Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Efavirenz Teva (efavirenz) – Fylgiseðill - J05AG03

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsEfavirenz Teva
ATC-kóðiJ05AG03
Efniefavirenz
FramleiðandiTeva B.V.

FYLGISEÐILL: UPPLÝSINGAR FYRIR NOTANDA LYFSINS

Efavirenz Teva 600 mg filmuhúðaðar töflur

Efavírenz

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að taka lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn, nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um lyfið.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sama sjúkdóm sé að ræða

-Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Ífylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1.Upplýsingar um Efavirenz Teva og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að taka Efavirenz Teva

3.Hvernig á að taka Efavirenz Teva

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig á að geyma Efavirenz Teva

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.Upplýsingar um Efavirenz Teva og við hverju það er notað

Efavirenz Teva, sem inniheldur virka efnið efavírenz, tilheyrir flokki lyfja gegn retróveirum svokölluðum bakritahemlum, sem ekki eru núkleósíð (NNRTI lyf). Þetta er lyf gegn retróveirum sem vinnur gegn HIV sýkingu með því að draga úr magni veirunnar í blóðinu. Það er notað fyrir fullorðna, unglinga og börn 3 ára og eldri.

Læknirinn hefur ávísað Efavirenz Teva fyrir þig vegna HIV sýkingar. Þegar Efavirenz Teva er tekið inn í samsettri meðferð með öðrum lyfjum gegn retróveirum, dregur það úr magni veirunnar í blóðinu. Þetta styrkir ónæmiskerfið og minnkar hættuna á að fá sjúkdóma tengda HIV sýkingu.

2. Áður en byrjað er að taka Efavirenz Teva

Ekki má nota Efavirenz Teva

-Ef þú ert með ofnæmi fyrir efavírenz eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6). Leitaðu ráða hjá lækni eða lyfjafræðingi.

-Ef þú ert með alvarlegan lifrarsjúkdóm.

-Ef þú ert að taka eitthvað af eftirfarandi lyfjum:

-astemizól eða terfenadín (notað til að meðhöndla ofnæmiseinkenni)

-bepridíl (notað til að meðhöndla hjartasjúkdóma)

-cisapríð (notað til að meðhöndla brjóstsviða)

-ergot alkalóíða (t.d. ergotamín, díhýdróergotamín, ergonóvín og metýlergonóvín) (notað til að meðhöndla mígreni og höfuðtaugakveisu (cluster headache))

-mídazólam eða tríazólam (notað til að hjálpa þér að sofa)

-pímózíð (notað til að meðhöndla ákveðið andlegt ástand)

-Jóhannesarjurt (Hypericum perforatum) (náttúruefni notað gegn þunglyndi og kvíða).

Segðu lækninum þínum strax frá því ef þú tekur eitthvert þessara lyfja. Séu þessi lyf tekin inn samhliða Efavirenz Teva getur það valdið alvarlegum og jafnvel lífshættulegum aukaverkunum eða hindrað Efavirenz Teva frá því að verka á tilskilinn hátt.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum áður en Efavirenz Teva er notað.

-Efavirenz Teva verður að taka inn samhliða öðrum lyfjum sem verka gegn HIV veirunni.

Ef þú byrjar á Efavirenz Teva meðferð vegna þess að meðferðin sem þú hefur verið á kemur ekki í veg fyrir fjölgun veirunnar, verður þú að hefja meðferð með öðru lyfi sem þú hefur ekki tekið áður, samtímis Efavirenz Teva.

-Þú getur enn smitað aðra af HIV þrátt fyrir að þú notir þetta lyf, þótt áhættan sé minni með virkri andretróveirumeðferð. Ræddu við lækninn um nauðsynlegar varúðarráðstafanir til að forðast að smita aðra. Þetta lyf læknar ekki HIV sýkingu og þú gætir haldið áfram að fá sýkingar og ýmsa sjúkdóma sem tengjast HIV sýkingu.

-Því átt þú að vera undir eftirliti læknisins á meðan þú ert í Efavirenz Teva meðferð.

-Láttu lækninn vita:

-ef þú hefur sögu um geðræna vanheilsu, þar með talið þunglyndi eða efna eða áfengis misnotkun. Segðu lækninum strax frá því ef þú upplifir þunglyndi, færð sjálfsvígshugsanir eða færð skrýtnar hugsanir (sjá kafla 4, Hugsanlegar aukaverkanir)

-ef þú hefur sögu um krampa (kast eða flog) eða þú ert á flogaveiki lyfjum svo sem karbamazepín, fenóbarbital og fenýtóin. Ef þú tekur eitthvað af þessum lyfjum þá gæti læknirinn þurft að athuga styrk flogaveiki lyfjanna í blóði til þess að vera viss um að þau verði ekki fyrir áhrifum af Efavirenz Teva. Læknirinn gæti þurft að gefa þér annað flogaveikilyf

-ef þú hefur sögu um lifrarsjúkdóm, þar með talið virka langvinna lifrarbólgu.

Sjúklingar með langvinna lifrarbólgu B eða C sem fá samsetta andretróveirumeðferð eru í aukinni hættu á að fá alvarlegar og jafnvel lífshættulegar aukaverkanir í lifur. Læknirinn getur látið athuga lifrarstarfssemi með því að taka blóðprufur eða látið þig fá annað lyf.

Ef þú hefur alvarlegan lifrarsjúkdóm, ekki taka Efavirenz Teva (sjá kafla 2 Ekki má taka Efavirenz Teva)

-Þegar þú hefur hafið Efavirenz Teva meðferð, skaltu vera á varðbergi gagnvart eftirfarandi:

-merki um svima, erfiðleikar með svefn, svefnhöfgi, erfiðleikar með einbeitingu eða óeðlilegir draumar. Þessar aukaverkanir geta byrjað á fyrsta eða öðrum degi meðferðar og ganga oftast til baka á fyrstu 2 til 4 vikunum.

-öll merki um útbrot. Ef þú sérð einhver merki um alvarleg útbrot með blöðrum eða hita, hættu að taka Efavirenz Teva og láttu lækninn þinn vita strax. Ef þú hefur fengið útbrot af öðrum bakritahemlum (NNRTI-lyf) þá getur þú verið í meiri áhættu að fá útbrot af Efavirenz Teva.

-öll merki um bólgu eða sýkingu. Hjá sumum sjúklingum með langt gengna HIV- sýkingu (alnæmi) og sögu um tækifærissýkingu geta einkenni um bólgu vegna fyrri sýkinga komið fram stuttu eftir að HIV meðferð er hafin. Talið er að þessi einkenni séu vegna bættrar ónæmissvörunar líkamans sem gerir honum kleift að vinna á sýkingum sem gætu hafa verið til staðar án greinilegra einkenna. Segðu lækninum strax frá því ef þú færð einkenni um sýkingu. Til viðbótar við tækifærissýkingarnar, geta sjálfsofnæmissjúkdómar (ástand sem kemur fram þegar ónæmiskerfið ræðst á heilbrigðan líkamsvef) einnig komið fram eftir að þú byrjar að taka lyf til meðhöndlunar á HIV- sýkingunni. Sjálfsofnæmissjúkdómar geta komið fram mörgum mánuðum eftir upphaf meðferðar. Ef þú tekur eftir einhverjum einkennum sýkingar eða öðrum einkennum eins og vöðvamáttleysi, máttleysi sem byrjar í höndum og fótum og færist upp eftir líkamanum í átt að bolnum, hjartsláttarónotum, skjálfta eða ofvirkni, skaltu segja lækninum strax frá því til að fá nauðsynlega meðferð.

-

beinvandamál.

Hjá sumum sjúklingum, sem eru í samsettri andretróveirumeðferð, getur komið fram sjúkdómur í beinum sem kallast beindrep (beinvefur deyr vegna minnkaðs blóðflæðis til beina). Nokkrir af mörgum áhættuþáttum, fyrir myndun þessa sjúkdóms, geta verið lengd samsettrar andretróveirumeðferðar, notkun barkstera, áfengisneysla, öflug ónæmisbæling og hár líkamsþyngdarstuðull (BMI). Merki um beindrep eru stífleiki, verkir eða sársauki í liðum (einkum í mjöðm, hné og öxl) og erfiðleikar með hreyfingar. Ef þú færð eitthvað af þessum einkennum áttu að segja lækninum frá því.

Börn og unglingar

Ekki er ráðlagt að nota Efavirenz Teva hjá börnum sem eru yngri en 3 ára eða vega minna en 40 kg.

Notkun annarra lyfja samhliða Efavirenz Teva

Þú mátt ekki taka Efavirenz Teva með ákveðnum lyfjum. Þau eru talin upp í undirkaflanum Ekki má taka Efavirenz Teva, í byrjun kafla 2. Þetta eru nokkur almenn lyf og náttúruefni (Jóhannesarjurt) sem geta valdið alvarlegum milliverkunum.

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing vita um önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Efavirenz Teva getur milliverkað við önnur lyf, þ.á.m. náttúruefni eins og ginkgo biloba. Afleiðingin getur haft áhrif á magn Efavirenz Teva eða annarra lyfja í blóði. Þetta getur varnað því að lyfin verki á réttan hátt eða getur valið því að aukaverkanir versni. Í sumum tilfellum þá getur læknirinn þinn þurft að aðlaga skammtinn þinn eða athugað blóðgildi þín. Það er mjög mikilvægt að þú segir lækninum þínum eða lyfjafræðingi frá því ef þú tekur eitthvað af eftirtöldum lyfjum:

-Önnur lyf notuð við HIV sýkingum

-próteasahemlar: darunavír, indinavír, lópinavír/ritonavír, ritonavír, ritonavír aukið atazanavír, saquinavír eða fosamprenavír/saquinavír. Læknirinn getur íhugað að gefa þér annað lyf eða breytt skammti próteasahemilsins.

-maraviroc.

-samsett tafla sem inniheldur efavírenz, emtricítabín og tenofóvír á ekki að taka með Efavirenz Teva nema læknirinn ráðleggi það þar sem það inniheldur efavírenz sem er virka innihaldsefnið í Efavirenz Teva.

Lyf notuð til meðhöndlunar við sýkingum af lifrarbólgu C veiru: boceprevir, telaprevír, simeprevír

-Lyf notuð til meðhöndlunar við bakteríusýkingum, að meðtalinni berkla og alnæmistengdri mycobacterium avium complex: klarítrómýcin, rífabútín, rífampícín. Læknirinn getur íhugað að breyta skammtinum þínum eða gefið þér annað sýklalyf. Að auki þá getur verið að læknirinn ávísi hærri skammti af Efavirenz Teva.

-Lyf notuð til meðhöndlunar við sveppasýkingum (sveppalyf):

-vorikónazól. Efavirenz Teva getur minnkað magn vorikónazóls í blóðinu og vorikónazól getur aukið magn af efavírenz í blóðinu. Ef þú tekur þessi tvö lyf saman, þarf að auka skammt vorikónazóls og minnka skammt efavíenz. Þú verður að athuga þetta við lækninn fyrst.

-ítrakónazól. Efavirenz Teva getur minnkað magn ítrakónazóls í blóði.

-posakónazól. Efavirenz Teva getur minnkað magn posakónazóls í blóði.

-Lyf við malaríu

-artemeter/lumefantrín: Efavirenz Teva getur minnkað magn artemeters/lumefantríns í blóðinu.

-atóvakón/prógúaníl: Efavirenz Teva getur minnkað magn atóvakóns/prógúaníls í blóðinu.

-Lyf notuð til meðhöndlunar á krömpum/flogum (flogaveikilyf): karbamazepín, fenýtóin, fenóbarbital. Efavirenz Teva getur minnkað eða aukið magn flogaveikilyfja í blóðinu. Karbamazepín getur minnkað líkurnar á að Efavirenz Teva virki. Læknirinn þinn getur þurft að íhuga að gefa þér annað flogaveikilyf.

-Lyf sem eru notuð til að lækka blóðfitu (einnig kölluð statín): atorvastatín, pravastatín, simvastatín. Efavirenz Teva getur minnkað magn statína í blóðinu. Læknirinn fylgist með kólesterólgildum þínum og getur þurft að breyta statín skömmtunum.

-Metadón (lyf sem notað er til að meðhöndla ópíatafíkn) læknirinn getur þurft að breyta metadónskammti þínum.

-Sertralín (lyf sem notað er við þunglyndi) læknirinn getur þurft að breyta sertralín skammti þínum.

-Búprópíón (lyf sem notað er við þunglyndi eða til að hjálpa einstaklingum að hætta að reykja): læknirinn gæti þurft að breyta búprópíón skammtinum.

-Diltíazem eða svipuð lyf (kallast kalsíumgangalokar sem eru lyf sem yfirleitt eru notuð við háum blóðþrýstingi eða hjartasjúkdómum): þegar þú byrjar að taka Efavirenz Teva getur læknirinn þurft að breyta kalsíumgangaloka skammtinum.

-Ónæmisbælandi lyf svo sem cíklósporín, sírólímus eða takrólímus (lyf sem eru notuð til að hindra höfnun á líffæri eftir líffæraígræðslu): þegar þú byrjar að taka Efavirenz Teva eða hættir töku þess, þá mun læknirinn fylgjast vel með plasma gildum ónæmisbælandi lyfjanna og gæti þurft að aðlaga skammtinn.

-Getnaðarvarnarlyf með hormónum, svo sem getnaðarvarnartöflur, getnaðarvarnarlyf til inndælingar (til dæmis Depo-Provera) eða ígræðlings getnaðarvarnarlyf (til dæmis Implanon): þú verður einnig að nota örugga hindrandi getnaðarvörn (sjá Meðgöngu, brjóstagjöf og frjósemi). Efavirenz Teva getur minnkað virkni hormónagetnaðarvarnarlyfja. Konur hafa orðið þungaðar þegar þær hafa tekið Efavirenz Teva og notað ígræðlings getnaðarvarnarlyf (vefjalyf), þó ekki hafi verið staðfest að Efavirenz Teva meðferðin hafi valdið því að getnaðarvörnin virkaði ekki.

-Warfarín eða acenokúmaról (lyf sem er notað til að minnka hættu á að blóð kekkjist): læknirinn getur þurft að breyta warfarín eða acenokúmaról skammtinum þínum.

-Ginkgo biloba (jurtablanda)

Efavirenz Teva með mat eða drykk

Notkun Efavirenz Teva á tóman maga getur fækkað aukaverkunum. Forðist neyslu greipaldinsafa þegar Efavirenz Teva er tekið.

Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi

Konur eiga ekki að verða þungaðar meðan á meðferð með Efavirenz Teva stendur né í 12 vikur eftir að meðferð er hætt. Hugsanlega fer læknirinn fram á að þú takir þungunarpróf til þess að tryggja að ekki sé um þungun að ræða áður en Efavirenz Teva meðferð hefst.

Séu líkur á að þú verðir þunguð meðan á Efavirenz Teva meðferð stendur skal örugg hindrandi getnaðarvörn (t.d. smokkur) ávallt notuð samhliða öðrum getnaðarvörnum s.s. getnaðarvarnartöflum og öðrum hormónagetnaðarvörnum (s.s. ígræddum getnaðarvörnum og getnaðarvarnarsprautum).

Efavírenz getur verið áfram í blóðinu í einhvern tíma eftir að meðferð er hætt. Þess vegna er ráðlagt að halda áfram að nota getnaðarvarnir sem lýst er hér að ofan í 12 vikur eftir að meðferð er hætt.

Greindu lækninum án tafar frá því ef þú ert þunguð eða ætlar að verða þunguð. Ef þú ert þunguð ættir þú aðeins að nota Efavirenz Teva ef þú og læknirinn teljið brýna nauðsyn bera til. Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyf eru notuð.

Alvarlegir fæðingargallar hafa komið fram hjá ófæddum dýrum og hjá börnum kvenna sem fá efavírenz eða samsettu lyfi sem inniheldur efavírenz, emtrícítabín og tenófóvír á meðgöngu. Hafir þú tekið Efavirenz Teva eða samsetta töflu sem inniheldur efavírenz, emtricítabín og tenofóvír á meðgöngu getur læknirinn óskað eftir reglulegum blóðprufum og öðrum greiningarprófum til að fylgjast með þroska barnsins.

Þú átt ekki að hafa barn á brjósti á meðan þú ert í Efavirenz Teva meðferð.

Akstur og notkun véla

Efavirenz Teva inniheldur efavírenz og getur valdið svima, skertri einbeitingu og syfju. Ef þú verður fyrir þessum áhrifum, ekki aka eða stjórna vélum.

Efavirenz Teva inniheldur

9,98 mg af laktósa (sem einhýdrat) í hverjum 600 mg dagskammti.

Ef læknirinn hefur sagt að þú sért með óþol gagnvart sumum sykrum, hafðu þá samband við lækninn áður en þú notar þetta lyf.

3.Hvernig á að taka Efavirenz Teva

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef þú ert ekki viss um hvernig á að nota lyfið leitaðu þá upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi. Læknirinn gefur þér leiðbeiningar um rétta skammtinn.

-Skammturinn fyrir fullorðna er 600 mg einu sinni á dag.

-Vera kann að auka eða minnka þurfi Efavirenz Teva skammtinn ef þú ert að taka ákveðin önnur lyf (sjá: Notkun annarra lyfja samhliða Efavirenz Teva).

-Efavirenz Teva er ætlað til inntöku. Mælt er með því að Efavirenz Teva sé tekið á tóman maga, og þá helst fyrir svefn. Þetta getur minnkað áhrif sumra aukaverkana (svo sem sundls, sljóleika). Tómur magi er skilgreindur þannig: 1 klukkustund er í næstu máltíð eða 2 klukkustundir eru liðnar eftir síðustu máltíð.

-Taflan gleypist í heilu lagi með vatni.

-Efavirenz Teva verður að taka inn daglega.

-Efavirenz Teva á aldrei að nota eitt sér til meðferðar við HIV sýkingu. Efavirenz Teva verður alltaf að taka inn samhliða öðrum lyfjum gegn HIV veirunni.

Notkun handa börnum og unglingum

-Efavirenz filmuhúðaðar töflur eru ekki hentugar fyrir börn sem vega minna en 40 kg.

-Skammturinn fyrir börn sem vega 40 kg eða meira, er 600 mg einu sinni á dag.

Ef stærri skammtur en mælt er fyrir um er notaður

Ef þú tekur inn of mikið af Efavirenz Teva hafðu samband við lækninn eða næsta sjúkrahús til að fá ráð. Geymdu lyfið í umbúðunum svo þú getur auðveldlega útskýrt hvað þú tókst.

Ef gleymist að taka Efavirenz Teva

Reyndu að gleyma ekki skammti. Ef þú gleymir skammti skaltu taka næsta skammt svo fljótt sem auðið er. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka. Ef þú þarft á aðstoð að halda við að ákveða heppilegasta tímann til að taka lyfið inn skaltu ráðfæra þig við lækninn eða lyfjafræðing.

Ef hætt er að nota Efavirenz Teva

Þegar þú átt orðið lítið magn eftir af Efavirenz Teva skaltu útvega þér meira, hjá lækninum eða lyfjafræðingi. Þetta er mjög mikilvægt vegna þess að magn veirunnar getur aukist þegar lyfið er ekki tekið inn, jafnvel þó aðeins sé um stuttan tíma að ræða. Veiran getur þá orðið erfiðari viðureignar.

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum, en það gerist þó ekki hjá öllum.

Þegar HIV sýking er meðhöndluð þá er ekki alltaf hægt að greina hvort aukaverkanir eru vegna Efavirenz Teva eða af völdum annarra lyfja sem þú ert að taka, eða af völdum HIV sjúkdómsins sjálfs.

Á meðan á HIV-meðferð stendur getur líkamsþyngd, gildi blóðfitu og glúkósa aukist. Þetta er að hluta tengt betri heilsu og lífsstíl og hvað varðar blóðfitur er það stundum tengt HIV-lyfjunum sjálfum. Læknirinn mun gera próf vegna breytinganna.

Algengustu aukaverkanirnar í tengslum við efavírenz, í samsettri meðferð með öðrum lyfjum gegn HIV veirunni, eru m.a. Húðútbrot og áhrif á taugakerfi.

Þú ættir að ráðfæra þig við lækninn ef þú færð útbrot þar sem sum útbrot geta verið alvarleg. Engu að síður hverfa útbrotin í flestum tilfellum án þess að Efavirenz Teva meðferðinni sé breytt. Útbrot voru algengari hjá börnum en fullorðnum sem fengu efavírenz meðferð.

Einkenni frá taugakerfi koma yfirleitt fram í upphafi meðferðar og minnka svo á fyrstu vikunum. Í einni rannsókn komu einkenni frá taugakerfi oft fram á fyrstu 1-3 klukkustundunum eftir að skammtur er tekinn. Ef þú færð slík einkenni ráðleggur læknirinn þér e.t.v. að taka Efavirenz Teva inn fyrir svefn og á tóman maga. Sumir sjúklingar fá alvarleg einkenni sem hafa áhrif á lundarfar eða getu til að hugsa skýrt. Sumir sjúklingar hafa framið sjálfsmorð. Þessi vandamál eru tíðari hjá sjúklingum sem hafa áður átt við geðræn vandamál að stríða. Greindu lækninum alltaf frá því án tafar ef þú færð slík einkenni eða einhverjar aukaverkanir á meðan þú ert í Efavirenz Teva meðferð.

Segðu lækninum frá því ef þú verður var við einhverjar af eftirtöldum aukaverkunum: Mjög algengar (koma fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 notendum)

-útbrot

Algengar (koma fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 100 notendum)

-óeðlilegir draumar, erfiðleikar við einbeitingu, sundl, höfuðverkur, erfiðleikar með svefn, sljóleiki, samhæfingar- eða jafnvægistruflanir

-magaverkur, niðurgangur, ógleði, uppköst

-kláði

-þreyta

-kvíði, þunglyndi

Blóðrannsóknir geta sýnt:

-hækkuð gildi lifrarensíma í blóði

-hækkuð gildi þríglýseríða (fitusýra) í blóði

Sjaldgæfar (koma fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 1.000 notendum)

-taugaveiklun, gleymska, rugl, köst (flog), undarlegar hugsanir

-þokusýn

-finnast allt snúast eða halla (svimi)

-verkur í kvið (maga) vegna bólgu í brisi

-ofnæmisviðbrögð sem geta valdið alvarlegum viðbrögðum í húð (regnbogaroði, Steven-Johnson heilkenni)

-gul húð eða augu, kláði eða verkur í kvið (maga) vegna bólgu í lifur

-brjóstastækkun hjá körlum

-reiði, skapgerðabreytingar, sjá eða heyra hluti sem eru ekki raunverulegir (ofskynjanir), oflæti (andlegt ástand sem einkennist af köflum með ofvirkni, ofsakæti eða stygglyndi) vænisýki, sjálfsmorðshugleiðingar

-flaut, hringitónn eða annar viðvarandi hávaði í eyrum

-skjálfti

-roði

Blóðrannsóknir geta sýnt:

-hækkuð gildi kólesteróls í blóði

Mjög sjaldgæfar (koma fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 10.000 notendum)

-kláða útbrot sem stafa af viðbrögðum við sólarljósi

-lifrarbilun, sem stundum hefur leitt til dauða eða lifrarígræðslu, hefur komið fyrir hjá sjúklingum sem fá efavírenz. Flest tilfellin urðu hjá sjúklingum sem voru með lifrarkvilla fyrir, en tilkynnt hefur verið um nokkur tilfelli hjá sjúklingum sem ekki höfðu neina lifrarkvilla fyrir.

-óútskýrð vanlíðan sem tengist ekki ofskynjunum, en það getur verið erfitt að hugsa skýrt eða skynsamlega

-sjálfsvíg

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.Hvernig á að geyma Efavirenz Teva

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á þynnunum og umbúðunum á eftir EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða hjá lyfjafræðingi um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Hvað inniheldur Efavirenz Teva

-Hver Efavirenz Teva filmuhúðuð tafla inniheldur 600 mg af virka efninu efavírenz.

-Önnur innihaldsefni eru míkrókristallaður sellulósi, hýdroxýprópýlsellulósi, natríumlárýlsúlfat, natríumglýkólatsterkja (gerð A), póloxamer 407 og magnesíumsterat í kjarna. Filmuhúðin inniheldur hýprómellósa, laktósaeinhýdrat, títantvíoxíð, makrógól/PEG 3350, tríasetín og gult járnoxíð.

Útlit Efavirenz Teva og pakkningastærð

-Filmuhúðuð tafla: gul, hylkislaga, filmuhúðuð tafla, með “Teva” inngreypt á annarri hliðinni og “7541” á hinni hliðinni.

-Efavirenz Teva er fáanlegt í pakkningastærðum með 30, 90 filmuhúðuðum töflum eða 30 x 1/ 90 x 1 filmuhúðuðum töflum (í rifgötuðum stakskammta þynnupakkningum) eða í fjölpakkningu, búnti eða öskju, sem inniheldur 90 filmuhúðaðar töflur (3 pakkningar með 30 x 1 filmuhúðaðri töflu). Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Holland

Framleiðandi

Pliva Croatia Ltd, Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb, Croatia

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

 

Belgique/België/Belgien

 

Lietuva

 

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

 

UAB "Sicor Biotech"

 

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

 

Tel: +370 5 266 0203

 

 

 

 

 

България

 

Luxembourg/Luxemburg

 

Тева Фармасютикълс България ЕООД

 

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

 

Teл: +359 2 489 95 82

 

Belgique/Belgien

 

 

 

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

 

 

 

 

 

Česká republika

 

Magyarország

 

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

 

Teva Gyógyszergyár Zrt

 

Tel: +420 251 007 111

 

Tel.: +36 1 288 64 00

 

 

 

 

 

Danmark

 

Malta

 

Teva Denmark A/S

 

Teva Pharmaceuticals Ireland

 

Tlf: +45 44 98 55 11

 

L-Irlanda

 

 

 

Tel: +353 51 321740

 

 

 

.

 

 

 

 

 

Deutschland

 

Nederland

 

ratiopharm GmbH

 

Teva Nederland B.V.

 

Tel: +49 731 402 02

 

Tel: +31 (0) 800 0228 400

 

 

 

 

 

Eesti

 

Norge

 

Teva Eesti esindus

 

Teva Norway AS

 

UAB "Sicor Biotech" Eesti filiaal

 

Tlf: + 47 66 77 55 90

 

Tel: +372 661 0801

 

 

 

 

 

 

 

Ελλάδα

 

Österreich

 

Teva Ελλάς Α.Ε.

 

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

 

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Tel: +43 1 97 007

 

 

 

 

 

España

 

Polska

 

Teva Pharma, S.L.U.

 

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

 

Tél: +34 91 387 32 80

 

Tel.: +48 22 345 93 00

 

 

 

 

 

France

 

Portugal

 

Teva Santé S.A.

 

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

 

Tél: +33 1 55 91 78 00

 

Tel: +351 214 767 550

 

 

 

 

 

Hrvatska

 

România

 

Pliva Hrvatska d.o.o.

 

Teva Pharmaceuticals S.R.L

 

Tel:+ 385 1 37 20 000

 

Tel: +40 21 230 65 24

 

 

 

 

 

Ireland

 

Slovenija

 

Teva Pharmaceuticals Ireland

 

Pliva Ljubljana d.o.o.

 

Tel: +353 (0) 51 321 740

 

Tel: +386 1 58 90 390

 

 

 

 

 

Ísland

 

Slovenská republika

 

ratiopharm Oy

 

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

 

Puh/Tel: +358 20 180 5900

 

Tel: +421 2 57 26 79 11

 

Finland

 

 

 

 

 

 

 

Italia

 

Suomi/Finland

 

Teva Italia s.r.l.

 

ratiopharm Oy

 

Tel: +39 02 891 798 1

 

Puh/Tel: +358 20 180 5900

 

 

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

 

 

Latvija

United Kingdom

UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67 323 666

Tel: +44 (0) 1977 628 500

Þessi fylgiseðill var síðast yfirfarinn {MM/ÁÁÁÁ}

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.emea.europa.eu/.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf