Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Clopidogrel Apotex (Clopidogrel Mylan Pharma) (clopidogrel besilate) – áletranir - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsClopidogrel Apotex (Clopidogrel Mylan Pharma)
ATC-kóðiB01AC04
Efniclopidogrel besilate
FramleiðandiApotex Europe B.V.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA fyrir þynnur með 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90 eða 100 filmuhúðuðum töflum

1.HEITI LYFS

Clopidogrel Apotex 75 mg filmuhúðaðar töflur klópídógrel

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 75 mg af klópídógreli (sem besílat).

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig laktósa. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

7 filmuhúðaðar töflur

14 filmuhúðaðar töflur

28 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

50 filmuhúðaðar töflur

56 filmuhúðaðar töflur

84 filmuhúðaðar töflur

90 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 25°C (á við PVC/PE/PVDC/álþynnupakkningar)

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Apotex Europe BV

Darwinweg 20

2333 CR, Leiden

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/568/001-018

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Clopidogrel Apotex 75 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI - TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni

18.EINKVÆMT AUÐKENNI - UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNUR sem innihalda 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90 eða 100 filmuhúðaðar töflur

1.HEITI LYFS

Clopidogrel Apotex 75 mg filmuhúðaðar töflur klópídógrel

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Apotex Europe BV

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf