Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dynastat (parecoxib sodium) – áletranir - M01AH04

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsDynastat
ATC-kóðiM01AH04
Efniparecoxib sodium
FramleiðandiPfizer Limited

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM EÐA INNRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA: 40 mg hettuglös

1.HEITI LYFS

Dynastat 40 mg stungulyfsstofn, lausn parecoxib

2.VIRK(T) EFNI

Hvert hettuglas inniheldur 40 mg parecoxib, sem 42,36 parecoxibnatríum. Eftir blöndun með 2 ml af leysi er þéttni parecoxibs 20 mg/ml. Hverjir 2 ml af blandaðri lausn innihalda því 40 mg af parecoxibi.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig tvínatríumhýdrógenfosfat, fosfórsýru, natríumhýdroxíð.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn, lausn

10 hettuglös

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Eingöngu einnota.

Til notkunar í bláæð eða vöðva.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Nota á blandaða lausn tafarlaust (innan allt að 24 klukkustunda ef hún er blönduð að viðhafðri smitgát) og hvorki frysta hana né kæla.

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins fyrir blöndun. Frekari upplýsingar um geymslu lyfsins er að finna í fylgiseðlinum.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/209/005

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Dynastat 40mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

LÍMMIÐI Á HETTUGLAS: 40 mg

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Dynastat 40 mg stungulyfsstofn parecoxib

i.v./i.m.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

6.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM EÐA INNRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR: 40 mg stungulyfsstofn og leysir, lausn

1. HEITI LYFS

Dynastat 40 mg stungulyfsstofn og leysir, lausn parecoxib

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hettuglas inniheldur 40 mg parecoxib, sem 42,36 mg parecoxibnatríum. Eftir blöndun með 2 ml af leysi er þéttni parecoxibs 20 mg/ml. Hverjir 2 ml af blandaðri lausn innihalda því 40 mg af parecoxibi.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig tvínatríumhýdrógenfosfat, fosfórsýru, natríumhýdroxíð.

2 ml lykja með leysi inniheldur natríumklóríð, saltsýru, natríumhýdroxíð, vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn og leysir, lausn

1 hettuglas og 1 lykja með leysi

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Eingöngu einnota.

Til notkunar í bláæð eða vöðva.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Nota á blandaða lausn tafarlaust (innan allt að 24 klukkustunda ef hún er blönduð að viðhafðri smitgát) og hvorki frysta hana né kæla.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins fyrir blöndun. Frekari upplýsingar um geymslu lyfsins er að finna í fylgiseðlinum.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/209/006

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Dynastat 40mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM EÐA INNRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR: 40 mg stungulyfsstofn og leysir, lausn

1. HEITI LYFS

Dynastat 40 mg stungulyfsstofn og leysir, lausn parecoxib

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hettuglas inniheldur 40 mg parecoxib, sem 42,36 mg parecoxibnatríum. Eftir blöndun með 2 ml af leysi er þéttni parecoxibs 20 mg/ml. Hverjir 2 ml af blandaðri lausn innihalda því 40 mg af parecoxibi.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig tvínatríumhýdrógenfosfat, fosfórsýru, natríumhýdroxíð.

2 ml lykja með leysi inniheldur natríumklóríð, saltsýru, natríumhýdroxíð, vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn og leysir, lausn

3 hettuglös og 3 lykjur með leysi

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Eingöngu einnota.

Til notkunar í bláæð eða vöðva.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Nota á blandaða lausn tafarlaust (innan allt að 24 klukkustunda ef hún er blönduð að viðhafðri smitgát) og hvorki frysta hana né kæla.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins fyrir blöndun. Frekari upplýsingar um geymslu lyfsins er að finna í fylgiseðlinum.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/209/007

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Dynastat 40mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM EÐA INNRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR: 40 mg stungulyfsstofn og leysir, lausn

1. HEITI LYFS

Dynastat 40 mg stungulyfsstofn og leysir, lausn parecoxib

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hettuglas inniheldur 40 mg parecoxib, sem 42,36 mg parecoxibnatríum. Eftir blöndun með 2 ml af leysi er þéttni parecoxibs 20 mg/ml. Hverjir 2 ml af blandaðri lausn innihalda því 40 mg af parecoxibi.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig tvínatríumhýdrógenfosfat, fosfórsýru, natríumhýdroxíð.

2 ml lykja með leysi inniheldur natríumklóríð, saltsýru, natríumhýdroxíð, vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn og leysir, lausn

5 hettuglös og 5 lykjur með leysi

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Eingöngu einnota.

Til notkunar í bláæð eða vöðva.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Nota á blandaða lausn tafarlaust (innan allt að 24 klukkustunda ef hún er blönduð að viðhafðri smitgát) og hvorki frysta hana né kæla.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins fyrir blöndun. Frekari upplýsingar um geymslu lyfsins er að finna í fylgiseðlinum.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/209/008

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Dynastat 40mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

LÍMMIÐI Á LYKJU MEÐ LEYSI: 2 ml

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Natríumklóríð 9 mg/ml (0,9%)

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Leysir fyrir Dynastat 40 mg

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

2 ml

6. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf