Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Capecitabine SUN (capecitabine) – Fylgiseðill - L01BC06

Updated on site: 05-Oct-2017

Nafn lyfsCapecitabine SUN
ATC-kóðiL01BC06
Efnicapecitabine
FramleiðandiSun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Capecitabine SUN 150 mg filmuhúðaðar töflur capecítabín

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1.

 

markaðsleyfi

Upplýsingar um Capecitabine SUN og við hverju það er notað

2.

Áður en byrjað er að nota Capecitabine SUN

 

 

3.

Hvernig nota á Capecitabine SUN

 

 

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

 

 

5.

Hvernig geyma á Capecitabine SUN

 

 

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

 

 

1.

Upplýsingar um Capecitabine SUN og við hv rju það er notað

Capecitabine SUN tilheyrir flokki lyfja sem nefnast „frumueyðandimeð

lyf“ sem stöðva vöxt

krabbameinsfruma. Capecitabine SUN inniheldlengurcapecítabín sem er ekki frumueyðandi efni. Eftir að

það frásogast í líkamanum breytist það í virkt frumueyðandi efni í líkamanum (meira í æxlisvef en í heilbrigðum vef).

Capecitabine SUN er notað til meðferðar á krabbameini í ristli, endaþarmi, maga eða brjóstum. Auk

þess er Capecitabine SUN notað til að koma í veg fyrir að krabbamein í ristli komi upp að nýju eftir að

allt æxlið hefur verið fjarlægt m ð skurðaðgerð.

 

 

er

ekki

Capecitabine SUN er anna hvort hægt að nota eitt sér eða ásamt öðrum lyfjum.

2.

Lyfið

 

 

Áður en byrjað er að nota Capecitabine SUN

Ekki má nota Capecitabine SUN

-ef um er að ræða ofnæmi fyrir capecítabíni eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6). Gera skal lækni viðvart ef um er að ræða ofnæmi fyrir capecítabíni

-ef þú hefur áður fengið alvarleg viðbrögð við meðferð með flúorópýrimídínum (flokkur krabbameinslyfja svo sem flúoróúrasíl)

-ef þú ert þunguð eða með barn á brjósti

-ef þú ert með alvarlega fækkun hvítra blóðkorna eða blóðflagna í blóði (hvítfrumnafæð, daufkyrningafæð eða blóðflagnafæð)

-ef þú ert með alvarleg lifrar- eða nýrnavandamál

-ef þú ert með þekktan skort á ensíminu dihydropyrimidín dehydrogenasa (DPD) sem tekur þátt í efnaskiptum úracíls og thýmíns að gera, eða

-ef þú tekur eða hefur tekið brívúdín, sórívúdín eða skyld lyf á síðustu 4 vikum sem hluta af meðferð við herpes zoster (hlaupabóla eða ristill).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum áður en Capecitabine SUN er notað:

-ef þú ert með lifrar- eða nýrnasjúkdóma

-ef þú ert með eða hefur verið með hjartavandamál (til dæmis óreglulegan hjartslátt eða verk í brjósti, kjálka eða baki við líkamlega áreynslu vegna vandamála við blóðflæði til hjartans)

-ef þú ert með sjúkdóma í heila (til dæmis krabbamein sem hefur dreift sér til heilans, eða taugaskemmdir)

-ef þú ert með kalsíumójafnvægi (sést í blóðprófum)

-ef þú ert með sykursýki

-ef þú getur ekki haldið fæðu eða vökva í líkamanum vegna alvarlegrar ógleði og uppkasta

-ef þú ert með niðurgang

-ef þú ert með eða verður fyrir vökvaskorti

-ef þú ert með ójafnvægi salta í blóði (sést í blóðprófum)

-ef þú ert með sögu um augnkvilla, þar sem nauðsynlegt gæti verið að fylgjast vel með augum þínum

-ef þú ert með alvarleg húðviðbrögð.

SUN, getur þú fengið aukaverkanir í alvarlegri mynd, taldar upp í kafla 4 Hugsanlegar aukaverkanir. Hafðu tafarlaust samband við lækninn ef þú hefur áhyggjur af einhverjum aukaverkananna eða ef vart verður við aðrar aukaverkanir sem ekki eru taldar upp í fylgiseðlinum (sjá kafla 4 Hugsanlegar aukaverkanir).

DPD skortur: DPD skortur er sjaldgæft meðfætt ástand semmarkaðsleyfitengist yfirleitt ekki he lsufarsvandmálum nema tiltekin lyf séu notuð. Ef þú ert með DPD skort án þess það sé vitað og ærð Capecitabine

Börn og unglingar

Capecitabine SUN er ekki ætlað börnum og unglingum. Ekki á gefa börnum og unglingum

Capecitabine SUN.

 

með

 

 

Notkun annarra lyfja samhliða Capecitabine SUN

 

lengur

 

Áður en meðferð hefst, skal láta lækninn eða lyfjafræðing vita um önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð, einnig þau sem fengin eru án lyfseðils. Þetta er mjög mikilvægt þar sem notkun fleiri en eins lyfs á sama tíma getur aukið eða minnkað verkun lyfjanna. Þetta er sérstaklega mikilvægt ef þú tekur eftirfarandi:

-

þvagsýrugigtarlyf (allópúrinól)

 

-

blóðþynningarlyf (kúmarín, warfarín)

-

ákveðin veirusýkingalyf (sórívúdínekki

og brívúdín)

-

er

 

lyf gegn flogum eða krömpum (fenýtóín)

-

lyf til að meðhöndla krabbamein (interferón alfa)

-

færð geislameð erð og tiltekin lyf til þess að meðhöndla krabbamein (fólínsýru, oxalíplatín,

 

bevacízúmab, císplatín, írínótekan)

 

-

lyf notuð til meðferðarLyfið

á fólsýruskorti.

Notkun Capecitabine SUN með mat eða drykk

Taka skal Capecitabine SUN inn ekki síðar en 30 mínútum eftir máltíð.

Meðganga og brjóstagjöf

Áður en meðferð með Capecitabine SUN hefst, skal láta lækninn vita ef þú ert þunguð, ef þú heldur að þú sért þunguð eða hefur í hyggju að verða það. Ekki má taka Capecitabine SUN ef um þungun eða grun um þungun er að ræða.

Sjúklingar sem taka Capecitabine SUN verða að nota öruggar getnaðarvarnir. Ekki má vera með barn á brjósti ef Capecitabine SUN er notað.

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyf eru notuð.

Akstur og notkun véla

Capecitabine SUN getur valdið svima, ógleði eða þreytu. Því er mögulegt að Capecitabine SUN hafi áhrif á hæfni þína við akstur bifreiða eða stjórnun véla. Ekki aka ef þú finnur fyrir svima, ógleði eða þreytu eftir að lyfið er tekið.

Capecitabine SUN inniheldur vatnsfrían laktósa

Þetta lyf inniheldur vatnsfrían laktósa. Ef læknirinn hefur sagt þér að þú þolir ekki tilteknar sykrur áttu að hafa samband við lækninn áður en þú tekur lyfið.

3.Hvernig nota á Capecitabine SUN

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Eingöngu læknar með reynslu af notkun krabbameinslyfja eiga að ávísa capecítabíni.

Capecitabine SUN töflur skal gleypa heilar með vatni innan 30 mínútna eftir máltíð.

Læknirinn ákveður skammt og meðferð sem hentar handa þér sérstaklega. Skammturinn af Capecitabine SUN byggist á líkamsyfirborði þínu. Það er reiknað út frá hæð og þyngd. Venjulegur

skammtur fyrir fullorðna er 1250 mg/m2 líkamsyfirborðs tekinn tvisvar á dag (kvölds og morguns).

Capecitabine SUN töflur eru venjulega teknar í 14 daga og síðanmarkaðsleyfier 7 daga hlé (þá eru engar töflur teknar). Þetta 21 dags tímabil er ein meðferðarlota.

Hér eru tvö dæmi: Einstaklingur sem vegur 64 kg og er 1,64 á hæð er með líkamsyfirborð sem

nemur 1,7 m2 og á að taka fjórar 500 mg töflur og eina 150 mg töflu tvisvar á dag. Einstaklingur sem

vegur 80 kg og er 1,80 m á hæð er með líkamsyfirborð sem nemur 2,00 m2 og á að taka fimm 500 mg töflur tvisvar á dag.

Þegar lyfið er tekið ásamt öðrum lyfjum getur venjulegur skammtur fyrir fullorðna verið minni en

1250 mg/m2 líkamsyfirborðs og verið getur að þörf sé á að taka töflurnar með mislöngu millibili (t.d. á

hverjum degi, án þess að gera hlé).

með

 

lengur

Það er mögulegt að læknirinn ákveði samsettan skammt af 150 mg og 500 mg töflum.

-

Töflurnar skal taka kvölds og morguns eins og læknirinn hefur ákveðið.

-

Taka skal töflurnar í síðastaekkilagi 30 mínútum eftir máltíð (morgunverð og kvöldverð).

-

Það er mjög mikilvægt að öll lyf séu notuð eins og læknirinn hefur gefið fyrirmæli um.

 

er

Læknirinn lætur vita hvaða skammt þarf að taka, hvenær á að taka hann og hve lengi þarf að taka hann.

Ef tekinn er stærriLyfiðskammtur en mælt er fyrir um

Láttu lækni vita af því eins fljótt og auðið er áður en næsti skammtur er tekinn.

Þú gætir fengið eftirtaldar aukaverkanir ef þú tekur mikið meira af capecítabíni en þú átt að gera: ógleði eða uppköst, niðurgang, bólgu eða sár í meltingarvegi eða munni, verk eða blæðingu í þörmum eða maga eða beinmergsbælingu (fækkun tiltekinna tegunda blóðfrumna). Láttu lækninn vita tafarlaust ef þú finnur fyrir einhverjum þessara einkenna.

Ef gleymist að taka Capecitabine SUN

Ekki á að taka skammt sem gleymst hefur að taka og ekki á að tvöfalda næsta skammt. Þess í stað skal halda áfram að nota lyfið eins og ráðgert var og ráðgast við lækninn.

Ef hætt er að nota Capecitabine SUN

Engar aukaverkanir koma fram þegar inntöku Capecitabine SUN er hætt. Ef verið er að nota kúmarín segavarnarlyf (innihalda t.d. fenprókúmon), getur læknirinn þurft að aðlaga skammt segavarnarlyfsins þegar notkun Capecitabine SUN er hætt.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

HÆTTU strax að taka inn Capecitabine SUN og hafðu samband við lækninn ef einhver af eftirfarandi

einkennum koma fram:

-

Niðurgangur: Ef þú hefur hægðir 4 sinnum á dag umfram það sem þér er eðlilegt eða

-

niðurgang á nóttunni.

Uppköst: Ef þú kastar upp oftar en einu sinni á sólarhring.

-

Ógleði: Ef lystarleysi gerir vart við sig og ef þú borðar mun minna daglega en vant er.

-

Bólgur í munni: Ef þú hefur verki, roða, bólgur eða sviða í munni og/eða hálsi.

-

Húðsvörun í höndum og fótum: Ef þú hefur verki, bólgur, roða eða smástingi í höndum og/eða

-

fótum.

Hiti: Ef hitinn er 38°C eða hærri.

-

Sýking: Ef þú færð einkenni sýkinga af völdum baktería, veira eða annarra lífvera.

-

Verkur fyrir brjósti: Ef þú færð verk fyrir miðjum brjóstkassa, einkum ef hann kemur fram við

-

áreynslu.

Stevens-Johnson heilkenni: Ef þú færð sársaukafull rauð eða rauðblá útbrot sem breiðast út og

 

markaðsleyfi

ef blöðrur og/eða annars konar skemmdir koma fram í slímhúðum (t.d. í munni og á vörum), einkum ef þú hefur áður verið með ljósnæmi, sýkingar í öndunarfærum (t.d. berkjubólgu) og/eða hita.

Ef fljótt verður vart við þessar aukaverkanir, hverfa þær venjulega á 2-3 dögum eftir að meðferð er hætt. Verði áfram vart við þessar aukaverkanir, skal tafarlaust hafa samband við lækninn. Hann mun hugsanlega byrja meðferðina að nýju með minni skammti.

Capecitabine SUN er notað eitt sér, sem geta komið fram hjá fleiri en 1 af 10 einstaklingum:

Til viðbótar við það sem talið er upp hér fyrir ofan erumeðmjög algengar aukaverkanir lyfsins þegar

-

kviðverkir

 

-

útbrot, þurr húð eða kláði

 

-

þreyta

lengur

-

lystarleysi.

Aukaverkanirnar geta orðið alvarlegar.ekkiÞví er alltaf mikilvægt að láta lækninn vita um leið og aukaverkanir koma fram. Læknirinn mun e.t.v. minnka skammtinn og/eða gera hlé á Capecitabine SUN meðferðinni. Þannig máerd aga úr líkunum á því að aukaverkanirnar verði viðvarandi eða versni.

-fækkun hvítraLyfiðeða rauðra blóðkorna (sést í blóðprófum)

-vökvatap, þyngdartap

-svefnleysi, þunglyndi

-höfuðverkur, syfja, sundl, óeðlileg tilfinning í húð (dofi eða náladofi), truflanir á bragðskyni

-erting í augum, aukin táramyndun, roði í augum (tárubólga)

-bólga í æðum (segabláæðabólga)

-mæði, blóðnasir, hósti, nefrennsli

-áblástur eða aðrar herpes-sýkingar

-sýking í lungum eða öndunarvegi (t.d. lungnabólga eða berkjubólga)

-þarmablæðing, hægðatregða, verkur í efri hluta kviðarhols, meltingartruflanir, vindgangur, munnþurrkur

-húðútbrot, hárlos, húðroði, húðþurrkur, káði, mislitun húðar, húðflögnun, húðbólga, naglakvilli

-verkir í liðum, útlimum, brjósti eða baki

-hiti, þroti í útlimum, lasleiki

-röskun á lifrarstarfsemi (sést í blóðprófum) og aukinn gallrauði í blóði (skilinn út af lifrinni).

Meðal sjaldgæfra aukaverkana (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100) eru:

-

blóðsýking, þvagfærasýking, húðsýking, sýking í nefi eða hálsi, sveppasýking (þ.m.t. í munni),

 

inflúensa, maga- og þarmabólga, ígerð í tönn

 

 

-

hnúðar undir húð (fituæxli)

 

 

-

fækkun blóðfrumna, þ.m.t. blóðflagna, blóðþynning (sést í blóðprófum)

-

ofnæmi

 

 

-

sykursýki, minnkað kalíum í blóði, vannæring, auknir þríglýseríðar í blóði

-

ruglástand, ofsahræðsluköst, geðdeyfð, minnkuð kynhvöt

-

talvandamál, skert minni, skert samhæfing hreyfinga, jafnvægisskortur, yfirlið, taugaskemmdir

 

og skyntruflanir

 

 

-

þokusýn eða tvísýni

 

 

-

svimi, eyrnaverkur

 

 

-

óreglulegur hjartsláttur og hjartsláttarónot (hjartsláttartruflanir), brjóstverkur og hjartaáfall (drep

 

í hjartavöðva)

 

 

-

blóðtappar í djúplægum bláæðum, hár eða lágur blóðþrýstingur, hitasteypur, kuldi í útlimum,

 

fjólubláir blettir á húð

 

 

-

blóðtappar í lungnaæðum (segarek í lungum), samfallið lunga, blóðhósti, astmi, mæði við

 

áreynslu

 

 

-

þarmateppa, vökvasöfnun í kviðarholi, bólga í smáþörmum, ristli, maga eða vélinda, verkur í

 

 

 

markaðsleyfi

 

neðri hluta kviðarhols, óþægindi í kviðarholi, brjóstsviði (vélindabakflæði), blóð í hægðum

-

gula (gullitun húðar og augna)

 

 

-

sár og blöðrur á húð, húðviðbrögð við sólarljósi, roði í lófum, þroti eða verkur í andliti

-

þroti eða stirðleiki í liðum, beinverkir, máttleysi eða stirðleiki í vö vum

-

vökvasöfnun í nýrum, aukin tíðni þvagláta að nóttu til, þvagle i, blóð í þvagi, aukið kreatínín í

 

blóði (merki um skerta nýrnastarfsemi)

 

 

-

óvenjuleg blæðing frá leggöngum

 

 

-

þroti (bjúgur), kuldahrollur og stjarfi.

með

 

 

 

 

Sumar þessara aukaverkana eru algengari þegar capecítabín er notað ásamt öðrum krabbameinslyfjum.

Aðrar aukaverkanir sem sjást við slíkar aðstæður eru eftirtaldar:

Meðal algengra aukaverkana (geta komiðlengurfyrir hjá allt að 1 af hverjum 10) eru:

-minnkað natríum, magnesíum eða kalsíum í blóði, aukinn blóðsykur,

-taugaverkur

-suð fyrir eyrum, heyrnartap

-bláæðabólga

-hiksti, raddbreytingar

-verkur eða breytt/óeðlil g tilfinning í munni, verkur í kjálka

-svitamyndun, nætursviti

-vöðvakrampi

-erfiðleikar við þvaglát, blóð eða prótein í þvagi

-mar eða viðbrögð á stungustað (vegna stungulyfja sem gefin eru samtímis).Lyfið

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000) eru:

-þrengsli eða stífla í táragöngum

-lifrarbilun

-bólga sem leiðir til röskunar eða teppu í útskilnaði galls (gallteppulifrarbólga)

-sérstakar breytingar á hjartarafriti (lenging QT-bils)

-tilteknar tegundir hjartsláttartruflana (þ.m.t. sleglatif, torsade de pointes og hægsláttur)

-bólga í augum sem veldur augnverk og mögulega sjónvandamálum

-bólga í húð sem veldur rauðum hreistruðum blettum vegna sjúkdóms í ónæmiskerfi.

Aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000) eru:

-alvarleg húðviðbrögð, svo sem útbrot, sáramyndun og blöðrur, sem geta m.a. komið fram í munni eða nefi, á kynfærum, höndum eða fótum eða í augum (rauð og þrútin augu).

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, hjúkrunarfræðinginn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V*. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.Hvernig geyma á Capecitabine SUN

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni og þynnupakkningunni, á eftir Fyrnist.

Geymið ekki við hærri hita en 25°C.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er nota. Markmið ð er að vernda umhverfið.

Hver pakkning inniheldur 60 filmuhúðaðar töflur (6 þynnur með 10 töflum hver).

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

 

markaðsleyfi

Capecitabine SUN inniheldur

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Virka innihaldsefnið er capecítabín. Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 150 mg af capecítabíni.

-

Önnur innihaldsefni eru:

 

 

 

 

 

-

Töflukjarni: talkúm (E553b), vatnsfrír laktósi, kroskarmellósi natríum (E468),

 

 

hyprómellósi (E464), örkristallaður sellulósi (E460), magnesíumsterat (E572).

 

-

 

 

 

með

 

Töfluhúð: hyprómellósi (E464), títantvíoxíð (E171), laktósaeinhýdrat, makrógól og gult

 

 

og rautt járnoxíð (E172).

 

 

 

Lýsing á útlit Capecitabine SUN og pakkningastærðir

 

 

 

 

 

lengur

 

 

Capecitabine SUN 150 mg eru ljósfers julitaðar, sporöskjulaga, tvíkúptar filmuhúðuðar töflur,

merktar með „150“ á annarri hliðinni og ómerktar á hinni hliðinni.

 

 

er

ekki

 

 

 

MarkaðsleyfishafiLyfiðog ramleiðandi

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Holland

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien/България/Česká republika/ Danmark/Eesti/Ελλάδα/Hrvatska/Ireland/Ísland/Κύπρος/ Latvija/Lietuva/Luxembourg/Luxemburg/Magyarország/ Malta/Nederland/Norge/Österreich/Polska/Portugal/ România/Slovenija/Slovenská republika/Suomi/Finland/Sverige

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp Nederland/Pays-Bas/Niederlande/Нидерландия/Nizozemsko/ Nederlandene/Holland/Ολλανδία/Nizozemska/The Netherlands/Holland/Ολλανδία/ Nīderlande/Nyderlandai/Pays-Bas/Niederlande/Hollandia/

L-Olanda/Nederland/Nederland/Niederlande/Holandia/Países Baixos/

Olanda/Nizozemska/Holandsko/Alankomaat/Nederländerna/Nederländerna

Tel./тел./tlf./τηλ./Sími/τηλ./Tlf./Puh./

+31 (0)23 568 5501

Deutschland

Sun Pharmaceuticals Germany GmbH Kandelstrasse 7

79199 Kirchzarten Deutschland

España

Sun Pharmaceuticals Spain S.L.U. C/Bobinadora 1-5 Planta 1a Local 13 Mataro, 08302

Barcelona España

tel. +34 93 798 02 85

France

Sun Pharmaceuticals France 34, Rue Jean Mermoz 78600 Maisons Laffitte France

tel. +33 1 39 62 10 24

Italia

Sun Pharmaceuticals Italia S.R.L.

Via Luigi Rizzo, 8

I-20151 – Milano

 

 

 

Italia

 

 

 

tel. +39 02 33 49 07 93

 

ekki

United Kingdom

 

 

 

 

 

Sun Pharmaceuticals UK Limit d

4100 Park Approach

er

 

 

 

Thorpe Park

Lyfið

 

 

Leeds

 

 

LS15 8GB

 

 

United Kingdom

 

 

tel. +44 (0) 113 397 08 70

 

 

 

með

markaðsleyfi

lengur

 

 

 

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður {MM/ÁÁÁÁ}

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annarsstaðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Capecitabine SUN 500 mg filmuhúðaðar töflur capecítabín

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1.

 

markaðsleyfi

Upplýsingar um Capecitabine SUN og við hverju það er notað

2.

Áður en byrjað er að nota Capecitabine SUN

 

 

3.

Hvernig nota á Capecitabine SUN

 

 

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

 

 

5.

Hvernig geyma á Capecitabine SUN

 

 

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

 

 

1.

Upplýsingar um Capecitabine SUN og við hv rju það er notað

Capecitabine SUN tilheyrir flokki lyfja sem nefnast „frumueyðandimeð

lyf“ sem stöðva vöxt

krabbameinsfruma. Capecitabine SUN inniheldlengurcapecítabín sem er ekki frumueyðandi efni. Eftir að

það frásogast í líkamanum breytist það í virkt frumueyðandi efni í líkamanum (meira í æxlisvef en í heilbrigðum vef).

eftir að allt æxlið hefur veriðerfja ekkilægt með skurðaðgerð.

Capecitabine SUN er notað til meðferðar á krabbameini í ristli, endaþarmi, maga eða brjóstum. Auk þess er Capecitabine SUN notað til að koma í veg fyrir að krabbamein í ristli komi upp að nýju

Capecitabine SUNLyfiðer anna hvort hægt að nota eitt sér eða ásamt öðrum lyfjum.

2. Áður en byrjað er að nota Capecitabine SUN

Ekki má nota Capecitabine SUN

-ef um er að ræða ofnæmi fyrir capecítabíni eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6). Gera skal lækni viðvart ef um er að ræða ofnæmi fyrir capecítabíni

-ef þú hefur áður fengið alvarleg ofnæmisviðbrögð við meðferð með flúorópýrimídínum (flokkur krabbameinslyfja svo sem flúoróúrasíli)

-ef þú ert þunguð eða með barn á brjósti

-ef þú ert með alvarlega fækkun hvítra blóðkorna eða blóðflagna í blóði (hvítfrumnafæð, daufkyrningafæð eða blóðflagnafæð)

-ef þú ert með alvarlega lifrar- eða nýrnavandamál

-ef þú ert með þekktan skort á ensíminu dihydropyrimidín dehydrogenasa (DPD) sem tekur þátt í efnaskiptum úracíls og thýmíns að gera, eða

-ef þú tekur eða hefur tekið brívúdín, sórívúdín eða skyld lyf á síðustu 4 vikum sem hluta af meðferð við herpes zoster (hlaupabóla eða ristill).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum áður en Capecitabine SUN er notað ef um er að ræða:

-ef þú ert með lifrar- eða nýrnasjúkdóma

-ef þú ert með eða hefur verið með hjartavandamál (til dæmis óreglulegan hjartslátt eða verk í brjósti, kjálka eða baki við líkamlega áreynslu vegna vandamála við blóðflæði til hjartans)

-ef þú ert með sjúkdóma í heila (til dæmis krabbamein sem hefur dreift sér til heilans, eða taugaskemmdir)

-ef þú ert með kalsíumójafnvægi (sést í blóðprófum)

-ef þú ert með sykursýki

-ef þú getur ekki haldið fæðu eða vökva í líkamanum vegna alvarlegrar ógleði og uppkasta

-ef þú ert með niðurgang

-ef þú ert með eða verður fyrir vökvaskorti

-ef þú ert með ójafnvægi salta í blóði (sést í blóðprófum)

-ef þú ert með sögu um augnkvilla, þar sem nauðsynlegt gæti verið að fylgjast vel með augum þínum

-ef þú ert með alvarleg húðviðbrögð.

SUN, getur þú fengið aukaverkanir í alvarlegri mynd, taldar upp í kafla 4 Hugsanlegar aukaverkanir. Hafðu tafarlaust samband við lækninn ef þú hefur áhyggjur af einhverjum aukaverkananna eða ef vart verður við aðrar aukaverkanir sem ekki eru taldar upp í fylgiseðlinum (sjá kafla 4 Hugsanlegar aukaverkanir).

DPD skortur: DPD skortur er sjaldgæft meðfætt ástand semmarkaðsleyfitengist yfirleitt ekki he lsufarsvandmálum nema tiltekin lyf séu notuð. Ef þú ert með DPD skort án þess það sé vitað og ærð Capecitabine

Börn og unglingar

Capecitabine SUN er ekki ætlað börnum og unglingum. Ekki á gefa börnum og unglingum

Capecitabine SUN.

 

með

 

 

Notkun annarra lyfja samhliða Capecitabine SUN

 

lengur

 

Áður en meðferð hefst, skal láta lækninn eða lyfjafræðing vita um önnur lyf sem eru notuð hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð, einnig þau sem fengin eru án lyfseðils. Þetta er mjög mikilvægt þar sem notkun fleiri en eins lyfs á sama tíma getur aukið eða minnkað verkun lyfjanna. Þetta er sérstaklega mikilvægt ef þú tekur eftirfarandi:

-

þvagsýrugigtarlyf (allópúrinól)

 

-

blóðþynningarlyf (kúmarín, warfarín)

-

ákveðin veirusýkingalyf (sórívúdínekki

og brívúdín)

-

er

 

lyf gegn flogum eða krömpum (fenýtóín)

-

lyf til að meðhöndla krabbamein (interferón alfa)

-

færð geislameð erð og tiltekin lyf til þess að meðhöndla krabbamein (fólínicsýru, oxalíplatín,

 

bevacízúmab, císplatín, írínótekan)

 

-

lyf notuð til meðferðarLyfið

á fólsýruskorti.

Notkun Capecitabine SUN með mat eða drykk

Taka skal Capecitabine SUN inn ekki síðar en 30 mínútum eftir máltíð.

Meðganga og brjóstagjöf

Áður en meðferð með Capecitabine SUN hefst, skal láta lækninn vita ef þú ert þunguð, ef þú heldur að þú sért þunguð eða hefur í hyggju að verða það.

Ekki má taka Capecitabine SUN ef um þungun eða grun um þungun er að ræða. Sjúklingar sem taka Capecitabine SUN verða að nota öruggar getnaðarvarnir. Ekki má vera með barn á brjósti ef Capecitabine SUN er notað.

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyf eru notuð.

Akstur og notkun véla

Capecitabine SUN getur valdið svima, ógleði eða þreytu. Því er mögulegt að Capecitabine SUN hafi áhrif á hæfni þína við akstur bifreiða eða stjórnun véla. Ekki aka ef þú finnur fyrir svima, ógleði eða þreytu eftir að lyfið er tekið.

Capecitabine SUN inniheldur vatnsfrían laktósa

Þetta lyf inniheldur vatnsfrían laktósa. Ef læknirinn hefur sagt þér að þú þolir ekki tilteknar sykrur áttu að hafa samband við lækninn áður en vatnsfrían.

3. Hvernig nota á Capecitabine SUN

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Eingöngu læknar með reynslu af notkun krabbameinslyfja eiga að ávísa capecítabíni.

Capecitabine SUN töflur skal gleypa heilar með vatni innan 30 mínútna eftir máltíð.

Læknirinn ákveður skammt og meðferð sem hentar handa þér sérstaklega. Skammturinn af Capecitabine SUN byggist á líkamsyfirborði þínu. Það er reiknað út frá hæð og þyngd. Venjulegur

skammtur fyrir fullorðna er 1250 mg/m2 líkamsyfirborðs tekinn tvisvar á dag (kvölds og morguns).

Capecitabine SUN töflur eru venjulega teknar í 14 daga og síðanmarkaðsleyfier 7 daga hlé (þá eru engar töflur teknar). Þetta 21 dags tímabil er ein meðferðarlota.

Hér eru tvö dæmi: Einstaklingur sem vegur 64 kg og er 1,64 á hæð er með líkamsyfirborð sem

nemur 1,7 m2 og á að taka fjórar 500 mg töflur og eina 150 mg töflu tvisvar á dag. Einstaklingur sem

vegur 80 kg og er 1,80 m á hæð er með líkamsyfirborð sem nemur 2,00 m2 og á að taka fimm 500 mg töflur tvisvar á dag.

Þegar lyfið er tekið ásamt öðrum lyfjum getur venjulegur skammtur fyrir fullorðna verið minni en

1250 mg/m2 líkamsyfirborðs og verið getur að þörf sé á að taka töflurnar með mislöngu millibili (t.d. á

hverjum degi, án þess að gera hlé).

með

 

lengur

Það er mögulegt að læknirinn ákveði samsettan skammt af 150 mg og 500 mg töflum.

-

Töflurnar skal taka kvölds og morguns eins og læknirinn hefur ákveðið.

-

Taka skal töflurnar í síðastaekkilagi 30 mínútum eftir máltíð (morgunverð og kvöldverð).

-

Það er mjög mikilvægt að öll lyf séu notuð eins og læknirinn hefur gefið fyrirmæli um.

 

er

Læknirinn lætur vita hvaða skammt þarf að taka, hvenær á að taka hann og hve lengi þarf að taka hann.

Ef tekinn er stærriLyfiðskammtur en mælt er fyrir um

Láttu lækni vita af því eins fljótt og auðið er áður en næsti skammtur er tekinn.

Þú gætir fengið eftirtaldar aukaverkanir ef þú tekur mikið meira af capecítabíni en þú átt að gera: ógleði eða uppköst, niðurgang, bólgu eða sár í meltingarvegi eða munni, verk eða blæðingu í þörmum eða maga eða beinmergsbælingu (fækkun tiltekinna tegunda blóðfrumna). Láttu lækninn vita tafarlaust ef þú finnur fyrir einhverjum þessara einkenna.

Ef gleymist að taka Capecitabine SUN

Ekki á að taka skammt sem gleymst hefur að taka og ekki á að tvöfalda næsta skammt. Þess í stað skal halda áfram að nota lyfið eins og ráðgert var og ráðgast við lækninn.

Ef hætt er að nota Capecitabine SUN

Engar aukaverkanir koma fram þegar inntöku Capecitabine SUN er hætt. Ef verið er að nota kúmarín segavarnarlyf (innihalda t.d. fenprókúmon), getur læknirinn þurft að aðlaga skammt segavarnarlyfsins þegar notkun Capecitabine SUN er hætt.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4. Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

HÆTTU strax að taka inn Capecitabine SUN og hafðu samband við lækninn ef einhver af eftirfarandi

einkennum koma fram:

-

Niðurgangur: Ef þú hefur hægðir 4 sinnum á dag umfram það sem þér er eðlilegt eða

-

niðurgang á nóttunni.

Uppköst: Ef þú kastar upp oftar en einu sinni á sólarhring.

-

Ógleði: Ef lystarleysi gerir vart við sig og ef þú borðar mun minna daglega en vant er.

-

Bólgur í munni: Ef þú hefur verki, roða, bólgur eða sviða í munni og/eða hálsi.

-

Húðsvörun í höndum og fótum: Ef þú hefur verki, bólgur, roða eða smástingi í höndum og/eða

-

fótum.

Hiti: Ef hitinn er 38°C eða hærri.

-

Sýking: Ef þú færð einkenni sýkinga af völdum baktería, veira eða annarra lífvera.

-

Verkur fyrir brjósti: Ef þú færð verk fyrir miðjum brjóstkassa, einkum ef hann kemur fram við

-

áreynslu.

Stevens-Johnson heilkenni: Ef þú færð sársaukafull rauð eða rauðblá útbrot sem breiðast út og

 

markaðsleyfi

ef blöðrur og/eða annars konar skemmdir koma fram í slímhúðum (t.d. í munni og á vörum), einkum ef þú hefur áður verið með ljósnæmi, sýkingar í öndunarfærum (t.d. berkjubólgu) og/eða hita.

Ef fljótt verður vart við þessar aukaverkanir, hverfa þær venjulega á 2-3 dögum eftir að meðferð er hætt. Verði áfram vart við þessar aukaverkanir, skal tafarlaust hafa samband við lækninn. Hann mun hugsanlega byrja meðferðina að nýju með minni skammti.

Capecitabine SUN er notað eitt sér, sem geta komið fram hjá fleiri en 1 af 10 einstaklingum:

Til viðbótar við það sem talið er upp hér fyrir ofan erumeðmjög algengar aukaverkanir lyfsins þegar

-

kviðverkir

 

-

útbrot, þurr húð eða kláði

 

-

þreyta

lengur

-

lystarleysi.

Aukaverkanirnar geta orðið alvarlegar.ekkiÞví er alltaf mikilvægt að láta lækninn vita um leið og aukaverkanir koma fram. Læknirinn mun e.t.v. minnka skammtinn og/eða gera hlé á Capecitabine SUN meðferðinni. Þannig máerd aga úr líkunum á því að aukaverkanirnar verði viðvarandi eða versni.

-fækkun hvítraLyfiðeða rauðra blóðkorna (sést í blóðprófum)

-vökvatap, þyngdartap

-svefnleysi, þunglyndi

-höfuðverkur, syfja, sundl, óeðlileg tilfinning í húð (dofi eða náladofi), truflanir á bragðskyni

-erting í augum, aukin táramyndun, roði í augum (tárubólga)

-bólga í æðum (segabláæðabólga)

-mæði, blóðnasir, hósti, nefrennsli

-áblástur eða aðrar herpes-sýkingar

-sýking í lungum eða öndunarvegi (t.d. lungnabólga eða berkjubólga)

-þarmablæðing, hægðatregða, verkur í efri hluta kviðarhols, meltingartruflanir, vindgangur, munnþurrkur

-húðútbrot, hárlos, húðroði, húðþurrkur, káði, mislitun húðar, húðflögnun, húðbólga, naglakvilli

-verkir í liðum, útlimum, brjósti eða baki

-hiti, þroti í útlimum, lasleiki

-röskun á lifrarstarfsemi (sést í blóðprófum) og aukinn gallrauði í blóði (skilinn út af lifrinni).

Meðal sjaldgæfra aukaverkana (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100) eru:

-

blóðsýking, þvagfærasýking, húðsýking, sýking í nefi eða hálsi, sveppasýking (þ.m.t. í munni),

 

inflúensa, maga- og þarmabólga, ígerð í tönn

 

 

-

hnúðar undir húð (fituæxli)

 

 

-

fækkun blóðfrumna, þ.m.t. blóðflagna, blóðþynning (sést í blóðprófum)

-

ofnæmi

 

 

-

sykursýki, minnkað kalíum í blóði, vannæring, auknir þríglýseríðar í blóði

-

ruglástand, ofsahræðsluköst, geðdeyfð, minnkuð kynhvöt

-

talvandamál, skert minni, skert samhæfing hreyfinga, jafnvægisskortur, yfirlið, taugaskemmdir

 

og skyntruflanir

 

 

-

þokusýn eða tvísýni

 

 

-

svimi, eyrnaverkur

 

 

-

óreglulegur hjartsláttur og hjartsláttarónot (hjartsláttartruflanir), brjóstverkur og hjartaáfall (drep

 

í hjartavöðva)

 

 

-

blóðtappar í djúplægum bláæðum, hár eða lágur blóðþrýstingur, hitasteypur, kuldi í útlimum,

 

fjólubláir blettir á húð

 

 

-

blóðtappar í lungnaæðum (segarek í lungum), samfallið lunga, blóðhósti, astmi, mæði við

 

áreynslu

 

 

-

þarmateppa, vökvasöfnun í kviðarholi, bólga í smáþörmum, ristli, maga eða vélinda, verkur í

 

 

 

markaðsleyfi

 

neðri hluta kviðarhols, óþægindi í kviðarholi, brjóstsviði (vélindabakflæði), blóð í hægðum

-

gula (gullitun húðar og augna)

 

 

-

sár og blöðrur á húð, húðviðbrögð við sólarljósi, roði í lófum, þroti eða verkur í andliti

-

þroti eða stirðleiki í liðum, beinverkir, máttleysi eða stirðleiki í vö vum

-

vökvasöfnun í nýrum, aukin tíðni þvagláta að nóttu til, þvagle i, blóð í þvagi, aukið kreatínín í

 

blóði (merki um skerta nýrnastarfsemi)

 

 

-

óvenjuleg blæðing frá leggöngum

 

 

-

þroti (bjúgur), kuldahrollur og stjarfi.

með

 

 

 

 

Sumar þessara aukaverkana eru algengari þegar capecítabín er notað ásamt öðrum krabbameinslyfjum.

Aðrar aukaverkanir sem sjást við slíkar aðstæður eru eftirtaldar:

Meðal algengra aukaverkana (geta komiðlengurfyrir hjá allt að 1 af hverjum 10) eru:

-minnkað natríum, magnesíum eða kalsíum í blóði, aukinn blóðsykur

-taugaverkur

-suð fyrir eyrum, heyrnartap

-bláæðabólga

-hiksti, raddbreytingar

-verkur eða breytt/óeðlil g tilfinning í munni, verkur í kjálka

-svitamyndun, nætursviti

-vöðvakrampi

-erfiðleikar við þvaglát, blóð eða prótein í þvagi

-mar eða viðbrögð á stungustað (vegna stungulyfja sem gefin eru samtímis).Lyfið

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000) eru:

-þrengsli eða stífla í táragöngum

-lifrarbilun

-bólga sem leiðir til röskunar eða teppu í útskilnaði galls (gallteppulifrarbólga)

-sérstakar breytingar á hjartarafriti (lenging QT-bils)

-tilteknar tegundir hjartsláttartruflana (þ.m.t. sleglatif, torsade de pointes og hægsláttur)

-bólga í augum sem veldur augnverk og mögulega sjónvandamálum

-bólga í húð sem veldur rauðum hreistruðum blettum vegna sjúkdóms í ónæmiskerfi.

Aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000) eru:

-alvarleg húðviðbrögð, svo sem útbrot, sáramyndun og blöðrur, sem geta m.a. komið fram í munni eða nefi, á kynfærum, höndum eða fótum eða í augum (rauð og þrútin augu).

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, hjúkrunarfræðinginn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V*. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5. Hvernig geyma á Capecitabine SUN

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni og þynnupakkningunni, á eftir Fyrnist.

Geymið ekki við hærri hita en 25°C.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er nota. Markmið ð er að vernda umhverfið.

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

-

Önnur innihaldsefni eru:

markaðsleyfi

Capecitabine SUN inniheldur

 

-

Virka innihaldsefnið er capecítabín. Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 500 mg af capecítabíni.

 

-

Töflukjarni: talkúm (E553b), vatnsfrír laktósi, kroskarmellósi natríum (E468),

 

 

hyprómellósi (E464), örkristallaður sellulósi (E460), magnesíumsterat (E572).

 

-

Töfluhúð: hyprómellósi (E464), títantvíoxíð (E171), laktósaeinhýdrat, makrógól og gult

 

 

og rautt járnoxíð (E172).

með

 

 

 

Lýsing á útlit Capecitabine SUN og pakk i

gastærðir

Capecitabine SUN 500 mg eru ekkiferskjul taðar,lengursporöskjulaga, tvíkúptar filmuhúðuðar töflur, merktar með „500“ á annarri hliðinni og ómer tar á hinni hliðinni.

Hver pakkning inniheldur 120 filmuhúðaðar töflur (12 þynnur með 10 töflum hver).

MarkaðsleyfishafiLyfiðog framleiðandier

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp Holland

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien/България/Česká republika/ Danmark/Eesti/Ελλάδα/Hrvatska/Ireland/Ísland/Κύπρος/ Latvija/Lietuva/Luxembourg/Luxemburg/Magyarország/ Malta/Nederland/Norge/Österreich/Polska/Portugal/ România/Slovenija/Slovenská republika/Suomi/Finland/Sverige

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp Nederland/Pays-Bas/Niederlande/Нидерландия/Nizozemsko/ Nederlandene/Holland/Ολλανδία/Nizozemska/The Netherlands/Holland/Ολλανδία/ Nīderlande/Nyderlandai/Pays-Bas/Niederlande/Hollandia/ L-Olanda/Nederland/Nederland/Niederlande/Holandia/Países Baixos/

Olanda/Nizozemska/Holandsko/Alankomaat/Nederländerna/Nederländerna

Tel./тел./tlf./τηλ./Sími/τηλ./Tlf./Puh./

+31 (0)23 568 5501

Deutschland

Sun Pharmaceuticals Germany GmbH Kandelstrasse 7

79199 Kirchzarten Deutschland

España

Sun Pharmaceuticals Spain S.L.U. C/Bobinadora 1-5 Planta 1a Local 13 Mataro, 08302

Barcelona España

tel. +34 93 798 02 85

France

Sun Pharmaceuticals France 34, Rue Jean Mermoz 78600 Maisons Laffitte France

tel. +33 1 39 62 10 24

Italia

Sun Pharmaceuticals Italia S.R.L. Via Luigi Rizzo, 8

I-20151 – Milano Italia

tel. +39 02 33 49 07 93

United Kingdom

 

 

Sun Pharmaceuticals UK Limited

4100 Park Approach

er

ekki

Thorpe Park

 

 

 

United Kingdom

Leeds Lyfið

LS15 8GB

tel. +44 (0) 113 397 08 70

 

með

markaðsleyfi

lengur

 

 

 

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður {MM/ÁÁÁÁ}

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annarsstaðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf