Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DuoTrav (travoprost / timolol) – Fylgiseðill - S01ED51

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsDuoTrav
ATC-kóðiS01ED51
Efnitravoprost / timolol
FramleiðandiNovartis Europharm Limited

FYLGISEÐILL: UPPLÝSINGAR FYRIR NOTANDA LYFSINS

DuoTrav 40 míkrógrömm/ml + 5 mg/ml augndropar, lausn travóprost/tímólól

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1.Upplýsingar um DuoTrav og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að nota DuoTrav

3.Hvernig nota á DuoTrav

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á DuoTrav

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.Upplýsingar um DuoTrav og við hverju það er notað

DuoTrav augndropar, lausn er samsetning með tveimur virkum efnum (travóprost og tímólól). Travóprost er prostaglandín hliðstæða, sem verkar með því að auka útflæði vökva og lækkar þannig þrýsting í auganu. Tímólól er beta-blokki, sem verkar með því að draga úr vökvamyndun í auganu. Þessi tvö efni vinna saman að því að lækka augnþrýsting.

DuoTrav augndropar eru notaðir til meðferðar á háum augnþrýstingi hjá fullorðnum og öldruðum. Þessi þrýstingur getur leitt til sjúkdóms sem er nefndur gláka.

2. Áður en byrjað er að nota DuoTrav

Ekki má nota DuoTrav augndropa, lausn

ef þú ert með ofnæmi fyrir travóprosti, prostaglandínum, tímólóli, beta-blokkum eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins

ef þú ert með eða hefur verið með öndunarfærasjúkdóm eins og astma, alvarlega langvarandi og teppandi berkjubólgu (verulegt lungnavandamál sem geur valdið hvæsandi öndun, öndunarerfiðleikum og/eða langvinnum hósta) eða aðra öndunarfærasjúkdóma

ef þú ert með alvarlegt frjónæmi

ef þú ert með hægan hjartslátt, hjartabilun eða hjartsláttartruflanir (óreglulegan hjartslátt)

ef yfirborð augans er skýjað.

Leitaðu ráða hjá lækninum ef eitthvað af þessu á við um þig.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Áður en byrjað er að nota lyfið skaltu láta lækninn vita ef þú ert með eða hefur verið með

kransæðasjúkdóm (einkennin geta meðal annars verið þyngsli eða verkur fyrir brjósti, andnauð eða köfnunartilfinning), hjartabilun, lágþrýsting

hjartsláttartruflanir eins og t.d. hægan hjartslátt

öndunarerfiðleika, astma eða langvinna lungnateppusjúkdóma

sjúkdóm sem veldur lélegu blóðflæði (eins og t.d. Raynauds sjúkdóm eða Raynauds heilkenni)

sykursýki, þar sem tímólól getur dulið einkenni um lágan blóðsykur

ofvirkan skjaldkirtil, þar sem tímólól getur dulið einkenni skjaldkirtilssjúkdóms

láttu lækninn vita að þú sért að nota DuoTrav áður en þú þarft að fara í aðgerð þar sem tímólól getur breytt áhrifum ýmissa lyfja sem notuð eru við svæfingu.

Ef þú er með vöðvaslensfár (langvinnt taugavöðvaslen).

Ef þú færð alvarlegt ofnæmi (húðútbrot, roði og kláði í auga) þegar þú notar DuoTrav, af hvaða orsökum sem það kann að vera, getur verið að meðferð með adrenalíni sé ekki eins virk og vera ætti. Því áttu að segja lækninum frá því að þú notir DuoTrav þegar meðhöndla á þig með öðrum lyfjum.

Ef þú hefur gengist undir dreraðgerð skaltu ráðfæra þig við lækninn áður en þú ferð að nota DuoTrav.

Ef þú ert með eða hefur fengið bólgur í augu skaltu ráðfæra þig við lækninn áður en þú ferð að nota DuoTrav.

DuoTrav getur breytt litnum á lithimnu (sá hluti augans sem er litaður). Þessi breyting getur verið viðvarandi.

DuoTrav getur aukið lengd, þykkt, lit og/eða fjölda augnhára og getur valdið óeðlilegum hárvexti á augnlokum.

Travóprost getur frásogast í gegnum húðina og því eiga barnshafandi konur eða konur sem eru að reyna að verða barnshafandi ekki að nota lyfið. Þvoið lyfið strax af ef það kemst í snertingu við húðina.

Börn

Börn undir 18 ára aldri mega ekki nota DuoTrav.

Notkun annarra lyfja samhliða DuoTrav

DuoTrav getur haft áhrif á önnur lyf sem þú notar eða önnur lyf geta haft áhrif á það, þar með talið aðrir augndropar til meðferðar á gláku. Segðu lækninum frá því ef þú notar eða ætlar að nota lyf til að lækka blóðþrýsting, hjartalyf þar með talið quinidín (notað við hjartakvillum og sumum tegundum malaríu) lyf til meðferðar á sykursýki eða þunglyndislyf eins og t.d. flúoxetín og paroxetín.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um önnur lyf sem eru notuð eða hafa nýlega verið notuð, einnig þau sem fengin eru án lyfseðils.

Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi

Notaðu ekki DuoTrav ef þú ert barnshafandi nema læknirinn telji það nauðsynlegt. Ef þú ert á barneignaraldri verður þú að nota fullnægjandi getnaðarvarnir meðan þú notar þetta lyf.

Notaðu ekki DuoTrav ef þú ert með barn á brjósti. DuoTrav gæti borist í brjóstamjólk.

Leitaðu ráða hjá lækni áður en einhver lyf eru tekin meðan þú ert með barn á brjósti.

Akstur og notkun véla

Verið getur að þér finnist sjónin vera þokukennd um tíma rétt eftir að DuoTrav hefur verið notað. Hvorki skal aka bíl né nota vélar fyrr en sjónin er aftur orðin skýr.

DuoTrav inniheldur herta laxerolíu og própýlen glýkól sem geta valdið húðviðbrögðum og ertingu.

3.Hvernig nota á DuoTrav

Notaðu lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Ráðlagður skammtur er

1 dropi í sjúkt auga eða augu einu sinni á dag að morgni eða að kvöldi. Notaðu lyfið á sama tíma á hverjum degi.

Aðeins skal nota DuoTrav í bæði augun ef læknirinn hefir mælt fyrir um það. Nota á lyfið eins lengi og læknirinn hefur sagt fyrir um.

Aðeins má nota DuoTrav til að dreypa í augu.

Rétt áður en byrjað er að nota hvert glas á að opna hlífðarpokann og taka glasið úr honum (mynd 1) og skrifa dagsetninguna þegar glasið er fyrst opnað á auða svæðið á miðanum.

Taktu DuoTrav dropaglasið og spegil.

Þvoðu þér um hendurnar.

Skrúfaðu tappann af.

Hvolfdu glasinu og haltu því á milli þumalfingurs og annarra fingra.

Hallaðu höfðinu aftur. Dragðu augnlokið niður með hreinum fingri þar til „vasi“ myndast á milli augnloksins og augans. Dropanum á að dreypa í „vasann“ (mynd 2).

Færðu dropasprotann á glasinu að auganu. Notaðu spegil ef þér finnst það betra.

Snertu hvorki augað, augnlokið, svæðið í kring né annað yfirborð með dropasprotanum. Það gæti mengað dropana.

Þrýstu varlega á glasið til að einn dropi af DuoTrav komi úr því í hvert skipti (mynd 3).

Eftir notkun DuoTrav skaltu þrýsta með fingri á augnkrókinn við nefið í 2 mínútur (mynd 4). Þetta varnar því að DuoTrav berist til annarra hluta líkamans.

Ef þú átt að nota dropana í bæði augun á að endurtaka þetta fyrir hitt augað.

Skrúfaðu lokið síðan þétt aftur á glasið strax eftir notkun.

Notaðu aðeins eitt glas í einu. Opnaðu ekki pokann fyrr en þú þarft að taka glasið í notkun.

Ef dropinn lendir ekki í auganu skaltu reyna aftur.

Ef of mikið af DuoTrav dropum er notað en mælt er fyrir um skal skola þá alveg úr með volgu vatni. Ekki skal setja meira af dropunum í augun fyrr en kominn er tími fyrir næsta venjulega skammt.

Ef gleymist að nota DuoTrav skal halda notkuninni áfram með næsta skammti eins og venjulega. Ekki skal nota aukaskammt til að bæta upp þann skammt sem gleymdist. Skammturinn á ekki að vera meiri en einn dropi í sjúkt auga (augu) á sólarhring.

Ef þú hættir að nota DuoTrav án þess að tala við lækninn næst ekki stjórn á augnþrýstingnum, sem gæti leitt til blindu.

Ef notaðir eru aðrir augndropar skal láta að minnsta kosti 5 mínútur líða milli þess sem DuoTrav og hinir augndroparnir eru notaðir.

Ef notaðar eru mjúkar augnlinsur á að fjarlægja þær áður en dreypt er í augun. Látið a.m.k. 15 mínútur líða frá því að skammtinum er dreypt í augun þar til linsurnar eru settar í aftur.

Leitaðu til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Þú getur oftast haldið áfram að nota dropana, nema áhrifin séu alvarleg. Ef þú hefur áhyggjur skaltu tala við lækni eða lyfjafræðing. Hættu ekki að nota DuoTrav án þess að ræða við lækninn.

Mjög algengar aukaverkanir

(geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum)

Áhrif á augu Augnroði.

Algengar aukaverkanir

(geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum)

Áhrif á augu

Bólga á yfirborði augans ásamt sköddun yfirborðs, augnverkjum, þokusýn, óeðlileg sjón, augnþurrkur, kláði í auga, óþægindi í auga, einkenni ertingar í auga (t.d. sviði, stingur).

Sjaldgæfar aukaverkanir

(geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum)

Áhrif á augu

Bólga á yfirborði augans, bólga í augnloki, tárubólga, aukinn vöxtur augnhára, lithimnubólga, bólga í auga, viðkvæmni fyrir ljósi, skert sjón, augnþreyta, ofnæmi í auga, augnþroti, aukin táramyndun, roði í augnloki, breyting á augnlokalit.

Almennar aukaverkanir

Lyfjaofnæmi, sundl, höfuðverkur, hækkun eða lækkun á blóðþrýstingi, mæði, of mikill hárvöxtur, leki aftur í hálsi, bólga og kláði í húð, minnkuð hjartsláttartíðni.

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir

(geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum)

Áhrif á augu

Þynning á yfirborði augans, bólga í augnlokakirtlum, sprungin æð í auga, hrúður á augnlokum, óeðlileg stelling augnhára, óeðlilegur vöxtur augnhára.

Almennar aukaverkanir

Taugaveiklun, óreglulegur hjartsláttur, hármissir, raddvandamál, öndunarerfiðleikar, hósti, erting í hálsi, ofsakláði, óeðlilegar niðurstöður blóðrannsókna á lifrarstarfsemi, mislitun í húð, dökknun húðar, þorsti, þreyta, óþægindi innan í nefi, þvag litast dökkt, verkir í höndum og fótum.

Tíðni ekki þekkt

(ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum)

Áhrif á augu

Sigið augnlok (veldur því að augað helst hálflokað).

Almennar aukaverkanir

Útbrot, hjartabilun, verkir fyrir brjósti, heilablóðfall, yfirlið, þunglyndi, astmi, aukin hjartsláttartíðni, dofi eða náladofi, hjartsláttarónot, þroti í fótleggjum, vont bragð.

Þessu til viðbótar:

DuoTrav er blanda tveggja virkra efna. Líkt og önnur lyf til staðbundinnar notkunar í augu, frásogast travóprost og tímólól (beta-blokki) út í blóðrásina. Þetta getur valdið svipuðum áhrifum og þegar beta-blokkar eru gefnir í æð og/eða tek inn um munn. Tíðni aukaverkana er lægri þegar lyfið er notað staðbundið í augu en þegar það er gefið um munn eða í æð. Skráðar aukaverkanir vegna viðbragða sem hafa komið fram þegar beta-blokkar eru notaðir til meðhöndlunar á augnvandamálum eru eftirfarandi:

Áhrif á augu: Bólga í augnlokum, bólga í hornhimnu, los á æðalaginu undir sjónhimnunni eftir síuaðgerð sem getur valdið sjóntruflunum, minnkuðu hornhimnunæmi, fleiðri á glæru (skemmd á fremsta lagi augnknattarins), tvísýni, litabreytingar í lithimnu.

Almennar aukaverkanir

Hjarta og blóðrás: Hægsláttur, hjartsláttarónot, bjúgur (vökvasöfnun), breytingar á takti og hraða hjartsláttar, hjartabilun (hjartasjúkdómur sem leiðir til andnauðar og þrota í fótum og fótleggjum vegna vökvasöfnunar), tegund hjartsláttaróreglu, hjartaáfall, lágþrýstingur, Raynauds einkenni, hand- og fótakuldi, minnkað blóðflæði til heilans.

Öndunarfæri: Samdráttur í öndunarvegi (sérstaklega hjá sjúklingum með fyrirliggjandi lungna- sjúkdóm), andþyngsli, stíflað nef.

Taugakerfi og almennar aukaverkanir: Svefnörðugleikar (svefnleysi), martraðir, minnisskerðing, skerðing á styrk og þrótt.

Meltingarfæri: Bragðtruflanir, ógleði, meltingartruflanir, niðurgangur, munnþurrkur, kviðverkur og uppköst.

Ofnæmi: Almenn ofnæmisviðbrögð þar með talið þroti undir húð sem getur komið fram á svæðum eins og í andliti og útlimum og getur teppt öndunarveginn sem veldur kyngingar- eða öndunar- erfiðleikum, ofsakláði, staðbundin og almenn útbrot, kláðatilfinning, veruleg og skyndileg lífshættuleg ofnæmisviðbrögð.

Húð: Útbrot sem eru hvít og silfruð á litinn (sóralík útbrot) eða versnun á sóra, húðflögnun.

Stoðkerfi og stoðvefur: Aukning einkenna vöðvaslenfárs (vöðvasjúkdómur), óeðlileg skynhrif eins og náladofi, vöðvamáttleysi og –þreyta, vöðvaverkir sem ekki eru vegna æfinga.

Æxlunarfæri: Kynlífsrangstarfsemi,, minnkuð kynhvöt.

Efnaskipti: Lág gildi blóðsykurs.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.Hvernig geyma á DuoTrav

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota DuoTrav augndropa, lausn eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á glasinu og

öskjunni á eftir „EXP“. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Fleygja á glasinu 4 vikum eftir að það er fyrst opnað til að koma í veg fyrir sýkingar og taka á nýtt glas í notkun. Skráið dagsetninguna þegar glasið er fyrst opnað á auða svæðið á merkimiðanum á hverju glasi og á öskjunni.

Ekki má fleygja lyfjum í skólplagnir eða heimilissorp. Leitaðu ráða hjá lyfjafræðingi um hvernig heppilegast er að losna við lyf sem ekki þarf að nota lengur. Þetta er gert til þess að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

DuoTrav inniheldur

Virku innihaldsefnin eru travóprost og tímólól. Hver ml af lausn inniheldur 40 míkrógrömm af travóprosti og 5 mg af tímólóli (sem tímólól maleat).

Önnur innihaldsefni eru pólýkvaterníum-1, mannitól (E421), própýlen glýkól (E1520), pólýoxýetýlen hert laxerolía 40, bórsýra, natríumklóríð, natríumhýdroxíð eða saltsýra (til að stilla pH), hreinsað vatn. Örlitlu magni af natríumhýdroxíði eða saltsýru er bætt við til að halda sýrustigi (pH gildi) réttu.

Lýsing á útliti DuoTrav og pakkningastærðir

DuoTrav er vökvi (tær, litlaus lausn) sem fæst í 2,5 ml plastglasi með skrúftappa. Hvert glas er í hlífðarpoka.

Pakkningarnar innihalda 1, 3 eða 6 glös.

Ekki er víst að allar pakkningar séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

Framleiðandi

Framleiðandi

Novartis Europharm Limited

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Alcon Cusí, S.A.

Frimley Business Park

Rijksweg 14,

Camil Fabra 58

Camberley GU16 7SR

2870 Puurs,

08320 El Masnou

Bretland

Belgía

Spánn

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft.

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: + 421 2 5542 5439

 

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu/.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf