Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Veldu tungumál

Clopidogrel Teva Pharma B.V. (clopidogrel hydrobromide) – Fylgiseðill - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsClopidogrel Teva Pharma B.V.
ATC-kóðiB01AC04
Efniclopidogrel hydrobromide
FramleiðandiTeva Pharma B.V.  

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Clopidogrel Teva Pharma B.V. 75 mg filmuhúðaðar töflur

Klópídógrel

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að taka lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir a sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

Clopidogrel Teva Pharma B.V. inniheldur klópídógrel og tilheyrirmarkaðsleyfiflokki lyfja sem hindra samloðun

1.

Upplýsingar um Clopidogrel Teva Pharma B.V. og við hverju það er notað

2.

Áður en byrjað er að nota Clopidogrel Teva Pharma B.V.

3.

Hvernig nota á Clopidogrel Teva Pharma B.V.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

5.

Hvernig geyma á Clopidogrel Teva Pharma B.V.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Clopidogrel Teva Pharma B.V. og við hverju það er notað

blóðflagna. Það verkar með því að hindra ákveðnar agnirmeðí blóðinu (blóðflögur) í að loða saman og

mynda blóðtappa, sem geta hindrað blóðstreymi til ikilvægra líffæra á borð við hjartað og heilann.

Ef þú þjáist af hörðnun slagæða (æðakölkun)lengurer a kin hætta á blóðtappa. Clopidogrel Teva Pharma B.V. minnkar hættu á blóðtappamyndun í fullorðnum, sem aftur minnkar hættu á alvarlegum sjúkdómum á borð við hjartaáfall og heilablóðfall.

Þér hefur verið ávísað Clopidogrel Teva Pharma B.V. vegna þess að:

Þú ert með hörðnun slagæða og hefur nýlega fengið hjartaáfall, heilablóðfall eða þjáist af útslagæðakvilla (kvilla í æðum öðrum en þeim sem eru í heila og hjarta).

þú hefur fengið alvarler ga tegund af brjóstverkjum þekkta sem „hvikula hjartaöng“ eða „hjartadrep“ (hjartaáfall). Til að meðhöndla slíkt gæti læknirinn hafa sett stoðnet í þrengdu eða lokuðuLyfiðæðina t l að koma aftur á eðlilegu blóðflæði. Læknirinn á einnig að gefa þér acetýlsalicýlsýru (efni sem notað er til verkjastillingar og lækkunar sótthita og er einnig notað til að hindra blóðstorknun).

þú ert með óreglulegan hjartslátt, ástand sem nefnist gáttatif og þú getur ekki tekið blóðþynningarlyf (K-vítamín hemla) sem hindrar myndun blóðtappa og kemur í veg fyrir að blóðtappar, sem þegar eru til staðar, stækki. Þér á að hafa verið sagt að blóðþynningarlyf séu áhrifaríkari en acetýlsalicýlsýra eða samsett meðferð með Clopidogrel Teva Pharma B.V. og acetýlsalicýlsýru við þessu ástandi. Læknirinn ætti að hafa ávísað þér Clopidogrel Teva Pharma

B.V. og acetýlsalicýlsýru ef þú getur ekki tekið blóðþynningarlyf og ef þú ert ekki í hættu á að fá miklar blæðingar. ekki

2. Áður en byrjað er að nota Clopidogrel Teva Pharma B.V.

Ekki má taka Clopidogrel Teva Pharma B.V.

Ef þú ert með ofnæmi fyrir klópídógrel eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

Ef þú ert með alvarlegan lifrarsjúkdóm.

• Ef þú þjáist af öðrum kvillum sem valda blæðingum á borð við magasár eða blæðingu í heila. Ef þú telur að eitthvað af þessu eigi við þig eða ef þú ert í einhverjum vafa skaltu hafa samband við lækninn áður en þú tekur Clopidogrel Teva Pharma B.V.

Varnaðarorð og varúðarreglur Látið lækninn vita áður en byrjað er að taka lyfið ef:

Þú hefur aukna hættu á blæðingum. Til dæmis:

o Ef þú hefur nýlega orðið fyrir alvarlegum meiðslum

oEf þú hefur nýlega farið í aðgerð eða ert að fara í aðgerð á næstunni (þ.m.t. aðgerð hjá tannlækni)

o Ef þú ert með blóðsjúkdóm sem eykur líkur á innvortis blæðingum

oEf þú þjáist af einhverjum öðrum sjúkdómi sem eykur líkur á innvortis blæðingum (t.d. magasár eða sár í auga)

Þú hefur fengið segamyndun í slagæð í heila (blóðþurrðarslag) á síðustu sjö dögum

Þú ert með lifrar- eða nýrnasjúkdóm.

ef þú hefur fengið ofnæmi eða ofnæmisviðbrögð við einhverju lyfi við sjúkdómnum.

Á meðan þú tekur Clopidogrel Teva Pharma B.V.:

markaðsleyfi

Láttu lækninn vita ef áformað er að þú farir í aðgerð (þ.m.t. tannaðgerð)

 

Láttu lækninn vita tafarlaust ef vart verður við sjúkdómsástand (sem nefni t purpuri með

 

segamyndun og fækkun blóðflagna) sem felur í sér breytta hegðun, höfu

verki, dá, sjóntruflanir,

 

flog (köst), nýrnabilun, hita, verulega þreytu, slappleika eða blæðingu í maga, þörmum eða á

húð (þ.m.t. litla rauða bletti eða stóra marbletti) (sjá kafla 4 „Hugsanlegar aukaverkanir“)

Ef þú skerð þig eða hlýtur áverka getur það tekið lengur en venjulega

stöðva blæðingu. Þetta

 

tengist verkun lyfsins þar sem það dregur úr blóðstorknun. Ef um er að ræða minni skurði og

 

áverka, t.d. skurð við rakstur, er venjulega engin ástæða til hafa áhyggjur. Ef þú hefur hins

 

 

 

með

 

vegar áhyggjur vegna blæðingar skaltu hafa tafarlaust samband við lækninn (sjá kafla 4

„Hugsanlegar aukaverkanir“)

 

 

Læknirinn mun hugsanlega biðja um blóðrannsókn

Börn og unglingar

lengur

 

 

 

Gefið börnum ekki þetta lyf vegna þess að það verkar ekki.

 

ekki

 

 

Notkun annarra lyfja samhliða Clop dogrel Teva Pharma B.V.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð, einnig þau s m f ngin eru án lyfseðils.

 

 

er

Látið lækninn vita notir þú, ða hafir nýlega notað einhver eftirtalinna lyfja:

Lyfið

 

Segavarnarlyf t l nntöku (lyf til inntöku sem notuð eru til að hindra segamyndun) eins og

 

warfarin. Ekki er mælt með notkun þeirra ásamt Clopidogrel Teva Pharma B.V.

• Glýkóprótein IIb/IIIa hemla (lyf sem notuð eru til að hindra segamyndun). T.d. abciximab, eptifibatid og tirofiban.

• Heparín (lyf sem notað er til að hindra segamyndun).

• Segaleysandi lyf (t.d. alteplasa og streptókínasa).

• Bólgueyðandi gigtarlyf (notuð við sárum bólgum í liðum eða vöðvum). T.d. íbúprófen, diclofenac og meloxicam.

omeprazol, esomeprazol eða cimetidin, lyf við óþæginda í maga.

fluconazol, voriconazol, ciprofloxacin, eða klóramfenikól, lyf við bakteríu- og sveppasýkingum.

carbamazepin eða oxcarbazepin, lyf við sumum tegundum flogaveiki.

ticlopidin, annað lyf sem hindrar samloðun blóðflagna.

• sérhæfðir serótónín endurupptöku hemlar (SSRI) (þar á meðal, en ekki einskorðað við, fluoxetin og fluvoxamin), lyf vanalega notuð við þunglyndi,

moclobemid, lyf við þunglyndi.

Séu þessi lyf tekin ásamt Clopidogrel Teva Pharma B.V. getur hætta á blæðingum aukist.

Ef þú hefur fundið fyrir verulegum verk fyrir brjósti (hvikul hjartaöng eða hjartaáfall) gætir þú fengið ávísað klópídógrel ásamt acetýlsalicýlsýru, efni sem er í mörgum lyfjum til þess að stilla verki og lækka hita. Notkun acetýlsalicýlsýru öðru hverju (ekki meira en 1.000 mg á sólarhring) ætti almennt ekki að valda vandræðum en langvarandi notkun við aðrar aðstæður á að ræða við lækninn.

Notkun Clopidogrel Teva Pharma B.V. með mat eða drykk

Clopidogrel Teva Pharma B.V. má taka með eða án matar.

Meðganga og brjóstagjöf

Helst ætti ekki að nota lyfið á meðgöngu.

Ef þú ert barnshafandi eða grunar að þú sért barnshafandi skaltu láta lækninn eða lyfjafræðing vita áður en þú tekur Clopidogrel Teva Pharma B.V. Ef þú verður barnshafandi á meðan þú tekur Clopidogrel Teva Pharma B.V. skaltu tafarlaust ráðfæra þig við lækninn, því það er ekki ráðlegt að taka inn klópídógrel á meðgöngu.

Konur sem hafa barn á brjósti mega ekki nota lyfið.

markaðsleyfi

 

Ef þú ert með barn á brjósti eða áformar að hafa barn á brjósti skaltu ræða við lækninn áður en þú byrjar að nota lyfið.

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyf eru notuð.

Akstur og notkun véla

Ólíklegt er að Clopidogrel Teva Pharma B.V. hafi áhrif á hæfni þína til aka bifreið eða stjórna vélknúnum tækjum.

Clopidogrel Teva Pharma B.V. inniheldur mjólkusykur

Hafi læknirinn sagt þér að þú sért með óþol fyrir ákveðnum gerðum sykurs skaltu tala við lækninn

áður en lyfið er tekið.

 

 

 

með

 

 

 

 

 

Clopidogrel Teva Pharma B.V. inniheldur herta laxerolíu

Þetta getur valdið magaverkjum og niðurga gi.

 

3.

Hvernig nota á Clopidogrel Teva Pharma B.V

 

 

 

 

lengur

 

Takið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á

lyfið skal leita upplýsinga hjá læ ninum eða lyfjafræðingi.

 

 

 

ekki

 

 

Ráðlagður skammtur er in 75 mg tafla á dag sem gleypa á með vatni eða öðrum vökva. Lyfið á að

taka á sama tíma á hverjum degi. Lyfið má taka með eða án matar.

 

 

er

 

 

 

Ef þú hefur fundiðLyfiðyrir verulegum verk fyrir brjósti (hvikul hjartaöng eða hjartaáfall) getur verið að það er venjulegur skammtur ein 75 mg tafla af Clopidogrel Teva Pharma B.V á dag.

læknirinn gefi þér 300 mg af Clopidogrel Teva Pharma B.V. í eitt skipti við upphaf meðferðar. Eftir

Þú skalt halda áfram að taka Clopidogrel Teva Pharma B.V. eins lengi og læknirinn hefur fyrirskipað.

Ef tekinn er stærri skammtur af Clopidogrel Teva Pharma B.V.en mælt er fyrir um

Ef þú (eða einhver annar) gleypir margar töflur í einu, eða þú telur að barn hafi tekið lyfið, skaltu strax hafa samband við næstu neyðarmóttöku eða lækninn. Of stór skammtur veldur líklega aukinni hættu á blæðingu. Vinsamlegast taktu fylgiseðilinn, þær töflur sem eftir eru og umbúðirnar með þér á sjúkrahúsið eða til læknisins svo þeir viti hvaða töflur voru teknar.

Ef gleymist að taka Clopidogrel Teva Pharma B.V.

Ef gleymist að taka skammt af Clopidogrel Teva Pharma B.V., en það uppgötvast innan 12 tíma frá því taka átti skammtinn, skal taka töfluna strax og svo næstu töflu á venjulegum tíma.

Ef gleymist að taka skammt af Clopidogrel Teva Pharma B.V., en það uppgötvast ekki innan 12 tíma frá því taka átti skammtinn skal sleppa skammtinum sem gleymdist og taka þann næsta á venjulegum tíma. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp töflu sem gleymst hefur að taka.

Ef hætt er að taka Clopidogrel Teva Pharma B.V.

Ekki skal hætta að taka Clopidogrel Teva Pharma B.V. án þess að ræða það fyrst við lækninn.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4. Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Sumar aukaverkanirnar geta verið alvarlegar. Finnir þú fyrir einhverjum eftirtalinna einkenna skaltu láta lækninn vita undir eins:

Hiti, merki um sýkingu (t.d. særindi í hálsi), fölvi á húð eðamarkaðsleyfiveruleg þreyta. Þ tta getur stafað af fækkun tiltekinna blóðkorna

Breytt hegðun, höfuðverkur, dá, sjóntruflanir, flog, nýrnabilun, hiti, örþreyta, máttleysi eða blæðingar í maga, þörmum eða húð (þ.m.t. litlir rauðir blettir eða stórt mar). Það gæti bent til þess að þú þjáist af alvarlegum sjúkdómi sem kallast purpuri með segamyndun og fækkun blóðflagna (sjaldgæfur sjúkdómur í blóðstorknunarkerfinu sem veldur fjölda blóðtappa um allan líkamann).

Einkenni um lifrarkvilla, svo sem ef húð og/eða augu gulna (gul ), hvort sem það tengist blæðingu

sem kemur fram undir húð sem rauðar doppur á stærð við títuprjónsodd og/eða ringlun eða ekki (sjá kafla 2 „Varnaðarorð og varúðarreglur“). með

Bólga í munni eða húðvandamál eins og útbrot, kláði og blöðrumyndun á húð. Þetta geta verið merki um ofnæmisviðbrögð.

Blæðing

margúlar (óvenjulegar blæðingar eða marbl ttir undir húðinni), blóðnasir, blóð í þvagi. Í stöku tilvikum hefur einnig verið tilkynnt um blæðingu í auga, höfði, í lungum eða liðum.

Algengustu aukaverkanir (koma fyrir hjálengur1 til 10 af hverjum 100 notendum) lyfja sem innihalda klópídógrel eru blæðingar. Blæðingar geta komið fyrir sem blæðing í maga eða þörmum, mar,

Skerir þú þig eða slasir getur tekið aðeins lengri tíma en venjulega fyrir blæðinguna að stöðvast. Þetta

er

ekki

tengist því hvernig lyfið v rkar. Ekki þarf að hafa áhyggjur af litlum skurðum eða skrámum (s.s. ef þú

Eftirfarandi aukaverkanirLyfið

hafa komið fram.

skerð þig við rakstur). Sért þú í einhverjum vafa, blæðingar verða alvarlegar eða óvæntar blæðingar verða úr óvenjulegum líkamshlutum skalt þú strax hafa samband við lækni (sjá kafla 2 „Varnaðarorð og varúðarreglur“).

Algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum):

Mar, margúll (óvenjuleg blæðing undir húð), blóðnasir, blæðing í maga eða þörmum, aukin blæðing úr stungusári

Niðurgangur, kviðverkir, meltingartruflanir eða brjóstsviði

Sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum):

Höfuðverkur og svimi

Lengri blæðing, blæðing í höfði, blæðing í auga, blóð í þvagi og/eða purpuri (rauðir blettir á húð vegna blæðingar undir húð)

Útbrot, kláði, afbrigðilegt snertiskyn

Tilkynning aukaverkana

Sár í maga og smáþörmum, ógleði, uppköst, hægðatregða, vindgangur og bólgur í maga sem leiða til ógleði, lystarleysis og óþæginda eftir neyslu matar

Fækkun blóðflagna sem eykur hættu á blæðingum og mari

Blóðkvillar, þ.m.t. fækkun hvítra blóðkorna sem eykur hættu á sýkingum

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum):

Fækkun tiltekinna hvítra blóðfrumna og þar með aukin hætta á sýkingum (hlutleysiskyrningafæð)

Svimi

Blæðing í kviðarholi

Aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000 einstaklingum):

Alvarlegur sjúkdómur sem kallast purpuri með segamyndun og fækkun blóðflagna (sjaldgæfur sjúkdómur í blóðstorknunarkerfinu sem veldur fjölda blóðtappa um allan líkamann). Einkenni geta verið breytt hegðun, höfuðverkur, dá, sjóntruflanir, flog, nýrnabilun, hiti, örþreyta, máttleysi, eða blæðingar í maga, þörmum eða húð (þ.m.t. litlir rauðir blettir eða stórt mar)

Mikil fækkun tiltekinna blóðkorna sem leiðir til aukinnar hættumarkaðsleyfiá blæðingum eða mari, aukinnar hættu á sýkingum, fölva á húð og verulegrar þreytu

Útbreidd ofnæmisviðbrögð (t.d. almenn hitatilfinning sem fylgir skyndileg menn vanlíðan sem endar með yfirliði), öndunarörðugleikar, þroti eða bólga í munni, húðofnæmi, blöðrumyndun á húð

Ringlun eða ofskynjanir

Truflanir á bragðskyni

Særindi í munni

Bólgur í æðum, lækkaður blóðþrýstingur

Gulur litur á húð og augnhvítu (gula)

Blæðing í lungum, hálsi, í maga eða þörmum, í kvið eða liðum

Blæðing úr sárum eftir aðgerð eða aðrar alva legar blæðingar

Alvarlegur kviðverkur með eða án bakverkja, liðverkir og verkir í vöðvum

Niðurgangur

Hitilengurmeð

• Breytingar á styrk ýmissa efna í b óði ða þvagi. Þetta kemur hugsanlega fram í blóð- eða

þvagrannsóknum.

ekki

 

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt

fyrirkomulagi sem gildirerí hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er

hægt að hjálpa til v að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

HvernigLyfiðgeyma á Clopidogrel Teva Pharma B.V.

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni, glasinu eða þynnunni á eftir EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið ekki við hærri hita en 25°C. Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

HDPE glös með 30 töflum:

Fleygið töflum sem eftir eru innan 30 daga eftir að umbúðir eru rofnar.

HDPE glös með 100 töflum:

Fleygið töflum sem eftir eru innan 100 daga eftir að umbúðir eru rofnar.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Hvað inniheldur Clopidogrel Teva Pharma B.V.:

Virka innihaldsefnið er klópídógrel. Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 75 mg af klópídógreli (sem hýdróbrómíð).

Önnur innihaldsefni í töflunni eru (sjá kafla 2 „Clopidogrel Teva Pharma B.V. inniheldur mjólkursykur“ og „Clopidogrel Teva Pharma B.V. inniheldur herta laxerolíu“)laktósa einhýdrat, örkristallaður sellulósi, hýdroxýprópýlsellulósi (E463), krospóvídón (gerð A), hert laxerolía og natríumlárýlsúlfat og, í filmuhúðinni, laktósa einhýdrat, hýprómellósi (E464), títan tvíoxíð (E171), makrógol 4000, rautt járnoxíð (E172), gult járnoxíð (E172), indígókarmínál lake (E132).

Útlit Clopidogrel Teva Pharma B.V. og pakkningastærðir

Filmuhúðuðu töflurnar eru ljósbleikar eða bleikar, filmuhúðaðar, hylkislaga töflur. Önnur hliðin er stimpluð með „C75“. Hin hliðin er ómerkt.

Clopidogrel Teva Pharma B.V. kemur í rifgötuðum þynnum úr áli/áli með afrífanlegri lokun sem innihalda 14x1, 28x1, 30x1, 50x1, 84x1, 90x1 eða 100x1 töflu eða HDPE glösum, meðmarkaðsleyfi

pólýprópýlenlokum eða barnaöryggislokum úr pólýprópýlen og kadrægu kísilhlaupi, sem innihalda 30 eða 100 töflur.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Athugið að leiðbeiningar um það hvernig skuli fjarlægja töfluna úr þynnustrimlinum koma fram á ytri öskju þynnupakkninga með afrífanlegri lokun.með

Teva Pharma B.V.,

 

 

lengur

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

 

Markaðsleyfishafi er:

 

ekki

 

Computerweg 10,

 

 

 

 

 

3542 DR Utrecht,

er

 

 

Hollandi

 

 

Lyfið

 

 

Framleiðandi er:

 

 

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13,

4042 Debrecen,

Ungverjalandi

TEVA UK Ltd

Brampton Road,

Hampden Park,

Eastbourne,

East Sussex,

BN22 9AG

Bretlandi

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5,

2031 GA Haarlem,

Hollandi

TEVA Santé SA,

Rue Bellocier,

89107 Sens,

Frakklandi

Ef óskað er frekari upplýsinga um lyfið, vinsamlegast hafið þá samband við markaðsleyfishafa:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A.

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH

Teл: +359 2 489 95 82

Allemagne/Deutschland

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251 007 111

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Deutschland ratiopharm GmbH Tel: +49 731 402 02

Eesti

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biot

Eesti filiaal

 

ekki

Teva Ελλάς Α.Ε.

 

Tel: +372 661 0801

 

 

Ελλάδα

er

 

 

 

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

España Lyfið

Teva Pharma, S. .U

Tél: +(34) 91 387 32 80

France

Teva Santé

Tél: +(33) 1 55 91 7800

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel:+ 385 1 37 20 000

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 (0)42 9395 892

Tél/Tel: +49 731 402 02

Magyarország

Teva Magyarország Zrt

Tel.: +36 1 288 64 00

Malta

Teva Pharmaceutic ls I eland

L-Irlanda

Nederlandmeð

markaðsleyfi

Teva Nederland B.V.

lengurTel: +31 (0) 800 0228400

Norge

ch Teva Norway AS Tlf: +47 66 77 55 90

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +(48) 22 345 93 00

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tel: (351) 214 235 910

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +4021 230 65 24

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +(421) 2 5726 7911

Sími: +358 20 180 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm OyPuh/Tel: +358 20 180 5900

Tel: +(39) 028917981

 

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +(46) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

United Kingdom

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

markaðsleyfi

Teva UK Limited

Tel: +371 67 323 666

Tel: +44 1977 628500

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður <mánuður ÁÁÁÁ>

Ítarlegar upplýsingar um þetta lyf eru birtar á vef Lyfjastofnunar Ev ópu: http://www.ema.europa.eu/.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

 

 

 

lengur

með

 

 

ekki

 

 

er

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf