Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ecalta (anidulafungin) – áletranir - J02AX06

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsEcalta
ATC-kóðiJ02AX06
Efnianidulafungin
FramleiðandiPfizer Limited

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Ytri Askja

1.HEITI LYFS

ECALTA 100 mg innrennslisstofn fyrir innrennslisþykkni, lausn

Anidulafungin

2.VIRK(T) EFNI

Hvert hettuglas inniheldur 100 mg anidulafungin.

Blönduð lausn inniheldur 3,33 mg/ml af anidulafungini og útþynnt lausn inniheldur 0,77 mg/ml anidulafungin.

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: frúktósi, mannitól, pólýsorbat 80, tartar sýra og natríumhýdroxíð og/eða saltsýra til að stilla sýrustig.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

1 hettuglas

Innrennslisstofn fyrir innrennslisþykkni, lausn

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Blandið innihaldið með vatni fyrir stungulyf og þynnið fyrir notkun.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Eingöngu til notkunar í bláæð.

Innrennslishraðinn má ekki vera meiri en 1,1 mg/mín.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP {MÁNUÐUR – ÁÁÁÁ}

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Ltd

Ramsgate Road

Sandwich

KENT

CT13 9NJ

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/416/002

13.LOTUNÚMER

Lot.: {númer}

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

[Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.]

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

Merkimiði á hettuglas

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐIR

ECALTA 100 mg innrennslisstofn fyrir innrennslisþykkni, lausn

Anidulafungin

Til notkunar í bláæð

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

3.FYRNINGARDAGSETNING

4.LOTUNÚMER

Lot: {númer}

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

100 mg

6.ANNAÐ

Geymið í kæli

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf