Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emadine (emedastine) – Fylgiseðill - S01GX06

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsEmadine
ATC-kóðiS01GX06
Efniemedastine
FramleiðandiNovartis Europharm Limited

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling

EMADINE 0,5 mg/ml augndropar, lausn.

Emedastín

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum.

Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1.Upplýsingar um EMADINE og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að nota EMADINE

3.Hvernig nota á EMADINE

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á EMADINE

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.Upplýsingar um EMADINE og við hverju það er notað

EMADINE er lyf til meðferðar á árstíðabundnu augnangri í auganu (ofnæmissjúkdómum í auganu). Það verkar með því að draga úr óþægindum vegna ofnæmisins.

Augnangur af völdum ofnæmis. Sum efni (ofnæmisvakar) svo sem frjóduft, heimilisryk eða dýrafeldir geta valdið ofnæmi sem leiðir til kláða, roða og bólgu í yfirborði augans.

Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki.

2. Áður en byrjað er að nota EMADINE

Ekki má nota EMADINE

ef um er að ræða ofnæmi fyrir emedastíni eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

Leitið ráða hjá lækninum.

Varnaðarorð og varúðarreglur

EMADINE á ekki að nota handa börnum yngri en 3 ára.

Ef þú notar augnlinsur lesið vinsamlegast „EMADINE inniheldur benzalkónklóríð“ hér fyrir neðan.

Ekki er mælt með notkun EMADINE handa sjúklingum eldri en 65 ára, þar sem notkun hjá þessum aldurshópi hefur ekki verið könnuð í klínískum rannsóknum.

Ekki er mælt með notkun EMADINE hjá sjúklingum með nýrna- eða lifrarsjúkdóma. Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en EMADINE er notað.

Notkun annarra lyfja samhliða EMADINE

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Ef þú notar aðra augndropa samtímis EMADINE skaltu fylgja ráðleggingunum í lok 3. kafla. „Hvernig nota á EMADINE“.

Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Akstur eða notkun véla

Þér getur fundist sjónin verða þokukennd um tíma rétt eftir að þú hefur notað EMADINE. Þú skalt hvorki aka né nota vélar fyrr en sjónin er aftur orðin skýr.

EMADINE inniheldur benzalkónklóríð

Rotvarnarefni sem er í EMADINE (benzalkónklóríð) getur valdið ertingu í augum og getur mislitað mjúkar augnlinsur. Þess vegna skal fjarlægja augnlinsur fyrir notkun EMADINE og láta líða a.m.k. 15 mínútur frá notkun EMADINE þar til þær eru settar aftur í augun.

3.Hvernig nota á EMADINE

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið leitaðu upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Ráðlagður skammtur hjá fullorðnum og börnum eldri en3 ára: Einn dropi í augað tvisvar sinnum á dag.

Notið lyfið eins og lýst er í fylgiseðlinum eða samkvæmt fyrirmælum læknisins. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið leitaðu upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi

Aðeins má nota dropana til að dreypa í augu.

Sjá frekari notkunarleiðbeiningar á bakhlið

Snúið við>

3. Hvernig nota á EMADINE (framhald)

Ráðlagður skammtur sjá bls. 1

Taktu til EMADINE glasið og spegil.

Þvoðu þér um hendurnar.

Taktu glasið og skrúfaðu tappann af.

Fjarlægðu kragann fyrir notkun ef hann er laus eftir að lokið hefur verið fjarlægt.

Hvolfdu glasinu og haltu því á milli þumalfingurs og löngutangar.

Hallaðu höfðinu aftur. Dragðu augnlokið niður með hreinum fingri þar til „vasi” myndast milli augnloksins og augans. Dropanum á að dreypa í „vasann” (mynd 1).

Færðu dropasprotann á glasinu að auganu. Notaðu spegil ef þér finnst það betra.

Snertu hvorki augað, augnlokið, svæðið í kring né annað yfirborð með dropasprotanum.

Það gæti mengað dropana sem eftir eru í glasinu.

Þrýstu varlega á botninn á glasinu til að einn dropi af EMADINE komi úr því í hvert skipti.

Ekki á að kreista glasið, það er útbúið þannig að það eina sem þarf að gera er að þrýsta varlega

ábotn þess (mynd 2).

Ef þú átt að nota dropana í bæði augun á að endurtaka þetta við hitt augað.

Skrúfaðu lokið síðan þétt aftur á glasið strax eftir notkun.

Ef þú tekur EMADINE inn fyrir slysni eða gefur það með inndælingu áttu samstundis að hafa samband við lækni. Það gæti haft áhrif á hjartslátt.

Ef dropinn lendir ekki í auganu, skaltu reyna aftur.

Ef of mikið af dropunum er sett í augun skal skola þá úr helst með sæfðu saltvatni eða, ef það er ekki tiltækt, með volgu vatni. Ekki skal setja meira af dropunum í augun fyrr en nota á þá næst.

Ef gleymist að nota EMADINE, skal nota einn dropa eins fljótt og er munað eftir því og halda síðan notkuninni áfram eins og venjulega. Ekki skal nota tvöfaldan skammt til að bæta upp þann skammt sem gleymdist.

Ef þú notar einnig aðra augndropa skaltu láta líða að minnsta kosti 10 mínútur á milli þess sem þú notar EMADINE og hina augndropana. Augnsmyrsl á að nota síðast.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Þú getur haldið áfram að nota dropana, nema aukaverkanirnar séu alvarlegar. Ef þú hefur áhyggjur skaltu tala við lækni eða lyfjafræðing.

Algengar aukaverkanir

(geta komið fyrir hjá 1 af hverjum 10 einstaklingum)

Augu: Augnverkur, kláði í auga, roði í auga.

Sjaldgæfar aukaverkanir

(geta komið fyrir hjá 1 af hverjum 100 einstaklingum)

Augu: Hornhimnukvilli, óeðlileg tilfinning í auga, aukin táramyndun, augnþreyta, augnerting, þokusýn, litabreyting á hornhimnu, augnþurrkur.

Almennar aukaverkanir: Höfuðverkur, svefnerfiðleikar, skútahöfuðverkur, vont bragð, útbrot.

Tíðni ekki þekkt

(ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum)

Almennar aukaverkanir: Hraður hjartsláttur.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt

fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.Hvernig geyma á EMADINE

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á glasinu og öskjunni. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið ekki við hærri hita en 25°C.

Fleygja á glasinu fjórum vikum eftir að það er fyrst opnað til að koma í veg fyrir sýkingar. Skrifa á dagsetninguna þegar glasið er fyrst opnað á auða svæðið hér fyrir neðan og á auða svæðið á merkimiðanum á glasinu og öskjunni.

Opnað:

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

EMADINE inniheldur

-Virka innihaldsefnið er emedastín 0,5 mg/ml sem tvífúmarat.

-Önnur innihaldsefni eru: Benzalkónklóríð, trómetamól, natríumklórið, hýprómellósi, hreinsað vatn. Örlitlu magni af saltsýru og eða natríumhýdroxíði er bætt við til að halda sýrustigi (pH gildi) réttu.

Lýsing á útliti EMADINE og pakkningastærðir

EMADINE er vökvi (lausn) sem fæst í 5 ml eða 10 ml plastglösum (DROP-TAINER) með skrúfloki. Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

 

Framleiðandi

 

 

Framleiðandi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

S.A. Alcon-Couvreur N.V

 

Alcon Cusí, S.A.,

 

Frimley Business Park

 

Rijksweg 14

 

 

Camil Fabra 58,

 

Camberley GU16 7SR

 

B-2870 Puurs

 

 

 

08320 El Masnou,

 

 

Bretland

Belgía

 

Spánn

 

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft.

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos,

Tél: +33 1 55 47 66 00

S.A.

 

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: + 421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling

EMADINE 0,5 mg/ml augndropar, lausn, stakskammtur.

Emedastín

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum.

Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4..

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1.Upplýsingar um EMADINE og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að nota EMADINE

3.Hvernig nota á EMADINE

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á EMADINE

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

1. Upplýsingar um EMADINE og við hverju það er notað

EMADINE er lyf til meðferðar á árstíðabundnu augnangri í auganu (ofnæmissjúkdómum í auganu). Það verkar með því að draga úr óþægindum vegna ofnæmisins.

Augnangur af völdum ofnæmis. Sum efni (ofnæmisvakar) svo sem frjóduft, heimilisryk eða dýrafeldir geta valdið ofnæmi sem leiðir til kláða, roða og bólgu í yfirborði augans.

Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki.

2. Áður en byrjað er að nota EMADINE

Ekki má nota EMADINE

ef þú ert með ofnæmi fyrir emedastíni eða einhverju öðru innihaldsefni.

Leitaðu ráða hjá lækninum.

Varnaðarorð og varúðarreglur

EMADINE á ekki að nota handa börnum yngri en 3 ára.

Ekki er mælt með notkun EMADINE handa sjúklingum eldri en 65 ára, þar sem notkun hjá þessum aldurshópi hefur ekki verið könnuð í klínískum rannsóknum.

Ekki er mælt með notkun EMADINE hjá sjúklingum með nýrna-eða lifrarsjúkdóma. Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en EMADINE er notað.

Notkun annarra lyfja samhliða EMADINE

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Ef þú ert að nota aðra augndropa samtímis EMADINE skaltu fylgja ráðleggingunum í lok 3. kafla „Hvernig nota á EMADINE“.

Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Akstur eða notkun véla

Þér getur fundist sjónin verða þokukennd um tíma rétt eftir að þú hefur notað EMADINE. Þú skalt hvorki aka né nota vélar fyrr en sjónin er aftur orðin skýr.

3. Hvernig nota á EMADINE

Notið lyfið alltaf nákvæmlega eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef þú ert ekki viss um hvernig á að nota lyfið leitaðu þá upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Ráðlagður skammtur hjá fullorðnum og börnum eldri en 3 ára: Einn dropi í augað tvisvar sinnum á dag.

Alltaf skal nota lyfið nákvæmlega eins og lýst er í þessum fylgiseðli eða eins og eins og læknirinn eða hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi

Aðeins má nota dropana til að dreypa í augu.

Sjá frekari notkunarleiðbeiningar á bakhlið

Snúið við>

3. Hvernig nota á EMADINE (framhald)

Ráðlagður skammtur <sjá bls. 1

Notaðu ekki ílát sem þú varst áður búin/búinn að opna. Notaðu ekkert innsiglað ílát úr álpoka, sem var opnaður fyrir meira en einni viku.

Rífðu álpokann upp og taktu ræmuna með 5 ílátum úr honum.

Notaðu lausnina ekki ef hún er skýjuð eða ef agnir eru í henni.

Haltu ræmunni þannig að langi og flati endinn snúi upp og losaðu eitt ílát frá með því að toga það að þér, en haltu þétt um hin á meðan. Þú þarft að slíta það frá þar sem það er fast við hin (mynd 1).

Taktu eitt ílátið til hliðar. Settu hin aftur í álpokann.

Hafðu spegil við hendina og þvoðu þér um hendurnar.

Haltu langa og flata endanum á ílátinu milli þumalfingurs og vísifingurs og opnaðu það með því að snúa hinn endann af (mynd 2).

Hallaðu höfðinu aftur. Dragðu augnlokið niður með hreinum fingri þar til „vasi“ myndast á milli augnloksins og augans. Dropanum á að dreypa í vasann.

Haltu á ílátinu milli þumalfingurs og hinna fingranna og láttu opna endann snúa niður.

Færðu oddinn á ílátinu að auganu. Notaðu spegilinn ef þér finnst það betra.

Snertu hvorki augað, augnlokið, svæðið í kring né annað yfirborð með oddinum á ílátinu.

Það gæti mengað dropana.

Þrýstu varlega á ílátið til að einn dropi komi úr því í vasann á milli augnloksins og augans (mynd 3).

Ef læknirinn hefur sagt þér að nota dropana í bæði augu á að endurtaka þetta við hitt augað - notaðu úr sama ílátinu.

Fleygðu ílátinu og því sem eftir er af lausninni strax.

Fleygðu öllum ónotuðum ílátum einni viku eftir að álpokinn hefur verið opnaður-jafnvel þótt ílátin séu enn innsigluð.

Ef þú tekur EMADINE inn fyrir slysni eða gefur það með inndælingu, áttu samstundis að hafa samband við lækni. Það gæti haft áhrif á hjartslátt.

Ef dropinn lendir ekki í auganu, skaltu reyna aftur.

Ef of mikið af dropunum er sett í augun skal skola þá úr helst með sæfðu saltvatni eða, ef það er ekki tiltækt, með volgu vatni. Ekki skal setja meira af dropunum í augun fyrr en nota á þá næst.

Ef gleymist að nota EMADINE, skal nota einn dropa eins fljótt og er munað eftir því og halda síðan notkuninni áfram eins og venjulega. Ekki skal nota tvöfaldan skammt til að bæta upp þann skammt sem gleymdist.

Ef notaðir eru aðrir augndropar skal láta að minnsta kosti 10 mínútur líða milli þess sem EMADINE og hinir augndroparnir eru notaðir. Augnsmyrsl á að nota síðast.

Leitið til læknis eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4. Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Þú getur haldið áfram að nota dropana, nema aukaverkanirnar séu alvarlegar. Ef þú hefur áhyggjur skaltu tala við lækni eða lyfjafræðing.

Algengar aukaverkanir

(geta komið fyrir hjá 1 af hverjum 10 einstaklingum)

Augu: Augnverkur, kláði í auga, roði í auga.

Sjaldgæfar aukaverkanir

(geta komið fyrir hjá 1 af hverjum 100 einstaklingum)

Augu: Hornhimnukvilli, óeðlileg tilfinning í auga, aukin táramyndun, augnþreyta, augnerting, þokusýn, litabreyting á hornhimnu, augnþurrkur.

Almennar aukaverkanir: höfuðverkur, svefnerfiðleikar, skútahöfuðverkur, vont bragð, útbrot.

Tíðni ekki þekkt

(ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum)

Almennar aukaverkanir: Hraður hjartsláttur.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5. Hvernig geyma á EMADINE

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni, pokanum og ílátinu. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Fleygðu ílátinu strax eftir notkun. Eftir að álpokinn hefur verið opnaður verður að fleygja öllum ónotuðum ílátum einni viku eftir að hann er fyrst opnaður.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið..

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

EMADINE inniheldur

-Virka innihaldsefnið er emedastín 0,5 mg/ml sem tvífúmarat.

-Önnur innihaldsefni eru: Trómetamól, natríumklórið, hýprómellósi, hreinsað vatn. Örlitlu magni af saltsýru og eða natríumhýdroxíði er bætt við til að halda sýrustigi (pH gildi) réttu.

Lýsing á útliti EMADINE og pakkningastærðir

EMADINE er vökvi (lausn) sem fæst í stakskammta plastílátum, sem innihalda 0,35 ml. Fimm stakskammtaílátum er pakkað saman í poka. EMADINE er fáanlegt í pakkningum, sem innihalda 30 eða 60 einingar. Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

Framleiðandi

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

S.A. Alcon-Couvreur N.V

Frimley Business Park

Rijksweg 14

 

 

Camberley GU16 7SR

B-2870 Puurs

 

 

 

Bretland

Belgía

 

Frekari upplýsingar

Ef óskað er frekari upplýsinga um lyfið, vinsamlegast hafið þá samband við fulltrúamarkaðsleyfishafa á hverjum stað:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft.

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos,

Tél: +33 1 55 47 66 00

S.A.

 

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: + 421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

 

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á heimasíðu Lyfjastofnunar Evrópu (EMEA) http://www.ema.europa.eu

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf