Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Capecitabine Teva (capecitabine) – Fylgiseðill - L01BC06

Updated on site: 05-Oct-2017

Nafn lyfsCapecitabine Teva
ATC-kóðiL01BC06
Efnicapecitabine
FramleiðandiTeva Pharma B.V.

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Capecitabine Teva 150 mg filmuhúðaðar töflur Capecitabine Teva 500 mg filmuhúðaðar töflur capecítabín

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1.Upplýsingar um Capecitabine Teva og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að nota Capecitabine Teva

3.Hvernig nota á Capecitabine Teva

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á Capecitabine Teva

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.Upplýsingar um Capecitabine Teva og við hverju það er notað

Capecitabine Teva tilheyrir flokki lyfja sem nefnast „frumueyðandi lyf“ sem stöðva vöxt krabbameinsfrumna. Capecitabine Teva inniheldur capecítabín sem er ekki frumueyðandi lyf. Eftir að það frásogast í líkamanum breytist það í virkt frumueyðandi lyf í líkamanum (meira í æxlisvef en í heilbrigðum vef).

Capecitabine Teva er notað til meðferðar á krabbameini í ristli, endaþarmi, maga eða brjóstum. Auk þess er Capecitabine Teva notað til að koma í veg fyrir að krabbamein í ristli komi upp að nýju eftir að allt æxlið hefur verið fjarlægt með skurðaðgerð.

Capecitabine Teva er annaðhvort hægt að nota eitt sér eða ásamt öðrum lyfjum.

2. Áður en byrjað er að nota Capecitabine Teva

Ekki má nota Capecitabine Teva:

-ef um er að ræða ofnæmi fyrir capecítabíni eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6). Gera skal lækni viðvart ef um er að ræða ofnæmi eða of mikla svörun við lyfinu,

-ef áður hafa komið fram alvarleg ofnæmisviðbrögð viðflúorópýrimídín meðferð (flokkur krabbameinslyfja svo sem flúoróúrasíli).

-ef þú ert þunguð eða með barn á brjósti,

-ef þú ert með mjög lítið magn hvítra blóðkorna eða blóðflagna í blóði (hvítfrumnafæð, daufkyrningafæð eða blóðflagnafæð),

-ef þú ert með alvarlega lifrarkvilla eða nýrnavandamál,

-ef þú veist að þú ert með algeran skort á ensíminu dihydropyrimidín dehydrogenasa (DPD),

-ef þú tekur eða hefur tekið brívúdín, sórívúdín eða skyld lyf á síðustu 4 vikum sem hluta af meðferð við herpes zoster (hlaupabóla eða ristill).

Varnaðarorð og varúðarreglur:

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Capecitabine Teva er notað:

-ef þú veist að þú ert með skerta virkni ensímsins díhýdrópýrímídín dehýdrógenasa (DPD)

-ef þú ert með lifrar- eða nýrnasjúkdóma

-ef þú ert með eða hefur verið með hjartavandamál (til dæmis óreglulegan hjartslátt) eða verk fyrir brjósti, í kjálka og baki í kjölfar líkamlegs álags og af völdum kvilla tengdum blóðflæði til hjartans.

-ef þú ert með sjúkdóma í heila (til dæmis krabbamein sem borist hefur í heila) eða taugaskemmdir (taugakvilla)

-ef þú ert með kalsíumójafnvægi (kemur fram í blóðrannsóknum)

-ef þú ert með sykursýki

-ef þú getur ekki haldið fæðu eða vökva í líkamanum vegna mikillar ógleði og uppkasta

-ef þú ert með niðurgang (sjá kafla 4)

-ef þú ert með vessaþurrð, fyrr eða nú

-ef þú ert með of mikið eða of lítið af jónum í blóðinu (ójafnvægi blóðsalata, kemur fram við blóðrannsókn)

-ef þú ert með alvarleg húðviðbrögð.

DPD skortur: DPD skortur er sjaldgæft meðfætt ástand sem tengist yfirleitt ekki heilsufarsvandmálum nema tiltekin lyf séu notuð. Ef þú ert með DPD skort án þess að það sé vitað og færð capecítabín, ert þú í hættu á að fá bráðar, snemmkomnar og alvarlegar útgáfur af þeim aukaverkunum sem taldar eru upp í kafla 4 Hugsanlegar aukaverkanir. Hafðu tafarlaust samband við lækninn ef þú hefur áhyggjur af einhverjum aukaverkananna eða ef vart verður við aðrar aukaverkanir sem ekki eru taldar upp í fylgiseðlinum (sjá kafla 4 Hugsanlegar aukaverkanir).

Börn og unglingar

Capecítabín er ekki ætlað börnum og unglingum. Ekki má gefa börnum og unglingum capecítabín.

Notkun annarra lyfja samhliða Capecitabine Teva

Áður en meðferð hefst, skal láta lækninn eða lyfjafræðing vita um önnur lyf sem eru notuð hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð. Þetta er mjög mikilvægt þar sem notkun fleiri en eins lyfs á sama tíma getur aukið eða minnkað verkun lyfjanna. Þetta er sérstaklega mikilvægt ef þú tekur eftirfarandi:

-þvagsýrugigtarlyf (allópúrinól),

-blóðþynningarlyf (kúmarín, warfarín),

-ákveðin veirusýkingalyf (sórívúdín og brívúdín),

-lyf gegn flogum eða krömpum (fenýtóín)

-tiltekin lyf til þess að meðhöndla ýmsar tegundir krabbameins eða veirusýkingu (interferón alfa),

-færð geislameðferð og tiltekin lyf til þess að meðhöndla krabbamein (fólínsýru, oxalíplatín, bevacízúmab).

-lyf notuð til meðferðar á fólsýruskorti.

Notkun Capecitabine Teva með mat eða drykk

Taka skal Capecitabine Teva inn ekki síðar en 30 mínútum eftir máltíð.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Ekki má taka Capecitabine Teva ef um þungun eða grun um þungun er að ræða. Ekki má vera með barn á brjósti ef Capecitabine Teva er notað.

Akstur og notkun véla

Capecitabine Teva getur valdið svima, ógleði eða þreytu. Því er mögulegt að Capecitabine Teva hafi áhrif á hæfni þína við akstur bifreiða eða stjórnun véla.

Capecitabine Teva inniheldur laktósa

Ef læknirinn hefur sagt þér að þú þolir ekki tilteknar sykrur áttu að hafa samband við lækninn áður en lyfið er notað.

3.Hvernig nota á Capecitabine Teva

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi

Capecítabíni ætti aðeins að vera ávísað af lækni sem hefur reynslu af notkun krabbameinslyfja.

Læknirinn ákveður skammt og meðferð sem hentar handa þér sérstaklega. Skammturinn af Capecitabine Teva byggist á líkamsyfirborði þínu. Það er reiknað út frá hæð og þyngd. Venjulegur skammtur fyrir fullorðna er 1250 mg/m2 líkamsyfirborðs tekinn tvisvar á dag (kvölds og morguns). Hér eru tvö dæmi: Einstaklingur sem vegur 64 kg og er 1,64 m á hæð er með líkamsyfirborð sem nemur 1,7 m2 og á að taka fjórar 500 mg töflur og eina 150 mg töflu tvisvar á dag. Einstaklingur sem vegur 80 kg og er 1,80 m á hæð er með líkamsyfirborð sem nemur 2,00 m2 og á að taka fimm 500 mg töflur tvisvar á dag.

Læknirinn lætur vita hvaða skammt þarf að taka, hvenær á að taka hann og hve lengi þarf að taka hann.

Það er mögulegt að læknirinn ákveði samsettan skammt af 150 mg og 500 mg töflum.

-Töflurnar skal taka kvölds og morguns eins og læknirinn hefur ákveðið.

-Taka skal töflurnar í síðasta lagi 30 mínútum eftir máltíð (morgunverð og kvöldverð) og gleypa heilar með vatni.

-Það er mjög mikilvægt að öll lyf séu notuð eins og læknirinn hefur gefið fyrirmæli um.

Capecitabine Teva töflur eru venjulega teknar í 14 daga og síðan er 7 daga hlé (þá eru engar töflur teknar). Þetta 21 dags tímabil er ein meðferðarlota.

Þegar lyfið er tekið ásamt öðrum lyfjum getur venjulegur skammtur fyrir fullorðna verið minni en 1250 mg/m2 líkamsyfirborðs og verið getur að þörf sé á að taka töflurnar með mislöngu millibili (t.d. á hverjum degi, án þess að gera hlé).

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um skal láta lækni vita af því eins fljótt og auðið er áður en næsti skammtur er tekinn.

Þú gætir fengið eftirfarandi aukaverkanir ef þú tekur mun meira af capecítabíni en mælt er fyrir um: Ógleði eða uppköst, niðurgangur, bólga eða sáramyndun í meltingarvegi eða munni, verkur eða blæðingar frá þörmum eða maga, eða beinmergsbæling (fækkun tiltekinna blóðfrumna). Láttu lækninn vita tafarlaust ef vart verður við einhver þessara einkenna.

Ef gleymist að taka Capecitabine Teva

Ekki á að taka skammt sem gleymst hefur að taka. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka. Þess í stað skal halda áfram að nota lyfið eins og ráðgert var og ráðgast við lækninn.

Ef hætt er að nota Capecitabine Teva

Engar aukaverkanir koma fram þegar inntöku capecítabíns er hætt. Ef verið er að nota kúmarín segavarnarlyf (innihalda t.d. fenprókúmon), getur læknirinn þurft að aðlaga skammt segavarnarlyfsins þegar notkun capecítabíns er hætt.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

HÆTTU strax að taka inn Capecitabine Teva og hafðu samband við lækninn ef einhver af eftirfarandi einkennum koma fram:

Niðurgangur: Ef þú hefur hægðir 4 sinnum á dag umfram það sem þér er eðlilegt eða niðurgang á nóttunni.

Uppköst: Ef þú kastar upp oftar en einu sinni á sólarhring.

Ógleði: Ef lystarleysi gerir vart við sig og ef þú borðar mun minna daglega en vant er.

Bólgur í munni: Ef þú hefur verki, roða, bólgur eða sviða í munni og/eða hálsi.

Húðsvörun í höndum og fótum: Ef þú hefur verki, bólgur, roða eða smástingi í höndum og/eða fótum.

Hiti: Ef hitinn er 38°C eða hærri.

Sýking: Ef þú færð einkenni sýkinga af völdum baktería, veira eða annarra lífvera.

Verkur fyrir brjósti: Ef þú færð verk fyrir miðjum brjóstkassa, einkum ef hann kemur fram við áreynslu.

Stevens-Johnson heilkenni: Ef þú færð sársaukafull rauð eða rauðblá útbrot sem breiðast út og ef blöðrur og/eða annars konar skemmdir koma fram í slímhúð (t.d. í munni og á vörum), einkum ef þú hefur áður verið með ljósnæmi, sýkingar í öndunarfærum (t.d. berkjubólgu) og/eða hita.

DPD skortur: Ef þú ert með þekktan DPD skort ert þú í aukinni hættu á að fá bráð og snemmkomin eituráhrif og alvarlegar, lífshættulegar eða banvænar aukaverkanir af Capecitabine Teva (t.d. munnbólgu, slímhúðarbólgu, niðurgang, daufkyrningafæð og eituráhrif á taugakerfi).

Ef fljótt verður vart við þessar aukaverkanir, hverfa þær venjulega á 2-3 dögum eftir að meðferð er hætt. Verði áfram vart við þessar aukaverkanir, skal tafarlaust hafa samband við lækninn. Hann mun hugsanlega byrja meðferðina að nýju með minni skammti.

Handa-fóta-heilkenni getur leitt til þess að fingraför eyðast, sem getur valdið vandræðum ef nota á fingrafaramynd til að bera kennsl á sjúklinga.

Til viðbótar við það sem talið er upp hér að ofan eru mjög algengar aukaverkanir lyfsins þegar capecítabín er notað eitt sér, sem geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af 10 einstaklingum:

-kviðverkir

-útbrot, þurr húð eða kláði

-þreyta

-lystarleysi

Aukaverkanirnar geta orðið alvarlegar. Því er alltaf mikilvægt að láta lækninn vita um leið og aukaverkanir koma fram. Læknirinn mun e.t.v. minnka skammtinn og/eða gera hlé á Capecitabine Teva meðferðinni. Þannig má draga úr líkunum á því að aukaverkanirnar verði viðvarandi eða versni.

Aðrar aukaverkanir eru:

Algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10) eru meðal annars:

fækkun hvítra eða rauðra blóðkorna (kemur fram í rannsóknum)

vökvatap, þyngdartap

svefnleysi, þunglyndi

höfuðverkur, svefnhöfgi, svimi, óeðlileg tilfinning í húð (tilfinningaleysi eða náladofi í húð), truflanir á bragðskyni

erting í augum, aukning tára, roði í augum (tárubólga)

segabláæðabólga

mæði, blóðnasir, hósti, nefrennsli

áblástur eða aðrar herpes sýkingar

sýkingar í lungum eða öndunarfærum (t.d. lungnabólga eða berkjubólga)

þarmablæðing, hægðatregða, verkur ofarlega í kviðarholi, meltingartruflanir, vindgangur, munnþurrkur

húðútbrot, hárlos, roði í húð, húðþurrkur, kláði, mislitun húðar, húðtap, bólgur í húð, naglakvilli

verkir í liðum, eða útlimum, fyrir brjósti eða baki

hiti, bólgur í útlimum, finnast maður vera veikur

skert virkni í lifur (kemur fram í rannsóknum) og aukning á gallrauða í blóði (seytt af lifur)

Sjaldgæfar aukaverkanir (koma fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100) eru meðal annars:

blóðsýking, þvagfærasýking, húðsýking, sýking í nefi og hálsi, sveppasýkingar (þar með talið í munni), inflúensa, maga- og garnabólga, ígerð í tönnum

hnúðar undir húð (fituæxli)

fækkun blóðkorna, þar með talið flóðflagna, blóðþynning (kemur fram í rannsóknum)

ofnæmi

sykursýki, kalíumlækkun í blóði, vannæring, hækkun þríglýseríða í blóði

ruglástand, felmtursköst, geðlægð, kyndeyfð

talerfiðleikar, skert minni, skortur á samhæfingu við hreyfingar, jafnvægisröskun, yfirlið, taugaskemmdi (taugakvilli) og skyntruflanir

þokusýn eða tvísýni

svimi, verkur í eyra

óreglulegur hjartsláttur og hjartsláttarónot (sláttarglöp), verkur fyrir brjósti og hjartaáfall (stíflufleygsmyndun)

blóðtappi djúpt í bláæð, hár eða lágur blóðþrýstingur, hitakóf, kuldi í útlimum, fjólubláir blettir á húð

blóðtappi í æðum lungna (lungnasegarek), samfallið lunga, hóstað upp blóði, astmi, mæði við áreynslu

þarmastífla, vökvasöfnun í kvið, bólga í smáþörmum og ristli, maga eða vélinda, verkur í neðri hluta kviðar, óþægindi í kvið, brjóstsviði (bakflæði úr maga), blóð í hægðum

gula (gulnun húðar og augna)

sár og blöðrumyndun á húð, viðbrögð húðar við sólarljósi, roði í lófum, bólgur eða verkir í andliti

bólgur eða stífleiki í liðamótum, beinverkir, máttleysi eða stífleiki í vöðvum

vökvasöfnun í nýrum, aukin tíðni þvagláta að næturlagi, þvagleki, blóð í þvagi, aukning kreatíníns í blóði (merki um nýrnakvilla)

óvenjulegar blæðingar frá leggöngum

bólgur (bjúgur), kuldahrollur og stirðnun

Sumar þessara aukaverkana eru algengari þegar capecítabín er notað með öðrum lyfjum sem meðferð við krabbameini. Aðrar aukaverkanir sem koma fram við þessar aðstæður eru eftirfarandi:

Algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10) eru meðal annars:

lækkun natríums, magnesíums eða kalsíums í blóði, blóðsykurshækkun

taugaverkir

ýl eða suð í eyrum (eyrnasuð), heyrnartap

bláæðabólga

hiksti, raddbreytingar

verkir eða breytt/óeðlileg tilfinning í munni, verkur í kjálka

aukin svitamyndun, nætursviti

vöðvakrampi

erfiðleikar við þvaglát, blóð eða prótein í þvagi

mar eða viðbrögð á stungustað (af völdum lyfja sem gefin eru samtímis með inndælingu)

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000) eru:

þrengsli eða stífla í táragöngum

lifrarbilun

bólga sem leiðir til röskunar eða teppu í útskilnaði galls (gallteppulifrarbólga)

sérstakar breytingar á hjartalínuriti (lenging QT-bils)

tilteknar tegundir hjartsláttartruflana (þ.m.t. sleglatif, torsades de pointes og hægsláttur)

bólga í augum sem veldur augnverk og mögulega sjónvandamálum

bólga í húð sem veldur rauðum hreistruðum blettum vegna sjúkdóms í ónæmiskerfi

Aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000) eru:

alvarleg húðviðbrögð, svo sem útbrot, sáramyndun og blöðrur, sem geta m.a. komið fram í munni eða nefi, á kynfærum, höndum eða fótum eða í augum (rauð og þrútin augu)

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig,

sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.Hvernig geyma á Capecitabine Teva

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni og þynnu á eftir Fyrnist. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar raka.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Capecitabine Teva inniheldur

-Virka innihaldsefnið er capecítabín.

-Capecitabine Teva 150 mg filmuhúðaðar töflur

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 150 mg af capecítabíni.

-Capecitabine Teva 500 mg filmuhúðaðar töflur

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 500 mg af capecítabíni.

-Önnur innihaldsefni eru:

-Töflukjarni: laktósi, örkristallaður sellulósi, hyprómellósi, kroskarmellósi natríum, magnesíumsterat.

-Töfluhúð: makrógól 400, hyprómellósi, títaníumtvíoxíð (E171), gult járnoxíð (E172), rautt járnoxíð (E172).

Lýsing á útliti Capecitabine Teva og pakkningastærðir

Capecitabine Teva 150 mg filmuhúðaðar töflur

Sporöskjulaga, tvíkúptar, ljósferskjulitaðar filmuhúðuðar töflur, 11,5 mm x 5,4 mm og merktar með „C“ á annarri hliðinni og „150“ á hinni.

Töflurnar eru fáanlegar í þynnupakkningum sem innihalda 10 filmuhúðaðar töflur. Hver pakkning inniheldur 60 töflur.

Capecitabine Teva 500 mg filmuhúðaðar töflur

Sporöskjulaga, tvíkúptar, ljósferskjulitaðar filmuhúðaðar töflur, merktar með „C“ á annarri hliðinni og „500“ á hinni.

Töflurnar eru fáanlegar í þynnupakkningum sem innihalda 10 filmuhúðaðar töflur. Hver pakkning inniheldur 120 töflur.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi:

TEVA B.V

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Framleiðandi:

Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravska 29, c.p. 305, 74770

Opava-Komarov

Tékkland

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem

Holland

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./A.G.

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./A.G.,

Teл: +359 2 489 95 82

Belgique/Belgien

 

Tél: +32 3 820 73 73

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Magyarország Zrt

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland, L-Irlanda

Tlf: +45 44 98 55 11

Τel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

Teva GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filiaal

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 661 0801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 970070

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +33 1 55 91 7800

Tel: +351 214 767 550

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: + 385 1 37 20 000

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0) 51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy, Finnland

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +358 20 180 5900

Tel: +421 2 5726 7911

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

 

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67 323 666

Tel: +44 1977 628 500

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður {MM/ÁÁÁÁ}

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf