Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Duaklir Genuair (aclidinium bromide / formoterol fumarate...) – áletranir - R03AL

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsDuaklir Genuair
ATC-kóðiR03AL
Efniaclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate
FramleiðandiAstraZeneca AB

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA

1.HEITI LYFS

Duaklir Genuair 340/12 míkrógrömm innöndunarduft

Aklídiníum/Formóteról fúmarat tvíhýdrat

2.VIRK(T) EFNI

Í hverjum gefnum skammti eru 396 míkrógrömm aklídiníumbrómíðs (samsvarar 340 míkrógrömmum af aklídiníumi) og 11,8 míkrógrömm af formóteról fúmarat tvíhýdrati.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: Mjólkursykur

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

1 innöndunartæki inniheldur 30 skammta

1 innöndunartæki inniheldur 60 skammta

3 innöndunartæki sem hvert inniheldur 60 skammta

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til innöndunar

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notið innan 60 daga frá því að pokinn er opnaður.

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið Genuair innöndunartækið í innsiglaða pokanum þar til tímabil lyfjagjafar hefst.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Svíþjóð

AstraZeneca (AstraZeneca lógó)

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/964/001 1 innöndunartæki með 60 skömmtum

EU/1/14/964/002 3 innöndunartæki með 60 skömmtum hvert

EU/1/14/964/003 1 innöndunartæki með 30 skömmtum

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

duaklir genuair

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÁLPOKI

1. HEITI LYFS

Duaklir Genuair 340/12 míkrógrömm innöndunarduft

Aklídiníum/Formóteról fúmarat tvíhýdrat

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

AstraZeneca (AstraZeneca lógó)

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notið innan 60 daga frá því að pokinn er opnaður.

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

Geymið Genuair innöndunartækið í innsiglaða pokanum þar til tímabil lyfjagjafar hefst. [ör] Rífið hér

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MIÐI Á INNÖNDUNARTÆKI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Duaklir Genuair 340/12 míkrógrömm innöndunarduft

Aklídiníum/Formóteról fúmarat tvíhýdrat

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Til innöndunar

3. FYRNINGARDAGSETNING

Notið innan 60 daga frá því að pokinn er opnaður.

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

30 skammtar

60 skammtar

6.ANNAÐ

AstraZeneca (AstraZeneca lógó)

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf