Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evoltra (clofarabine) – áletranir - L01BB06

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsEvoltra
ATC-kóðiL01BB06
Efniclofarabine
FramleiðandiGenzyme Europe B.V.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA

1.HEITI LYFS

Evoltra 1 mg/ml innrennslisþykkni, lausn clofarabin

2.VIRK(T) EFNI

Hvert 20 ml hettuglas inniheldur clofarabin 20 mg

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: Natríumklóríð og vatn fyrir stungulyf. Sjá fylgiseðil fyrir frekari upplýsingar.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Innrennslisþykkni, lausn 20 mg/20 ml

1 hettuglas

3hettuglös

4hettuglös

10hettuglös

20hettuglös

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í bláæð.

Þynnist fyrir notkun. Til notkunar í eitt skipti.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Frumueyðandi

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Má ekki frjósa.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411DD Naarden

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/334/001 3 hettuglös

EU/1/06/334/002 4 hettuglös

EU/1/06/334/003 10 hettuglös

EU/1/06/334/004 20 hettuglös

EU/1/06/334/005 1 hettuglas

13.LOTUNÚMER

Lot:

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI HETTUGLASS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Evoltra 1 mg/ml innrennslisþykkni, lausn clofarabin

Til notkunar í bláæð

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4.LOTUNÚMER

Lot:

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

20 mg/20 ml

6.ANNAÐ

Genzyme Europe B.V.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf