Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Circadin (melatonin) – áletranir - N05CH01

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsCircadin
ATC-kóðiN05CH01
Efnimelatonin
FramleiðandiRAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1.HEITI LYFS

Circadin 2 mg forðatöflur melatónín

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 2 mg melatónín.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósaeinhýdrat.

Sjá fylgiseðilinn til að fá frekari upplýsingar.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Forðatöflur

20töflur

21tafla

30töflur

7töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25°C. Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited

One Forbury Square

The Forbury

Reading

Berkshire RG1 3EB

Bretland

Netfang: neurim@neurim.com

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/392/001 21 tafla

EU/1/07/392/002 20 töflur

EU/1/07/392/003 30 töflur

EU/1/07/392/004 7 töflur

13.LOTUNÚMER

Lot:

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Circadin 2 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUPAKKNING

1. HEITI LYFS

Circadin 2 mg forðatöflur melatónín

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4.LOTUNÚMER

Lot:

5.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf