Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Enyglid (repaglinide) – Fylgiseðill - A10BX02

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsEnyglid
ATC-kóðiA10BX02
Efnirepaglinide
FramleiðandiKrka, d.d., Novo mesto

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling

Enyglid 0,5 mg töflur

Enyglid 1 mg töflur

Enyglid 2 mg töflur

Repaglíníð

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-Látið lækninn eða lyfjafræðing um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1.Upplýsingar um Enyglid og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að nota Enyglid

3.Hvernig nota á Enyglid

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á Enyglid

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.Upplýsingar um Enyglid og við hverju það er notað

Enyglid er sykursýkilyf til inntöku sem inniheldur repaglíníð sem hefur þau áhrif að briskirtillinn framleiðir meira insúlín og við það minnkar sykur (glúkósa) í blóðinu.

Sykursýki tegund 2 er sjúkdómur þar sem briskirtillinn framleiðir ekki nóg af insúlíni til að stjórna sykurmagni í blóði eða þar sem líkaminn bregst ekki eðlilega við insúlíninu sem brisið framleiðir

Enyglid er notað til meðferðar á sykursýki tegund 2 hjá fullorðnum til viðbótar við mataræði og hreyfingu. Meðferð með Enyglid er yfirleitt hafin þegar meðferð með mataræði, hreyfingu og megrun hafa ekki nægt til að hafa stjórn á blóðsykri (eða lækka hann). Einnig er unnt að gefa Enyglid samhliða metformíni, sem er annað lyf við sykursýki.

Sýnt hefur verið fram á að Enyglid lækkar blóðsykur, sem hjálpar til við að koma í veg fyrir fylgikvilla af völdum sykursýki.

2. Áður en byrjað er að nota Enyglid

Ekki má nota Enyglid

-Ef um er að ræða ofnæmi fyrir repaglíníði eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

-Ef þú ert með sykursýki tegund 1.

-Ef sýra hefur aukist í blóði (ketónblóðsýring vegna sykursýki).

-Ef þú ert með alvarlegan lifrarsjúkdóm.

-Ef þú tekur gemfíbrózíl (lyf sem notað er til að lækka magn blóðfitu).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum áður en Enyglid er notað.

-Ef þú ert með lifrarsjúkdóm. Ekki er mælt með notkun Enyglid fyrir sjúklinga með í meðallagi alvarlega lifrarsjúkdóma. Ef þú hefur alvarlegan lifrarsjúkdóm áttu ekki að taka Enyglid (sjá kaflann Ekki má taka Enyglid).

-Ef þú ert með nýrnasjúkdóm. Taka skal Enyglid með varúð.

-Ef fyrirhugað er að gera á þér stóra skurðaðgerð eða ef þú hefur nýlega gengið í gegnum alvarleg veikindi eða sýkingu. Þegar þannig er ástatt getur verið að stjórn á sykursýkinni fari úr skorðum.

-Ef þú ert yngri en 18 ára eða eldri en 75 ára. Ekki er mælt með notkun repaglíníðs. Notkun þess hefur ekki verið rannsökuð hjá þessum aldurshópum.

Talaðu við lækninn ef eitthvað af framangreindu á við um þig. Ekki er víst að notkun Enyglid henti þér. Læknirinn mun verða til ráðgjafar.

Börn og unglingar

Ekki taka þetta lyf ef þú ert yngri en 18 ára.

Ef þú færð blóðsykursfall (lágur blóðsykur)

Þú gætir fengið blóðsykursfall ef blóðsykurinn verður of lágur. Þetta getur gerst:

-Ef þú tekur of mikið af Enyglid.

-Ef þú stundar meiri líkamsþjálfun en venjulega.

-Ef þú tekur önnur lyf eða hefur lifrar- eða nýrnasjúkdóm (sjá aðra kafla í 2. Áður en byrjað er að nota Enyglid).

Viðvörunarmerki blóðsykursfalls geta komið skyndilega. Þau geta verið: kaldur sviti, köld og föl húð, höfuðverkur, hraður hjartsláttur, ógleði, mikil hungurtilfinning, tímabundnar breytingar á sjón, syfja, óvenjuleg þreyta eða máttleysi, taugaóstyrkur eða skjálfti, kvíði, ringlun og einbeitingarerfiðleikar.

Ef blóðsykurinn er lágur eða þér finnst blóðsykursfall vera að koma: Fáðu þér glúkósatöflur eða sykurríkan matarbita eða drykk og hvíldu þig síðan.

Þegar einkenni blóðsykursfalls eru horfin eða þegar blóðsykurinn er kominn aftur í jafnvægi skaltu halda áfram repaglíníð meðferðinni.

Segðu fólki frá því að þú hafir sykursýki og að ef þú fellur í yfirlið (missir meðvitund) vegna blóðsykursfalls verði að snúa þér á hliðina og fá læknishjálp án tafar. Segðu þeim að ekki megi gefa þér mat eða drykk. Það gæti valdið köfnun.

-Ef ekki er veitt meðferð við alvarlegu blóðsykursfalli getur það valdið heilaskemmdum (tímabundnum eða viðvarandi) og jafnvel verið lífshættulegt.

-Ef þú færð blóðsykursfall sem veldur því að þú fellur í yfirlið eða þú færð oft blóðsykursfall skaltu tala um það við lækninn. Breyta gæti þurft skömmtum af Enyglid, mataræði eða hreyfingu.

Ef blóðsykurinn verður of hár

Blóðsykurinn getur orðið of hár (blóðsykurshækkun). Þetta getur gerst:

-Ef þú tekur of lítið af Enyglid.

-Ef þú ert með sýkingu eða hita.

-Ef þú borðar meira en venjulega.

-Ef þú hreyfir þig minna en venjulega.

Viðvörunarmerki blóðsykurshækkunar koma fram smám saman. Þau eru: aukin þvaglát, þorsti, þurr húð og munnþurrkur. Ræddu þetta við lækninn. Það gæti þurft að breyta skömmtum af Enyglid, mataræði eða hreyfingu.

Taka annarra lyfja samhliða Enyglid

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Þú getur tekið Enyglid samhliða metformíni, sem er annað lyf við sykursýki, ef læknirinn ávísar því.

Ef þú tekur gemfíbrózíl (sem er notað til að lækka magn blóðfitu) áttu ekki að taka Enyglid. Svörun líkamans við Enyglid getur breyst ef þú tekur önnur lyf samhliða, sérstaklega eftirtalin lyf:

-Mónóamínoxídasa-hemlar (MAO-hemlar) (notaðir til meðferðar við þunglyndi).

-Beta-blokkar (notaðir til meðferðar við háum blóðþrýstingi eða hjartasjúkdómum).

-ACE-hemlar (angiotensin converting enzyme inhibitors (notaðir til meðferðar við hjartasjúkdómum).

-Salisýlöt (t.d. asetýlsalisýlsýra).

-Oktreótíð (notuð til meðferðar við krabbameini).

-Bólgueyðandi gigtarlyf (ákveðin gerð verkjalyfja).

-Sterar (vefaukandi sterar og barksterar – notaðir gegn blóðleysi eða til meðferðar við bólgu).

-Getnaðarvarnalyf til inntöku (getnaðarvarnartöflur).

-Tíazíð (þvagræsilyf eða „bjúgtöflur“).

-Danazól (notað til meðferðar á blöðrum í brjóstum og legslímuflakki).

-Skjaldkirtilslyf (notuð til meðferðar við of litlu magni skjaldkirtilshormóna).

-Adrenvirk lyf (notuð til meðferðar við astma).

-Klaritrómýsín, trímetóprím, rífampicín (sýklalyf).

-Ítrakónazól, ketókónazól (lyf við sveppasýkingum).

-Gemfíbrózíl (notað til meðferðar við of mikilli blóðfitu).

-Ciclosporín (notað til bælingar á ónæmiskerfinu).

-Deferasirox (notað til að draga úr langvarandi járnofhleðslu).

-Clopidogrel (kemur í veg fyrir blóðtappa).

-Fenýtóín, karbamazepín, fenóbarbital (notað til meðferðar við flogaveiki).

-Jóhannesarjurt (jurtalyf).

Notkun Enyglid er tekið með áfengi

Áfengi getur breytt getu Enyglid til þess að lækka blóðsykurinn. Fylgstu með einkennum um blóðsykursfall.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Þú átt ekki að taka Enyglid ef þú ert þunguð eða hyggst verða þunguð.

Þú átt ekki að taka Enyglid ef þú ert með barn á brjósti.

Akstur og notkun véla

Ef blóðsykurinn er lágur eða hár getur það haft áhrif á hæfni þína til aksturs og notkunar véla. Hafðu í huga að þú gætir sett sjálfa/-n þig eða aðra í hættu. Spyrðu lækninn hvort þú ættir að aka ef þú:

-færð oft blóðsykursfall

-færð fá eða engin viðvörunarmerki um blóðsykursfall.

3.Hvernig nota á Enyglid

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum.

Læknirinn mun ákvarða skammtinn fyrir þig.

-Venjulegur upphafsskammtur er 0,5 mg tekinn fyrir hverja aðalmáltíð. Gleyptu töflurnar með glasi af vatni, rétt fyrir eða allt að 30 mínútum fyrir hverja aðalmáltíð.

-Læknirinn getur aukið skammtinn í allt að 4 mg sem taka á rétt fyrir eða allt að 30 mínútum fyrir hverja aðalmáltíð. Ráðlagður hámarksskammtur á sólarhring er 16 mg.

Ekki á að taka stærri skammt af Enyglid en læknirinn hefur ráðlagt.

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef þú tekur of margar töflur getur blóðsykurinn orðið of lágur og leitt til blóðsykursfalls. Lestu í kaflanum Ef þú færð blóðþrýstingsfall um hvað blóðsykursfall er og hvernig á að meðhöndla það.

Ef gleymist að taka Enyglid

Ef þú missir úr einn skammt skaltu taka næsta skammt eins og venjulega. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp töflu sem hefur gleymst.

Ef hætt er að nota Enyglid

Hafðu í huga að tilætluð áhrif nást ekki ef þú hættir að taka Enyglid. Sykursýkin getur versnað. Ef nauðsynlegt er að breyta meðferð þinni þarftu fyrst að hafa samband við lækninn.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Blóðsykursfall

Algengasta aukaverkunin er blóðsykursfall sem getur komið fram hjá allt að 1 af hverjum

10 sjúklingum (sjá Ef þú færð blóðsykursfall í kafla 2). Þessi aukaverkun er yfirleitt væg/í meðallagi mikil en getur stundum leitt til meðvitundarleysis eða dás af völdum sykursýki. Ef þetta gerist, þar læknisaðstoð samstundis.

Ofnæmi

Ofnæmi kemur örsjaldan fyrir (getur komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000 sjúklingum). Einkenni eins og þroti, öndunarerfiðleikar, hraður hjartsláttur, svimi og svitamyndun geta verið einkenni bráðaofnæmisviðbragða. Hafa skal samband við lækni samstundis.

Aðrar aukaverkanir

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 sjúklingum):

-Magaverkir

-Niðurgangur

Mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 sjúklingum):

-Brátt kransæðaheilkenni (en er e.t.v. ekki af völdum lyfsins).

Koma örsjaldan fyrir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000 sjúklingum):

-Uppköst.

-Hægðatregða.

-Sjóntruflanir.

-Alvarleg áhrif á lifur, óeðlileg lifrarstarfsemi, eins og aukin lifrarensím í blóði.

Tíðni ekki þekkt:

-Ofnæmi (svo sem útbrot, kláði í húð, roði í húð, þroti í húð).

-Ógleði.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint

samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.Hvernig geyma á Enyglid

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á þynnunni og öskjunni. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Enyglid inniheldur

-Virka innihaldsefnið er repaglíníð. Hver tafla inniheldur 0,5 mg, 1 mg eða 2 mg repaglíníð.

-Önnur innihaldsefni eru örkristallaður sellulósi (E460); vatnsfrítt kalsíumhýdrógenfosfat; natríumkroskarmellósi; póvídón K25; glýceról, magnesíumsterat; meglúmín; póloxamer; gult járnoxíð (E172) aðeins í 1 mg töflunum og rautt járnoxíð (E172) aðeins í 2 mg töflunum.

Lýsing á útliti Enyglid og pakkningastærðir

0,5 mg töflurnar eru hvítar, kringlóttar og tvíkúptar með skálaga brúnum.

1 mg töflurnar eru ljósgulbrúnar, kringlóttar, tvíkúptar með skálaga brúnum og hugsanlega dekkri blettum.

2 mg töflurnar eru bleikar, með marmaraáferð, kringlóttar, tvíkúptar með skálaga brúnum og hugsanlega dekkri blettum.

Öskjur með 30, 60, 90, 120, 180, 270 eða 360 töflum í þynnupakkningum eru fáanlegar. Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

Framleiðandi

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Þýskaland KRKA - FARMA d.o.o., V. Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko, Króatía

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

KRKA Belgium, SA.

UAB KRKA Lietuva

Tél/Tel: + 32 (0) 489 304 091

Tel: + 370 5 236 27 40

България

Luxembourg/Luxemburg

КРКА България ЕООД

KRKA Belgium, SA.

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Tél/Tel: + 32 (0) 489 304 091 (BE)

Česká republika

Magyarország

KRKA ČR, s.r.o.

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Tel.: + 361 (0) 355 8490

Danmark

Malta

KRKA Sverige AB

E.J. Busuttil Ltd.

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 356 21 445 855

Deutschland

Nederland

TAD Pharma GmbH

KRKA Belgium, SA.

Tel: + 32 (0) 489 304 091 (BE)

Eesti

Norge

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

KRKA Sverige AB

Tel: + 372 (0) 6 671 658

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

Österreich

QUALIA PHARMA S.A.

KRKA Pharma GmbH, Wien

Τηλ: + 30 (0) 210 2832941

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

España

Polska

KRKA Farmacéutica, S.L.

KRKA-POLSKA Sp.z o.o.

Tel: + 34 911 61 03 81

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

Portugal

KRKA France Eurl

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

România

KRKA – FARMA d.o.o.

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 385 1 6312 100

Tel: + 4 021 310 66 05

Ireland

Slovenija

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 353 1 293 91 80

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

Slovenská republika

KRKA Sverige AB

KRKA Slovensko, s.r.o.,

Sími: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Italia

Suomi/Finland

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

KRKA Finland Oy

Tel: + 39 02 3300 8841

Puh/Tel: +358 20 754 5330

Κύπρος

Sverige

Kipa Pharmacal Ltd.

KRKA Sverige AB

Τηλ: + 357 24 651 882

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Latvija

United Kingdom

KRKA Latvija SIA

Consilient Health (UK) Ltd.

Tel: + 371 6 733 86 10

Tel: + 44 (0)203 751 1888

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

 

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu/.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf