Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elaprase (idursulfase) – áletranir - A16AB09

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsElaprase
ATC-kóðiA16AB09
Efniidursulfase
FramleiðandiShire Human Genetic Therapies AB Vasagatan 7, 111 20 Stockholm, Sweden

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA

1.HEITI LYFS

Elaprase 2 mg/ml innrennslisþykkni, lausn ídúrsúlfasi

2.VIRK(T) EFNI

Hvert hettuglas inniheldur 6 mg af ídúrsúlfasa. Hver ml inniheldur 2 mg af ídúrsúlfasa.

3.HJÁLPAREFNI

Pólýsorbat 20

Natríumklóríð

Tvíbasískt natríumfosfat heptahýdrat

Einbasískt natríumfosfat einhýdrat

Vatn fyrir stungulyf

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Innrennslisþykkni, lausn

3ml

4x 3 ml

10x 3 ml

6mg/3 ml

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í eitt skipti

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í bláæð

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Shire Human Genetic Therapies AB

Vasagatan 7

111 20 Stockholm

Svíþjóð

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/365/001

EU/1/06/365/002

EU/1/06/365/003

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

HETTUGLAS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Elaprase 2 mg/ml sæft þykkni ídúrsúlfasi

i.v.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

6 mg/3 ml

6.ANNAÐ

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf