Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Clopidogrel Krka (Clopidogrel hydrochloride) – áletranir - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsClopidogrel Krka
ATC-kóðiB01AC04
EfniClopidogrel hydrochloride
FramleiðandiKrka, d.d., Novo mesto

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1.HEITI LYFS

Clopidogrel Krka 75 mg filmuhúðaðar töflur

Klópídógrel

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 75 mg af klópídógreli (sem hýdróklóríð).

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur herta laxerolíu.

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

7 filmuhúðaðar töflur

14 filmuhúðaðar töflur

28 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

50 filmuhúðaðar töflur

56 filmuhúðaðar töflur

60 filmuhúðaðar töflur

84 filmuhúðaðar töflur

90 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

112 filmuhúðaðar töflur

120 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka og ljósi.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

7 filmuhúðaðar töflur: EU/1/09/556/001/IS

14 filmuhúðaðar töflur: EU/1/09/556/002/IS

28 filmuhúðaðar töflur: EU/1/09/556/003/IS

30 filmuhúðaðar töflur: EU/1/09/556/004/IS

50 filmuhúðaðar töflur: EU/1/09/556/005/IS

56 filmuhúðaðar töflur: EU/1/09/556/006/IS

60 filmuhúðaðar töflur: EU/1/09/556/010/IS

84 filmuhúðaðar töflur: EU/1/09/556/007/IS

90 filmuhúðaðar töflur: EU/1/09/556/008/IS

100 filmuhúðaðar töflur: EU/1/09/556/009/IS

112 filmuhúðaðar töflur: EU/1/09/556/012/IS

120 filmuhúðaðar töflur: EU/1/09/556/011/IS

13.LOTUNÚMER

Lot:

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Clopidogrel Krka 75 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Clopidogrel Krka 75 mg filmuhúðaðar töflur

Klópídógrel

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4.LOTUNÚMER

Lot:

5.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf