Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Azopt (brinzolamide) – Fylgiseðill - S01EC04

Updated on site: 05-Oct-2017

Nafn lyfsAzopt
ATC-kóðiS01EC04
Efnibrinzolamide
FramleiðandiNovartis Europharm Limited

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

AZOPT 10 mg/ml augndropar, dreifa

Brínzólamíð

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1.Upplýsingar um AZOPT og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að nota AZOPT

3.Hvernig nota á AZOPT

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á AZOPT

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.Upplýsingar um AZOPT og við hverju það er notað

AZOPT inniheldur brínzólamíð sem er lyf í flokki sem nefndur er kolsýruanhýdrasahemlar. Það lækkar þrýsting í auganu.

AZOPT augndropar eru notaðir til meðferðar á háum augnþrýstingi. Þessi þrýstingur getur leitt til sjúkdóms sem er nefndur gláka.

Verði þrýstingur of hár í auganu getur hann valdið sjónskemmdum.

2. Áður en byrjað er að nota AZOPT

Ekki má nota AZOPT:

-ef þú ert með alvarlegan nýrnasjúkdóm.

-ef þú ert með ofnæmi fyrir einhverju innihaldsefna AZOPT. Sjá lista yfir öll innihaldsefni í kafla 6.

-ef þú ert með ofnæmi fyrir lyfjum sem nefnast súlfónamíðar, til dæmis lyf við sykursýki og sýkingum og einnig þvagræsilyf (bjúgtöflur). AZOPT getur valdið samskonar ofnæmi.

-ef þú ert með of mikla sýringu í blóðinu (sjúkdómur sem nefndist klóríðblóðsýring). Leitaðu ráða hjá lækninum ef þú hefur frekari spurningar.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en AZOPT er notað

-ef þú ert með nýrna- eða lifrarsjúkdóm.

-ef þú ert með augnþurrk eða sjúkdóm í hornhimnu.

-ef þú tekur önnur súlfónamíðlyf.

-ef þú ert með ákveðna tegund af gláku sem lýsir sér þannig að þrýstingur innan augans eykst

vegna agna sem koma í veg fyrir vökvatæmingu (sýndarafflögnunargláka eða gláka með litarefnum) eða ákveðna tegund af gláku sem verður til þess að augnþrýstingurinn eykst (stundum hratt) vegna þess að augað er útstætt og hindrar vökvatæmingu (þrönghornsgláka).

Börn og unglingar

Ungbörn, börn og unglingar yngri en 18 ára eiga ekki að nota AZOPT nema læknirinn ráðleggi annað.

Notkun annarra lyfja samhliða AZOPT

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð, einnig þau sem fengin eru án lyfseðils.

Ef þú notar annan kolsýruanhýdrasahemil (asetazólamíð eða dorzólamíð, sjá kafla 1, „Upplýsingar um AZOPT og við hverju það er notað) skaltu tala við lækninn.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Konum á barneignaaldri er ráðlagt að nota örugga getnaðarvörn á meðan á meðferð með AZOPT stendur. Ekki er mælt með notkun AZOPT á meðgöngu eða þegar kona er með barn á brjósti. Ekki nota AZOPT nema læknirinn gefi það greinilega til kynna.

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyf eru notuð.

Akstur og notkun véla

Hvorki skal aka bíl né nota vélar fyrr en sjónin er aftur orðin skýr. Sjónin getur orðið þokukennd um stund rétt eftir að þú hefur notað AZOPT.

AZOPT getur dregið úr hæfni til verka sem krefjast árvekni og/eða líkamlegrar samhæfingar. Þeir skulu því fara varlega við akstur og notkun véla ef þeir finna fyrir þessum áhrifum.

AZOPT inniheldur benzalkónklóríð

AZOPT inniheldur rotvarnarefni (benzalkónklóríð) sem getur valdið ertingu í augum og vitað er að það mislitar mjúkar augnlinsur. Forðast ætti að lyfið komist í snertingu við mjúkar augnlinsur. Ef þú ert með augnlinsur skaltu fjarlægja þær fyrir notkun AZOPT og láta a.m.k. 15 mínútur líða frá notkun þess þar til þær eru settar aftur í augun.

3.Hvernig nota á AZOPT

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

AZOPT má einungis nota til að dreypa í augu. Ekki má gleypa lyfið eða sprauta því.

Ráðlagður skammtur er 1 dropi í sjúkt auga eða augu tvisvar sinnum á dag, kvölds og morguns. Nota á lyfið á þennan hátt nema læknirinn hafi mælt fyrir um aðra notkun. Aðeins skal nota AZOPT í bæði augun ef læknirinn hefur mælt fyrir um það. Nota á lyfið eins lengi og læknirinn hefur sagt fyrir um.

Hvernig á að nota AZOPT

Taktu til AZOPT augndropaflöskuna og spegil.

Þvoðu þér um hendurnar.

Hristu flöskuna og skrúfaðu tappann af. Ef kraginn með innsiglinu er laus eftir að tappinn hefur verið tekin af skal fjarlægja hann áður en lyfið er notað.

Hvolfdu flöskunni og haltu á henni á milli þumalfingurs og löngutangar.

Hallaðu höfðinu aftur. Dragðu augnlokið niður með hreinum fingri þar til „vasi“ myndast á milli augnloksins og augans. Dropanum á að dreypa í „vasann“ (mynd 1).

Færðu dropasprotann á flöskunni að auganu. Notaðu spegil ef þér finnst það betra.

Snertu hvorki augað, augnlokið, svæðið í kring né annað yfirborð með dropasprotanum. Það gæti mengað dropana.

Þrýstu varlega á botninn á flöskunni til að dropi af AZOPT komi úr því.

Ekki á að kreista flöskuna. Hún er hönnuð þannig að einungis þarf að þrýsta varlega á botn hennar (mynd 2).

Eftir notkun AZOPT skaltu þrýsta með fingri á augnkrókinn við nefið (mynd 3) í a.m.k. 1 mínútu. Þetta varnar því að AZOPT berist til annarra hluta líkamans.

Ef þú átt að nota dropana í bæði augun á að endurtaka þetta við hitt augað.

Skrúfaðu lokið síðan þétt aftur á flöskuna strax eftir notkun.

Ljúktu við að nota úr einni flösku áður en þú opnar þá næstu.

Ef dropinn lendir ekki í auganu skaltu reyna aftur.

Ef notaðir eru aðrir augndropar skal láta að minnsta kosti 5 mínútur líða milli þess sem AZOPT og hinir augndroparnir eru notaðir. Augnsmyrsli ætti að nota síðast.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef of mikið af dropunum er sett í augun skal skola þá úr með volgu vatni. Ekki skal setja meira af dropunum í augun fyrr en nota á þá næst.

Ef gleymist að nota AZOPT

Nota skal einn dropa eins fljótt og er munað eftir því og halda síðan notkuninni áfram eins og venjulega. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að nota.

Ef hætt er að nota AZOPT

Ef hætt er að nota AZOPT án samráðs við lækninn, mun ekki nást stjórn á þrýstingnum innan augans sem gæti leitt til blindu.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Eftirtaldar aukaverkanir hafa komið fyrir með AZOPT.

Algengar aukaverkanir

(Geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 notendum.)

-Áhrif í auga: Þokusýn, augnerting, augnverkur, útferð úr auga, augnkláði, augnþurrkur, óeðlileg tilfinning í auga, roði í auga.

-Almennar aukaverkanir: Óbragð.

Sjaldgæfar aukaverkanir

(Geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 notendum.)

-Áhrif í auga: Ljósnæmi, bólga eða sýking í táru, þroti í auga, kláði, roði eða bólga í augnloki, agnir í auga, glampi, sviðatilfinning, vöxtur á yfirborði augans, aukin litun í auga, augnþreyta, hrúðurmyndun á augnlokum, aukin táramyndun.

-Almennar aukaverkanir: Hægari eða minnkuð hjartastarfsemi, öflugur hjartsláttur sem getur verið hraður eða óreglulegur, hægari hjartsláttur, öndunarerfiðleikar, mæði, hósti, fækkun rauðra blóðkorna, aukning klóríðs í blóði, sundl, minnistruflanir, þunglyndi, taugaveiklun, minni tilfinningaleg viðbrögð, martraðir, almennt þróttleysi, þreyta, óvenjuleg líðan, verkur, vandamál með hreyfingar, minnkuð kynhvöt, kynlífserfiðleikar hjá körlum, flensulík einkenni, vökvasókn í brjóstholi, skútasýking, erting í hálsi, verkir í hálsi, óvenjuleg eða minnkuð tilfinning í munni, bólga í þekju vélinda, kviðverkir, ógleði, uppköst, óróleiki í maga, tíð hægðalosun, niðurgangur, loft í þörmum, meltingartruflanir, verkir í nýrum, vöðvaverkir, vöðvakrampar, bakverkir, blóðnasir, nefrennsli, stíflað nef, hnerri, útbrot, óvenjuleg tilfinning

íhúð, kláði, slétt húðútbrot eða roði undir upphleyptum hnúðum (dröfnuörðuútbrot), herpingur

íhúð, höfuðverkur, munnþurrkur, óhreinindi í auga.

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir

(Geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 notendum.)

-Áhrif í auga: Bólga í hornhimnu, tvísýni eða skert sjón, óvenjuleg sjón, ljósglampar í sjónsviðinu, minnkuð tilfinning í auga, bólga umhverfis auga, aukinn þrýstingur í auga, skemmdir á augntaug.

-Almennar aukaverkanir: Skert minni, syfja, brjóstverkur, teppa í efri hluta öndunarvegar, stífla í kinnholum, nefstífla, nefþurrkur, suð fyrir eyrum, hárlos, almennur kláði, taugaóstyrkur, skapstyggð, óreglulegur hjartsláttur, líkamlegt máttleysi, svefnerfiðleikar, önghljóð, húðútbrot með kláða.

Tíðni ekki þekkt

(Ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum.)

-Áhrif í auga: Óeðlileg augnlok, sjóntruflanir, sjónukvilli, ofnæmi í auga, minni vöxtur eða fjöldi augnhára, roði í augnloki.

-Almennar aukaverkanir: Aukin einkenni ofnæmis, minnkuð tilfinning, skjálfti, tap eða minnkun á bragðskyni, minnkaður blóðþrýstingur, hækkaður blóðþrýstingur, aukin hjartsláttartíðni, liðverkir, astmi, verkir í útlimum, roði, bólga eða kláði í húð, óeðlileg lifrarpróf, þroti í útlimum, tíð þvaglát, minnkuð matarlyst, vanlíðan.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.Hvernig geyma á AZOPT

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á flöskunni og öskjunni á eftir „EXP“. Fyrningardagsetningin er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins.

Fleygja á flöskunni 4 vikum eftir að hún er fyrst opnuð til að koma í veg fyrir sýkingar. Skrifa á dagsetninguna þegar hver flaska er opnuð neðst á auða svæðið hér fyrir neðan og á merkimiðann á flöskunni og öskjunni. Aðeins þarf að skrifa eina dagsetningu fyrir pakkningar sem innihalda eina flösku.

Opnað (1):

Opnað (2):

Opnað (3):

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

AZOPT inniheldur

-Virka innihaldsefnið er brínzólamíð. Hver ml inniheldur 10 mg af brínzólamíði.

-Önnur innihaldsefni eru benzalkónklóríð, karbómer 974P, tvínatríumedetat, mannitól (E421), hreinsað vatn, natríumklóríð, týloxapól. Örlitlu magni af saltsýru eða natríumhýdroxíði er stundum bætt við (til að stilla pH).

Lýsing á útliti AZOPT og pakkningastærðir

AZOPT er mjólkurlitaður vökvi (dreifa), sem fæst í pakkningu með 5 eða 10 ml plastflösku með skrúfloki eða í pakkningu með þremur 5 ml plastflöskum með skrúfloki. Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi

Framleiðandi

 

 

Framleiðandi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited,

S.A. Alcon - Couvreur N.V.,

 

Alcon Cusí, S.A.,

Frimley Business Park

Rijksweg 14,

 

Camil Fabra 58

 

Camberley GU16 7SR

B-2870 Puurs,

 

08320 El Masnou

Bretland

Belgía

 

Spánn

 

Ef óskað er frekari upplýsinga um lyfið, vinsamlegast hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft.

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: + 421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Þessi fylgiseðill var síðast samþykktur í

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á heimasíðu Evrópsku lyfjastofnunarinnar (EMA) http://www.ema.europa.eu.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf