Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Enurev Breezhaler (glycopyrronium bromide) – Samantekt á eiginleikum lyfs - R03BB06

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsEnurev Breezhaler
ATC-kóðiR03BB06
Efniglycopyrronium bromide
FramleiðandiNovartis Europharm Ltd

Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og örugglega til skila. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu. Í kafla4.8 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir.

1.HEITI LYFS

Enurev Breezhaler 44 míkrógrömm, innöndunarduft, hörð hylki

2.INNIHALDSLÝSING

Hvert hylki inniheldur 63 míkrógrömm af glycopyrronium brómíði sem samsvarar 50 míkrógrömmum af glycopyrronium.

Hver skammtur sem er gefinn (skammturinn semkemur úr munnstykki innöndunartækisins) inniheldur 55 míkrógrömm af glycopyrronium brómíði, sem samsvarar 44 míkrógrömmum af glycopyrronium.

Hjálparefni með þekkta verkun:

Hvert hylki inniheldur 23,6 mg af laktósa (sem einhýdrat).

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.

3.LYFJAFORM

Innöndunarduft, hart hylki (innöndunarduft).

Gegnsæ appelsínugul hylki sem innihalda hvítt duft, meðkóða lyfsins „GPL50“, áprentuðum með svörtu ofan við svart strik og merki fyrirtækisins ( ) áprentuðu með svörtu neðan við strikið.

4.KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

4.1Ábendingar

Enurev Breezhaler er ætlað til berkjuvíkkandi viðhaldsmeðferðar til að draga úr einkennum hjá fullorðnum sjúklingum með langvinna lungnateppu (LLT).

4.2Skammtar og lyfjagjöf

Skammtar

Ráðlagður skammtur er innöndun innihalds eins hylkis einu sinni á sólarhring, með því að notaEnurev Breezhaler innöndunartækið.

Ráðlagt er að nota Enurev Breezhaler á sama tíma dags á hverjum degi. Ef skammtur gleymist á að nota næsta skammt eins fljótt og hægt er.Gefa skal sjúklingum fyrirmæli um að nota ekki fleiri en einn skammt á sólarhring.

Sérstakir sjúklingahópar

Aldraðir

Nota má Enurev Breezhaler í ráðlögðum skömmtum hjá öldruðum sjúklingum (75 ára og eldri) (sjá kafla 4.8).

Skert nýrnastarfsemi

Nota má ráðlagða skammta af Enurev Breezhaler hjá sjúklingum með vægt eða í meðallagi mikið skerta nýrnastarfsemi. Hjá sjúklingum með verulega skerta nýrnastarfsemi eða nýrnasjúkdóm á lokastigi sem þurfa á skilunarmeðferð að halda skal einungis notaEnurev Breezhaler ef ætlaður ávinningur vegur þyngra en hugsanleg áhætta þar sem altæk útsetning fyrir glycopyrronium getur aukist hjá þessum sjúklingum (sjá kafla 4.4 og 5.2).

Skert lifrarstarfsemi

Engar rannsóknir hafa verið gerðar hjá sjúklingum með skerta lifrarstarfsemi.Glycopyrronium skilst fyrst og fremst út um nýru og því er ekki búist við neinni meiriháttar aukningu á útsetningu hjá sjúklingum með skerta lifrarstarfsemi. Ekki þarf að breyta skömmtum hjá sjúklingum með skerta lifrarstarfsemi.

Börn

Notkun Enurev Breezhaler á ekki við hjá börnum(yngri en 18 ára) við ábendingunni langvinnri lungnateppu (LLT).

Lyfjagjöf

Einungis til innöndunar.

Hylkin má aðeins nota með Enurev Breezhaler innöndunartækinu (sjá kafla 6.6).

Hylkin má aðeins taka úr þynnunni rétt fyrir notkun.

Ekki má gleypa hylkin.

Leiðbeina skal sjúklingum um rétta notkun lyfsins.Spyrja skal sjúklinga sem ekki finna fyrir bættri öndun hvort þeir séu að gleypa lyfið í stað þess að anda því að sér.

Sjá leiðbeiningar í kafla 6.6 um meðhöndlun lyfsins fyrir gjöf.

4.3Frábendingar

Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla6.1.

4.4Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun

Ekki til notkunar í bráðatilvikum

Enurev Breezhaler er ætlað til langvarandi viðhaldsmeðferðar einu sinni á sólarhring og er ekki ætlað til upphafsmeðferðar í bráðum tilvikum berkjukrampa, þ.e.a.s. ekki sem neyðarmeðferð.

Ofnæmi

Greint hefur verið frá bráðum ofnæmisviðbrögðum eftir notkun Enurev Breezhaler. Ef einkenni sem benda til ofnæmisviðbragða koma fram, sérstaklega ofnæmisbjúgur (þar með talið öndunarerfiðleikar eða kyngingarerfiðleikar, þroti í tungu, vörum og andliti), ofsakláði eða húðútbrot, skal hætta strax meðferð og hefja aðra meðferð.

Berkjukrampi vegna öfugra áhrifa (paradoxical)

Berkjukrampi vegna öfugra áhrifa kom ekki fram í klínískum rannsóknummeð Enurev Breezhaler. Hins vegar hefur berkjukrampi vegna öfugra áhrifa komið fram við aðra innöndunarmeðferð og getur verið lífshættulegur. Í slíkum tilvikum skal tafarlaust stöðva meðferð og hefja aðra meðferð í staðinn.

Andkólínvirk áhrif

Nota skal Enurev Breezhaler með varúð hjá sjúklingum með þrönghornsgláku eða þvagteppu.

Upplýsa skal sjúklinga um merki og einkenni bráðrar þrönghornsgláku oggefa þeim fyrirmæli um að hætta að nota Enurev Breezhaler og hafa tafarlaust samband við lækninn ef einhver þessara merkja eða einkenna koma fram.

Sjúklingar með verulega skerta nýrnastarfsemi

Fram kom miðlungsmikil meðalaukning á heildar útsetningu (AUClast) allt að 1,4 föld hjá einstaklingum með vægt eða í meðallagi mikið skerta nýrnastarfsemi og allt að 2,2föld hjá einstaklingum með verulega skerta nýrnastarfsemi og nýrnasjúkdóm á lokastigi. Einungis skal nota Enurev Breezhaler hjá sjúklingum með verulega skerta nýrnastarfsemi (áætlaður gaukulsíunarhraði innan við 30 ml/mín./1,73 m2), þar með talið þeim sem eru með nýrnasjúkdóm á lokastigi og þurfa á skilunarmeðferð að halda, ef ætlaður ávinningur vegur þyngra en hugsanleg áhætta (sjá kafla 5.2). Hafa skal náið eftirlit með þessum sjúklingum með tilliti til hugsanlegra aukaverkana.

Sjúklingar með sögu um hjarta- og æðasjúkdóma

Sjúklingar með óstöðugan blóðþurrðarsjúkdóm í hjarta, bilun í vinstri slegli, sögu um hjartadrep, hjartsláttaróreglu (fyrir utan langvinnt stöðugt gáttatif), sögu um heilkenni lengds QTbils eða þeir sem voru með lengt QTc bil (Fridericia aðferð) (>450 ms hjá körlum eða >470 ms hjá konum) voru ekki teknir með í klínísku rannsóknirnar og því er reynsla hjá þessum sjúklingahópumtakmörkuð. Gæta skal varúðar við notkun Enurev Breezhaler hjá þessum sjúklingahópum.

Hjálparefni

Sjúklingar með galaktósaóþol, laktasaskort eða vanfrásog glúkósa-galaktósa, sem eru mjög sjaldgæfir arfgengir kvillar, skulu ekki nota lyfið.

4.5Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir

Samhliða notkun Enurev Breezhaler og annarra lyfja sem innihalda andkólínvirk efni hefur ekki verið rannsökuð og er því ekki ráðlögð.

Þó að engar sérstakar rannsóknir hafi verið gerðar á milliverkunum við önnur lyf hefur Enurev Breezhaler verið notað samhliða öðrum lyfjum sem algengt er að nota við meðferð LLT, án klínískra vísbendinga um milliverkanir lyfja. Þar eru meðtalin adrenvirk berkjuvíkkandi lyf, methýlxantin og sterar til inntöku og innöndunar.

Í klínískri rannsókn hjá heilbrigðum sjálfboðaliðum jók cimetidin, sem er hemill á flutning jákvætt hlaðinna lífrænna jóna (organic cation transport), sem talið er eiga þátt í útskilnaði glycopyrronium um nýru, heildarútsetningu (AUC) fyrir glycopyrronium um 22% og minnkaði úthreinsun um nýru um 23%. Á grundvelli umfangs þessara breytinga er ekki búist við klínískt marktækum milliverkunum þegar glycopyrronium er notað samhliða cimetidini eða öðrum hemlum á flutning jákvætt hlaðinna lífrænna jóna.

Samhliða notkun glycopyrronium og indacaterols til innöndunar um munn, sem er beta2-adrenvirkur örvi, þegar bæði virku efnin voru við jafnvægi,hafði ekki áhrif á lyfjahvörf. Á þetta við um bæði lyfin.

4.6Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf

Meðganga

Engar upplýsingar liggja fyrir um notkunEnurev Breezhaler á meðgöngu. Dýrarannsóknir benda hvorki til beinna né óbeinna skaðlegra áhrifa á æxlun (sjá kafla 5.3). Einungis skal nota glycopyrronium á meðgöngu ef ætlaður ávinningur fyrir sjúklinginnréttlætir hugsanlega áhættu fyrir fóstrið.

Brjóstagjöf

Ekki er þekkt hvort glycopyrronium brómíð skilst út í brjóstamjólk. Hins vegar skildist glycopyrronium brómíð (þar með talið umbrotsefni þess) út í mjólk hjá mjólkandi rottum (sjá kafla 5.3). Einungis skal íhuga að nota glycopyrronium hjá konum með barn á brjósti ef ætlaður ávinningur fyrir móðurina vegur þyngra enhugsanleg áhætta fyrir barnið (sjá kafla 5.3).

Frjósemi

Rannsóknir á æxlun og aðrar upplýsingar varðandi dýr benda ekki til þess að hafa þurfi áhyggjur af frjósemi hvorki hjá körlum né konum (sjá kafla5.3).

4.7Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla

Glycopyrronium hefur engin eða óveruleg áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.

4.8Aukaverkanir

Samantekt á öryggi lyfsins

Algengasta aukaverkunin vegna andkólínvirkni var munnþurrkur (2,4%). Meirihluti tilkynninga um munnþurrk voru taldar tengjast lyfinu, þær voru vægar og engin þeirravar alvarleg.

Jafnframt einkenndist öryggismyndin af öðrum einkennum sem tengjast andkólínvirkum áhrifum, þar með talið merkjum um þvagteppu, sem voru sjaldgæft. Áhrif á meltingarfæri, þar með talið maga- og garnabólga og meltingartruflanir, komu einnig fram. Aukaverkanir sem tengjast staðbundnum þolanleika voru erting í hálsi, nefkoksbólga, nefbólga og skútabólga.

Samantekt í töfluformi á aukaverkunum

Aukaverkanir sem greint var frá á fyrstu sex mánuðum tveggja sameinaðra, III.stigs lykilrannsókna, sem stóðu yfir í 6 og 12 mánuði, eru taldar upp samkvæmt MedDRA flokkun eftir líffærum (tafla1). Innan hvers líffæraflokks er aukaverkunum raðað eftir tíðni, þær algengustu fyrst. Innan tíðniflokka er aukaverkununum raðað eftir alvarleika, þær alvarlegustu fyrst. Að auki byggist tíðniflokkunhverrar aukaverkunar á eftirfarandi skilgreiningu: Mjög algengar (≥1/10); algengar (≥1/100 til <1/10); sjaldgæfar (≥1/1.000 til <1/100); mjög sjaldgæfar (≥1/10.000 til <1/1.000); koma örsjaldan fyrir (<1/10.000); tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum).

Tafla 1

Aukaverkanir

 

 

 

Aukaverkun

Tíðniflokkur

Sýkingar af völdum sýkla og sníkjudýra

 

Nefkoksbólga1)

Algengar

Nefbólga

 

Sjaldgæfar

Blöðrubólga

 

Sjaldgæfar

Ónæmiskerfi

 

Ofnæmi

 

Sjaldgæfar

Ofnæmisbjúgur2)

Sjaldgæfar

Efnaskipti og næring

 

Of hár blóðsykur

Sjaldgæfar

Geðræn vandamál

 

Svefnleysi

 

Algengar

Taugakerfi

 

 

Höfuðverkur3)

Algengar

Skert húðskyn

Sjaldgæfar

Hjarta

 

 

Gáttatif

 

Sjaldgæfar

Hjartsláttarónot

Sjaldgæfar

Öndunarfæri, brjósthol og miðmæti

 

Stíflur í ennis- og kinnholum

Sjaldgæfar

Hósti með uppgangi

Sjaldgæfar

Erting í hálsi

 

Sjaldgæfar

Blóðnasir

 

Sjaldgæfar

Raddtruflun2)

Sjaldgæfar

Óvæntur (paradoxical) berkjukrampi2)

Tíðni ekki þekkt

Meltingarfæri

 

Munnþurrkur

Algengar

Maga- og garnabólga

Algengar

Ógleði2)

 

Sjaldgæfar

Uppköst1) 2)

Sjaldgæfar

Meltingartruflanir

Sjaldgæfar

Tannskemmdir

Sjaldgæfar

Húð og undirhúð

 

Útbrot

 

Sjaldgæfar

Kláði2)

 

Sjaldgæfar

 

 

 

Stoðkerfi og stoðvefur

 

Stoðkerfisverkur1) 2)

Algengar

Verkir í útlimum

Sjaldgæfar

Stoðkerfisbrjóstverkur

Sjaldgæfar

Nýru og þvagfæri

 

Þvagfærasýking3)

Algengar

Þvaglátstregða

Sjaldgæfar

Þvagteppa

Sjaldgæfar

Almennar aukaverkanir og aukaverkanir á íkomustað

 

Þreyta

Sjaldgæfar

Þróttleysi

Sjaldgæfar

1)Algengari af glycopyrronium en af lyfleysu, en eingöngu í 12 mánaða gagnagrunninum

2)Borist hafa tilkynningar eftir markaðssetningu í tengslum við notkun Enurev Breezhaler. Þar sem þessar aukaverkanir eru tilkynntar af fúsum og frjálsum vilja af þýði af óþekktri stærð, er ekki alltaf hægt að ákvarða tíðni þeirra á áreiðanlegan hátt eða ákvarða orsakatengsl við notkun lyfsins. Því var tíðnin reiknuð út frá reynslu úr klínískum rannsóknum.

3)Var algengari af glycopyrronium en af lyfleysu, en eingöngu hjá öldruðum >75 ára

Lýsing á völdum aukaverkunum

Í sameinuðum gagnagrunni eftir 6 mánuði var tíðni munnþurrks 2,2% samanborið við 1,1%, svefnleysis 1,0% samanborið við 0,8% og maga- og garnabólgu 1,4% samanborið við 0,9% fyrir Enurev Breezhaler og lyfleysu, tilgreint í sömu röð.

Einkum var greint frá munnþurrki á fyrstu 4vikum meðferðar sem stóð yfir í að miðgildi 4 vikur hjá meirihluta sjúklinga. Í 40% tilvika héldu einkennin hins vegar áfram allt 6 mánaða tímabilið. Ekki var greint frá nýju tilviki munnþurrks á 7.-12. mánuði.

Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu

Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V.

4.9Ofskömmtun

Stórir skammtar af glycopyrronium geta leitt til andkólínvirkra áhrifa sem geta valdið einkennum sem gæti þurft að meðhöndla.

Bráðar eiturverkanir vegna inntöku Enurev Breezhaler hylkja fyrir slysni eru ólíklegar vegna lítils aðgengis eftir inntöku (um 5%).

Hámarksplasmaþéttni og heildarútsetning eftir gjöf 150 míkrógramma af glycopyrronium brómíði (jafngildir 120 míkrógrömmum af glycopyrronium) í bláæð hjá heilbrigðum sjálfboðaliðumvar um 50 falt og 6 falt hærri en hámarksútsetning og heildarútsetning, tilgreint í sömu röð,sem náðist við jafnvægi eftir ráðlagðan skammt (44 míkrógrömm einu sinni á sólarhring) afEnurev Breezhaler og þoldist vel.

5.LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

5.1Lyfhrif

Flokkun eftir verkun: Lyf gegn teppusjúkdómum í öndunarvegi, andkólínvirk lyf, ATC-flokkur: R03BB06

Verkunarháttur

Glycopyrronium er langvirkur múskarínviðtakablokki (andkólínvirkur) til innöndunar, til berkjuvíkkandi viðhaldsmeðferðar einu sinni á sólarhring við langvinnri lungnateppu (LLT). Utansemjutaugar (parasympathetic nerves) eru aðalberkjuþrengjandi taugaboðleiðin í öndunarveginum og spenna vegna kólínvirkni (cholinergic tone) er sá lykilþáttur í hindrun loftflæðis í langvinnri lungnateppu sem er afturkræfur. Glycopyrronium verkar með því að hindra berkjuþrengjandi verkun acetýlkólíns á sléttar vöðvafrumur í öndunarvegi, og víkkar þar með öndunarveginn.

Glycopyrronium brómíð er mjög öflugur múskarínviðtakablokki. Með rannsóknum á tengingu geislabindils (radioligand binding studies) hefur veriðsýnt fram á meira en 4 falda valvísi (selectivity) fyrir M3 viðtökum hjá mönnum fram yfir M2 viðtaka. Verkun þess hefst fljótt eins ogsást á tengingu við viðtaka/rofi tengsla frá viðtökum, sem eru mælikvarðar á lyfjahvörf, og hversu hratt verkun kom fram eftir innöndun í klínískum rannsóknum.

Langan verkunartíma má að hluta rekja til viðvarandi þéttni virka efnisins í lungum eins sést á lengdum lokahelmingunartíma brotthvarfs glycopyrronium eftir innöndun meðEnurev Breezhaler innöndunartækinu samanborið við helmingunartímann eftir gjöf í bláæð (sjá kafla 5.2).

Lyfhrif

Klíníska III. stigs þróunaráætlunin fól í sér tvær III. stigs rannsóknir: 6 mánaða samanburðarrannsókn með lyfleysu og 12 mánaða samanburðarrannsókn með lyfleysu og virkum samanburði (opin rannsókn með 18 míkrógrömmum af tiotropium einu sinni á sólarhring), báðar gerðar hjá sjúklingum með klíníska greiningu meðallagi mikillar til verulegrar langvinnrar lungnateppu (LLT).

Áhrif á lungnastarfsemi

Enurev Breezhaler 44 míkrógrömm einu sinni á sólarhringleiddi staðfastlega til tölfræðilega marktæks bata á lungnastarfsemi (kröftug frámál á fyrstu sekúndu útöndunar, FEV1, kröftugt frámál, FVC, og aðmál (inspiratory capacity), IC) í fjölda klínískra rannsókna. Í III. stigs rannsóknum kom berkjuvíkkandi verkun fram innan 5 mínútna eftir fyrsta skammt og hélst yfir 24klst. tímabilið milli skammta, frá fyrsta skammti. Berkjuvíkkandi verkunin minnkaði ekki með tímanumí 6 og 12 mánaða rannsóknunum. Hversu mikil áhrifin voru fór eftir því hversu mikið loftflæðishindrun gekk til bakavið grunnlínu (prófað með því að gefa stuttverkandi berkjuvíkkandi múskarínviðtakablokka): Hjá þeim sjúklingum sem loftflæðishindrun minnkaði minnst við grunnlínu (<5%) var svörun við berkjuvíkkandi meðferð almennt minni en hjá þeim sjúklingum sem loftflæðishindrun minnkaði meira hjá við grunnlínu (≥5%). Eftir 12 vikur (aðalendapunktur), hækkaði Enurev Breezhaler lægsta gildi FEV1 um 72 ml hjá sjúklingum sem loftflæðishindrun minnkaði minnst hjá (<5%) og um 113ml hjá þeim sjúklingum sem loftflæðishindrun minnkaði meira hjá við grunnlínu (≥5%) samanborið við lyfleysu (p<0,005 fyrir bæði).

Í 6 mánaða rannsókninni jók Enurev Breezhaler FEV1 eftir fyrsta skammtinn og bætti það um 93 ml innan 5 mínútna og um 144 ml innan 15 mínútna eftir skömmtun, samanborið við lyfleysu (p<0,001 fyrir báðar mælingarnar). Í 12 mánaða rannsókninni varð bæting um 87 ml eftir 5 mínútur og 143 ml eftir 15 mínútur (p<0,001 fyrir báðar mælingarnar). Í 12 mánaða rannsókninni bætti Enurev Breezhaler FEV1 tölfræðilega marktækt samanborið við tiotropium, fyrstu 4 klukkustundirnar eftir skömmtun, á 1. degi og í 26. viku, og FEV1 gildi voru tölulega betri fyrstu 4 klst. eftir skömmtun en með tiotropium í 12. og 52. viku.

Gildi FEV1 við lok skammtabilsins (24 klst. eftir skammt) voru svipuð gildum eftir fyrsta skammtinn og eftir meðferð í 1 ár. Eftir 12 vikur (aðalendapunktur), hækkaði Enurev Breezhaler lægsta gildi FEV1 um 108 ml í 6 mánaða rannsókninni og um 97 ml í 12 mánaða rannsókninni, samanborið við lyfleysu (p<0,001 fyrir bæði). Í 12 mánaða rannsókninni, var bæting við notkun tiotropium, samanborið við lyfleysu, 83 ml (p<0,001).

Niðurstöður með tilliti til einkenna

Enurev Breezhaler gefið í 44 míkrógramma skömmtum einu sinni á sólarhring drótölfræðilega marktækt úr mæði, metið samkvæmt TDI (Transitional Dyspnoea Index). Í heildargreiningu á 6 og 12 mánaða lykilrannsóknunum svaraði tölfræðilega marktækt hærra hlutfall sjúklinga sem fékk meðferð með Enurev Breezhaler með 1 stigs eða meiri bætingu á TDI mælikvarðanum (focal score)í 26. viku, samanborið við lyfleysu (58,4% og 46,4%, tilgreint í sömu röð, p<0,001).Þessar niðurstöður voru svipaðar og komið hafa fram hjá sjúklingum á meðferð með tiotropium, þar sem 53,4% svöruðu með bætingu um 1 stig eða meira (p=0,009 samanborið við lyfleysu).

Við notkun Enurev Breezhaler einu sinni á sólarhring komu einnig fram tölfræðilega marktæk áhrif á heilsutengd lífsgæði, samkvæmt SGRQ (St. George’s Respiratory Questionnaire). Íheildargreiningu á 6 og 12 mánaða lykilrannsóknunum kom fram að tölfræðilega marktækt hærra hlutfall sjúklinga á meðferð með Enurev Breezhaler svaraði með bætingu um 4 stig eða meira samkvæmt SGRQ, samanborið við lyfleysu, í 26. viku (57,8% og 47,6%, tilgreint í sömu röð, p<0,001).Meðal sjúklinga á meðferð með tiotropium svaraði 61,0% með bætingu um 4 stig eða meira samkvæmt SGRQ (p=0,004 samanborið við lyfleysu).

Dregið úr versnun langvinnrar lungnateppu

Upplýsingum um versnun langvinnrar lungnateppu var safnað í 6 og 12mánaða lykilrannsóknunum. Í báðum rannsóknunum minnkaði hlutfall sjúklinga sem fann fyrir miðlungsmikilli eða verulegri versnun langvinnrar lungnateppu (skilgreint sem þörf á meðferð með barksterum til inntöku og/eða sýklalyfjum eða sjúkrahúsinnlögn). Í 6 mánaða rannsókninni var hlutfall sjúklinga sem fannfyrir miðlungsmikilli eða verulegri versnun 17,5% hjá þeim sem fengu Enurev Breezhaler og 24,2% hjá þeim sem fengu lyfleysu (áhættuhlutfall: 0,69, p=0,023) og í 12mánaða rannsókninni var hlutfallið 32,8% hjá þeim sem fengu Enurev Breezhaler og 40,2% hjá þeim sem fengu lyfleysu (áhættuhlutfall: 0,66, p=0,001). Enurev Breezhaler lengdi tölfræðilega marktækt tíma fram að fyrstu miðlungsmikilli eða verulegri versnun og dró úr tíðni miðlungsmikillar eða verulegrar versnunar langvinnrar lungnateppu samkvæmt samantekinni greiningu á fyrstu 6 mánuðum meðferðar í 6 og 12 mánaða rannsóknunum, samanborið við lyfleysu, (0,53 versnun/ár samanborið við 0,77 versnun/ár, p<0,001). Heildargreiningin sýndi einnig að versnun, sem krafðist sjúkrahúsinnlagnar, kom fram hjá færri sjúklingum á meðferð með Enurev Breezhaler en með lyfleysu (1,7% samanborið við 4,2%, p=0,003).

Önnur áhrif

Enurev Breezhaler einu sinni á sólarhring dró tölfræðilega marktækt úr notkun bráðalyfja (salbutamol) um 0,46 úða á sólarhring (p=0,005) á 26 vikum og um 0,37 úða á sólarhring (p=0,039) á 52 vikum, samanborið við lyfleysu í 6 og 12 mánaða rannsóknunum, tilgreint í sömu röð.

Í 3 vikna rannsókn þar sem áreynsluþol var metið með mælingu á þrekhjóli (cycle ergometer) viðálag sem var undir hámarki (80%) (þolpróf við álag sem er undir hámarki), dró Enurev Breezhaler, gefið að morgni, úr ofþenslu (dynamic hyperinflation) og lengdi tímann sem sjúklingarnir gátu stundað æfingarnar, frá og með fyrsta skammti. Á fyrsta degi meðferðar jókst aðmál (inspiratorycapacity) meðan á æfingum stóð um 230 ml og æfingatími lengdist um 43 sekúndur (lengdist um 10%) samanborið við lyfleysu. Eftir þriggja vikna meðferð var bæting aðmáls meðEnurev Breezhaler svipuð og fyrsta daginn (200 ml), æfingatími hafði hins vegar lengst um 89 sekúndur (lengdist um 21%) samanborið við lyfleysu. Enurev Breezhaler reyndist draga úr mæði og óþægindum í fótum við æfingar, samkvæmt Borg mælikvarða. Enurev Breezhaler dró einnig úr mæði í hvíld samkvæmt TDI mælikvarðanum.

Önnur lyfhrif

Engin breyting á meðalhjartsláttartíðni eða QTc bili kom fram við meðferð meðEnurev Breezhaler í allt að 176 míkrógramma skömmtum hjá sjúklingum með langvinna lungnateppu. Í ítarlegri QT rannsókn, hjá 73 heilbrigðum sjálfboðaliðum, olli stakur 352 míkrógramma skammtur af glycopyrronium til innöndunar (8 faldur meðferðarskammtur), ekki lengingu QTc bils og dró lítillega úr hjartsláttarhraða (hámarksáhrif -5,9 slög á mínútu; meðaláhrif á 24 klst. -2,8 slög á mínútu) samanborið við lyfleysu. Áhrif 150 míkrógramma af glycopyrronium brómíði (jafngildir

120 míkrógrömmum af glycopyrronium), gefnum í bláæð, á hjartsláttarhraða og QTc bil, voru rannsökuð hjá ungum, heilbrigðum einstaklingum. Hámarksútsetning (Cmax), sem var um það bil 50 falt meiri en eftir innöndun 44 míkrógramma af glycopyrronium við jafnvægi, náðist og olli ekki hraðtakti eða QTc lengingu. Smávægileg lækkun kom fram á hjartsláttartíðni (meðalmunur á

24 klst. -2 slög á mínútu samanborið við lyfleysu), sem eru þekkt áhrif lítillar útsetningar fyrir andkólínvirkum lyfjum hjá ungum, heilbrigðum einstaklingum.

Börn

Lyfjastofnun Evrópu hefur fallið frá kröfu um að lagðar verði fram niðurstöður úr rannsóknum á Enurev Breezhaler hjá öllum undirhópum barna við langvinnri lungnateppu (LLT) (sjá upplýsingar í kafla 4.2 um notkun handa börnum).

5.2Lyfjahvörf

Frásog

Eftir innöndun um munn, með notkun Enurev Breezhaler innöndunartækis, frásogaðist glycopyrronium hratt og hámarksplasmaþéttni náðist 5 mínútum eftir innöndun skammts.

Heildaraðgengi glycopyrronium eftir innöndun með Enurev Breezhaler var áætlað um 45% af gefnum skammti. Um 90% af altækri útsetningu eftir innöndun er vegnafrásogs í lungum og 10% vegna frásogs í meltingarvegi.

Hjá sjúklingum með langvinna lungnateppu náðist jafnvægi í lyfjahvörfum glycopyrronium innan viku frá því að meðferð hófst. Meðalhámarksplasmaþéttni og meðallágmarksplasmaþéttni glycopyrronium við jafnvægi við meðferð með 44 míkrógramma skömmtum einu sinni á sólarhring var

166 píkógrömm/ml og 8 píkógrömm/ml, talið í sömu röð. Útsetning fyrir glycopyrronium við jafnvægi (AUC yfir 24 klst. bil milli skammta) var um það bil 1,4 til 1,7falt meiri en eftir fyrsta skammtinn.

Dreifing

Eftir gjöf í bláæð var dreifingarrúmmál glycopyrronium við jafnvægi 83lítrar og dreifingarrúmmál í endanlega fasanum var 376 lítrar. Sýnilegt (apparent) dreifingarrúmmál í endanlega fasanum var næstum því 20 falt meira, eftir innöndun, sem sýnir að brotthvarf eftir innöndun er mikið hægara. Binding glycopyrronium við plasmaprótein hjá mönnumin vitro var 38% til 41% við 1 til

10 nanógrömm/ml þéttni.

Umbrot

Rannsóknir á umbrotum in vitro sýndu samsvarandi umbrotsferla glycopyrronium brómíðs hjá dýrum og mönnum. Hýdroxýltenging sem leiddi til ýmissa ein- og tvíhýdroxýltengdra umbrotsefna og beint vatnsrof sem leiddi til myndunar karboxylsýruafleiðu (M9) sást. In vivo, myndast M9 úr þeim hluta af skammti glycopyrronium brómíðs til innöndunar sem er gleyptur. Glucuroníð og/eða súlfat samtengingar glycopyrronium fundust í þvagi manna eftir endurtekna innöndun,sem samsvarar um það til 3% af skammtinum.

Mörg CYP ísóensím eiga þátt í oxandi umbrotum glycopyrronium. Ólíklegt er að hömlun eðaörvun glycopyrronium umbrota valdi mikilvægum breytingum á altækri útsetningu fyrir virka efninu.

In vitro rannsóknir á hömlun sýndu að glycopyrronium brómíð getur ekki valdið mikilvægri hömlun CYP1A2, CYP2A6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 eða CYP3A4/5, útflæðisflutningspróteinanna MDR1, MRP2 eða MXR, og upptökuflutningspróteinanna OCT1 eða OCT2. In vitro rannsóknir á ensímhvötun bentu ekki til klínískt mikilvægrar hvötunar vegna glycopyrronium brómíðs á cytokróm P450 ísóensím eða á UGT1A1 og flutningspróteinin MDR1 og MRP2.

Brotthvarf

Eftir gjöf [3H]-merkts glycopyrronium brómíðs í bláæð hjá mönnum, samsvarar meðalútskilnaður geislavirkni í þvagi á 48 klst., um það gil 85% af skammtinum. Til viðbótar fundust5% af skammtinum í galli.

Brotthvarf upphaflega lyfsins um nýru samsvarar um það bil 60 til 70% af heildarúthreinsun glycopyrroniums úr blóðrás, en um það bil 30til 40% fer eftir úthreinsunarferlum sem ekki eru um nýru. Úthreinsun með galli er hluti af úthreinsun sem ekki er um nýru, en meirihluti úthreinsunar sem ekki er um nýru er talinn vera vegna umbrota.

Meðalúthreinsun glycopyrroniums um nýru, eftir innöndun, var á bilinu 17,4 til 24,4 lítrar/klst. Virk seyting um nýrnapíplur á þátt í brotthvarfi glycopyrroniums um nýru. Allt að23% af skammtinum sem var gefinn, fannst í þvagi sem upphaflega lyfið.

Þéttni glycopyrroniums í plasma minnkaði á margfasa hátt (multi-phasic manner). Meðalhelmingunartími endanlegs brotthvarfs var mun lengri eftir innöndun (33 til 57 klst.) en eftir gjöf í bláæð (6,2 klst.) og eftir inntöku (2,8 klst.). Brotthvarfsmynstur bendir til viðvarandi frásogs í lungum og/eða flutnings glycopyrroniums yfir í blóðrásina 24klst. eftir innöndun og lengur.

Línulegt/ólínulegt samband

Hjá sjúklingum með langvinna lungnateppu eykst altæk útsetning og heildarútskilnaður glycopyrroniums í þvagi við jafnvægi um það bil í réttu hlutfalli við skammtaá skammtabilinu 44 til 176 míkrógrömm.

Sérstakir sjúklingahópar

Þýðisgreining á lyfjahvörfum á upplýsingum varðandi sjúklinga með langvinna lungnateppu greindi líkamsþyngd og aldur sem þætti semstuðla að breytileika milli sjúklinga á altækri útsetningu. Nota má Enurev Breezhaler 44 míkrógrömm einu sinni á sólarhring á öruggan hátt hjá öllum aldurshópum og þyngdarflokkum.

Kyn, reykingar og FEV1 við grunnlínu höfðu engin augljós áhrif á altæka útsetningu.

Enginn meiriháttar munur var á altækri útsetninguí heild (AUC), milli japanskra einstaklinga og einstaklinga af hvíta kynstofninum, eftir innöndun glycopyrronium brómíðs. Ófullnægjandi upplýsingar um lyfjahvörf liggja fyrir varðandi önnur þjóðerni eða kynþætti.

Sjúklingar með skerta lifrarstarfsemi

Ekki hafa verið gerðar klínískar rannsóknir hjá sjúklingum með skerta lifrarstarfsemi. Glycopyrronium hreinsast fyrst og fremst úr blóðrásinni með útskilnaði um nýru. Skerðing á umbrotum glycopyrroniums í lifur er ekki talin valda klínískt mikilvægri aukninguá altækri útsetningu.

Sjúklingar með skerta nýrnastarfsemi

Skert nýrnastarfsemi hefur áhrif á altæka útsetningu fyrir glycopyrronium brómíði.Miðlungsmikil meðalaukning á altækri heildarútsetningu (AUClast), allt að 1,4 föld, kom fram hjá einstaklingum með vægt eða í meðallagi mikið skerta nýrnastarfsemi og allt að 2,2föld hjá einstaklingum með verulega skerta nýrnastarfsemi og nýrnasjúkdóm á lokastigi. Nota máEnurev Breezhaler í ráðlögðum skömmtum hjá sjúklingum með langvinna lungnateppu með vægt eða ímeðallagi mikið skerta nýrnastarfsemi (áætlaður gaukulsíunarhraði, eGFR ≥30 ml/mín./1,73 m2). Hjá sjúklingum með verulega skerta nýrnastarfsemi (eGFR <30 ml/mín./1,73 m2), þar með talið þeim sem eru með nýrnasjúkdóm á lokastigi sem þurfa á skilunarmeðferðað halda, skal einungis nota Enurev Breezhaler ef væntanlegur ávinningur vegur þyngra en hugsanleg áhætta (sjá kafla4.4).

5.3Forklínískar upplýsingar

Forklínískar upplýsingar benda ekki til neinnar sérstakrar hættu fyrir menn, á grundvelli hefðbundinna rannsókna á lyfjafræðilegu öryggi, eiturverkunum eftir endurtekna skammta, eiturverkunum á erfðaefni, krabbameinsvaldandi áhrifum og eiturverkunum á æxlun og þroska.

Áhrif sem rekja mátti til múskarínviðtakablokkandi eiginleika glycopyrronium brómíðs voru væg eða í meðallagi mikil aukning á hjartsláttartíðni hjá hundum, ógegnsæi augasteins hjá rottum og breytingar sem gengu til baka og tengdust minnkaðri seytingu úr kirtlum hjá rottum og hundum. Hjá rottum kom fram væg erting eða aðlögunarbreytingar í öndunarvegi. Öll þessi áhrif komu fram við útsetningu sem nægði til að vera meiri en búast má við hjá mönnum.

Glycopyrronium var ekki vansköpunarvaldandi hjá rottum eða kanínum eftir innöndun.Hjá rottum komu ekki fram áhrif á frjósemi og þroska fyrir og eftir fæðingu. Glycopyrronium brómíð og umbrotsefni þess fara ekki marktækt yfir fylgju hjá músum, kanínum og hundummeð fangi. Glycopyrronium brómíð (þar með talið umbrotsefni þess) skildist út í mjólk hjá mjólkandi rottum og náði allt að 10 falt hærri þéttni í mjólk en í blóði móðurinnar.

Rannsóknir á eiturverkunum á erfðaefni sýndu ekki fram á stökkbreytandi eða litningasundrandi eiginleika glycopyrronium brómíðs. Rannsóknir á krabbameinsvaldandi eiginleikum hjá erfðabreyttum músum eftir inntöku og hjá rottum eftir innöndun sýndu engin merki um krabbameinsvaldandi eiginleika við altæka útsetningu (AUC), sem var um það bil 53falt meiri hjá músum og 75 falt meiri hjá rottum en ráðlagður hámarksskammtur, sem er 44 míkrógrömm einu sinni á sólarhring hjá mönnum.

6.LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

6.1Hjálparefni

Innihald hylkis

Laktósaeinhýdrat

Magnesíumstearat

6.2Ósamrýmanleiki

Á ekki við.

6.3Geymsluþol

2 ár

Farga skal hverju innöndunartæki eftir 30 daga notkun.

6.4Sérstakar varúðarreglur við geymslu

Geymið við lægri hita en 25°C.

Geymið hylkin ávallt í upprunalegu þynnupakkningunni til varnar gegn raka. Hylkin má aðeins takaúr pakkningunni rétt fyrir notkun.

6.5Gerð íláts og innihald

Enurev Breezhaler er stakskammta innöndunartæki. Tækið sjálft og lokið eru úr acrylonitril butadien stryreni, þrýstihnappar eru úr metyl metacrylat acrylonitril butadien styreni. Nálar og gormar eru úr ryðfríu stáli. Hvert þynnuspjald inniheldur annaðhvort 6 eða 10 hörð hylki.

PA/ál/PVC - ál rifgataðar stakskammtaþynnur

Pakkningar innihalda 6x1, 10x1, 12x1 eða 30x1 hart hylki, ásamt einu innöndunartæki.

Fjölpakkningar sem innihalda 90 (3 pakkningar sem hver inniheldur 30x1) hörð hylki og 3 innöndunartæki.

Fjölpakkningar sem innihalda 96 (4 pakkningar sem hver inniheldur 24x1) hörð hylki og 4 innöndunartæki.

Fjölpakkningar sem innihalda 150 (15 pakkningar sem hver inniheldur 10x1) hörð hylki og 15 innöndunartæki.

Fjölpakkningar sem innihalda 150 (25 pakkningar sem hver inniheldur 6x1) hörð hylki og 25 innöndunartæki.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

6.6Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun

Nota skal innöndunartækið sem fylgir í hvert skipti sem lyfinu er ávísað. Farga skal hverju innöndunartæki eftir 30 daga notkun.

Leiðbeiningar um meðhöndlun og notkun

Leiðbeiningar um notkuninnöndunartækisins

Dragðu hettuna af.

Opnaðu innöndunartækið:

Haltu þétt um neðsta hluta innöndunartækisins og hallaðu munnstykkinu. Þetta opnar innöndunartækið.

Hafðu hylkið tiltækt:

Taktu eina þynnuna af þynnuspjaldinu með því að rífa eftir rifgötunarlínunni.

Flettu bakhliðinni af þannig að hylkið komi í ljós.

Ekki þrýsta hylkinu í gegnum þynnuna.

Fjarlægðu hylki:

Geymdu hylkin ávallt í þynnupakkningunni og taktu þau aðeins úr pakkningunni rétt fyrir notkun. Gættu þess að hendur séu þurrar og taktuhylkið úr þynnunni.

Ekki gleypa hylkið.

Settu hylkið í:

Settu hylkið í hylkishólfið.

Aldrei má setja hylkið beint ofan í munnstykkið.

Lokaðu innöndunartækinu:

Lokaðu innöndunartækinu. Það á að heyrast smellur þegar það er alveg lokað.

Gataðu hylkið:

Haltu innöndunartækinu uppréttu, þannig að munnstykkið vísi upp.

Gataðu hylkið með því að þrýsta samtímis þétt á báða hliðarhnappana. Gerðu þetta einungis einu sinni.

Það á að heyrast smellur þegar hylkið gatast.

Slepptu hliðarhnöppunum alveg.

Andaðu frá þér:

Andaðu alveg frá þér áður en þú setur munnstykkið í munninn.

Ekki blása í munnstykkið.

Andaðu lyfinu að þér:

Til að anda lyfinu djúpt niður í öndunarveginn:

Haltu innöndunartækinu eins og sýnt er á myndinni. Hliðarhnapparnir eiga að vísa til vinstri og hægri. Ekki þrýsta á hliðarhnappana.

Settu munnstykkið í munninn og umluktu það þétt með vörunum.

Andaðu hratt en stöðugt að þér og eins djúpt og þú getur. Ekki þrýsta á hliðarhnappana.

Athugaðu:

Þegar þú andar að þér gegnum innöndunartækið snýst hylkið í hólfinu og þú ættir að heyra þyt. Þú finnur sætt bragð þegar lyfið fer niður í lungun.

Ef þú heyrir ekki þyt:

Það getur verið að hylkið sé fast í hylkishólfinu. Ef þetta gerist skaltu:

Opna innöndunartækið og losa hylkið varlega með því að slá létt á neðsta hluta innöndunartækisins. Ekki þrýsta á

hliðarhnappana.

Andaðu lyfinu aftur að þér með því að endurtaka skref 9 og 10.

Haltu niðri í þér andanum:

Eftir að þú hefur andað að þér lyfinu skaltu:

• Halda niðri í þér andanum í að minnsta kosti 5-10 sekúndur eða eins lengi og þú getur með góðu móti á meðan þú tekur innöndunartækið úr munninum.

Andaðu síðan frá þér.

Opna innöndunartækið til að athuga hvort eitthvað duft sé eftir í hylkinu.

Ef duft er eftir í hylkinu:

Lokaðu innöndunartækinu.

Endurtaktu skref 9 til 12.

Flestir geta tæmt hylkið með einni eða tveimur innöndunum.

Frekari upplýsingar

Sumir hósta stundum fljótlega eftir að hafa andað lyfi að sér. Ekki hafa áhyggjur þótt þú hóstir skömmu eftir að hafa andað lyfi að þér. Ef hylkið er tómt þá hefur þú fengið nóg af lyfi.

Eftir að þú hefur notað sólarhringsskammtinn af

Enurev Breezhaler:

Opnaðu munstykkið aftur, fjarlægðu tóma hylkið með því að hvolfa því úr hylkishólfinu. Settu tóma hylkið í ruslið.

Lokaðu innöndunartækinu og settu hettuna aftur á.

Ekki geyma hylkin í Enurev Breezhaler innöndunartækinu.

7.MARKAÐSLEYFISHAFI

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

8.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/12/789/001-008

9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS / ENDURNÝJUNAR MARKAÐSLEYFIS

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 28.09.2012

Nýjasta dagsetning endurnýjunar markaðsleyfis:

10.DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópuhttp://www.ema.europa.eu

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf