Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Efient (prasugrel) – Fylgiseðill - B01AC22

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsEfient
ATC-kóðiB01AC22
Efniprasugrel
FramleiðandiDaiichi Sankyo Europe GmbH

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Efient 10 mg filmuhúðaðar töflur

Efient 5 mg filmuhúðaðar töflur

Prasugrel

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Ífylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1.Upplýsingar um Efient og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að nota Efient

3.Hvernig nota á Efient

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á Efient

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.Upplýsingar um Efient og við hverju það er notað

Efient inniheldur virka efnið prasugrel og tilheyrir flokki lyfja sem kallast blóðflöguhemjandi lyf. Blóðflögur eru afar smáar frumuagnir sem streyma í blóðinu. Þegar æð verður fyrir hnjaski t.d ef hún er skorin, loða blóðflögurnar saman og mynda blóðsega. Því eru blóðflögur mikilvægar til að stöva blæðingu. Ef blóðsegi myndast í stífri æð, t.d. slagæð getur það verið mjög hættulegt þar sem það getur stöðvað blóðflæði, valdið hjartaáfalli (hjartadrepi), heilablóðfalli eða dauða. Blóðsegar í slagæðum til hjartans geta einnig valdið minnkuðu blóðflæði til hjartavöðvans, og valdið hvikulli hjartaöng (alvarlegum brjóstverk).

Efient hindrar samloðun blóðflagna og minnkar möguleikana á segamyndun.

Þér hefur verið ávísað Efient vegna þess að þú hefur fengið hjartaáfall eða haft hvikula hjartaöng og þú hefur verið í aðgerð til að opna stíflaðar slagæðar hjartans. Þú gætir einnig hafa fengið eina eða fleiri stoðnetsísetningar til að halda stíflaðri eða þröngri slagæð til hjartans opinni. Efient minnkar möguleika á því að þú fáir frekari hjartaáföll eða heilablóðfall eða deyir vegna ofangreindra æðastíflandi þátta. Læknirinn mun einnig ávísa asetýlsalisýlsýru handa þér, öðru segavarnarlyfi.

2. Áður en byrjað er að nota Efient

Ekki má nota Efient

-ef um er að ræða ofnæmi fyrir prasugrel eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6). Ofnæmisviðbrögð geta komið fram sem útbrot, kláði, bólga í andliti, bólgnar varir eða andnauð. Hafðu samstundis samband við lækni ef þetta kemur fyrir þig.

-ef þú ert með sjúkdómsástand sem nú þegar veldur blæðingu, t.d. blæðingu í maga eða þörmum.

-ef þú hefur einhvern tíma fengið heilablóðfall eða tímabundna blóðþurrð (TIA).

-ef þú ert með alvarlegan lifrarsjúkdóm.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Áður en þú tekur Efient:

Ræddu við lækninn áður en þú tekur Efient.

Upplýstu lækninn um það hvort eitthvert eftirtalinna atriða eiga við þig áður en þú tekur Efient:

Ef þú ert í aukinni hættu á að fá blæðingar vegna:

-þú ert 75 ára eða eldri. Læknirinn ætti að ávísa 5 mg á sólarhring þar sem aukin hætta er á blæðingum hjá sjúklingum 75 ára og eldri

-nýlegir alvarlegir áverkar

-ný afstaðin skurðaðgerð (þar með talið tannaðgerðir)

-nýlegar eða endurteknar blæðingar í maga eða þörmum (t.d. magasár, separ í ristli)

-líkamsþyngd undir 60 kg. Læknirinn ætti að ávísa Efient 5 mg á sólarhring ef þú vegur minna en 60 kg

-nýrnasjúkdómar eða miðlungs alvarleg lifrarvandamál

-þú tekur ákveðin lyf (sjá „Notkun annarra lyfja samhliða Efient“ hér að neðan)

-fyrirfram ákveðin skurðaðgerð (þar með talið tannaðgerðir) á næstu sjö dögum. Læknirinn gæti beðið þig um að hætta töku Efient tímabundið til að minnnka hættu á blæðingu.

Ef þú hefur fengið ofnæmisviðbrögð gegn klópídógreli eða nokkrum öðrum blóðflöguhemjandi lyfjum skalt þú láta lækninn vita áður meðferð með Efient hefst. Ef þú tekur síðan Efient og verður var/vör við ofnæmisviðbrögð eins og útbrot, kláða, þrota í andliti, bólgnar varir og andnauð skalt þú samstundis hafa samband við lækninn.

Meðan á notkun Efient stendur:

Segðu lækninum samstundis frá ef upp kemur sjúkdómsástand sem nefnist purpuri með segamyndun og fækkun blóðflagna (TTP), sem felur í sér hita og marbletti undir húð sem geta litið út eins og rauðir dílar á stærð við nálarodd, með eða án óútskýrðrar mikillar þreytu, rugli, gulu í húð eða augum (sjá kafla 4 „Hugsanlegar aukaverkanir“).

Börn og unglingar

Börn og unglingar undir 18 ára aldri eiga ekki að nota Efient.

Notkun annarra lyfja samhliða Efient

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð einnig þau sem fengin eru án lyfseðils, fæðubótarefni og jurtalyf. Það er sérstaklega mikilvægt að láta lækninn vita ef þú ert á klópídógrel meðferð (blóðflöguhemjandi lyf), warfarin (segavarnarlyf), eða bólgueyðandi gigtarlyfjum sem notuð eru til meðferðar á verkjum og hita (t.d. íbúprófen, naproxen, etoricoxib). Ef þessi lyf eru gefin samhliða Efient geta þau aukið hættu á blæðingum.

Takið aðeins önnur lyf samhliða Efient ef læknirinn hefur sagt ykkur að gera það.

Meðganga, brjóstagjöf

Láttu lækninn vita eins fljótt og unnt er ef þú verður þunguð eða ráðgerir að verða þunguð á meðan þú tekur Efient. Þú átt einungis að nota Efient eftir að hafa ráðfært þig við lækni um hugsanlegan ávinning og áhættu fyrir ófætt barn þitt.

Leitið ráða hjá lækni eða lyfjafræðingi áður en þú tekur þetta lyf ef þú ert þunguð eða með barn á brjósti, heldur að þú gætir verið þunguð eða áætlar að verða þunguð.

Akstur og notkun véla

Notkun Efient er ólíkleg til að hafa áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla.

Efient inniheldur laktósa

Ef þér hefur verið sagt af lækninum að þú sért með óþol fyrir einhverjum sykrum skaltu hafa samband við lækninn áður en þú tekur þetta lyf.

3.Hvernig nota á Efient

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Venjulegur skammtur af Efient er 10 mg á sólarhring. Þú munt byrja Efient meðferðina á 60 mg stökum skammti. Ef þú vegur minna en 60 kg eða ert eldri en 75 ára, á skammturinn að vera 5 mg af Efient á sólarhring. Læknirinn mun einnig segja þér að taka acetýlsalicýlsýru-hann mun segja þér nákvæmlega hve stóran skammt þú átt að taka (venjulega milli 75 mg og 325 mg á sólarhring).

Þú mátt taka Efient með eða án matar. Taktu skammtinn á svipuðum tíma alla daga. Ekki má brjóta né mylja töfluna.

Það er mikilvægt að þú upplýsir lækni, tannlækni og lyfjafræðing að þú sért að taka Efient.

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Hafið samstundis samband við lækni eða bráðamóttöku, þar sem þú getur verið í hættu á að fá óhóflega miklar blæðingar. Þú skalt sýna lækninum umbúðir Efient taflnanna.

Ef gleymist að taka Efient

Ef skammtur gleymist, taktu Efient næst þegar þú manst eftir því. Ef gleymist að taka lyfið allan daginn, bíðið þá með að taka næsta skammt þar til daginn eftir. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka. Fyrir pakkningastærðir 14, 28, 56, 84 og 98 þá getur þú athugað hvenær síðasti skammtur var tekinn af Efient með því að skoða dagatalið á þynnunni.

Ef hætt er að nota Efient

Ekki hætta að taka Efient án þess að ráðfæra þig við lækni. Ef hætt er of snemma að nota Efient getur hætta á hjartaáfalli aukist.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Hafið samstundis samband við lækni ef vart verður við eftirfarandi:

Skyndilegan dofa eða þróttleysi í handlegg, fótlegg eða andliti, sérstaklega ef það kemur fram öðru megin á líkamanum

Skyndilegt rugl, erfiðleikar með mál eða skilning

Skyndilegan erfiðleika með gang eða skort á jafnvægi eða samhæfingu hreyfinga

Skyndilegan svima eða mikinn skyndilegan höfuðverk án þekktrar ástæðu

Öll ofangreind atriði geta verið einkenni heilablóðfalls. Heilablóðfall er mjög sjaldgæf aukaverkun af völdum Efient hjá sjúklingum sem hafa aldrei fengið heilablóðfall eða skammvinna blóðþurrð (TIA).

Hafið einnig samstundis samband við lækni ef vart verður við eftirfarandi:

Hita og marbletti undir húð sem geta litið út eins og rauðir dílar á stærð við nálarodd, með eða án óútskýrðrar mikillar þreytu, rugli, gulu í húð eða augum (sjá kafla 2 „Áður en byrjað er að taka Efient“).

Útbrot, kláða, eða þrota í andliti, bólgnar varir/tungu og andnauð. Þetta geta verið einkenni um alvarleg ofnæmisviðbrögð (sjá kafla 2 „Áður en byrjað er að taka Efient“).

Látið lækni tafarlaust vita ef vart verður við eftirfarandi:

Blóð í þvagi.

Blæðingu frá endaþarmi, blóð í hægðum eða svartar hægðir.

Óstjórnlega blæðingu, til dæmis vegna skurðsárs.

Öll ofangreind atriði geta verið einkenni um blæðingu, sem er algengasta aukaverkunin sem fylgir Efient. Þótt það komi sjaldan fyrir þá geta alvarlegar blæðingar verið lífshættulegar.

Algengar aukaverkanir (koma fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum)

Blæðing í maga eða þörmum

Blæðing á stungustað

Blóðnasir

Húðútbrot

Litlir rauðir marblettir á húð (flekkblæðing)

Blóð í þvagi

Margúll (blæðing undir húð á stungustað, eða í vöðva, orsakar þrota)

Lágt gildi hemóglóbíns eða rauðra blóðkorna (blóðleysi)

Marblettir

Sjaldgæfar aukaverkanir (koma fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum)

Ofnæmisviðbrögð (útbrot, kláði, bólgnar varir/tunga, andnauð)

Skyndileg blæðing frá auga, endaþarmi, tannholdi eða í kviðarholi í kringum innri líffæri

Blæðing eftir skurðaðgerð

Hóstað upp blóði

Blóð í hægðum

Mjög sjaldgæfar(koma fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1000 einstaklingum)

Fækkun blóðflagna

Margúll undir húð (blæðing undir húð sem veldur þrota)

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.Hvernig geyma á Efient

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á þynnum og öskjunni á eftir EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið í upprunalegum pakkningum til varnar gegn lofti og raka.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Efient inniheldur

-Virka innihaldsefnið er prasugrel.

Efient 10 mg: Hver tafla inniheldur 10 mg af prasugrel (sem hýdróklóríð). Efient 5 mg: Hver tafla inniheldur 5 mg af prasugrel (sem hýdróklóríð).

-Önnur innihaldsefni eru örkristallaður cellulósi, mannitól (E421), kroskarmellósa natríum, hýprómellósa (E464), magnesíum sterat, mjólkursykur einhýdrat, títan tvíoxíð (E171), tríacetín (E1518), rautt járnoxíð (aðeins í 10 mg töflum ), gult járnoxíð (E172) og talkúm.

Lýsing á útliti Efient og pakkningastærðir

Efient 10 mg: Hver tafla er drapplituð og sexkanta með „10 MG” þrykktu á aðra hliðina og „4759” á hina.

Efient 5 mg: Hver tafla er gul og sexkanta með „5 MG” þrykktu á aðra hliðina og „4760” á hina.

Efient fæst í pakkningum með 14, 28, 30, 56, 84, 90 og 98 töflum.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

Markaðsleyfishafi:

Daiichi Sankyo Europe GmbH Zielstattstrasse 48

81379 Munich Þýskaland

Framleiðandi:

Lilly S.A.

Avda. de la Industria 30 28108 Alcobendas Madrid

Spánn.

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

Belgique/België/Belgien

Lietuva

Daiichi Sankyo Belgium N.V.-S.A

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tél/Tel: +32 (0) 10 48 95 95

Tel. +370 (5) 2649600

България

Luxembourg/Luxemburg

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

Daiichi Sankyo Belgium N.V.-S.A

тел. +359 2 491 41 40

Tél/Tel: +32 (0) 10 48 95 95

Česká republika

Magyarország

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Lilly Hungária Kft.

Tel: +420 234 664 111

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Malta

Eli Lilly Danmark A/S

Charles de Giorgio Ltd.

Tlf: +45 45 26 60 00

Tel: +356 25600 500

Deutschland

Nederland

Daiichi Sankyo Deutschland GmbH

Daiichi Sankyo Nederland B.V.

Tel. +49 (0) 89 7808 0

Tel: +31 (0) 20 4 07 20 72

Eesti

Norge

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

Eli Lilly Norge A.S.

Tel: ++372 6 817 280

Tlf: +47 22 88 18 00

Ελλάδα

Österreich

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Daiichi Sankyo Austria GmbH

Τηλ: +30 210 629 4600

Tel: +43 (0) 1 485 86 42 0

España

Polska

Daiichi Sankyo España, S.A.

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 (0) 91 539 99 11

Tel. +48 22 440 33 00

France

Portugal

Daiichi Sankyo France SAS

Daiichi Sankyo Portugal, Unip., Lda.

Tél: +33 (0) 1 55 62 14 60

Tel: +351 21 4232010

Hrvatska

România

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: +385 1 2350 999

Tel: +40 21 4023000

Ireland

Slovenija

Daiichi Sankyo Ireland Ltd

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +353-(0) 1 489 3000

Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Sími: +354 540 8000

Tel: +421 220 663 111

Italia

Suomi/Finland

Daiichi Sankyo Italia S.p.A.

Oy Eli Lilly Finland Ab

Tel: +39 (0) 06 85 2551

Puh/Tel: +358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Sverige

Phadisco Ltd

Eli Lilly Sweden AB

Τηλ: +357 22 715000

Tel: + 46 (0) 8 7378800

Latvija

United Kingdom

Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā

Daiichi Sankyo UK Ltd

Tel: +371 67364000

Tel: +44 (0) 1753 893 600

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu og á vef Lyfjastofnunar, http://www.serlyfjaskra.is.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf