Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Entacapone Teva (entacapone) – Samantekt á eiginleikum lyfs - N04BX02

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsEntacapone Teva
ATC-kóðiN04BX02
Efnientacapone
FramleiðandiTeva Pharma B.V.

1.HEITI LYFS

Entacapone Teva 200 mg filmuhúðaðar töflur.

2.INNIHALDSLÝSING

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur entacapon 200 mg.

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.

3.LYFJAFORM

Filmuhúðuð tafla.

Ljósbrún, tvíkúpt, sporöskjulaga, filmuhúðuð tafla, u.þ.b. 18 mm á lengd og 10 mm á breidd með „E200“ grafið í aðra hliðina en hin hliðin er án áletrunar.

4.KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

4.1Ábendingar

Entacapon er ætlað sem viðbót við venjulegar samsetningar levodopa/benserazids eða levodopa/carbidopa, handa þeim fullorðnu sjúklingum með Parkinsonsveiki og hreyfingatruflanir í lok skammtabils (end-of-dose motor fluctuations), sem ekki næst jafnvægi hjá með þessum samsetningum.

4.2Skammtar og lyfjagjöf

Entacapon er einungis til notkunar samtímis levodopa/benserazidi eða levodopa/carbidopa. Upplýsingar um þessi levodopalyf eiga við um samhliða notkun með entacaponi.

Skammtar

Ein 200 mg tafla er tekin inn með hverjum skammti af levodopa/dopadecarboxylasahemli. Ráðlagður hámarksskammtur er 200 mg tíu sinnum á sólarhring, þ.e. 2.000 mg af entacaponi.

Entacapon eykur áhrif levodopa. Til að draga úr dopaminvirkum aukaverkunum sem tengjast levodopa, t.d. hreyfingatregða (dyskinesias), ógleði, uppköstum og ofskynjunum, er því oft nauðsynlegt að breyta skammti levodopa á fyrstu dögum eða vikum eftir að meðferð með entacaponi hefst. Minnka skal daglegan skammt levodopa um u.þ.b. 10-30% með því að lengja tímabil milli skammtanna og/eða minnka levodopa í hverjum skammti, í samræmi við klínískt ástand sjúklingsins.

Ef meðferð með entacaponi er hætt er nauðsynlegt að breyta skömmtum annarra lyfja við Parkinsonsveiki, einkum levodopa, til að ná viðunandi stjórn á einkennum Parkinsonsveikinnar.

Entacapon eykur aðgengi levodopa úr hefðbundnum levodopa/benserazid lyfjum lítið eitt (5-10%) meira en úr hefðbundnum levodopa/carbidopa lyfjum. Hjá sjúklingum sem nota hefðbundin levodopa/benserazid lyf gæti því verið nauðsynlegt að minnka skammt levodopa meira þegar meðferð með entacaponi hefst.

Sjúklingar með skerta nýrnastarfsemi

Skert nýrnastarfsemi hefur ekki áhrif á lyfjahvörf entacapons og ekki þarf að breyta skömmtum. Hjá sjúklingum í himnuskilun má íhuga lengra tímabil milli skammta (sjá kafla 5.2).

Sjúklingar með skerta lifrarstarfsemi

Sjá kafla 4.3

Aldraðir sjúklingar

Ekki þarf að breyta skömmtum entacapons hjá öldruðum sjúklingum.

Börn

Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun Entacapone Teva hjá börnum yngri en 18 ára. Engar upplýsingar liggja fyrir.

Lyfjagjöf

Entacapon er tekið inn samtímis hverjum skammti af levodopa/carbidopa eða levodopa/benserazidi. Taka má entacapon með mat eða án (sjá kafla 5.2).

4.3Frábendingar

- Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1.- Skert lifrarstarfsemi.- Krómfíklaæxli (phaeochromocytoma).Ekki má nota entacapon samhliða ósértækum monoaminoxidasa (MAO-A og MAO-B) hemlum (t.d. phenelzin, tranylcypromin).

-Ekki má nota entacapon samhliða því sem notaður er bæði sértækur MAO-A hemill og sértækur MAO-B hemill (sjá kafla 4.5).- Saga um illkynja sefunarheilkenni (neuroleptic malignant syndrome) og/eða rákvöðvalýsu án áverka (non-traumatic rhabdomyolysis).

4.4Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun

Rákvöðvalýsa í kjölfar alvarlegra hreyfingatregðu (dyskinesias) eða illkynja sefunarheilkenni hefur komið fram hjá sjúklingum með Parkinsonsveiki en það er mjög sjaldgæft.

Illkynja sefunarheilkenni þ.m.t. rákvöðvalýsa og ofhiti (hyperthermia) einkennist af hreyfitruflunum (stirðleiki, vöðvarykkjakrampi (myoclonus), skjálfti), geðrænum breytingum (t.d. æsingur, rugl, dá), ofhita, rangstarfsemi ósjálfráða taugakerfisins (hraðsláttur, óstöðugur blóðþrýstingur) og hækkun á creatinphosphokinasa í sermi. Hjá einstaka sjúklingum verður einungis sumra þessara einkenna og/eða afleiðinga vart.

Hvorki hefur verið greint frá illkynja sefunarheilkenni né rákvöðvalýsu í tengslum við meðferð með entacaponi í samanburðarrannsóknum, þar sem notkun entacapons var hætt skyndilega. Frá því lyfið kom á markað hefur verið greint frá einstökum tilvikum illkynja sefunarheilkennis (NMS), einkum eftir skyndilega skammtaminnkun eða stöðvun notkunar entacapons og annarra dopaminvirkra lyfja sem notuð voru samhliða. Þegar slíkt er talið nauðsynlegt skal hætta notkun entacapons og annarra dopaminvirkra lyfja smám saman og ef vísbendinga og/eða einkenna verður samt sem áður vart getur verið nauðsynlegt að auka skammt levodopa.

Entacapon meðferð ætti að gefa með varúð hjá sjúklingum með blóðþurrðarsjúkdóm í hjarta.

Vegna verkunarmáta entacapons getur það truflað umbrot lyfja með catechol-hóp og aukið verkun þeirra. Því skal gæta varúðar við notkun entacapons handa sjúklingum sem nota lyf sem umbrotna fyrir tilstilli catechol-O-methyltransferasa (COMT), t.d. rimiterol, isoprenalin, adrenalín, noradrenalín, dopamin, dobutamin, alfa-methyldopa og apomorphin (sjá einnig kafla 4.5).

Entacapon er alltaf notað sem viðbót við meðferð með levodopa. Við meðferð með entacaponi skal því einnig hafa í huga varúðarráðstafanir sem við eiga um meðferð með levodopa. Entacapon eykur aðgengi levodopa úr hefðbundnum levodopa/benserazid lyfjum 5-10% meira en úr hefðbundnum levodopa/carbidopa lyfjum. Þess vegna gætu óæskileg dopaminvirkar aukaverkanir orðið algengari þegar entacaponi er bætt við levodopa/benserazid meðferð (sjá einnig kafla 4.8). Til að draga úr dopaminvirkum aukaverkunum sem tengjast levodopa, er oft nauðsynlegt að breyta skammti levodopa á fyrstu dögum eða vikum eftir að meðferð með entacaponi hefst, í samræmi við klínískt ástand sjúklings (sjá kafla 4.2 og 4.8).

Entacapon getur valdið versnun stöðubundins lágþrýstings af völdum levodopa. Nota á entacapon með varúð handa sjúklingum sem nota önnur lyf sem geta valdið stöðubundnum lágþrýstingi.

Í klínískum rannsóknum voru óæskileg dopaminvirk áhrif, t.d. hreyfingatregða (dyskinesia), algengari hjá sjúklingum sem fengu entacapon og dopaminörva (eins og bromocriptin), selegilin eða amantadin, samanborið við þá sem fengu lyfleysu með þessari samsetningu. Nauðsynlegt getur verið að breyta skömmtum annarra lyfja við Parkinsonsveiki þegar meðferð með entacaponi hefst.

Notkun entacapons samtímis levodopa hefur verið tengd syfju og skyndilegum svefni hjá sjúklingum með Parkinsonsveiki og skal því gæta varúðar við akstur og notkun véla (sjá einnig kafla 4.7).

Hjá sjúklingum sem fá niðurgang er mælt með því að fylgst sé með líkamsþyngd til að komast hjá hugsanlegu óhóflegu þyngdartapi. Langvarandi eða þrálátur niðurgangur meðan á notkun entacapons stendur getur verið merki um ristilbólgu. Ef langvarandi eða þrálátur niðurgangur kemur fram skal hætta gjöf entacapons og íhuga viðeigandi meðferð og rannsóknir.

Fylgjast skal reglulega með sjúklingum með tilliti til truflana á stjórn á skyndihvötum. Gera skal sjúklingum og umönnunaraðilum grein fyrir að einkenni truflunar á stjórn á skyndihvötum, þar með talið sjúkleg spilafíkn, aukin kynhvöt, kynlífsfíkn, eyðslu- eða kaupárátta, lotuofát og áráttuát, geta komið fram hjá sjúklingum sem eru meðhöndlaðir með dopaminörvum og/eða fá aðra dopaminvirka meðferð, eins og t.d. Entacapone Teva í samsetningu með levodopa. Ráðlagt er að endurmeta meðferðina ef slík einkenni koma fram.

Ef fram kemur stigversnandi lystarleysi, þróttleysi og þyngdartap hjá sjúklingum, á til þess að gera stuttu tímabili, skal íhuga almennt læknisfræðilegt mat á ástandi sjúklingsins, þar með talið á lifrarstarfsemi.

4.5Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir

Ekki hefur orðið vart neinnar milliverkunar entacapons og carbidopa við ráðlagða skömmtun. Lyfjahvarfamilliverkun við benserazid hefur ekki verið rannsökuð.

Í rannsóknum á stökum skömmtum hjá heilbrigðum sjálfboðaliðum sáust engar milliverkanir entacapons og imipramins eða entacapons og moclobemids. Sömuleiðis sáust engar milliverkanir entacapons og selegilins í rannsóknum á endurteknum skömmtum hjá sjúklingum með Parkinsonsveiki. Hins vegar liggur enn aðeins fyrir takmörkuð reynsla af klínískri notkun entacapons samhliða mörgum lyfjum, t.d. MAO-A hemlar, þríhringlaga þunglyndislyf, endurupptökuhemlar noradrenalíns eins og desipramin, maprotilin og venlafaxin og lyf sem umbrotna fyrir tilstilli COMT (t.d. lyf með catecholbyggingu: rimiterol, isoprenalin, adrenalín, noradrenalín, dopamin, dobutamin, alfa-methyldopa, apomorphin, sem og paroxetin). Gæta skal varúðar þegar þessi lyf eru notuð samtímis entacaponi (sjá einnig kafla 4.3 og 4.4).

Nota má entacapon samtímis selegilini (sértækur MAO-B hemill) en sólarhringsskammtur selegilins má ekki fara yfir 10 mg.

Entacapon getur klóbundið járn í meltingarveginum. Að minnsta kosti 2-3 klst. eiga að líða milli inntöku entacapons og járnlyfja (sjá kafla 4.8).

Entacapon binst bindiseti II á albumini manna, sem einnig bindur nokkur önnur lyf þ.m.t. diazepam og ibuprofen. Ekki hafa verið gerðar klínískar milliverkanarannsóknir með diazepami og bólgueyðandi gigtarlyfjum (NSAID). Samkvæmt in vitro rannsóknum, er þess ekki að vænta að marktækur útruðningur (displacement) verði við meðferðarþéttni lyfjanna.

Vegna sækni entacapons í cytochrom P450 2C9 in vitro (sjá kafla 5.2), getur entacapon hugsanlega haft áhrif á lyf sem eru umbrotin af þessu ísóensími, t.d. S-warfarin.

Í milliverkanarannsókn hjá heilbrigðum sjálfboðaliðum hafði entacapon þó ekki áhrif á plasmaþéttni S-warfarins en AUC fyrir R-warfarin jókst að meðaltali um 18% [CI90 11-26%]. INR gildi (international normalized ratio) hækkuðu að meðaltali um 13% [CI90 6-19%]. Því er mælt með að fylgst sé með INR þegar meðferð með entacaponi hefst hjá sjúklingum sem nota warfarin.

4.6Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf

Meðganga

Hvorki varð vart neinna greinilegra fósturskemmandi áhrifa né beinna eiturverkana á fóstur í dýrarannsóknum þar sem útsetning fyrir entacaponi var umtalsvert meiri en útsetning við ráðlagða skammta. Vegna þess að engin reynsla er af notkun handa þunguðum konum ætti ekki nota entacapon á meðgöngu.

Brjóstagjöf

Í dýrarannsóknum skildist entacapon út í mjólk. Öryggi entacapons hjá ungabörnum er óþekkt. Konur eiga ekki að hafa barn á brjósti ef þær eru í meðferð með entacaponi.

4.7Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla

Samtímis notkun Entacapone Teva og levodopa getur haft mikil áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla. Við samtímis notkun með levodopa getur entacapon valdið sundli og lágþrýstingi með einkennum (symptomatic orthostatism). Því skal gæta varúðar við akstur og notkun véla.

Upplýsa verður sjúklinga, sem nota entacapon samtímis levodopa og verða fyrir svefnhöfga og/eða skyndilegum svefni, um að þeir skuli forðast að stunda akstur og taka sér fyrir hendur störf þar sem skert árvekni getur sett þá eða aðra í alvarlega hættu og jafnvel lífshættu (t.d. notkun véla), þar til endurtekinn skyndilegur svefn og svefnhöfgi kemur ekki lengur fyrir (sjá einnig kafla 4.4).

4.8Aukaverkanir

Samantekt á upplýsingum um öryggi

Algengustu aukaverkanir entacapons tengjast aukinni dopaminvirkni og þær koma oftast fyrir í upphafi meðferðar. Ef skammtur levodopa er minnkaður dregur úr alvarleika og tíðni þessara verkana. Annar helsti flokkur aukaverkana er einkenni frá meltingarvegi til dæmis ógleði, uppköst, kviðverkir, hægðatregða og niðurgangur. Entacapon getur litað þvag rauðbrúnt en þetta er skaðlaust fyrirbæri.

Yfirleitt eru aukaverkanir entacapons vægar til í meðallagi alvarlegar. Í klínískum rannsóknum hafa algengustu aukaverkanirnar, sem leiddu til þess að sjúklingar hafa hætt notkun entacapons, verið einkenni frá meltingarvegi (t.d. niðurgangur, 2,5%) og aukaverkanir af völdum aukinnar dopaminvirkni í tengslum við levodopa (t.d. hreyfingatregða (dyskinesias), 1,7%).

Í safni upplýsinga úr klínískum rannsóknum, sem í tóku þátt 406 sjúklingar sem fengu lyfið og

296 sjúklingar sem fengu lyfleysu, var marktækt oftar greint frá ranghreyfingum (27%), ógleði (11%), niðurgangi (8%), kviðverkjum (7%) og munnþurrki (4,2%) fyrir entacapon en lyfleysu.

Sumar aukaverkanirnar, t.d. hreyfingatregða (dyskinesisa), ógleði og kviðverkur, kunna að vera algengari þegar notaðir eru stórir skammtar af entacaponi (1.400 til 2.000 mg á sólarhring) fremur en þegar notaðir eru minni skammtar.

Tafla með aukaverkunum

Eftirfarandi aukaverkanir, sbr. töflu 1, eru þær sem greint hefur verið frá bæði í klínískum rannsóknum á entacaponi og eftir að entacapon kom á markað.

Tafla 1 Aukaverkanir*

Geðræn vandamál

 

Algengar:

Svefnleysi, ofskynjanir, ringlun, sjúklegar draumfarir

 

(paroniria).

Koma örsjaldan fyrir:

Æsingur.

Taugakerfi

 

Mjög algengar:

Hreyfingatregða.

Algengar:

Versnun Parkinsonsveiki, sundl, vöðvaspennutruflun (dystonia),

 

ofhreyfni (hyperkinesia).

Hjarta**

 

Algengar:

Blóðþurrðarsjúkdómur í hjarta að undanskildu hjartadrepi (t.d.

 

hjartaöng).

Sjaldgæfar:

Hjartadrep.

Meltingarfæri

 

Mjög algengar:

Ógleði.

Algengar:

Niðurgangur, kviðverkir, munnþurrkur, hægðatregða, uppköst.

Koma örsjaldan fyrir:

Lystarleysi.

Tíðni ekki þekkt:

Ristilbólga.

Lifur og gall

 

Mjög sjaldgæfar:

Óeðlileg lifrarpróf.

Tíðni ekki þekkt:

Lifrarbólga sem einkum lýsir sér sem um gallteppu væri að ræða

 

(sjá kafla 4.4).

Húð og undirhúð

 

Mjög sjaldgæfar:

Roðaþota- eða dröfnuörðuútbrot.

Koma örsjaldan fyrir:

Ofsakláði.

Tíðni ekki þekkt:

Mislitun á húð, hári, skeggi og nöglum.

Nýru og þvagfæri

 

Mjög algengar:

Mislitun þvags.

Almennar aukaverkanir og aukaverkanir á íkomustað

Algengar:

Þreyta, aukin svitamyndun, dettni.

Koma örsjaldan fyrir:

Þyngdartap.

*Aukaverkanirnar eru flokkaðar eftir tíðni, hinar algengustu fyrst, samkvæmt eftirfarandi skilgreiningu: Mjög algengar (≥1/10); algengar (≥1/100 til <1/10); sjaldgæfar (≥1/1.000 til <1/100); mjög sjaldgæfar (≥1/10.000 til <1/1.000); koma örsjaldan fyrir (<1/10.000), tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum, vegna þess að ekki er hægt að draga marktækar ályktanir af klínískum og faraldsfræðilegum rannsóknum).

**Tíðni hjartadreps (0,43%) og annarra tilvika blóðþurrðarsjúkdóms í hjarta (1,54%) er fengið með greiningu á 13 tvíblindum rannsóknum á 2.082 sjúklingum, sem fengu entacapon og höfðu hreyfingatruflanir í lok skammtabils (end-of-dose motor fluctuations).

Lýsing á völdum aukaverkunum

Notkun entacapons samtímis levodopa hefur verið tengd einstökum tilvikum um mikla syfju að degi til og skyndilegan svefn.

Truflun á stjórn á skyndihvötum: Sjúkleg spilafíkn, aukin kynhvöt, kynlífsfíkn, eyðslu- eða kaupárátta, lotuofát og áráttuát geta komið fram hjá sjúklingum sem eru meðhöndlaðir með dopaminörvum og/eða fá aðra dopaminvirka meðferð, eins og t.d Entacapone Teva í samsetningu með levodopa (sjá

kafla 4.4).

Greint hefur verið frá einstökum tilvikum illkynja sefunarheilkennis (NMS) eftir skyndilega skammta- minnkun eða stöðvun notkunar entacapons og annarra dopaminvirkra lyfja.

Greint hefur verið frá einstökum tilvikum rákvöðvalýsu.

Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu

Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V.

4.9Ofskömmtun

Í gögnum eftir markaðssetningu er greint frá einangruðum tilfellum ofskömmtunar, þar sem hæsti skráði sólarhringsskammtur af entacaponi er 16.000 mg. Bráð einkenni í þessum tilfellum ofskömmtunar voru ringlun, minnkuð athafnasemi, svefnhöfgi, lág vöðvaspenna, mislitun á húð og ofsakláði. Meðferð við ofskömmtun fer eftir einkennum.

5.LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

5.1Lyfhrif

Flokkun eftir verkun: önnur dópamínvirk lyf, ATC flokkur: N04BX02.

Entacapon tilheyrir nýjum lyfjaflokki, cathechol-O-methyltransferasa (COMT) hemlum. Það er afturkræfur, sértækur COMT-hemill sem hefur einkum útlæga verkun og var hannaður til samtímis notkunar með levodopalyfjum. Entacapon minnkar umbrot levodopa í 3-O-methyldopa (3-OMD) með því að hamla COMT ensíminu. Þetta leiðir til aukins AUC fyrir levodopa. Magn levodopa sem berst til heilans eykst. Entacapon lengir þannig klíníska svörun við levodopa.

Entacapon hamlar COMT ensími aðallega í útlægum vefjum. Í rauðum blóðkornum er COMT hömlun í mjög góðu samræmi við þéttni entacapons í plasma, sem gefur greinilega vísbendingu um afturkræfa COMT hömlun.

Klínískar rannsóknir

Í tveimur tvíblindum fasa III rannsóknum hjá samtals 376 sjúklingum með Parkinsonsveiki og hreyfingatruflanir í lok skammtabils (end-of-dose motor fluctuations) var gefið entacapon eða lyfleysa með hverjum skammti levodopa/dopadecarboxylasahemils. Niðustöðunum er lýst í töflu 2. Í rannsókn I var daglegur „ON“ tími (klst.) metinn á grunni sjúklingadagbóka og í rannsókn II var hlutfallslegur daglegur „ON“ tími metinn.

Tafla 2. Daglegur „ON“ tími (meðaltal SD)

 

Rannsókn I: Daglegur „ON“ tími (klst.)

 

Entacapon (n=85)

Lyfleysa (n=86)

Mismunur

Upphafsgildi

9,3 2,2

9,2 2,5

 

8.-24. vika

10,7 2,2

9,4 2,6

1 klst. og 20 mín.

 

 

 

(8,3%)

 

 

 

CI95% 45 mín., 1 klst. og 56 mín.

 

 

 

 

Rannsókn II: Hlutfallslegur daglegur „ON“ tími (%)

 

Entacapon (n=103)

Lyfleysa (n=102)

Mismunur

 

 

 

 

Upphafsgildi

60,0 15,2

60,8 14,0

 

8.-24. vika

66,8 14,5

62,8 16,80

4,5% (0 klst. og 35 mín.)

 

 

 

CI95% 0,93%, 7,97%

Samsvarandi minnkun varð á „OFF“ tíma.

Breyting á hundraðshluta (%) „OFF“ tíma frá upphafsgildi var -24% hjá hópnum sem fékk entacapon og 0% hjá hópnum sem fékk lyfleysu, í rannsókn I. Samsvarandi gildi í rannsókn II voru -18% og -5%.

5.2Lyfjahvörf

Almennir eiginleikar virka efnisins

Frásog

Frásog entacapons er mjög breytilegt, bæði milli einstaklinga og hjá sama einstaklingi.

Hámarksþéttni (Cmax) í plasma næst yfirleitt u.þ.b. einni klukkustund eftir inntöku 200 mg entacapon töflu. Virka efnið verður fyrir miklum umbrotum við fyrstu umferð um lifur. Aðgengi entacapons er um 35% eftir inntöku. Matur hefur ekki áhrif á frásog entacapons svo marktæku máli skipti.

Dreifing

Eftir frásog úr meltingarvegi dreifist entacapon hratt til útlægra vefja og dreifingarrúmmál þess er 20 lítrar við jafnvægi (VdSS). Brotthvarf um það bil 92% skammtsins verður í -fasa með stuttum helmingunartíma brotthvarfs sem er 30 mínútur. Heildarúthreinsun entacapons er um 800 ml/mín.

Entacapon er mikið bundið plasmapróteinum, einkum albumini. Í plasma manna er hlutfall óbundins lyfs um það bil 2,0% á þéttnibili meðferðar. Við meðferðarþéttni ryður entacapon ekki út öðrum mikið bundnum virkum efnum (t.d. warfarini, salicýlsýru, phenylbutazoni eða diazepami) né heldur ryðja þessi virku efni entacaponi út í marktækum mæli, hvort sem er við meðferðarþéttni eða hærri þéttni.

Umbrot

Lítið eitt af entacaponi, (E)-ísómerinn, breytist í (Z)-ísómer þess. (E)-ísómerinn svarar til 95% af AUC entacapons. (Z)-ísómerinn og snefilmagn af öðrum umbrotsefnum svara til þeirra 5% sem eftir eru.

Upplýsingar úr in vitro rannsóknum þar sem notaðar voru lifrarfrymisagnir úr mönnum, benda til þess að entacapon hamli cytochrom P450 2C9 (IC50 ~ 4 M). Entacapon sýndi litla eða enga hömlun hvað varðar önnur P450 ísóensím (CYP1A2, CYP2A6, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A og CYP2C19) (sjá kafla 4.5).

Brotthvarf

Brotthvarf entacapons verður einkum eftir umbrotsleiðum óháðum nýrum. Áætlað er að um 80-90% af skammti skiljist út í hægðum, þó að það hafi ekki verið staðfest hjá mönnum. Um það bil 10-20% skiljast út í þvagi. Einungis örlítið entacapon á óbreyttri mynd finnst í þvagi. Meginhluti (95%) lyfsins sem skilst út í þvagi er samtengdur glúkúronsýru. Af þeim umbrotsefnum sem fundust í þvagi hefur aðeins 1% myndast með oxun.

Einkenni hjá sjúklingum

Lyfjahvörf entacapons eru áþekk hjá fullorðnum, jafnt ungum fullorðnum sem öldruðum. Hjá sjúklingum með vægt til í meðallagi skerta lifrarstarfsemi (Child-Pugh flokkar A og B) eru umbrot hægari, sem leiðir til aukinnar plasmaþéttni entacapons í bæði frásogs- og brotthvarfsfasa (sjá

kafla 4.3). Skert nýrnastarfsemi hefur ekki áhrif á lyfjahvörf entacapons. Hins vegar má íhuga lengri tíma milli skammta hjá sjúklingum í himnuskilun.

5.3Forklínískar upplýsingar

Forklínískar upplýsingar benda ekki til neinnar sérstakrar hættu fyrir menn, á grundvelli hefðbundinna rannsókna á lyfjafræðilegu öryggi, eiturverkunum eftir endurtekna skammta, eiturverkunum á erfðaefni og krabbameinsvaldandi áhrifum. Í rannsóknum á eiturverkunum eftir endurtekna skammta sást blóðleysi, líklega vegna klóbindandi eiginleika entacapons hvað varðar járn. Hvað varðar eiturverkanir á æxlun sást minnkaður fósturþungi og lítilsháttar seinkun á beinvexti hjá kanínum við almenna (systemic) útsetningu á þéttnibili meðferðar.

6.LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

6.1Hjálparefni

Töflukjarni:

Sellulósi, örkristallaður

Povidon

Sterkja, forhleypt

Magnesíumsterat

Filmuhúð:

Pólý(vínylalkóhól)

Talkúm

Títantvíoxíð (E171)

Macrogol

Járnoxíð gult (E 172)

Lesitín (soja)

Járnoxíð rautt (E 172)

6.2Ósamrýmanleiki

Á ekki við.

6.3Geymsluþol

28 mánuðir.

6.4Sérstakar varúðarreglur við geymslu

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins

6.5Gerð íláts og innihald

HDPE töfluílát með skrúfloki úr pólýprópýleni og rakadrægu efni. Hver pakkning inniheldur 30, 60, 100 eða 175 filmuhúðaðar töflur.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

6.6Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun

Engin sérstök fyrirmæli um förgun.

7.MARKAÐSLEYFISHAFI

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

8.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/10/665/001 - 30 töflur

EU/1/10/665/002 - 60 töflur

EU/1/10/665/003 - 100 töflur

EU/1/10/665/004 - 175 töflur

9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS/ENDURNÝJUNAR MARKAÐSLEYFIS

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 18/02/2011

Nýjasta dagsetning endurnýjunar markaðsleyfis: 19/11/2015

10.DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS

Ítarlegar upplýsingar um þetta lyf eru birtar á heimasíðu Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf