Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Enurev Breezhaler (glycopyrronium bromide) – Fylgiseðill - R03BB06

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsEnurev Breezhaler
ATC-kóðiR03BB06
Efniglycopyrronium bromide
FramleiðandiNovartis Europharm Ltd

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Enurev Breezhaler 44 míkrógrömm, innöndunarduft, hörð hylki glycopyrronium

(sem glycopyrronium brómíð)

Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og örugglega til skila. Allir geta hjálpað til við þetta með því að tilkynna aukaverkanir sem koma fram. Aftast í kafla 4 eru upplýsingar um hvernig tilkynna áaukaverkanir.

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli.Sjá kafla 4.

Ífylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

1.Upplýsingar um Enurev Breezhaler og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að notaEnurev Breezhaler

3.Hvernig nota á Enurev Breezhaler

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á Enurev Breezhaler

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.Upplýsingar um Enurev Breezhaler og við hverju það er notað

Upplýsingar um Enurev Breezhaler

Lyfið inniheldur virka efnið glycopyrronium brómíð. Það tilheyrir flokki lyfja sem kallast berkjuvíkkandi lyf.

Við hverju Enurev Breezhaler er notað

Lyfið er notað til að auðvelda öndun hjáfullorðnum sjúklingum sem eiga í erfiðleikum með öndun vegna lungnasjúkdóms sem kallast langvinn lungnateppa.

Þegar um langvinna lungnateppu er að ræða spennast vöðvarnir umhverfis öndunarveginn. Þetta gerir öndunina erfiðari. Lyfið kemur í veg fyrir að þessir vöðvar í lungunum spennist, sem uðveldar loftstreymi inn og út úr lungunum.

Ef þú notar lyfið einu sinni á sólarhring mun það hjálpa til við að draga úrþeim áhrifum sem langvinn lungateppa hefur á daglegt líf þitt.

2. Áður en byrjað er að notaEnurev Breezhaler

Ekki má notaEnurev Breezhaler

-ef um er að ræða ofnæmi fyrir glycopyrronium brómíði eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum áður enEnurev Breezhaler er notað, ef eitthvað af eftirtöldu á við um þig:

-þú ert með nýrnasjúkdóm.

-þú ert með augnsjúkdóm sem kallast þrönghornsgláka.

-þú átt í erfiðleikum með þvaglát.

Meðan á meðferð með Enurev Breezhaler stendur skaltu hætta að nota lyfið og láta lækninn strax vita:

-ef þú finnur fyrir þyngslum fyrir brjósti, hósta, heyrir hvæs viðöndun eða færð mæði strax eftir að hafa notað Enurev Breezhaler (einkenni berkjukrampa).

-ef þú finnur fyrir öndunarerfiðleikum eða kyngingarerfiðleikum, þrota í tungu, vörum eða andliti, húðútbrotum, kláða og ofsakláða (einkenni ofnæmisviðbragða).

-ef þú finnur fyrir verk í auga eða óþægindum, tímabundinni þokusjón, sérð geislabaugeða litaðar flygsur ásamt roða í augum. Þetta geta verið einkenni bráðrar þrönghornsgláku.

Enurev Breezhaler er notað sem viðhaldsmeðferð við langvinnri lungnateppu. Ekki notalyfið til að meðhöndla bráð köst mæði eða hvæsandi öndun.

Börn og unglingar

Börn og unglingar yngri en 18ára mega ekki nota þetta lyf.

Notkun annarra lyfja samhliða Enurev Breezhaler

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafanýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð. Undir þetta falla lyf sem eru svipuð ogEnurev Breezhaler og eru notuð við lungnasjúkdómnum sem þú ert með, svo sem ipratropium, oxitropium eða tiotropium (svo kölluð andkólínvirk lyf).

Ekki hefur verið tilkynnt um sértækar aukaverkanir þegar Enurev Breezhaler hefur verið notað samhliða öðrum lyfjum sem notuð eru við meðferð LLT, svo sem innöndunarlyfjum við bráðaeinkennum (t.d. salbutamól), methýlxantinum (t.d. teófýllín) og/eða sterum til inntöku eða innöndunar (t.d. prednisólon).

Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Engar upplýsingar liggja fyrir um notkunlyfsins hjá konum á meðgöngu og ekki er vitað hvort virka efnið í lyfinu fer yfir í brjóstamjólk.

Akstur og notkun véla

Ólíklegt er að lyfið hafi áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.

Enurev Breezhaler inniheldur laktósa (mjólkursykur)

Lyfið inniheldur laktósa (mjólkursykur). Ef óþol fyrir sykrum hefur verið staðfest skal hafa samband við lækni áður en lyfið er tekið inn.

3.Hvernig nota á Enurev Breezhaler

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eðalyfjafræðingi.

Skammtur sem á að nota af Enurev Breezhaler

Venjulegur skammtur er innihald eins hylkis til innöndunar á hverjum degi.

Þú þarft einungis að anda lyfinu að þér einu sinni á sólarhring því áhrif lyfsins vara í 24 klst. Ekki nota meira en læknirinn segir til um.

Aldraðir

Þeir sem eru 75 ára eða eldri mega nota lyfið í sömu skömmtum og aðrir fullorðnir.

Hvenær nota á Enurev Breezhaler

Notaðu lyfið á sama tíma dagsins á hverjum degi. Þetta mun einnig hjálpa þér að muna eftir að nota lyfið.

Þú mátt anda lyfinu að þér hvenær sem er, fyrir eða eftir neyslu matar eða drykkjar.

Hvernig nota á Enurev Breezhaler

-Í pakkningunni eru innöndunartæki og hylki (í þynnum) sem innihalda lyfið í innöndunardufti. Notaðu hylkin einungis með innöndunartækinu sem fylgir í pakkningunni (Enurev Breezhaler innöndunartæki). Hylkin eiga að vera í þynnunni þar til þú þarft að nota þau.

-Ekki þrýsta hylkinu gegnum þynnuna.

-Þegar þú byrjar á nýrri pakkningu skaltu nota nýjaEnurev Breezhaler innöndunartækið sem

fylgir með pakkningunni.

-Farga skal hverju innöndunartæki eftir 30daga notkun.

-Ekki má gleypa hylkin.

-Lestu leiðbeiningarnar aftast í fylgiseðlinum til að fá nánari upplýsingar um hvernig á að nota innöndunartækið.

Ef notaður er stærri skammtur afEnurev Breezhaler en mælt er fyrir um

Ef þú hefur andað að þér of miklu aflyfinu eða ef einhver annar hefur notað hylkin þín fyrir slysni skaltu tafarlaust láta lækninn vita eða fara á næstu bráðamóttöku. SýnduEnurev Breezhaler pakkninguna. Þörf getur verið á læknishjálp.

Ef gleymist að nota Enurev Breezhaler

Ef þú gleymir skammti skaltu anda að þér einum skammti eins fljótt og hægt er. Hins vegar má ekki anda að sér tvöföldum skammti sama daginn.Taktu síðan næsta skammt eins og venjulega.

Lengd meðferðar með Enurev Breezhaler

-Haltu áfram að nota lyfið eins lengi og læknirinn segir til um.

-Langvinn lungnateppa er langvinnur sjúkdómur svo að þú skalt notalyfið á hverjum degi en ekki einungis þegar þú færð öndunarerfiðleika eða önnur einkenni langvinnrar lungnateppu.

Ef þú hefur spurningar um hversu lengi meðferðin meðlyfinu á að standa, skaltu ráðfæra þig við lækninn eða lyfjafræðing.

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingumum notkun lyfsins.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Sumar aukaverkanir geta verið alvarlegar en eru sjaldgæfar

(geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum)

Óreglulegur hjartsláttur

Mikið magn af sykri í blóði (of hár blóðsykur: dæmigerð einkenni eru mikill þorsti eða hungur og tíð þvaglát)

Útbrot, kláði, ofsakláði, öndunarerfiðleikar eða kyngingarerfiðleikar, sundl (hugsanlega einkenni ofnæmisviðbragða)

Þroti einkum í tungu, vörum, andliti eða hálsi (hugsanlega einkenni ofnæmisbjúgs)

Segðu lækninn strax frá því ef þú finnur fyrir einhverjum af þessum aukaverkunum.

Sumar aukaverkanir geta verið alvarlegar en tíðni aukaverkananna er ekki þekkt

(ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum)

Öndunarerfiðleikar með önghljóðum eða hósta (einkenni óvænts berkjukrampa)

Sumar aukaverkanir eru algengar

(geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum)

Munnþurrkur

Erfiðleikar með svefn

Nefrennsli eða nefstífla, hnerri, særindi í hálsi

Niðurgangur eða kviðverkir

Stoðkerfisverkir

Sumar aukaverkanir eru sjaldgæfar

(geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum)

Erfiðleikar og verkir við þvaglát

Sársaukafull og tíð þvaglát

Hjartsláttarónot

Útbrot

Dofi

Hósti með uppgangi

Tannskemmdir

Þrýstingstilfinning eða verkur í kinnum og enni

Blóðnasir

Verkir í handleggjum eða fótleggjum

Verkir í vöðvum, beinum eða liðum í brjóstkassa

Óþægindi í maga eftir máltíðir

Erting í hálsi

Þreyta

Máttleysi

Kláði

Raddbreytingar (hæsi)

Ógleði

Uppköst

Sumir aldraðir sjúklingar, eldri en 75ára, fundu fyrir höfuðverk (tíðni algeng) og þvagfærasýkingu (tíðni algeng).

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli.Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beintsamkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.Hvernig geyma á Enurev Breezhaler

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni og þynnunniá eftir „Fyrnist“/„EXP“. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið við lægri hita en 25°C.

Geymið hylkin í upprunalegu þynnunni til varnar gegn raka. Takið þau ekki úr þynnunni fyrr en rétt fyrir notkun.

Farga skal hverju innöndunartæki eftir 30 daga notkun.

Ekki skal nota lyfið ef vart verður við að pakkningin sé skemmd eða hún ber þess merki að átt hafi verið við hana.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Enurev Breezhaler inniheldur

-Virka innihaldsefnið er glycopyrronium brómíð. Hvert hylki inniheldur 63 míkrógrömm af glycopyrronium brómíði (samsvarar 50 míkrógrömmum af glycopyrronium). Skammturinn sem er gefinn (skammturinn sem kemur úr munnstykki innöndunartækisins) samsvarar

44 míkrógrömmum af glycopyrronium.

-Önnur innihaldsefni í innöndunarduftinu eru laktósaeinhýdrat og magnesíumstearat.

Lýsing á útliti Enurev Breezhaler og pakkningastærðir

Enurev Breezhaler 44 míkrógrömm, innöndunarduft, hörð hylki eru gegnsæ og appelsínugul og innihalda hvítt duft. Þau eru með kóða lyfsins „GPL50“ áprentuðum með svörtu, ofan við svart strik

og merki fyrirtækisins () áprentuðu með svörtu neðan við strikið.

Hver pakkning inniheldur tæki sem kallast innöndunartæki, ásamt hylkjum í þynnum. Hver þynna inniheldur annaðhvort 6 eða 10 hörð hylki.

Eftirtaldar pakkningastærðir eru fáanlegar:

Pakkningar sem innihalda 6 x 1, 10 x 1, 12 x 1 eða 30 x 1 hart hylki, ásamt einu innöndunartæki.

Fjölpakkningar sem innihalda 90 (3 pakkningar sem hver inniheldur 30 x 1) hörð hylki og 3 innöndunartæki.

Fjölpakkningar sem innihalda 96 (4 pakkningar sem hver inniheldur 24 x1) hörð hylki og 4 innöndunartæki.

Fjölpakkningar sem innihalda 150 (15 pakkningar sem hver inniheldur 10 x 1) hörð hylki og 15 innöndunartæki.

Fjölpakkningar sem innihalda 150 (25 pakkningar sem hver inniheldur 6 x1) hörð hylki og 25 innöndunartæki.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar hérlendis.

Markaðsleyfishafi

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

Framleiðandi

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Þýskaland

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Bulgaria EOOD

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft.

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Ferrer Internacional, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 600 37 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu

Notkunarleiðbeiningar fyrir Enurev Breezhaler innöndunartæki

Lestu eftirfarandi leiðbeiningar vandlega til að læra hvernig á að notalyfið.

Notaðu einungis Enurev Breezhaler innöndunartækið sem fylgir í pakkningunni. Ekki nota Enurev Breezhaler hylki með öðru innöndunartæki og ekki notaEnurev Breezhaler innöndunartækið með öðrum lyfjum í hylkjum.

Ekki þrýsta hylkinu gegnum þynnuna þegar það er tekið úr þynnunni.

Þegar þú byrjar á nýrri pakkningu skaltu einungis nota nýjaEnurev Breezhaler innöndunartækið sem fylgir í pakkningunni.

Farga skal hverju innöndunartæki eftir 30 daga notkun. Leitaðu ráða hjá lyfjafræðingi um hvernig heppilegast er að losna við lyf og innöndunartæki sem ekki þarf að nota lengur.

Ekki gleypa hylkin. Duftið í hylkjunum er til innöndunar.

Enurev Breezhaler pakkningin

Hver Enurev Breezhaler pakkning inniheldur:

-eitt Enurev Breezhaler innöndunartæki

-eina eða fleiri þynnur, sem hver inniheldur annað hvort 6 eða 10Enurev Breezhaler hylki til að nota með innöndunartækinu.

Munnstykki

Hetta

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlíf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þynnur

 

 

 

 

Hnappur

 

 

Grunnur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

innöndunartækisins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hylkishólf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innöndunartæki

 

Þynnuspjald

Grunnur innöndunartækis

 

Leiðbeiningar um notkuninnöndunartækisins

Dragðu hettuna af.

Opnaðu innöndunartækið:

Haltu þétt um neðsta hluta innöndunartækisins og hallaðu munnstykkinu. Þetta opnar innöndunartækið.

Hafðu hylkið tiltækt:

Taktu eina þynnuna af þynnuspjaldinu með því að rífa eftir rifgötunarlínunni.

Flettu bakhliðinni af þannig að hylkið komi í ljós.

Ekki þrýsta hylkinu í gegnum þynnuna.

Fjarlægðu hylki:

Geymdu hylkin ávallt í þynnupakkningunni og taktu þau aðeins úr pakkningunni rétt fyrir notkun. Gættu þess að hendur séu þurrar og taktuhylkið úr þynnunni.

Ekki gleypa hylkið.

Settu hylkið í:

Settu hylkið í hylkishólfið.

Aldrei má setja hylkið beint ofan í munnstykkið.

Lokaðu innöndunartækinu:

Lokaðu innöndunartækinu. Það á að heyrast smellur þegar það er alveg lokað.

Gataðu hylkið:

Haltu innöndunartækinu uppréttu, þannig að munnstykkið vísi upp.

Gataðu hylkið með því að þrýsta samtímis þétt á báða hliðarhnappana. Gerðu þetta einungis einu sinni.

Það á að heyrast smellur þegar hylkið gatast.

Slepptu hliðarhnöppunum alveg.

Andaðu frá þér:

Andaðu alveg frá þér áður en þú setur munnstykkið í munninn.

Ekki blása í munnstykkið.

Andaðu lyfinu að þér:

Til að anda lyfinu djúpt niður í öndunarveginn:

Haltu innöndunartækinu eins og sýnt er á myndinni. Hliðarhnapparnir eiga að vísa til vinstri og hægri. Ekki þrýsta á hliðarhnappana.

Settu munnstykkið í munninn og umluktu það þétt með vörunum.

Andaðu hratt en stöðugt að þér og eins djúpt og þú getur. Ekki þrýsta á hliðarhnappana.

Athugaðu:

Þegar þú andar að þér gegnum innöndunartækið snýst hylkið í hólfinu og þú ættir að heyra þyt. Þú finnur sætt bragð þegar lyfið fer niður í lungun.

Ef þú heyrir ekki þyt:

Það getur verið að hylkið sé fast í hylkishólfinu. Ef þetta gerist skaltu:

Opna innöndunartækið og losa hylkið varlega með því að slá létt á neðsta hluta innöndunartækisins. Ekki þrýsta á

hliðarhnappana.

Andaðu lyfinu aftur að þér með því að endurtaka skref 9 og 10.

Haltu niðri í þér andanum:

Eftir að þú hefur andað að þér lyfinu skaltu:

• Halda niðri í þér andanum í að minnsta kosti 5-10 sekúndur eða eins lengi og þú getur með góðu móti á meðan þú tekur innöndunartækið úr munninum.

Andaðu síðan frá þér.

Opna innöndunartækið til að athuga hvort eitthvað duft sé eftir í hylkinu.

Ef duft er eftir í hylkinu:

Lokaðu innöndunartækinu.

Endurtaktu skref 9 til 12.

Flestir geta tæmt hylkið með einni eða tveimur innöndunum.

Frekari upplýsingar

Sumir hósta stundum fljótlega eftir að hafa andað lyfi að sér. Ekki hafa áhyggjur þótt þú hóstir skömmu eftir að hafa andað lyfi að þér. Ef hylkið er tómt þá hefur þú fengið nóg af lyfi.

Eftir að þú hefur notað sólarhringsskammtinn af

Enurev Breezhaler:

Opnaðu munstykkið aftur, fjarlægðu tóma hylkið með því að hvolfa því úr hylkishólfinu. Settu tóma hylkið í ruslið.

Lokaðu innöndunartækinu og settu hettuna aftur á.

Ekki geyma hylkin í Enurev Breezhaler innöndunartækinu.

Frekari upplýsingar

Það getur komið fyrir að örlítil brot úr hylkinu fari í gegnum hlífina og inn í munninn. Ef þetta gerist gætir þú fundið fyrir þessum brotum á tungunni. Það er ekki skaðlegt að gleypa þessi brot eða anda þeim að sér. Líkurnar á því að hylkið brotni aukast ef hylkið er gatað oftar en einu sinni (skref7).

Hvernig hreinsa á innöndunartækið

Aldrei má þvo innöndunartækið með vatni. Ef þú vilt þrífa innöndunartækið, skaltu strjúka af munnstykkinu að innan og utan með hreinum, þurrum,kusklausum klút til að fjarlægja leifar af dufti. Haltu innöndunartækinu þurru.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf