Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Efavirenz Teva (efavirenz) – áletranir - J05AG03

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsEfavirenz Teva
ATC-kóðiJ05AG03
Efniefavirenz
FramleiðandiTeva B.V.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR ÞYNNUPAKKNINGU SEM INNIHELDUR <30><30x1><90><90 x 1> EFAVIRENZ TEVA 600 mg FILMUHÚÐAÐAR TÖFLUR

1.HEITI LYFS

Efavirenz Teva 600 mg filmuhúðaðar töflur efavírenz

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur efavírenz 600 mg.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig laktósaeinhýdrat.

Sjá fylgiseðil til frekari upplýsinga.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

30 filmuhúðaðar töflur

30 x 1 filmuhúðaðar töflur

90 x 1 filmuhúðaðar töflur

90 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP {MM/ ÁÁÁÁ}

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V, Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/742/001 (30 x 1 – þynnupakkning PVC/PVDC/ál)

EU/1/11/742/002 (30 – þynnupakkning PVC/PVDC/ál)

EU/1/11/742/003 (90 – þynnupakkning PVC/PVDC/ál)

EU/1/11/742/006 (30 x 1 – þynnupakkning ál/ál)

EU/1/11/742/007 (30 – þynnupakkning ál/ál)

EU/1/11/742/008 (90 – þynnupakkning ál/ál)

EU/1/11/742/011 (90 x 1 – þynnupakkning PVC/PVDC/ál)

13.LOTUNÚMER<, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Efavirenz Teva 600 mg filmuhúðaðar töflur

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI MERKING Á BÚNT FYRIR FJÖLPAKKNINGAR MEÐ 90 TÖFLUM (3 PAKKNINGAR MEÐ 30 X 1 FILMUHÚÐAÐRI TÖFLU) – MEÐ BLÁA REITNUM

1. HEITI LYFS

Efavirenz Teva 600 mg filmuhúðaðar töflur efavírenz

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur efavírenz 600 mg.

3. HJÁLPAREFNI

Hver tafla inniheldur einnig laktósaeinhýdrat. Sjá fylgiseðil til frekari upplýsinga.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning: 90 (3 pakkningar af 30 x 1) filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP {MM/ ÁÁÁÁ}

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/742/004 (fjölpakkning: búnt – þynnupakkning PVC/PVDC/ál) EU/1/11/742/009 (fjölpakkning: búnt – þynnupakkning ál/ál)

13. LOTUNÚMER<, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Efavirenz Teva 600 mg filmuhúðaðar töflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR FYRIR FJÖLPAKKNINGAR MEÐ 90 TÖFLUM (3 PAKKNINGAR MEÐ 30 X 1 FILMUHÚÐAÐRI TÖFLU) – MEÐ BLÁA REITNUM

1. HEITI LYFS

Efavirenz Teva 600 mg filmuhúðaðar töflur efavírenz

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur efavírenz 600 mg.

3. HJÁLPAREFNI

Hver tafla inniheldur einnig laktósaeinhýdrat. Sjá fylgiseðil til frekari upplýsinga.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning: 90 (3 pakkningar af 30 x 1) filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP {MM/ ÁÁÁÁ}

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/742/005 (fjölpakkning: askja – þynnupakkning PVC/PVDC/ál) EU/1/11/742/010 (fjölpakkning: askja – þynnupakkning ál/ál)

13. LOTUNÚMER<, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Efavirenz Teva 600 mg filmuhúðaðar töflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

HLUTI AF FJÖLPAKKNINGU MEÐ 90 TÖFLUM (3 PAKKNINGAR MEÐ 30 X 1 FILMUHÚÐAÐRI TÖFLU) – ÁN BLÁA REITSINS

1. HEITI LYFS

Efavirenz Teva 600 mg filmuhúðaðar töflur efavírenz

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur efavírenz 600 mg.

3. HJÁLPAREFNI

Hver tafla inniheldur einnig laktósaeinhýdrat. Sjá fylgiseðil til frekari upplýsinga.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 x 1 filmuhúðuð tafla. Einingar fjölpakkningar má ekki selja stakar.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP {MM/ ÁÁÁÁ}

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/742/001 (30 x 1 – þynnupakkning PVC/PVDC/ál)

EU/1/11/742/006 (30 x 1 – þynnupakkning ál/ál)

13. LOTUNÚMER<, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Efavirenz Teva 600 mg filmuhúðaðar töflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

EFAVIRENZ TEVA 600 mg FILMUHÚÐAÐAR TÖFLUR: MERKIMIÐI Á ÞYNNUPAKKNINGU

1. HEITI LYFS

Efavirenz Teva 600 mg filmuhúðaðar töflur efavírenz

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER<, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

Lot

5.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf