuhúðaðar töflur

EU/1/02/218/023 28 filmuhúðaðar töflur

13. LOTUNÚMER

Lota {númer}

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUPAKKNING FYRIR TÖFLUR

1. HEITI LYFS

Axura 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg filmuhúðaðar töflur

Memantínhýdróklóríð

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Merz Pharmaceuticals GmbH

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist {MM/ÁÁÁÁ}

Sjá stimpil á umbúðum.

4. LOTUNÚMER

Lota {númer}

Sjá stimpil á umbúðum.

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR ÞYNNUPAKKNINGU

1. HEITI LYFS

Axura 20 mg filmuhúðaðar töflur

Memantínhýdróklóríð

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 20 mg af memantínhýdróklóríði, samsvarandi 16,62 mg af memantíni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Filmuhúðaðar töflur. 14 filmuhúðaðar töflur. 28 filmuhúðaðar töflur. 42 filmuhúðaðar töflur. 56 filmuhúðaðar töflur. 98 filmuhúðaðar töflur.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Einu sinni á dag

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist {MM/ÁÁÁÁ}

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merz Pharmaceuticals GmbH Eckenheimer Landstr. 100 D-60318 Frankfurt/Main Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/218/017 14 filmuhúðaðar töflur

EU/1/02/218/018 28 filmuhúðaðar töflur

EU/1/02/218/019 42 filmuhúðaðar töflur

EU/1/02/218/020 56 filmuhúðaðar töflur

EU/1/02/218/021 98 filmuhúðaðar töflur

EU/1/02/218/024 14 filmuhúðaðar töflur

EU/1/02/218/025 28 filmuhúðaðar töflur

EU/1/02/218/026 42 filmuhúðaðar töflur

EU/1/02/218/027 56 filmuhúðaðar töflur

EU/1/02/218/028 98 filmuhúðaðar töflur

13. LOTUNÚMER

Lota {númer}

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Axura 20 mg töflur.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR 42 TÖFLUR SEM INNRI PAKKNING/HLUTI AF FJÖLPAKKNINGU (ÁN „BLUE BOX“)

1. HEITI LYFS

Axura 20 mg filmuhúðaðar töflur

Memantínhýdróklóríð

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 20 mg af memantínhýdróklóríði, samsvarandi 16,62 mg af memantíni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Filmuhúðaðar töflur. 42 filmuhúðaðar töflur.

Hluti af fjölpakkningu sem inniheldur 20 pakka, hver pakkning inniheldur 42 filmuhúðaðar töflur. Má ekki selja eitt og sér.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Einu sinni á dag

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist {MM/ÁÁÁÁ}

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merz Pharmaceuticals GmbH Eckenheimer Landstr. 100 D-60318 Frankfurt/Main Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/218/022 840 (20 x 42) filmuhúðaðar töflur

EU/1/02/218/029 840 (20 x 42) filmuhúðaðar töflur

13. LOTUNÚMER

Lota {númer}

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Axura 20 mg töflur.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

MERKIMIÐI FYRIR YTRI UMBÚÐIR FJÖLPAKKNINGU (20 X 42 TÖFLUR) SEM PAKKAÐ ER Í FILMU (MEÐ „BLUE BOX“))

1. HEITI LYFS

Axura 20 mg filmuhúðaðar töflur

Memantínhýdróklóríð

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 20 mg af memantínhýdróklóríði, samsvarandi 16,62 mg af memantíni).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning inniheldur 840 filmuhúðaðar töflur og samanstendur af 20 pökkum, hver pakkning inniheldur 42 filmuhúðaðar töflur.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Einu sinni á dag

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist {MM/ÁÁÁÁ}

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merz Pharmaceuticals GmbH Eckenheimer Landstr. 100 D-60318 Frankfurt/Main Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/218/022 840 (20 pakkar með 42)filmuhúðaðar töflur EU/1/02/218/029 840 (20 pakkar með 42) filmuhúðaðar töflur

13. LOTUNÚMER

Lota {númer}

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUPAKKNING FYRIR TÖFLUR

1. HEITI LYFS

Axura 20 mg filmuhúðaðar töflur

Memantínhýdróklóríð

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Merz Pharmaceuticals GmbH

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist {MM/ÁÁÁÁ}

Sjá stimpil á umbúðum.

4. LOTUNÚMER

Lota {númer}

Sjá stimpil á umbúðum.

5. ANNAÐ

Mán → Þri → Mið → Fim → Fös → Lau → Sun

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf