Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filgrastim ratiopharm (filgrastim) – Samantekt á eiginleikum lyfs - L03AA02

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsFilgrastim ratiopharm
ATC-kóðiL03AA02
Efnifilgrastim
FramleiðandiRatiopharm GmbH
Hjálparefni: Hver ml af lausn inniheldur 50 mg af sorbitóli. Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.

1. HEITI LYFS

Filgrastim ratiopharm 30 milljón a.e./0,5 ml stungulyf eða innrennslislyf, lausn

2. VIRK INNIHALDSEFNI OG STYRKLEIKAR

Hver ml af stungulyfi eða innrennslislyfi, lausn inniheldur 60 milljón alþjóðlegar einingar (600 µg) af filgrastimi.

Hver áfyllt sprauta inniheldur 30 milljón a.e. (300 µg) af filgrastimimarkaðsleyfií 0,5 ml innrennslis-eða stungulausn.

Filgrastim (raðbrigða methionyl hvítkornavaxtarþáttur manna) er framleitt í Escherichia co K802 með raðbrigða erfðatækni.

3. LYFJAFORM

Stungulyf eða innrennslislyf, lausn.

Tær, litlaus lausn.

4.

KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

með

4.1

Ábendingar

lengur

 

 

 

 

Filgrastim ratiopharmi er ætlað að stytta þa tíma sem daufkyrningafæð varir og draga úr tíðni daufkyrningafæðar með hita hjá sjúkli gum sem fá viðurkennda frumudrepandi krabbameinslyfjameðferð vegna i kynja sjúkdóma (að undanskildu langvinnu kyrningahvítblæði og mergmisþroskaheilkenniekkiog t að stytta þann tíma sem daufkyrningafæð varir hjá sjúklingum sem gangast undir beinmergseyðandi (myeloablative) meðferð á undan beinmergsígræðslu þegar talin er aukin hætta á langvarandi, alvarlegri daufkyrningafæð. Öryggi og verkun filgrastims er sambærileg hjá börnum og fullorðnum sem fá frumueyðandi krabbameinslyfjameðferð.

Filgrastimerratiopha m r ætlað til losunar stofnfrumna blóðmyndandi frumna úr beinmerg út í blóðið (mobilisation of p ipheral blood progenitor cells [PBPC]).

LyfiðHjá sjúklingum, bæði börnum og fullorðnum, með alvarlega meðfædda, lotubundna eða dau kyrn ngafæð af óþekktum orsökum (ideopathic), þar sem magn daufkyrninga (Absolute

Neutroph l Count, ANC) er ≤ 0,5 x 109/l og saga um alvarlegar eða síendurteknar sýkingar er ráðlögð langtímameðferð með Filgrastim ratiopharmi, til að auka daufkyrningamagn og draga úr tíðni og tímalengd sýkingatengdra atburða.

Filgrastim ratiopharm er notað í meðferð langvarandi daufkyrningafæðar (ANC jafnt og eða minna en 1,0 x 109/l), hjá sjúklingum með langt gengna HIV-sýkingu, til að draga úr hættu á bakteríusýkingum þegar önnur meðferðarúrræði eru ekki möguleg.

4.2 Skammtar og lyfjagjöf

Sérstök skilyrði

Filgrastin á aðeins að gefa í samráði við krabbameinsmiðstöð sem hefur reynslu í notkun hvítkornavaxtaþátta (G-CSF) og blóðsjúkdómafræðum og býr yfir nauðsynlegum greiningarbúnaði til slíkra meðferða. Losunar- og söfnunaraðgerðirnar skal framkvæma í samráði við krabbameins- og blóðsjúkdómamiðstöð með viðunnandi reynslu á þessu sviði og aðstöðu til að hafa eftirlit með blóðmyndandi frumum.

Viðurkennd frumudrepandi krabbameinslyfjameðferð

Ráðlagður skammtur af filgrastimi er 0,5 milljón a.e. (5 μg)/kg á dag. Fyrsta skammtinn af filgrastimi skal ekki gefa fyrr en að minnsta kosti 24 tímum eftir gjöf krabbameinslyfja. Filgrastim má gefa daglega með inndælingu undir húð eða sem innrennslislyf í æð þynnt í 50mg/ml (5%) glúkósalausn sem gefin er á 30 mínútum (sjá leiðbeiningar um þynningu í kafla 6.6).

Lyfjagjöf með inndælingu undir húð er ákjósanlegust í flestum tilvikum. Rannsókn á virkni instakra skammta benti til þess að lyfjagjöf í æð geti stytt virknitíma lyfsins. Mikilvægi þessarar niður töðu fyrir meðferð með mörgum skömmtum af lyfinu er óljós. Lyfjaform skal fara eftir a stæ um meðferðar hverju sinni. Í slembuðum klínískum rannsóknum var notast við 23 milljón .e. (230 μg)/m2 dagskammta (4,0 til 8,4 μg/kg/dag), gefnum í sprautu undir húð.

Daglegri gjöf filgrastims skal halda áfram fram yfir lægsta gildi daufkyrninga og þangað til

daufkyrningar hafa náð eðlilegum gildum á nýjan leik.. Eftir viðurkennd

kr bbameinslyfjameðferðir

við æxlum, eitlaæxlum og hvítblæði þarf allt að 14 daga meðferð til að fullnægja þessum skilyrðum..

Eftir innleiðslu- og upprætingarmeðferð (induction and consolidation treat

ent) við bráðu

kyrningahvítblæði getur þurft talsvert lengri meðferð (allt að 38 daga), allt eftir tegund, skömmtum og

áætlun krabbameinslyfjamðerðar sem notuð er.

 

markaðsleyfi

Hjá sjúklingum sem fá frumudrepandi krabbameinslyfja ðf rð verður skammvinn hækkun

daufkyrninga, yfirleitt 1-2 dögum eftir að meðferð

filgrastimi hefst. Þrátt fyrir það er nauðsynlegt

að halda áfram filgrastim meðferð þar til magn daufkyrninga hefur náð áætluðu lámarki og náð

 

með

 

 

eðlilegum gildum til að viðhalda virkni meðfe ða innar. Ekki er mælt með að filgrastim meðferð sé

hætt áður en magn daufkyrninga hefur náð áætl ðu lágmarki.

 

 

Sjúklingar sem hafa fengið beinmergsígræðslu í kjölfar beinmergsfrumueyðingar (myeloablatve therapy)

 

Ráðlagður byrjunarskammtur af f lgrastimi er 1,0 milljón a.e. (10 μg)/kg á dag gefinn sem 30 mínútna

 

 

 

lengur

 

 

eða 24 klukkustunda dreypilyf í æð eða undir húð. Filgrastim skal þynna í 20 ml af 50 mg/ml (5%)

 

glúkósalausn fyrir dreypilyf í æð(sjá leiðbeiningar um þynningu í kafla 6.6).

 

Fyrsta skammtinn af filgrastimi skal ekki gefa innan 24 tíma frá frumudrepandi

 

 

ekki

 

 

 

krabbameinslyfjameðferð eða innan 24 tíma frá beinmergsígræðslu.

 

 

er

 

 

 

Þegar lægsta gildi daufkyrninga er náð skal títra dagsskammt filgrastims eftir gildi daufkyrninga sem

Lyfiðviðbót

 

 

 

 

hér seg r:

 

 

 

 

Magn daufkyrninga

 

Breyting á filgrastim- skammti

 

> 1,0 x 109/l í þrjá daga samfleytt

Minnka í 0,5 milljón a.e. (5 µg)/kg á dag

 

Síðan, ef ANC helst > 1,0 x 109/l í þrjá daga í

Hætta filgrastim- meðferð

Ef ANC lækkar í < 1,0 x 109/l meðan á meðferð stendur skal auka filgrastim- skammtinn að nýju samkvæmt skrefunum hér að ofan

Til losunar stofnfrumna blóðmyndandi frumna úr beinmerg út í blóðið, hjá sjúklingum sem undirgangast mergbælandi eða mergeyðandi meðferð, sem síðan gangast undir ígræðslu samgena (autologous) stofnfrumna blóðmyndandi frumna

Ráðlagður skammtur af filgrastimi þegar það er notað eitt og sér til losunar stofnfrumna blóðmyndandi frumna úr beinmerg út í blóðið, er 1,0 milljón a.e. (10 μg)/kg á dag gefinn sem 24 klukkustunda samfellt innrennsli undir húð eða með daglegri inndæling undir húð einu sinni á dag í 5 til 7 daga samfleytt. Filgrastim skal þynna í 20 ml af 50 mg/ml (5%) glúkósalausn fyrir innrennslislyf (sjá leiðbeiningar um þynningu í kafla 6.6). Tímasetning hvítfrumusöfnunar (leukapheresis): Oft nægir hvítfrumusöfnun einu sinni eða tvisvar sinnum á 5. eða 6. degi. Undir öðrum kringumstæðum getur frekari hvítfrumusöfnun verið nauðsynleg. Halda skal áfram að gefa filgrastim- skammta allt til síðustu hvítfrumusöfnunar.

daufkyrninga hefur náð áætluðu lágmarksgildi og náð eðlilegum mörkum að nýju. Hvítfrumusöfnun

Ráðlagður skammtur af filgrastimi til losunar stofnfrumna blóðmyndandi frumna úr beinmerg út í blóðið, eftir beinmergfrumubælandi krabbameinslyfjameðferð er 0,5markaðsleyfimilljón a.e. (5 μg)/kg á dag, gefinn daglega sem inndæling undir húð frá fyrsta degi eftir að lyfjameðferð líkur þar til að magn

skal fara fram á tímabilinu þegar ANC hækkar úr < 0,5 x 109/l í > 5,0 x 109/l. Hjá sjúklingum s m hafa ekki gengist undir umfangsmikla krabbameinslyfjameðferð dugar ein hvítfrumusöfnun oft. Undir öðrum kringumstæðum er mælt með frekari hvítfrumusöfnun.

Til losunar stofnfrumna blóðmyndandi frumna úr beinmerg út í blóðið hjá heilbrigðum gjöfum, fyrir ósamgena (allogeneic) ígræðslu stofnfrumna blóðmyndandi frumna.

Til losunar stofnfrumna blóðmyndandi frumna úr beinmerg út í blóðið hjá heilbrigðum gjöfum skal gefa filgrastim í 1,0 milljón a.e. (10 μg)/kg skömmtum á dag, undir húð, í 4 til 5 daga samfleytt.

Hvítfrumusöfnun skal hefjast á 5. degi og halda áfram allt að 6. degi, sé þess þörf, til safna 4 x 106 CD34+ frumum fyrir hvert kg af líkamsþyngd mergþegans.

Meðfædd daufkyrningafæð

Í sjúklingum með alvarlega, langvarandi daufkyrningafæðmeð(S v re Chronic Neutropenia, SCN)

Ráðlagður byrjunarskammtur er 1,2 milljón a. . (12 μg)/kg á dag, gefinn undir húð sem einn skammtur eða sem dreifðir skammtar.

Sjálfvakin- eða lotubundin daufkyrningafæð

Ráðlagður byrjunarskammtur er 0,5 milljón a.e. (5 μg)/kg á dag, gefinn undir húð sem einn skammtur eða sem dreifðir skammtar.

Breyting á skammti

ekki

lengur

Filgrastim skal gefið daglega sem inndæling undir húð þar til fjöldi daufkyrninga er orðinn hærri en 1,5 x 109/l og helst stöðugt yfir þeim mörkum. Þegar þessum árangri hefur verið náð skal finna þann

lágmarksskammt s m viðheldur þessu gildi. Lengri tíma dagleg lyfjagjöf er nauðsynleg til að viðhalda viðunandi gildi daufkyrninga. Eftir 1 til 2 vikna meðferð má tvöfalda eða helminga skammtinn eftir svörun sjúklings.erEftir þann tíma má breyta skammtinum á 1 til 2 vikna fresti til að viðhalda

meðalfjölda daufkyrninga á milli 1,5 x 109/l og 10 x 109/l. Íhuga má að hækka skammta hraðar hjá

sjúklingum s m fá alvarlegar sýkingar. Í klínískum rannsóknum sýndu 97% sjúklinga, sem svöruðu Lyfiðme fer nni, fullkomin viðbrögð við skömmtum sem voru 2,4 milljón a.e. (24 μg)/kg á dag.

Langtímaöryggi filgrastim skammta stærri en 2,4 milljón a.e. (24 μg)/kg á dag hjá sjúklingum með SCN he ur ekki verið staðfest.

HIV-smitaðir sjúklingar

Til meðferðar á daufkyrningafæð

Ráðlagður upphafsskammtur af filgrastimi er 0,1 milljón a.e. (1 μg)/kg á dag, gefinn daglega með inndælingu undir húð og skal auka skamma smám saman í mest 0,4 milljón a.e. (4 μg)/kg á dag þar til eðlilegt magn daufkyrninga næst og helst stöðugt (ANC > 2,0 x109/l). Í klínískum rannsóknum hafa yfir 90% sjúklinga svarað þessum skömmtum og miðgildi þess þar til fjöldi daufkyrninga var orðinn eðlilegur var 2 dagar.

Hópar með sérþarfir

Lítill hópur sjúklinga (innan við 10%) þurftu skammta sem námu allt að 1,0 milljón a.e. (10 μg)/kg á dag til að ná eðlilegum fjölda daufkyrninga.

Til að viðhalda eðlilegu magni daufkyrninga

Þegar daufkyrningafæð hefur verið snúið við skal finna þann lágmarksskammt sem viðheldur eðlilegum fjölda daufkyrninga. Mælt er með því að byrjað sé á að breyta skammtinum í 30 milljón a.e. (300 μg) sem gefinn er annan hvern dag, með inndælingu undir húð. Frekari breytingar á skömmtum gætu verið nauðsynlegar, eftir ANC-magni sjúklings, til að halda fjölda daufkyrninga yfir 2,0 x 109/l. Í klínískum rannsóknum þurfti 30 milljón a.e. (300 μg) skammta 1 til 7 daga vikunnar til að viðhalda

ANC > 2,0 x 109/l, þar sem miðgildi skammtatíðni var 3 dagar í viku. Langtímanotkun lyfsins kann að

vera nauðsynleg til að viðhalda ANC > 2,0 x 109/l.

markaðsleyfi

 

Aldraðir sjúklingar

Klínískar rannsóknir á filgrastimi hafa haft lítinn fjölda aldraðra sjúklinga í úrtakinu en ekki hafa verið gerðar sérstakar rannsóknir á þessum hópi og því er ekki hægt að gefa sérstakar ráðleggingar um skammtastærð fyrir hann.

Sjúklingar með nýrna- eða lifrarvandamál

Rannsóknir á áhrifum filgrastims á sjúklinga með alvarlega skerta nýrna- eða lifrarstarfsemi hafa sýnt svipuð lyfhrif og lyfjahvörf og hjá venjulegum einstaklingum. Breyting á skömmtum eru óþarfar hjá þessum sjúklingum.

 

 

 

með

Notkun hjá börnum með alvarlega, langvarandi daufkyrningafæð og krabbamein

65% sjúklinga í klínísku rannsókninni á alvarlegri, langvarandi daufkyrningafæð voru undir 18 ára

aldri. Virkni meðferðar var skýr fyrir þennan aldurshóp, s innihélt flesta sjúklinga með meðfædda

daufkyrningafæð. Enginn munur kom fram á öryggi eðferðar hjá börnum sem fengu meðferð við

alvarlegri, langvarandi daufkyrningafæð.

 

 

 

lengur

 

Gögn úr klínískum rannsóknum á börnum benda til þess að verkun og öryggi filgrastims sé svipað hjá

börnum og fullorðnum sem sæta frumudrepandi krabbameinslyfjameðferð.

Ráðlagðir skammtar fyrir börn ru þ ir sömu og hjá fullorðnum sem fá beinmergsbælandi

krabbameinslyfjameðferð.

 

 

4.3

Frábendingar

 

 

Ofnæmi fyrir virka fninu eða einhverju hjálparefnanna.

 

er

 

 

4.4

Sérstök va narorðekkiog varúðarreglur við notkun

Lyfið

 

 

Sérstakar vi varanir

 

 

Filgrast m skal ekki nota til að auka skammta krabbameinslyfjameðferðar umfram viðurkennd með erðaráform (sjá hér að neðan).

Filgrastim skal ekki gefa sjúklingum með alvarlega meðfædda daufkyrningafæð (Kostman-heilkenni) með afbrigðilegar frumuerfðir (sjá hér að neðan).

Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir sjúklinga með brátt kyrningahvítblæði

Illkynja frumuvöxtur

Hvítkornavaxtarþáttur getur örvað vöxt beinmergsfrumna in vitro og svipuð áhrif geta einnig sést hjá nokkrum öðrum frumutegundum in vitro.

Öryggi og verkun filgrastims hjá sjúklingum með mergmisþroska heilkenni eða langvarandi mergfrumumyndandi hvítblæði (chronic myelogenous leukaemia) hafa ekki verið staðfest. Ekki er því mælt með notkun filgrastims við þessar aðstæður/hjá þessum sjúklingum. Sérstaklega þarf að gæta þess að gera greinarmun á frumubreytingum langvarandi- og bráðs kyrningahvítblæðis.

Í ljósi takmarkaðra gagna um öryggi og virkni hjá sjúklingum með annars flokks bráðkyrningahvítblæði skal gæta varúðar við gjöf filgrastims.

Öryggi og virkni filgrastim-gjafar hjá de novo sjúklingum með brátt kyrningashvítblæði yngri en 55

ára með góðar frumuerfðir [t(8;21), t(15;17), og inv(16)] hefur ekki verið staðfest.

Aðrar sérstakar varúðarráðstafanir

markaðsleyfi

 

Eftirlit með þéttleika beina gæti verið nauðsynlegt fyrir sjúklinga með beinþynningarsjúkdóma m fá stöðuga filgrastim- meðferð í meira en 6 mánuði.

Í sjaldgæfum tilfellum hafa lungnavandamál, einkum millivefslungnabólga, komið fram eftir inngjöf hvítkornavaxtarþáttar. Sjúklingar sem hafa nýlega fengið íferð í lungu (pulmon ry infiltrates) eða lungnabólgu gætu verið í frekari hættu gagnvart þeim. Ef fram koma lungnatengd einkenni eins og hósti, hiti og andnauð í kjölfar geislunarfræðilegra merkja um lungnasýkingu og hrörnunar á

lungnastarfsemi geta þau verið undanfarar andnauðarheilkennis hjá fullorðnum. Í þessum tilvikum skal

hætta að gefa filgrastim og hefja viðeigandi meðferð.

 

Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir krabbameinssjúklinga

Hvítfrumnafjölgun (leukocytosis)

með9

 

Hjá minna en 5% sjúklinga sem fá filgrastim í stærri skömmtum en 0,3 milljón a.e./kg á dag (3 μg/kg á dag) hefur magn hvítfrumna mælst 100 x 109/l eða eira. Ekkert bendir til að þetta stig

hvítfrumufjölgunar hafi nein bein óæskileg áhrif. Sökum þeirrar mögulegu hættu sem stafar af

sjúklinga, þar sem

hefur verlengurð sýnt fram á betri horfur og þar sem hærri skammtar af

hvítfrumufjölgun á háum stigum skal mæla hvítf umumagn reglulega á meðan á meðferð með filgrastim stendur. Ef hvítfrumumagn mælist hæ a en 50 x 10 /l eftir áætlaðan lágpunkt skal hætta filgrastim- meðferð tafarlaust. Þegar verið er að gefa filgrastim til losunar PBPC- frumna skal hinsvegar hætta meðferð eða minnka skammta ef hvitfrumumagn verður hærra en 70 x 109/l.

Hættur sem fylgja auknum skömmtum af krabbameinslyfjameðferð

Sérstaka varúð berekkiað sýna v ð þ gar stórir skammtar eru notaðir við krabbameinslyfjameðferð

krabbameinslyfjum geta valdið eitrunum tengdum hjarta, lungum, taugakerfi og húð (sjá samantekt eiginleika vöru fyrir þau efni sem verið er að nota í lyfjmeðferðinn).

Filgrastim- meðf ð útilokar blóðflagnafæð (thrombocytopenia) og blóðleysi (anaemia) vegna

beinmergsfrumubælandier krabbameinslyfja. Vegna þess að sjúklingur gæti mögulega þurft hærri skammta af krabbameinslyfjum (t.d. hámarks skammt samkvæmt meðferðaráætlun) getur hann verið í

Lyfiðmeiri hættu gagnvart blóðflagnafæð og blóðleysi. Mælt er með reglulegu eftirliti með magni bló flagna og blóðkornaskila. Sérstaka varúð þarf að sýna við gjöf einstakra eða samsettra krabbameinslyfja sem vitað er að geti valdið blóðflagnafæð.

Sýnt hefur verið fram á að notkun filgrastim-losaðra PBPC-frumna dregur úr áhrifum og tímalengd blóðflagnafæðar eftir beinmergsbælandi- eða beinmergseyðandi meðferðar.

Aðrar sérstakar varúðarráðstafanir

Virkni filgrastims hjá sjúklingum með talsvert skertar beinmergsfrumumyndandi frumur (myeloid progenitors) hefur ekki verið rannsökuð. Filgrastim hefur aðallega áhrif á daufkyrningaforvera (neutrophil precursors) til að auka magn daufkyrninga. Svörun daufkyrninga í sjúklingum með skerta daufkyrningaforvera getur því verið minni (t.d. í þeim sem hafa gengist undir umfangsmikla geisla- eða krabbameinslyfjameðferð, eða þeim sem eru með beinmergsæxli).

Greint hefur verið frá tilfellum hýsilssóttar (graft versus host disease) og dauða hjá sjúklingum sem fengu hvítkornavaxtarþætti (G-CSF) eftir ósamgena beinmergsígræðslu (sjá kafla 5.1).

Aukin blóðmyndun í beinmerg sem svörun við meðferð með vaxtaþáttum hefur verið tengd við tímabundnar jákvæðar niðurstöður á beinskönnun. Taka ætti mið af því þegar beinskönnunarniðurstöður liggja fyrir.

Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir sjúklinga sem hljóta meðferð til losunar stofnfrumna blóðmyndandi frumna úr beinmerg í blóð.

Losun

markaðsleyfi

 

Enginn handahófssamanburður með tilliti til batahorfa hefur verið gerður á hinum tveimur

losunaraðferðum sem mælt er með (filgrastim eingöngu eða með beinmergsfrumubælandi

krabbameinslyfjameðferð) innan sama sjúklingaþýðis. Einstaklingsmunur og munur milli mæ inga á CD34+ frumum gerir beinan samanburð á mismunandi rannsóknum erfiðan. Það er því erfitt mæla með einni aðferð umfram aðra. Val á losunaraðferð skal íhuga með tilliti til heildarmarkmi a meðferðar fyrir tiltekinn sjúkling.

Fyrri meðferð með frumudrepandi krabbameinslyfjum

Hjá sjúklingum sem hafa gengist undir mjög umfangsmikla fyrri beinmergsf umubælandi meðferð getur losun PBPC- frumna orðið ónóg til að ná þeim lágmarksafköstum sem mælt er með (2.0 x 106 CD34+ frumur/kg) eða samsvarandi hröðun á endurheimt blóðflagna.

Sum frumudrepandi krabbameinslyf hafa sérstök eitrunaráhrifmeðferðá bló myndandi frumur og geta haft

neikvæð áhrif á losun þeirra. Þegar lyf á borð við melphalan, carmustine (BCNU) og carboplatin eru gefin til lengri tíma áður en reynt er að losa blóðmyndandi frumur geta þau dregið úr árangri

losunarinnar. Hinsvegar hefur notkun melphalan, carboplatin

ða BCNU samhliða filgrastimi borið

árangur við losun blóðmyndandi frumna. Þegar ígræðsla PBPC-frumna er íhuguð er mælt með að

+

lengur

sjúklingsins. Sérstaka athugli skal veita

leggja út áætlun fyrir losun stofnfrumnanna snemma í

magni blóðmyndandi frumna í slíkum sjúkling m áður en háir skammtar af krabbameinslyfjum eru gefnir. Ef árangur losunar er ónógur, samkvæmt viðmiðunum hér að ofan, skal íhuga meðferðir sem þurfa ekki stuðning blóðmyndandi frumna.

Mat á árangri losunar blóðmyndandi frum a

Við mat á magni blóðmyndandi frumna sem teknar eru úr sjúklingum sem fá meðferð með filgrastimi skal veita mælingaraðferðunum sérstaka athygli. Niðurstöður flæðisfrumumælinga (flow cytometric analysis) á magni CD34 frumna eru breytilegar eftir þeim aðferðum sem notaðar eru, og því ber að túlka meðmæli byggð á niðurstöðum mælinga frá öðrum rannsóknarstofum varlega.

Tölfræðigreining á sambandi magns endurgefinna CD34+ frumna og hraða endurheimtar á blóðflögum

eftir stóra skammta af krabbameinslyfjameðferð gefa til kynna flókið en samfellt samband.

 

 

ekki

Þau lágmarksafköst sem mælt er með, 2,0 x 106 CD34+ frumur/kg, eru byggð á útgefinni reynslu af

 

er

 

viðunandi enduruppbyggingu blóðs. Afköst umfram þessi lágmarksafköst virðast hafa fylgni með

skjótari bata og þau sem eru undir þeim við hægari bata.

Lyfið

 

 

Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir venjulega beinmergsgjafa sem hljóta meðferð til losunar stofnfrumna blóðmyndandi frumna úr beinberg út í blóðið

Losun PBPC- frumna hefur engan beinan læknisfræðilegan ávinning fyrir venjulega beinmergsgjafa og er hún aðeins ætluð til undirbúnings fyrir stofnfrumuígræðslu.

Losun PBPC- frumna kemur aðeins til greina í frumugjöfum sem uppfylla öll læknisfræðileg skilyrði fyrir stofnfrumugjöf. Smitsjúkdómum og blóðfræðilegum gildum skal veita sérstaka athygli.

Öryggi og virkni filgrastims hefur ekki verið metið í venjulegum frumugjöfum yngri en 16 ára og eldri en 60 ára.

Tímabundin blóðflagnafæð (blóðflögur færri en 100 x 109/l) eftir filgrastim- inngjöf og hvítfrumusöfnun kom fram hjá 35% þátttakenda í rannsóknum. Meðal þessara þátttakenda komu fram tvö tilfelli þar sem blóðflögumagn var minna en 50 x 109/l sem hægt var að rekja til hvítfrumusöfnunarinnar.

Ef þörf er á fleiri en einni hvítfrumusöfnun þarf að huga sérstaklega að frumugjöfum með færri en 100 x 109/l blóðflögur fyrir hvítfrumusöfnun; yfirleitt skal ekki framkvæma hvítfrumusöfnun ef blóðflögumagn er minna en 75 x 109/l.

Hvítfrumusöfnun skal ekki framkvæma á frumugjöfum sem eru á blóðstorkuheftandi lyfjum eða eiga í erfiðleikum með stöðvun blæðinga.

Hætta skal filgrastim- gjöf eða skammturinn minnkaður ef hvítfrumumagn verður meira en 70 x109/l.

Frumugjafar sem fá G-CSF til losunarar á PBPC- frumum skulu vera undir eftirliti þangað til blóðfræðilegir stuðlar þeirra ná aftur eðlilegum mörkum.

Tímabundnar breytingar á frumumyndun hafa komið fram í eðlilegum frumugjöfum eftir notkun á G- CSF. Gildi þessara breytinga fyrir þróun illkynjunar í blóði (haematological malignancy) er óþekkt. Langtíma eftirfylgnirannsóknir á frumugjöfum stendur yfir. Ekki er hægt útiloka hættu á myndun

Algeng en yfirleitt einkennalaus tilfelli miltisstækkunar (spl nomegaly) og mjög sjaldgæf tilfelli miltisrifnunar (splenic rupture) hafa gert vart við sig hjá h ilbrigðum frumugjöfum og sjúklingum eftir notkun á G-CSF. Sum tilfelli miltisrifnunar reyndust banvæn. Eftirlit ætti því að vera með miltisstærð

illkynja beinmergsklóns (malignant myeloid clone). Mælt er með því að söfnunarmiðstöðin skrásetji

og fylgist kerfisbundið með frumugjöfunum í að minnsta kosti 10 ár til tryggja eftirlit með

langtímaöryggi þeirra.

með

markaðsleyfi

 

lengur

(t.d. læknisskoðun, úthljóðsmælingar(ultrasound)). Íhuga skal miltisrifnun sem sjúkdómsgreiningu

fyrir frumugjafa og/eða sjúklinga með verki ofa ga í vinstra kviðarholi, eða í enda axlar.

Eftir markaðssetningu hefur örsjaldan verið

reint frá aukaverkunum í lungum (blóðhósti,

lungnablæðing, lungnaíferð, mæði og súref

isskortur) hjá heilbrigðum gjöfum. Ef grunur leikur á eða

ef staðfest er að aukaverkanir í ungum séu til staðar skal íhuga að hætta meðferð með filgrastimi og veita viðeigandi læknishjálp.

Sérstakar varúðarráðstafanirekkifyrir frumuþega PBPC-frumna sem hafa verið virkjaðar með filgrastimi

Núverandi gögn b nda til þess að ónæmisviðbrögð frumuþegans við PBPC-ígræðslu tengist aukinni hættu á bráðaer- og þ álátri hýsilssótt í samanburði við beinmergsígræðslu.

Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir sjúklinga með SCN

LyfiðBló frumumagn

Ná e t rlit skal hafa með magni blóðflaga, einkum á fyrstu vikum meðferðar með filgrastimi. Íhuga skal slitróttar stöðvanir á filgrastim- meðferð eða minnkun á skömmtum hjá sjúklingum sem fá blóðflagnafæð, þ.e. blóðflagnamagn sem er ítrekað lægra en 100.000/mm3.

Aðrar breytingar á blóðflögum eiga sér stað, til dæmis blóðleysi og tímabundnar aukningar á magni beinmergsfrumumyndandi frumna, sem gera náið eftirlit með frumutölum nauðsynlegt.

Þróun hvítbæðis eða mergmisþroskaheilkennis

Sérstaka gát skal sýna við greiningu alvarlegra, þrálátra daufkyrningafæða til að greina þær frá öðrum blóðröskunum eins og formlausu blóðleysi (aplastic anaemia), myelodysplasiu og kyrningahvítblæði. Heildarmælingar blóðfrumna með mismunargreiningu og blóðflögumagni og mat á formfræði og kjarngerð beinmergs skal framkvæma áður en meðferð hefst.

Lág tíðni (um það bil 3%) mergmisþroskaheilkenna (MDS) kom fram í klínískum rannsóknum á sjúklingum sem voru með SCN og fengu meðferð með filgrastimi. Þessar niðurstöður hafa aðeins komið fram hjá sjúklingum með meðfædda daufkyrningafæð. MDS og hvítblæði fylgja sjúkdómnum og óvíst er um samband þeirra við filgrastim- meðferð. Um það bil 12% sjúkinga sem voru metnir með eðlilegar frumuerfðir í grunnlínumælingum greindust síðar með afbrigðileg einkenni, t.d. einstæðu 7 (monosomy 7), við reglubundið endurtektarmat. Ef afbrigðilegar frumuerfðir koma fram í sjúklingum með SCN skal meta ávinning og áhættu af frekari filgrastim- meðferð vandlega; hætta skal filgrastim- meðferð ef MDS eða hvítblæði koma fram. Enn sem komið er er óvíst hvort langtímameðferð sjúklinga með SCN veldur aukinni hættu á afbrigðilegum frumerfðum, MDS eða þróun hvítblæðis.

Mælt er með að frumuerfðir og formgerð beinmergs sjúklinga séu athugaðar reglulega (á um það bil

12 mánaða fresti).

markaðsleyfi

 

Aðrar sérstakar varúðarráðstafanir

Ekki er hægt að útiloka veirusýkingar sem orsök tímabundinnar daufkyrningafæðar.

Stækkun milta er bein afleiðing filgrastim- meðferðar. Þrjátíu og eitt prósent (31%) sjúklinga í rannsóknum reyndust hafa áþreifanlega miltisstækkun. Aukningar á rúmmáli milta voru mældar með geislun, komu yfirleitt fram snemma í filgrastim- meðferðinni og voru yfirleitt ðeins upp vissu marki. Minnkaðir skammtar hægðu á eða stöðvuðu stækkun milta, og 3% sjú linga þurftu miltisnám (splenectomy). Miltisstærð skal meta reglulega. Óvenjulegar aukningar á úmmáli milta ætti að vera hægt að finna með því að þreifa á kvið sjúklings.

Blóðmiga/prótínmiga (haematura/proteinuria) kom fram hjá litlum hóp sjúklinga. Reglulegar þvagprufur skulu framkvæmdar til að hafa eftirlit með þessum einkennum.

Öryggi og virkni lyfsins hjá nýfæddum börnum og sjúklingum með ónæmistengda daufkyrningafæð

(autoimmune neutropenia) hafa ekki verið staðfest.

 

Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir HIV- smitaða sjúklinga

 

með

Blóðfrumumagn

Náið eftirlit skal hafa með ANC, lengureinkum á fyrstu vikum meðferðar með filgrastimi. Hjá sumum sjúklingum koma fram mjög hröð viðbrögð og töluverð aukning á magni daufkyrninga eftir fyrsta

sjúklingurinn er á slitróttum filgrastim- skömmtum sem nema 30 milljón a.e. (300 μg)á dag geta orðið miklar sveiflur á ANC hans. Til að áætla lágpunkt ANC sjúklingsins er mælt með að blóðsýni séu tekin til ANC- mælingar strax á undan inngjöf filgrastims.

skammt af filgrastimi. Mælt er m ð því að ANC sé mælt daglega fyrstu 2 til 3 dagana eftir filgrastim inngjöf. Eftir þann tíma er mæ t m ð að ANC sé mælt að minnsta kosti tvisvar í viku fyrstu tvær vikurnar, og eftir þaðekkieinu s nni í viku eða aðra hverja viku meðan á viðhaldsmeðferð stendur. Meðan

Hættur semerfylgja hækkuðum/stækkuðum skömmtum af beinmergsfrumubælandi lyfjum

Filgrastim- m ðf rð útilokar ekki blóðflagnafæð (thrombocytopenia) og blóðleysi (anaemia) vegna

beinmergsfrumubælandi lyfja. Þar sem sjúklingurinn gæti fengið fleiri þessara lyfja eða stærri Lyfiðskammta af þeim með filgrastim- meðferð getur hann verið í aukinni hættu um að þróa með sér blóð lagnafæð eða blóðleysi. Mælt er með reglulegu eftirlit með blóðfrumutölum (sjá að ofan).

BeinMergsfrumubæling af völdum sýkinga og illkynja sjúkdóma

Daufkyrningafæð getur stafað af tækifærissýkingum í beinmerg á borð við Mycobacterium avium complex eða illkynja sjúkdóma eins og eitlaæxli. Í meðhöndlun sjúklinga með þekktar sýkingar eða illkynja sjúkdóms í beinmerg skal íhuga viðeigandi meðferð á þessum kvillum samhliða filgrastim- meðferð við daufkyrningafæð. Áhrif filgrastims á daufkyrningafæð af völdum sýkinga eða illkynjunar í beinmerg hafa ekki verið staðfest.

Séstakar varúðarráðstafanir fyrir sjúklinga með sigðfrumusjúkdóm (sickle cell disease)

Neyðartilvik tengd sigðfrumum, í sumum tilfellum banvæn, hafa komið upp eftir filgrastim- notkun hjá sjúklingum með sigðfrumusjúkdóm. Læknar ættu að sýna aðgát þegar filgrastim- meðferð er

íhuguð fyrir sjúklinga með sigðfrumusjúkdóm og ekki taka ákvörðun fyrr en mögulegur ávinningur og áhætta af slíkri meðferð hafa verið vandlega metin.

Hjálparefni

Filgrastim ratiopharm inniheldur sorbitol. Sjúklingar með sjaldgæfa erfðagalla sem valda frúktósaóþoli ættu ekki að nota þetta lyf.

4.5 Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir

beinmergsfrumur (rapidly dividing myeloid cells) eru viðkvæmar fyrir slíkri beinmergsbælandi krabbameinslyfjameðferð er ekki mælt með notkun filgrastims á tímabilinu 24 tímum fyrir til 24 tímum eftir krabbameinslyfjameðferð. Frumniðurstöður lítillar rannsóknar á sjúklingum em fengu filgrastim samhliða 5-Fluorouracil gefa til kynna að það valdi alvarlegri daufkyrningafæð.

Öryggi og virkni filgrastims gefnu samhliða beinmergsfrumubælandimarkaðsleyfifrumudrepandi krabbameinslyfjameðferð hefur ekki verið staðfest með vissu.. Þar sem hraðskiptandi

Hugsanlegar milliverkanir við aðra blóðvaxtarþætti og frumuboða hafa ekki verið nns kaðar í klínískum rannsóknum.

Þar sem litíum eykur losun daufkyrninga er líklegt að það auki áhrif filgr stims. Slík milliverkun hefur ekki verið rannsökuð formlega, en ekkert bendir til þess að hún sé skaðleg.

4.6 Meðganga og brjóstagjöf

Engin haldbær gögn eru til um notkun filgrastims hjá þunguðum konum. Til eru gögn sem sýna fram á að filgrastim getur borist gegnum legköku. Rannsóknir á dýrum hafa gefið til kynna eituráhrif við æxlun (reproductive toxicity) (sjá kafla 5.3). Áhættan hjá önnum er óþekkt. Filgrastim skal ekki nota

á meðgöngu nema þess gerist brýn nauðsyn.

með

 

Ekki er vitað hvort filgrastim getur borist í brjóstamjólk. Losun filgrastims í brjóstamjólk hefur ekki verið rannsökuð í dýrum. Ákvörðun um hvort brjóstagjöf eða filgrastim-meðferð skuli haldið áfram eða hætt skal taka með tillliti til gildi brjóstagjafar fyrir barnið og gildi filgrastim- meðferðar fyrir móðurina.

4.7

Hæfni til aksturs og notkunar véla

 

Aukave kanirekki

lengur

4.8

 

Filgrastim hefur smávægileg eða í meðallagi mikil áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla. Ef sjúklingurinn finnur fyrir þreytu, skal gæta varúðar við akstur bifreiðar og við notkun véla.

er LyfiðÍ me fer artilraunum voru 541 krabbameinssjúklingi og 188 heilbrigðum sjálfboðaliðum gefið

Filgrast m ratiopharm. Öryggi Filgrastim ratiopharms í þessum rannsóknum var sambærilegt við samanburðarlyf.

Eftirfarandi aukaverkarnir og tíðni þeirra hafa verið skrásett meðan á filgrastim- meðferð stóð samkvæmt útgefnum niðustöðum.

Mat á aukaverkunum byggir á eftirfarandi tíðniupplýsingum:

Mjög algengar:

≥1/10

Algengar:

≥1/100, <1/10

Sjaldgæfar:

≥1/1.000, <1/100

Mjög sjaldgæfar:

≥1/10.000, <1/1,000

Koma örsjaldan fyrir: <1/10.000

Tíðni ekki þekkt:

Ekki hægt að meta út frá núverandi gögnum.

Innan tíðniflokka eru alvarlegustu aukaverkanirnar taldar upp fyrst.

Í krabbameinssjúklingum

Í klínískum rannsóknum voru algengustu aukaverkanir sem hægt var að rekja til filgrastims í ráðlögðum skömmtum daufir eða meðalmiklir vöðva- og beinverkir í 10% sjúklinga, og miklir vöðva- og beinverkir í 3% sjúklinga. Venjuleg verkjalyf eru yfirleitt notuð til að dayfa vöðva- og beinverki. Aukaverkanir sem ekki eru eins tíðar eru meðal annars þvagtruflanir, oftast mild eða miðlungsmikil þvaglátstregða (dysuria).

Í slembuðum rannsóknum með lyfleysusamanburði jók filgrastim ekki á nýgengi aukaverkana sem fylgja krabbameinslyfjameðferð. Aukaverkanir sem komu fram jafnoft hjá sjúklingum sem fengu filgrastim + krabbameinslyf og lyfleysu + krabbameinslyf voru meðal annars ógleði og uppköst, hárlos, niðurgangur, þreyta, lystarstol, slímbólga, höfuðverkur, hósti, útbrot, verkir fyrir brjósti, almennt máttleysi, eymsli í hálsi, hægðatregða og almennur sársauki.

Afturkræf, skammtaháð og í flestum tilfellum mild eða miðlungsmikil hækkun á ct te

dehýdrogenasa (LDH)(50% sjúklinga), alkalískum fosfatasa (35% sjúklinga), þv gsýru (25%

sjúklinga) og gamma-glútamýl transpeptíðasa (GGT)(10% sjúklinga) komu f am við filgrastim-

meðferð í ráðlögðum skömmtum.

 

Tímabundnar lækkanir á blóðþrýstingi, sem ekki þarfnast læknis eðferð r, h fa einstaka sinnum

komið fram.

markaðsleyfi

 

Greint hefur verið frá tilfellum hýsilssóttar (graft versus host disease) og dauða hjá sjúklingum sem

fengu hvítkornavaxtarþætti (G-CSF) eftir ósamgena beinm rgsígræðslu (sjá kafla 5.1).

Æðasjúkdómar, meðal annars æðalokandi sjúkdómur (veno-occlusive disease) og raskanir á

Mjög sjaldgæf tilfelli æðabólgu í húð (cuta eous vasculitis) hafa komið fram í sjúklingum á filgrastimi. Virkni æðabólgu í sjúk i gum á filgrastimi er óþekkt.

vökvamagni, hafa einstaka sinnum komið fram hjá sjúklingum sem fá ígræðslu eigin beinmergs í

 

 

með

kjölfar háskammta krabbameinslyfja meðferðar. Ekki hefur verið sýnt fram á orsakasamband við

filgrastim.

lengur

 

 

 

Tilkynnt hefur veriðekkium einstaka tilfelli af Sweet's- heilkenni (acute febrile dermatosis). Þar sem mikill hluti þessara sjúklinga var með hvítblæði, sem vitað er að tengist Sweet's-heilkenni, hefur hinsvegar ekki verið sýnt fram á orsakasamband við filgrastim.

Versnun liðagigtarerh fur komið fram í einstaka tilfellum.

Greint var frá kristallagigt hjá sjúklingum með krabbamein sem fengu meðferð með filgrastimi.

LyfiðSjaldgæfar aukaverkarnir í lungum, meðal annars millivefslungnabólga, lungnabjúgur og íferð í lungum (pulmonary infiltrates) hafa komið fram í sumum tilvikum og endað í andnauðarheilkennum fullorðinna (ARDS), sem geta verið banvæn (sjá kafla 4.4).

Ofnæmisviðbrögð: Ofnæmisviðbrögð, meðal annars bráðaofnæmi, útbrot, ofsakláði, ofsabjúgur, andþrengsli og lágþrýstingur, við fyrstu eða síðari meðferðum, hafa komið fram í sjúklingum á filgrastimi. Á heildina litið voru ofnæmistilvik algengari eftir að lyfið var gefið í æð. Í sumum tilfellum hafa einkenni tekið sig upp aftur við síðari lyfjagjafir, sem bendir til þess að um orsakasamband sé að ræða. Filgrastim-gjöf skal hætt algerlega hjá sjúklingum sem sýna alvarleg ofnæmisviðbrögð við lyfinu.

Einangruð tilfelli sigðfrumukrísa hafa komið fram hjá sjúklingum með sigðfrumusjúkdóm (sjá kafla 4.4).

MedDRA flokkun eftir

 

Tíðni

 

Aukaverkanir

líffærum

 

 

 

 

Efnaskipta- og næringarraskanir

 

Mjög algengar:

 

Aukið magn alkaline fosfatasa,

 

 

 

 

aukið magn LDH , aukið magn

 

 

 

 

þvagsýru.

Taugakerfisraskanir

 

Algengar:

 

Höfuðverkur

Æðakerfisraskanir

 

Sjaldgæfar:

 

Æðakerfisröskun (vascular

 

 

 

 

disorder)

Raskanir í öndunarfærum og

 

Algengar:

 

Hósti, eymsli í hálsi

brjóstholi

 

Koma örsjaldan fyrir:

Íferðarefni í lungum (pulmonary

 

 

 

 

infiltrates)

Raskanir í meltingarvegi

 

Koma örsjaldan fyrir:

Ógleði/Uppköst

 

 

Algengar:

 

Hægðatregða, ly tar to ,

 

 

 

 

niðurgangur, slímbólga

 

 

 

 

(mucositis)

Raskanir í lifur

 

Mjög algengar:

 

Aukið gn GGT

Húð og undirhúð

 

Algengar:

 

Hárlos, útbrot

 

 

Koma örsjaldan fyrir:

Sweet's-heil enni, æðabólga í

 

 

 

 

húð (cut neous vasculitis)

Stoðkerfi og stoðvefur

 

Mjög algengar:

 

Brjóstverkur, vöðva- og

 

 

 

 

beinverkur

 

 

Koma örsjaldan fyrir:

Versnun á liðagigt

 

 

 

 

markaðsleyfi

Nýrna- og þvagfæraraskanir

 

Koma örsjaldan fyrir:

Afbrigðilegt þvag

Almennar raskanir og ásand á

 

Algengar:

 

Þreyta, almennt máttleysi

lyfjagjafarstað

 

Sjaldgæfar:

 

Almennur sársauki

 

 

Koma örsjaldan fyrir:

Ofnæmisviðbrögð

 

 

 

með

 

Við losun stofnfrumna blóðmyndandi frumna úr beinmerg út í blóðið í venjulegum beinmergsgjöfum

 

lengur

 

 

Algengustu aukaverkanir sem fram komu voru daufur eða miðlungsmikill vöðva- og beinverkur. Hvítfrumnafjölgun (leukocytosis) (Hvítfrumur fleiri en 50 x 109/l) kom fram hjá 41% frumugjafa og tímabundin blóðsflagnafæð (thrombocytopenia)(blóðflögur færri en 100 x 109/l) eftir filgrastim- gjöf og hvítfrumusöfnunekki(leukapheres s) hjá 35% frumugjafa.

Minniháttar tímabundnar au ningar á alkaline fosfatasa, LDH, SGOT (serum glutamic oxaloacetic transaminase) og þvagsýru hafa komið fram hjá venjulegum frumugjöfum á filgrastimi, þessar aukningar voru án ftirstöðva.

Versnun liðagigtaereinkenna hefur aðeins komið fram í mjög sjaldgæfum tilfellum.

LyfiðEinkenni sem benda til alvarlegra ofnæmisviðbragða eru mjög sjaldgæf.

Hö uðverkir sem talið er að rekja megi til filgrastims hafa komið fram rannsóknum á PCPC-gjöfum.

Algeng en yfirleitt einkennalaus tilfelli miltisstækkunar (splenomegaly) og mjög sjaldgæf tilfelli miltisrifnunar (splenic rupture) hafa komið fram hjá heilbrigðum frumugjöfum og sjúklingum eftir notkun á G-CSF (sjá kafla 4.4).

Eftir markaðssetningu hefur örsjaldan verið greint frá aukaverkunum í lungum (blóðhósti, lungnablæðing, lungnaíferð, mæði og súrefnisskortur) hjá heilbrigðum gjöfum (sjá kafla 4.4).

Kerfislíffæraflokkur (system

Tíðni

Aukaverkanir

organ class)

 

 

Blóð- og eitlaraskanir

Mjög algengar:

Hvítfrumnafjölgun

 

 

(leukocytosis), blóðflagnafæð

 

 

(thrombocytopenia)

 

Sjaldgæfar:

Miltisröskun (spleen disorder)

Efnaskipta- og næringarraskanir

Algengar:

Aukið magn alkaline fosfatasa,

 

 

aukið magn LDH

 

Sjaldgæfar:

Aukið SGOT, þvagsýra í blóði

 

 

(hyperuricaemia)

 

 

markaðsleyfi

Taugakerfisraskanir

Mjög algengar:

Höfuðverkur

Stoðkerfi og stoðvefur

Mjög algengar:

Vöðva- og beinverkir

 

Sjaldgæfar:

Versnun á liðagigt

Almennar raskanir og ástand á

Sjaldgæfar:

Alvarleg ofnæmi viðbrögð

lyfjagjafarstað

 

 

Í sjúklingum með SCN

Aukaverkanir tengdar filgrastimi hafa komið fram hjá SCN- sjúklingum, og í sumum tilfellum hefur tíðni þeirra minnkað með tímanum.

Algengustu aukaverkanir sem rekja mátti til filgrastims voru beinverkir og almennir vöðva- og beinverkir.

Aðrar aukaverkarnir sem fram komu voru meðal annarsmeðstækkun á milta, sem í minnihluta tilfella fór

vaxandi, og blóðflagnafæð (thrombocytopenia) Höfuðv rkur og niðurgangur hafa stundum fylgt byrjun filgrastim- meðferðar, yfirleitt hjá innan við 10% sjúklinga. Blóðleysi og blóðnasir hafa einnig komið fram.

Tímabundnar aukningar, sem engin einkenni fylgd , komu fram á þvagsýru í blóði (serum uric acid), lactic dehydrogenase og alkalískum fosfatasa. Tímabundnar, miðlungsmiklar lækkanir á blóðsykri utan föstu hafa einnig komið fram.

Aukaverkanir sem mögulega má

 

kja til filgrastim- meðferðar og komu yfirleitt fram hjá innan við

ekki

 

2% af SCN- sjúklingum voru v ðbrögð á stungustað, höfuðverkur, lifrarstækkun, liðverkir, hárlos,

beinþynning og útbrot.

lengur

Í langtímameðferð h fur æðabólga í húð komið upp í 2% SCN-sjúklinga. Mjög fá tilfelli

próteinmigu/blóðmigu (proteinuria/haematuria) hafa komið upp.

Lyfið

er

 

Hjá HIV-smituðum sjúklingum

Kerfislíffæraflokkur (system

Tíðni

 

Aukaverkanir

organ class)

 

 

 

Blóð- og eitlaraskanir

Mjög algengar:

 

Blóðleysis, miltisstækkun

 

 

 

(splenomegaly)

 

Algengar:

 

Blóðflagnafæð

 

 

 

(thrombocytopenia)

 

Sjaldgæfar:

 

Miltisröskun (spleen disorder)

Efnaskipta- og næringarraskanir

Mjög algengar:

 

Lækkaður blóðsykur, hækkaður

 

 

 

alkanline fosfatasi, hækkað

 

 

 

LDH, þvagsýra í blóði

 

 

 

(hyperuricaemia)

Taugakerfisraskanir

Algengar:

 

Höfuðverkur

Raskanir í öndunarfærum og

Mjög algengar:

 

Blóðnasir

brjóstholi

 

 

 

Raskanir í meltingarvegi

Algengar:

 

Niðurgangur

Raskanir í lifur

Algengar:

 

Lifrarstækkun (hepatomegaly)

Húð og undirhúð

Algengar:

 

Hárlos, æðbólga í húð

 

 

 

(cutaneous v sculitis), sársauki á

 

 

 

stungustað, útbrot

Stoðkerfi og stoðvefur

Mjög algengar:

 

Vöðva- og beinverkir

 

Algengar:

 

Beinþynning

Nýrna- og þvagfæraraskanir

Sjaldgæfar:

 

Blóð iga (haematuria),

 

 

 

próteinmiga (proteinuria)

 

 

 

markaðsleyfi

 

 

með

 

Í klínískum rannsóknum voru einu aukaverkanirnar sem stöðugt var hægt að rekja til filgrastim- gjafar vöðva- og beinverkir, einkum daufirlengureða meðalste kir beinverkir og vöðvaþrautir (myalgia). Nýgengi þessara aukaverkana var svipuð og hjá krabbameinssjúklingum.

Stækkun á milta tengd filgrastim- meðferð kom fram hjá innan við 3% sjúklinga. Í öllum tilfellum reyndist stækkunin lítil eða miðlungsmikil við læknisskoðun og sjúkdómsframvindan var góðkynja; engir sjúklingar voru greindir m ð miltisofvöxt (hypersplenism) og enginn sjúklingur þurfti að gangast undir miltisnám (splenectomy). Þar s m stækkun á milta er algeng í HIV- sýktum sjúklingum og er yfirleitt til staðar í mismiklum mæli í flestum sjúklingum með AIDS er samband hennar við filgrastim- meðferð óljós.

Kerfislíffæraflokkur (system

Tíðni

Aukaverkanir

organ class)

 

 

er

 

 

Blóð- og itla askanirekki

Algengar:

Miltisröskun (spleen disorder)

Stoðkerfi og stoðv fur

Mjög algengar:

Vöðva- og beinverkir

Lyfið4.9 Ofskömmtun

Engar upplýsingar liggja fyrir um ofskömmtun.

Þegar filgrastim- meðferð er hætt eru afleiðingarnar yfirleitt 50% minnkun á daufkyrningum í umferð innan 1 til 2 daga, og eðlilegt magn næst yfirleitt aftur innan 1 til 7 daga.

5. LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

5.1 Lyfhrif

Flokkun eftir verkun: Þættir til örvunar, ATC flokkur: L03AA02

Human G-CSF er glýkóprótein sem stýrir myndun og losun starfhæfra daufkyrninga úr beinmergnum. Filgrastim ratiopharm sem inniheldur r-metHuG-CSF (filgrastim) veldur merkjanlegri aukningu á magni daufkyrninga í útlægu blóði (peripheral blood neutrophil counts) innan 24 klukkustunda, með minniháttar aukningu á einkjörnungum (monocytes). Hjá sumum sjúklingum með SCN getur filgrastim einnig valdið minniháttar aukningu á sýrumfrumum (eosophils) og basafrumum (basophils) í umferð miðað við grunnlínu; sumir af þessum sjúklingum gætu komið fram með sýrufrumuofgnótt (eosophilia) eða basafrumuofgnótt (basophilia) fyrir meðferð. Aukningar á magni daufkyrninga eru skammtatengdar við ráðlagða skammta. Daufkyrningar sem eru framleiddir fyrir tilstilli filgrastim-

meðferðar sýna venjulega eða aukna virkni, samkvæmt prófunum á efnasvörunar- og sýklaátsvirkni. markaðsleyfi

Eftir að filgrastim- meðferð er hætt fellur magn daufkyrninga í umferð um 50% eftir 1 til 2 daga, og nær eðlilegum mörkum eftir 1 til 7 daga.

Notkun filgrastims hjá sjúklingum sem í frumudrepandi krabbameinslyfjameðferð dregur marktækt úr nýgengi, alvarleika og tímalengd daufkyrningafæðar (neutropenia) og hitadaufkyrningafæðar (febrile

neutropenia). Filgrastim- meðferð dregur marktækt úr tímalengt hitadaufkyrningafæ ar, sýklalyfjanotkun og spítalavist eftir aðleiðslukrabbameinslyfjameðferð fyrir

bráðamergfrumumyndandi hvítblæði (acute myelogenous leukaemia) eða beinmergseyð ndi meðferð á undan beinmergsígræðslu. Nýgengi hita og skrásettra sýkinga minnkuðu við hvo ugar aðstæður. Tímalengd hita minnkaði ekki í sjúklingum sem gengust undir mergfrumunámsmeðferð á undan beinmergsígræðslu.

Notkun filgrastims, bæði eins og sér og eftir krabbameinslyfjameðferð, virkjar blóðmyndandi frumur

(heamatopoietic cells) í útlægu blóði. Þessar PBPC- frumur má fjarlægja og dreypa svo inn aftur eftir

háa skammta af frumudrepandi krabbameinslyfjameðferð, annað hvort í stað beinmergsígræðslu eða

samhliða henni. Inrennsli PBPC- frumna hraðar afturbata blóðs og minnkar líkur á blæðingu og þörf

fyrir blóðkornagjöf.

 

Þeir sem fá PBPC-frumur sem virkjaðar hafa ve ið með filgrastimi ígræddar sýna marktækt skjótari

 

með

afturbata blóðs, sem veldur marktækri styttingu á þeim tíma sem þarf til afturbata blóðkorna af

sjálfsdáðum samanborið við beinmergsí ræðslu.

 

beinmergsígræðslu í sjúklingumlengurm ð brátt hvítblæði, bentu niðurstöður til aukinnar hættu á hýsilssótt, meðferðartengdum dauða og dauða þegar G-CSF var gefinn. Í annarri alþjóðlegri aftursýnni rannsókn á sjúklingum með brátt eða langvarandi kyrningahvítblæði var ekki sýnt fram á nein áhrif á hættu á hýsilssótt, meðferðartengdum dauða og dauða. Í heildargreiningu (meta-analysis) á rannsóknum á ósamgena ígræðslum, þ.m.t. niðurstöður úr 9 framskyggnum slembiröðuðum rannsóknum,

Í einni evrópskri aftursýnni rannsók , þar sem mat var lagt á notkun G-CSF eftir ósamgena

8 aftursýnum rannsóekkinum og 1 tilfella- og viðmiðarannsókn, var ekki sýnt fram á áhrif á hættu á bráðri hýsilssótt, langvinnri hýsilssótt eða snemmkomnum meðferðartengdum dauða.

 

Hlutfallsl g áhætta (95% CI) fyrir hýsilssótt og meðferðartengdan dauða Í kjölfar meðferðar með

 

hvítkornavaxtarþætti eftir beinmergsígræðslu

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

 

Útgá a

 

Rannsóknar-

N

Bráð

Langvinn

Meðferðar-

 

 

 

tímabil

 

 

gráðu II-IV

hýsilssótt

tengdur dauði

 

 

 

 

 

 

hýsilssótt

 

 

 

Heildargreining

1986-2001a

1.198

1,08

1,02

0,70

 

(2003)

 

 

 

 

(0,87; 1,33)

(0,82; 1,26)

(0,38; 1,31)

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

 

Evrópsk aftursýn

1992-2002

b

1.789

1,33

1,29

1,73

 

 

 

rannsókn (2004)

 

 

 

(1,08; 1,64)

(1,02; 1,61)

(1,30; 2,32)

 

Alþjóðleg aftursýn

1995-2000b

2.110

1,11

1,10

1,26

 

rannsókn (2006)

 

 

 

(0,86; 1,42)

(0,86; 1,39)

(0,95; 1,67)

aGreiningin inniheldur rannsóknir varðandi beinmergsígræðslur á þessu tímabili; í sumum rannsóknum voru notaðir GM-CSF (hvítkorna-átfrumu-vaxtarþættir, granulocyte-macrophage-colony stimulating factor)

bRannsóknin inniheldur sjúklinga sem fengu beinmergsígræðslu á þessu tímabili

Áður en frumuígræðsla er framkvæmd gerir notkun filgrastims til losunar PBPC- frumna í venjulegum frumugjöfum kleift að safna 4 x 106 CD34+ frumum/kg af líkamsþyngd frumuþega í meirihluta frumugjafa eftir tvær hvítfrumusafnanir (leukapheresis). Venjulegir frumuþegar fá skammt sem nemur 10 μg/kg á dag, gefinn undir húð í 4 til 5 daga samfleytt.

Notkun filgrastims hjá HIV- sýktum sjúklingum viðheldur eðlilegu markaðsleyfidaufkyrningamagni, em leyfir

Notkun filgrastims hjá sjúklingum, börnum eða fullorðnum með SCN (severe congenital, cyclic and idiopathic neutropenia) veldur stöðugri aukningu á ANC í útlægu blóði og dregur úr sýkingum og tengdum atburðum.

reglubundna inngjöf veirueyðandi og/eða annara mergfrumubælandi (myelosuppressive) lyfja. Ekkert bendir til þess að aukning HIV- veirufjölgunar komi fram í sjúklingum á filgrastimi.

Eins og aðrir blóðvaxtarþættir hefur G-CSF haft örvandi áhrif á innanþekjuf umur (endothelial cells) úr mönnum in vitro.

Virkni og öryggi Filgrastim ratiopharms hafa verið metin í slembuðu

, stýrðum fasa III-rannsóknum á

með

 

brjóstakrabbameini, lungnakrabbameini og Non-Hodgkin-Eitlaæxlum. Enginn munur sem skipti máli

kom fram milli Filgrastim ratiopharms og viðmiðunarlyfja hvað var

aði tímalengd alvarlegrar

daufkyrningarfæðar eða nýgengi hitadaufkyrningafæðar.

 

5.2Lyfjahvörf

Slembaðar, einblindar eins-skammtslengursamanb ða annsóknir á 196 heilbrigðum sjálfboðaliðum sýndu

að lyfjahvörf Filgrastim ratiopharms var sambærilegt samanbuðarlyfinu eftir inngjöf undir húð og í æð.

Hreinsun filgrastims úr blóði fy gir fyrsta stigs lyfhrifum eftir inngjafir undir húð og í æð.

Helmingunartími filgrastims í b óðvökva eru um það bil 3,5 klukkustundir, með hreinsunarhlutfall sem

nemur um 0.6ml/mín/kg. Stöðugt nnrennsli filgrastims yfir 28 daga tímabil hjá sjúklingum sem eru að

ná sér eftir ígræðslu eigin beinmergs benti ekki til þess að lyfið safnaðist fyrir og hafði sambærilegan helmingunartíma. Já vætt línulegt samband er milli skammtastærðar filgrastims og hlutfalls þess í

blóðvökva, hvort s m það var gefið undir húð eða í æð. Eftir að ráðlagðir skammtar voru gefnir undir

húð hélst hlutfall lyfsins í blóðvökva yfir 10 ng/ml í 8 til 16 tíma. Magn dreifingar í blóði er um

150ml/kg.

 

ekki

 

 

Hjá krabbameinssjúklingum voru lyfhrif Filgrastim ratiopharms og samanburðarlyfsins sambærileg

 

er

 

e t r bæ eina og endurteknar lyfjagjafir undir húð.

Lyfið

 

 

5.3 Forklínískar upplýsingar

Aðrar upplýsingar en klínískar benda ekki til neinnar sérstakrar hættu fyrir menn, byggt á hefðbundnum rannsóknum á lyfjafræðilegu öryggi, eiturverkunum á erfðaefni og staðbundnu þoli.

Forklínísk gögn úr hefðbundnum rannsóknum á eiturverkunum eftir endurtekna skammta leiddu í ljós þau áhrif lyfsins sem búist var við, meðal annars aukið hvítfrumumagn, offjölgun mergfrumna (myeloid hyperplasia) í beinmergi, blóðkornamyndun utan beinmergs (extramedullary haematopoiesis) og stækkun á milta.

Filgrastim ratiopharm skal ekki þynna með sodium klóríð- lausn.
Engin áhrif á frjósemi karl- og kvenkyns rotta eða meðgöngu hjá rottum komu fram. Engin gögn úr rannsóknum á rottum og kanínum benda til þess að filgrastim valdi vansköpun. Aukið nýgengi fósturláts hefur komið fram í kanínum, en engin vansköpun hefur sést.

6. LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

6.1 Hjálparefni

Acetic acid, glacial Sodium hýdroxíð Sorbitol (E420) Pólýsorbat 80
Vatn til sprautugjafar

6.2 Ósamrýmanleiki

Ekki má blanda þessu lyfi saman við önnur lyf en þau sem nefnd erumarkaðsleyfií fla 6.6. Útþynnt filgrastim getur aðsogast að gleri og plasti, eins og fram ke ur í kafla 6.6.

6.3 Geymsluþol

2 ár.

Eftir útþynningu: Efna- og eðlisfræðilegur notkunarstöðugleiki útþynntu lausnarinnar til innrennslis

hefur verið staðfestur í 24 klukkustundir við 2 °C til 8 °C. Frá örverufræðilegu sjónarmiði ætti lyfið að

notast tafarlaust. Ef lyfið er ekki notað tafarla

st

með

notkunargeymslutímar og aðstæður fyrir notkun á

ábyrgð notandans og eru þeir yfirleitt ekki len

ri

24 tímar við 2 °C til 8 °C hita nema útþynning

lyfsins hafi átt sér stað við stýrðar og bakteríulausar aðstæður.

6.4 Sérstakar varúðarreglur við ymslu

 

 

Geymist í kæli (2 C – 8 C).

lengur

 

Geymsluskilyrði eftir þynningu lyfsins, sjá kafla 6.3.

6.5 Gerð íláts og innihald

 

 

 

 

 

ekki

 

 

 

Áfyllt sprauta af g rð I með varanlega áfastri ryðfrírri nál.

Lyfið

er

 

 

 

 

Pakkn ngar sem innihalda 1, 5 eða 10 áfylltar sprautur með 0,5 ml innrennslis- eða stungulausn eða jölpakkningar sem innihalda 10 (2 pakkningar með 5) áfylltar sprautur með 0,5 ml innrennslis- eða stungulausn.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

6.6 Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun

Ef þess gerist þörf má þynna Filgrastim ratiopharm í 50 mg/ml (5%) glúkósalausn fyrir dreypilyf.

Ekki er mælt með útþynningu niður fyrir 0,2 milljón a.e. (2 μg) á ml á neinum tímapunkti.

Lausnina skal athuga sjónrænt fyrir notkun. Aðeins skal nota glærar lausnir án korna.

Fyrir sjúklinga sem fá meðferð með filgrastimi sem þynnt hefur verið niður fyrir 1,5 milljón a.e. (15 μg) á ml skal bæta HSA (human serum albumin) við lausnina svo lokahlutfallið verði 2mg/ml.

Dæmi: Þar sem lokamagn til sprautunar er 20 ml skal bæta við 0,2 ml af 200 mg/ml (20%) lausn af manna albúmíni í sermi þegar heildarskammtar af filgrastimi eru minni en 30 milljón a.e. (300 μg).

Þegar Filgrastim ratiopharm er þynnt í 50 mg/ml (5%) glúkósalausn fyrir dreypilyf er það samrýmanlegt með gleri og ýmsum plastefnum, meðal annars PVC, pólýólefín (sam-fjölliða pólýprópýlen og pólýþýlen) og pólýprópýlen.

Filgrastim ratiopharm inniheldur engin rotvarnarefni. Vegna hættu á örverusmiti eru Filgrastim ratiopharm- sprautur einnota.

Ef Filgrastim ratiopharm er óvart sett í hita undir frostmarki hefur það engin skaðleg áhrif á stöðugleika lyfsins.

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

markaðsleyfi

7.MARKAÐSLEYFISHAFI

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 D-89079 Ulm Þýskaland info@ratiopharm.de

8. MARKAÐSLEYFISNÚMER

með

EU/1/08/449/001

 

lengur

 

 

EU/1/08/449/002

 

 

EU/1/08/449/003

 

 

EU/1/08/449/004

 

 

 

 

 

9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS/ENDURNÝJUNAR

MARKAÐSLEYFIS

 

 

Dagsetning fy stu útgáfu markaðsleyfis: 15. september 2008.

ekki

 

 

10. DAGSETNINGer

ENDURSKOÐUNAR TEXTANS

Ítarlegar upplýsingar um þetta lyf eru birtar á heimasíðu Lyfjastofnunar Evrópu

Lyfið

 

 

 

http://www.ema.europa.eu/.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

Hjálparefni: Hver ml af lausn inniheldur 50 mg af sorbitóli. Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.

1. HEITI LYFS

Filgrastim ratiopharm 48 milljón a.e./0,8 ml lausn, stungulyf eða innrennslislyf, lausn

2. VIRK INNIHALDSEFNI OG STYRKLEIKAR

Hver ml af stungulyfi eða innrennslislyfi, lausn inniheldur 60 milljón alþjóðlegar einingar (600 µg) af filgrastimi.

Hver áfyllt sprauta inniheldur 48 milljón a.e. (480 µg) af filgrastimimarkaðsleyfií 0,8 ml innrennslis-eða stungulausn.

Filgrastim (raðbrigða methionyl hvítkornavaxtarþáttur manna) er framleitt í Escherichia co K802 með raðbrigða erfðatækni.

3. LYFJAFORM

Stungulyf eða innrennslislyf, lausn.

Tær, litlaus lausn.

4.

KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

með

4.1

Ábendingar

lengur

 

 

 

 

Filgrastim ratiopharmi er ætlað að stytta þa tíma sem daufkyrningafæð varir og draga úr tíðni daufkyrningafæðar með hita hjá sjúkli gum sem fá viðurkennda frumudrepandi krabbameinslyfjameðferð vegna i kynja sjúkdóma (að undanskildu langvinnu kyrningahvítblæði og mergmisþroskaheilkenniekkiog t að stytta þann tíma sem daufkyrningafæð varir hjá sjúklingum sem gangast undir beinmergseyðandi (myeloablative) meðferð á undan beinmergsígræðslu þegar talin er aukin hætta á langvarandi, alvarlegri daufkyrningafæð. Öryggi og verkun filgrastims er sambærileg hjá börnum og fullorðnum sem fá frumueyðandi krabbameinslyfjameðferð.

Filgrastimerratiopha m r ætlað til losunar stofnfrumna blóðmyndandi frumna úr beinmerg út í blóðið (mobilisation of p ipheral blood progenitor cells [PBPC]).

LyfiðHjá sjúklingum, bæði börnum og fullorðnum, með alvarlega meðfædda, lotubundna eða dau kyrn ngafæð af óþekktum orsökum (ideopathic), þar sem magn daufkyrninga (Absolute

Neutroph l Count, ANC) er ≤ 0,5 x 109/l og saga um alvarlegar eða síendurteknar sýkingar er ráðlögð langtímameðferð með Filgrastim ratiopharmi, til að auka daufkyrningamagn og draga úr tíðni og tímalengd sýkingatengdra atburða.

Filgrastim ratiopharm er notað í meðferð langvarandi daufkyrningafæðar (ANC jafnt og eða minna en 1,0 x 109/l), hjá sjúklingum með langt gengna HIV-sýkingu, til að draga úr hættu á bakteríusýkingum þegar önnur meðferðarúrræði eru ekki möguleg.

4.2 Skammtar og lyfjagjöf

Sérstök skilyrði

Filgrastin á aðeins að gefa í samráði við krabbameinsmiðstöð sem hefur reynslu í notkun hvítkornavaxtaþátta (G-CSF) og blóðsjúkdómafræðum og býr yfir nauðsynlegum greiningarbúnaði til slíkra meðferða. Losunar- og söfnunaraðgerðirnar skal framkvæma í samráði við krabbameins- og blóðsjúkdómamiðstöð með viðunnandi reynslu á þessu sviði og aðstöðu til að hafa eftirlit með blóðmyndandi frumum.

Viðurkennd frumudrepandi krabbameinslyfjameðferð

Ráðlagður skammtur af filgrastimi er 0,5 milljón a.e. (5 μg)/kg á dag. Fyrsta skammtinn af filgrastimi skal ekki gefa fyrr en að minnsta kosti 24 tímum eftir gjöf krabbameinslyfja. Filgrastim má gefa daglega með inndælingu undir húð eða sem innrennslislyf í æð þynnt í 50mg/ml (5%) glúkósalausn sem gefin er á 30 mínútum (sjá leiðbeiningar um þynningu í kafla 6.6).

Lyfjagjöf með inndælingu undir húð er ákjósanlegust í flestum tilvikum. Rannsókn á virkni instakra skammta benti til þess að lyfjagjöf í æð geti stytt virknitíma lyfsins. Mikilvægi þessarar niður töðu fyrir meðferð með mörgum skömmtum af lyfinu er óljós. Lyfjaform skal fara eftir a stæ um meðferðar hverju sinni. Í slembuðum klínískum rannsóknum var notast við 23 milljón .e. (230 μg)/m2 dagskammta (4,0 til 8,4 μg/kg/dag), gefnum í sprautu undir húð.

Daglegri gjöf filgrastims skal halda áfram fram yfir lægsta gildi daufkyrninga og þangað til

daufkyrningar hafa náð eðlilegum gildum á nýjan leik.. Eftir viðurkennd

kr bbameinslyfjameðferðir

við æxlum, eitlaæxlum og hvítblæði þarf allt að 14 daga meðferð til að fullnægja þessum skilyrðum..

Eftir innleiðslu- og upprætingarmeðferð (induction and consolidation treat

ent) við bráðu

kyrningahvítblæði getur þurft talsvert lengri meðferð (allt að 38 daga), allt eftir tegund, skömmtum og

áætlun krabbameinslyfjamðerðar sem notuð er.

 

markaðsleyfi

Hjá sjúklingum sem fá frumudrepandi krabbameinslyfja ðf rð verður skammvinn hækkun

daufkyrninga, yfirleitt 1-2 dögum eftir að meðferð

filgrastimi hefst. Þrátt fyrir það er nauðsynlegt

að halda áfram filgrastim meðferð þar til magn daufkyrninga hefur náð áætluðu lámarki og náð

 

með

 

 

eðlilegum gildum til að viðhalda virkni meðfe ða innar. Ekki er mælt með að filgrastim meðferð sé

hætt áður en magn daufkyrninga hefur náð áætl ðu lágmarki.

 

 

Sjúklingar sem hafa fengið beinmergsígræðslu í kjölfar beinmergsfrumueyðingar (myeloablatve therapy)

 

Ráðlagður byrjunarskammtur af f lgrastimi er 1,0 milljón a.e. (10 μg)/kg á dag gefinn sem 30 mínútna

 

 

 

lengur

 

 

eða 24 klukkustunda dreypilyf í æð eða undir húð. Filgrastim skal þynna í 20 ml af 50 mg/ml (5%)

 

glúkósalausn fyrir dreypilyf í æð(sjá leiðbeiningar um þynningu í kafla 6.6).

 

Fyrsta skammtinn af filgrastimi skal ekki gefa innan 24 tíma frá frumudrepandi

 

 

ekki

 

 

 

krabbameinslyfjameðferð eða innan 24 tíma frá beinmergsígræðslu.

 

 

er

 

 

 

Þegar lægsta gildi daufkyrninga er náð skal títra dagsskammt filgrastims eftir gildi daufkyrninga sem

Lyfiðviðbót

 

 

 

 

hér seg r:

 

 

 

 

Magn daufkyrninga

 

Breyting á filgrastim- skammti

 

> 1,0 x 109/l í þrjá daga samfleytt

Minnka í 0,5 milljón a.e. (5 µg)/kg á dag

 

Síðan, ef ANC helst > 1,0 x 109/l í þrjá daga í

Hætta filgrastim- meðferð

Ef ANC lækkar í < 1,0 x 109/l meðan á meðferð stendur skal auka filgrastim- skammtinn að nýju samkvæmt skrefunum hér að ofan

Til losunar stofnfrumna blóðmyndandi frumna úr beinmerg út í blóðið, hjá sjúklingum sem undirgangast mergbælandi eða mergeyðandi meðferð, sem síðan gangast undir ígræðslu samgena (autologous) stofnfrumna blóðmyndandi frumna

Ráðlagður skammtur af filgrastimi þegar það er notað eitt og sér til losunar stofnfrumna blóðmyndandi frumna úr beinmerg út í blóðið, er 1,0 milljón a.e. (10 μg)/kg á dag gefinn sem 24 klukkustunda samfellt innrennsli undir húð eða með daglegri inndæling undir húð einu sinni á dag í 5 til 7 daga samfleytt. Filgrastim skal þynna í 20 ml af 50 mg/ml (5%) glúkósalausn fyrir innrennslislyf (sjá leiðbeiningar um þynningu í kafla 6.6). Tímasetning hvítfrumusöfnunar (leukapheresis): Oft nægir hvítfrumusöfnun einu sinni eða tvisvar sinnum á 5. eða 6. degi. Undir öðrum kringumstæðum getur frekari hvítfrumusöfnun verið nauðsynleg. Halda skal áfram að gefa filgrastim- skammta allt til síðustu hvítfrumusöfnunar.

daufkyrninga hefur náð áætluðu lágmarksgildi og náð eðlilegum mörkum að nýju. Hvítfrumusöfnun

Ráðlagður skammtur af filgrastimi til losunar stofnfrumna blóðmyndandi frumna úr beinmerg út í blóðið, eftir beinmergfrumubælandi krabbameinslyfjameðferð er 0,5markaðsleyfimilljón a.e. (5 μg)/kg á dag, gefinn daglega sem inndæling undir húð frá fyrsta degi eftir að lyfjameðferð líkur þar til að magn

skal fara fram á tímabilinu þegar ANC hækkar úr < 0,5 x 109/l í > 5,0 x 109/l. Hjá sjúklingum s m hafa ekki gengist undir umfangsmikla krabbameinslyfjameðferð dugar ein hvítfrumusöfnun oft. Undir öðrum kringumstæðum er mælt með frekari hvítfrumusöfnun.

Til losunar stofnfrumna blóðmyndandi frumna úr beinmerg út í blóðið hjá heilbrigðum gjöfum, fyrir ósamgena (allogeneic) ígræðslu stofnfrumna blóðmyndandi frumna.

Til losunar stofnfrumna blóðmyndandi frumna úr beinmerg út í blóðið hjá heilbrigðum gjöfum skal gefa filgrastim í 1,0 milljón a.e. (10 μg)/kg skömmtum á dag, undir húð, í 4 til 5 daga samfleytt.

Hvítfrumusöfnun skal hefjast á 5. degi og halda áfram allt að 6. degi, sé þess þörf, til safna 4 x 106 CD34+ frumum fyrir hvert kg af líkamsþyngd mergþegans.

Meðfædd daufkyrningafæð

Í sjúklingum með alvarlega, langvarandi daufkyrningafæðmeð(S v re Chronic Neutropenia, SCN)

Ráðlagður byrjunarskammtur er 1,2 milljón a. . (12 μg)/kg á dag, gefinn undir húð sem einn skammtur eða sem dreifðir skammtar.

Sjálfvakin- eða lotubundin daufkyrningafæð

Ráðlagður byrjunarskammtur er 0,5 milljón a.e. (5 μg)/kg á dag, gefinn undir húð sem einn skammtur eða sem dreifðir skammtar.

Breyting á skammti

ekki

lengur

Filgrastim skal gefið daglega sem inndæling undir húð þar til fjöldi daufkyrninga er orðinn hærri en 1,5 x 109/l og helst stöðugt yfir þeim mörkum. Þegar þessum árangri hefur verið náð skal finna þann

lágmarksskammt s m viðheldur þessu gildi. Lengri tíma dagleg lyfjagjöf er nauðsynleg til að viðhalda viðunandi gildi daufkyrninga. Eftir 1 til 2 vikna meðferð má tvöfalda eða helminga skammtinn eftir svörun sjúklings.erEftir þann tíma má breyta skammtinum á 1 til 2 vikna fresti til að viðhalda

meðalfjölda daufkyrninga á milli 1,5 x 109/l og 10 x 109/l. Íhuga má að hækka skammta hraðar hjá

sjúklingum s m fá alvarlegar sýkingar. Í klínískum rannsóknum sýndu 97% sjúklinga, sem svöruðu Lyfiðme fer nni, fullkomin viðbrögð við skömmtum sem voru 2,4 milljón a.e. (24 μg)/kg á dag.

Langtímaöryggi filgrastim skammta stærri en 2,4 milljón a.e. (24 μg)/kg á dag hjá sjúklingum með SCN he ur ekki verið staðfest.

HIV-smitaðir sjúklingar

Til meðferðar á daufkyrningafæð

Ráðlagður upphafsskammtur af filgrastimi er 0,1 milljón a.e. (1 μg)/kg á dag, gefinn daglega með inndælingu undir húð og skal auka skamma smám saman í mest 0,4 milljón a.e. (4 μg)/kg á dag þar til eðlilegt magn daufkyrninga næst og helst stöðugt (ANC > 2,0 x109/l). Í klínískum rannsóknum hafa yfir 90% sjúklinga svarað þessum skömmtum og miðgildi þess þar til fjöldi daufkyrninga var orðinn eðlilegur var 2 dagar.

Hópar með sérþarfir

Lítill hópur sjúklinga (innan við 10%) þurftu skammta sem námu allt að 1,0 milljón a.e. (10 μg)/kg á dag til að ná eðlilegum fjölda daufkyrninga.

Til að viðhalda eðlilegu magni daufkyrninga

Þegar daufkyrningafæð hefur verið snúið við skal finna þann lágmarksskammt sem viðheldur eðlilegum fjölda daufkyrninga. Mælt er með því að byrjað sé á að breyta skammtinum í 30 milljón a.e. (300 μg) sem gefinn er annan hvern dag, með inndælingu undir húð. Frekari breytingar á skömmtum gætu verið nauðsynlegar, eftir ANC-magni sjúklings, til að halda fjölda daufkyrninga yfir 2,0 x 109/l. Í klínískum rannsóknum þurfti 30 milljón a.e. (300 μg) skammta 1 til 7 daga vikunnar til að viðhalda

ANC > 2,0 x 109/l, þar sem miðgildi skammtatíðni var 3 dagar í viku. Langtímanotkun lyfsins kann að

vera nauðsynleg til að viðhalda ANC > 2,0 x 109/l.

markaðsleyfi

 

Aldraðir sjúklingar

Klínískar rannsóknir á filgrastimi hafa haft lítinn fjölda aldraðra sjúklinga í úrtakinu en ekki hafa verið gerðar sérstakar rannsóknir á þessum hópi og því er ekki hægt að gefa sérstakar ráðleggingar um skammtastærð fyrir hann.

Sjúklingar með nýrna- eða lifrarvandamál

Rannsóknir á áhrifum filgrastims á sjúklinga með alvarlega skerta nýrna- eða lifrarstarfsemi hafa sýnt svipuð lyfhrif og lyfjahvörf og hjá venjulegum einstaklingum. Breyting á skömmtum eru óþarfar hjá þessum sjúklingum.

 

 

 

með

Notkun hjá börnum með alvarlega, langvarandi daufkyrningafæð og krabbamein

65% sjúklinga í klínísku rannsókninni á alvarlegri, langvarandi daufkyrningafæð voru undir 18 ára

aldri. Virkni meðferðar var skýr fyrir þennan aldurshóp, s innihélt flesta sjúklinga með meðfædda

daufkyrningafæð. Enginn munur kom fram á öryggi eðferðar hjá börnum sem fengu meðferð við

alvarlegri, langvarandi daufkyrningafæð.

 

 

 

lengur

 

Gögn úr klínískum rannsóknum á börnum benda til þess að verkun og öryggi filgrastims sé svipað hjá

börnum og fullorðnum sem sæta frumudrepandi krabbameinslyfjameðferð.

Ráðlagðir skammtar fyrir börn ru þ ir sömu og hjá fullorðnum sem fá beinmergsbælandi

krabbameinslyfjameðferð.

 

 

4.3

Frábendingar

 

 

Ofnæmi fyrir virka fninu eða einhverju hjálparefnanna.

 

er

 

 

4.4

Sérstök va narorðekkiog varúðarreglur við notkun

Lyfið

 

 

Sérstakar vi varanir

 

 

Filgrast m skal ekki nota til að auka skammta krabbameinslyfjameðferðar umfram viðurkennd með erðaráform (sjá hér að neðan).

Filgrastim skal ekki gefa sjúklingum með alvarlega meðfædda daufkyrningafæð (Kostman-heilkenni) með afbrigðilegar frumuerfðir (sjá hér að neðan).

Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir sjúklinga með brátt kyrningahvítblæði

Illkynja frumuvöxtur

Hvítkornavaxtarþáttur getur örvað vöxt beinmergsfrumna in vitro og svipuð áhrif geta einnig sést hjá nokkrum öðrum frumutegundum in vitro.

Öryggi og verkun filgrastims hjá sjúklingum með mergmisþroska heilkenni eða langvarandi mergfrumumyndandi hvítblæði (chronic myelogenous leukaemia) hafa ekki verið staðfest. Ekki er því mælt með notkun filgrastims við þessar aðstæður/hjá þessum sjúklingum. Sérstaklega þarf að gæta þess að gera greinarmun á frumubreytingum langvarandi- og bráðs kyrningahvítblæðis.

Í ljósi takmarkaðra gagna um öryggi og virkni hjá sjúklingum með annars flokks bráðkyrningahvítblæði skal gæta varúðar við gjöf filgrastims.

Öryggi og virkni filgrastim-gjafar hjá de novo sjúklingum með brátt kyrningashvítblæði yngri en 55

ára með góðar frumuerfðir [t(8;21), t(15;17), og inv(16)] hefur ekki verið staðfest.

Aðrar sérstakar varúðarráðstafanir

markaðsleyfi

 

Eftirlit með þéttleika beina gæti verið nauðsynlegt fyrir sjúklinga með beinþynningarsjúkdóma m fá stöðuga filgrastim- meðferð í meira en 6 mánuði.

Í sjaldgæfum tilfellum hafa lungnavandamál, einkum millivefslungnabólga, komið fram eftir inngjöf hvítkornavaxtarþáttar. Sjúklingar sem hafa nýlega fengið íferð í lungu (pulmon ry infiltrates) eða lungnabólgu gætu verið í frekari hættu gagnvart þeim. Ef fram koma lungnatengd einkenni eins og hósti, hiti og andnauð í kjölfar geislunarfræðilegra merkja um lungnasýkingu og hrörnunar á

lungnastarfsemi geta þau verið undanfarar andnauðarheilkennis hjá fullorðnum. Í þessum tilvikum skal

hætta að gefa filgrastim og hefja viðeigandi meðferð.

 

Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir krabbameinssjúklinga

Hvítfrumnafjölgun (leukocytosis)

með9

 

Hjá minna en 5% sjúklinga sem fá filgrastim í stærri skömmtum en 0,3 milljón a.e./kg á dag (3 μg/kg á dag) hefur magn hvítfrumna mælst 100 x 109/l eða eira. Ekkert bendir til að þetta stig

hvítfrumufjölgunar hafi nein bein óæskileg áhrif. Sökum þeirrar mögulegu hættu sem stafar af

sjúklinga, þar sem

hefur verlengurð sýnt fram á betri horfur og þar sem hærri skammtar af

hvítfrumufjölgun á háum stigum skal mæla hvítf umumagn reglulega á meðan á meðferð með filgrastim stendur. Ef hvítfrumumagn mælist hæ a en 50 x 10 /l eftir áætlaðan lágpunkt skal hætta filgrastim- meðferð tafarlaust. Þegar verið er að gefa filgrastim til losunar PBPC- frumna skal hinsvegar hætta meðferð eða minnka skammta ef hvitfrumumagn verður hærra en 70 x 109/l.

Hættur sem fylgja auknum skömmtum af krabbameinslyfjameðferð

Sérstaka varúð berekkiað sýna v ð þ gar stórir skammtar eru notaðir við krabbameinslyfjameðferð

krabbameinslyfjum geta valdið eitrunum tengdum hjarta, lungum, taugakerfi og húð (sjá samantekt eiginleika vöru fyrir þau efni sem verið er að nota í lyfjmeðferðinn).

Filgrastim- meðf ð útilokar blóðflagnafæð (thrombocytopenia) og blóðleysi (anaemia) vegna

beinmergsfrumubælandier krabbameinslyfja. Vegna þess að sjúklingur gæti mögulega þurft hærri skammta af krabbameinslyfjum (t.d. hámarks skammt samkvæmt meðferðaráætlun) getur hann verið í

Lyfiðmeiri hættu gagnvart blóðflagnafæð og blóðleysi. Mælt er með reglulegu eftirliti með magni bló flagna og blóðkornaskila. Sérstaka varúð þarf að sýna við gjöf einstakra eða samsettra krabbameinslyfja sem vitað er að geti valdið blóðflagnafæð.

Sýnt hefur verið fram á að notkun filgrastim-losaðra PBPC-frumna dregur úr áhrifum og tímalengd blóðflagnafæðar eftir beinmergsbælandi- eða beinmergseyðandi meðferðar.

Aðrar sérstakar varúðarráðstafanir

Virkni filgrastims hjá sjúklingum með talsvert skertar beinmergsfrumumyndandi frumur (myeloid progenitors) hefur ekki verið rannsökuð. Filgrastim hefur aðallega áhrif á daufkyrningaforvera (neutrophil precursors) til að auka magn daufkyrninga. Svörun daufkyrninga í sjúklingum með skerta daufkyrningaforvera getur því verið minni (t.d. í þeim sem hafa gengist undir umfangsmikla geisla- eða krabbameinslyfjameðferð, eða þeim sem eru með beinmergsæxli).

Greint hefur verið frá tilfellum hýsilssóttar (graft versus host disease) og dauða hjá sjúklingum sem fengu hvítkornavaxtarþætti (G-CSF) eftir ósamgena beinmergsígræðslu (sjá kafla 5.1).

Aukin blóðmyndun í beinmerg sem svörun við meðferð með vaxtaþáttum hefur verið tengd við tímabundnar jákvæðar niðurstöður á beinskönnun. Taka ætti mið af því þegar beinskönnunarniðurstöður liggja fyrir.

Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir sjúklinga sem hljóta meðferð til losunar stofnfrumna blóðmyndandi frumna úr beinmerg í blóð.

Losun

markaðsleyfi

 

Enginn handahófssamanburður með tilliti til batahorfa hefur verið gerður á hinum tveimur

losunaraðferðum sem mælt er með (filgrastim eingöngu eða með beinmergsfrumubælandi

krabbameinslyfjameðferð) innan sama sjúklingaþýðis. Einstaklingsmunur og munur milli mæ inga á CD34+ frumum gerir beinan samanburð á mismunandi rannsóknum erfiðan. Það er því erfitt mæla með einni aðferð umfram aðra. Val á losunaraðferð skal íhuga með tilliti til heildarmarkmi a meðferðar fyrir tiltekinn sjúkling.

Fyrri meðferð með frumudrepandi krabbameinslyfjum

Hjá sjúklingum sem hafa gengist undir mjög umfangsmikla fyrri beinmergsf umubælandi meðferð getur losun PBPC- frumna orðið ónóg til að ná þeim lágmarksafköstum sem mælt er með (2.0 x 106 CD34+ frumur/kg) eða samsvarandi hröðun á endurheimt blóðflagna.

Sum frumudrepandi krabbameinslyf hafa sérstök eitrunaráhrifmeðferðá bló myndandi frumur og geta haft

neikvæð áhrif á losun þeirra. Þegar lyf á borð við melphalan, carmustine (BCNU) og carboplatin eru gefin til lengri tíma áður en reynt er að losa blóðmyndandi frumur geta þau dregið úr árangri

losunarinnar. Hinsvegar hefur notkun melphalan, carboplatin

ða BCNU samhliða filgrastimi borið

árangur við losun blóðmyndandi frumna. Þegar ígræðsla PBPC-frumna er íhuguð er mælt með að

+

lengur

sjúklingsins. Sérstaka athugli skal veita

leggja út áætlun fyrir losun stofnfrumnanna snemma í

magni blóðmyndandi frumna í slíkum sjúkling m áður en háir skammtar af krabbameinslyfjum eru gefnir. Ef árangur losunar er ónógur, samkvæmt viðmiðunum hér að ofan, skal íhuga meðferðir sem þurfa ekki stuðning blóðmyndandi frumna.

Mat á árangri losunar blóðmyndandi frum a

Við mat á magni blóðmyndandi frumna sem teknar eru úr sjúklingum sem fá meðferð með filgrastimi skal veita mælingaraðferðunum sérstaka athygli. Niðurstöður flæðisfrumumælinga (flow cytometric analysis) á magni CD34 frumna eru breytilegar eftir þeim aðferðum sem notaðar eru, og því ber að túlka meðmæli byggð á niðurstöðum mælinga frá öðrum rannsóknarstofum varlega.

Tölfræðigreining á sambandi magns endurgefinna CD34+ frumna og hraða endurheimtar á blóðflögum

eftir stóra skammta af krabbameinslyfjameðferð gefa til kynna flókið en samfellt samband.

 

 

ekki

Þau lágmarksafköst sem mælt er með, 2,0 x 106 CD34+ frumur/kg, eru byggð á útgefinni reynslu af

 

er

 

viðunandi enduruppbyggingu blóðs. Afköst umfram þessi lágmarksafköst virðast hafa fylgni með

skjótari bata og þau sem eru undir þeim við hægari bata.

Lyfið

 

 

Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir venjulega beinmergsgjafa sem hljóta meðferð til losunar stofnfrumna blóðmyndandi frumna úr beinberg út í blóðið

Losun PBPC- frumna hefur engan beinan læknisfræðilegan ávinning fyrir venjulega beinmergsgjafa og er hún aðeins ætluð til undirbúnings fyrir stofnfrumuígræðslu.

Losun PBPC- frumna kemur aðeins til greina í frumugjöfum sem uppfylla öll læknisfræðileg skilyrði fyrir stofnfrumugjöf. Smitsjúkdómum og blóðfræðilegum gildum skal veita sérstaka athygli.

Öryggi og virkni filgrastims hefur ekki verið metið í venjulegum frumugjöfum yngri en 16 ára og eldri en 60 ára.

Tímabundin blóðflagnafæð (blóðflögur færri en 100 x 109/l) eftir filgrastim- inngjöf og hvítfrumusöfnun kom fram hjá 35% þátttakenda í rannsóknum. Meðal þessara þátttakenda komu fram tvö tilfelli þar sem blóðflögumagn var minna en 50 x 109/l sem hægt var að rekja til hvítfrumusöfnunarinnar.

Ef þörf er á fleiri en einni hvítfrumusöfnun þarf að huga sérstaklega að frumugjöfum með færri en 100 x 109/l blóðflögur fyrir hvítfrumusöfnun; yfirleitt skal ekki framkvæma hvítfrumusöfnun ef blóðflögumagn er minna en 75 x 109/l.

Hvítfrumusöfnun skal ekki framkvæma á frumugjöfum sem eru á blóðstorkuheftandi lyfjum eða eiga í erfiðleikum með stöðvun blæðinga.

Hætta skal filgrastim- gjöf eða skammturinn minnkaður ef hvítfrumumagn verður meira en 70 x109/l.

Frumugjafar sem fá G-CSF til losunarar á PBPC- frumum skulu vera undir eftirliti þangað til blóðfræðilegir stuðlar þeirra ná aftur eðlilegum mörkum.

Tímabundnar breytingar á frumumyndun hafa komið fram í eðlilegum frumugjöfum eftir notkun á G- CSF. Gildi þessara breytinga fyrir þróun illkynjunar í blóði (haematological malignancy) er óþekkt. Langtíma eftirfylgnirannsóknir á frumugjöfum stendur yfir. Ekki er hægt útiloka hættu á myndun

Algeng en yfirleitt einkennalaus tilfelli miltisstækkunar (spl nomegaly) og mjög sjaldgæf tilfelli miltisrifnunar (splenic rupture) hafa gert vart við sig hjá h ilbrigðum frumugjöfum og sjúklingum eftir notkun á G-CSF. Sum tilfelli miltisrifnunar reyndust banvæn. Eftirlit ætti því að vera með miltisstærð

illkynja beinmergsklóns (malignant myeloid clone). Mælt er með því að söfnunarmiðstöðin skrásetji

og fylgist kerfisbundið með frumugjöfunum í að minnsta kosti 10 ár til tryggja eftirlit með

langtímaöryggi þeirra.

með

markaðsleyfi

 

lengur

(t.d. læknisskoðun, úthljóðsmælingar(ultrasound)). Íhuga skal miltisrifnun sem sjúkdómsgreiningu

fyrir frumugjafa og/eða sjúklinga með verki ofa ga í vinstra kviðarholi, eða í enda axlar.

Eftir markaðssetningu hefur örsjaldan verið

reint frá aukaverkunum í lungum (blóðhósti,

lungnablæðing, lungnaíferð, mæði og súref

isskortur) hjá heilbrigðum gjöfum. Ef grunur leikur á eða

ef staðfest er að aukaverkanir í ungum séu til staðar skal íhuga að hætta meðferð með filgrastimi og veita viðeigandi læknishjálp.

Sérstakar varúðarráðstafanirekkifyrir frumuþega PBPC-frumna sem hafa verið virkjaðar með filgrastimi

Núverandi gögn b nda til þess að ónæmisviðbrögð frumuþegans við PBPC-ígræðslu tengist aukinni hættu á bráðaer- og þ álátri hýsilssótt í samanburði við beinmergsígræðslu.

Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir sjúklinga með SCN

LyfiðBló frumumagn

Ná e t rlit skal hafa með magni blóðflaga, einkum á fyrstu vikum meðferðar með filgrastimi. Íhuga skal slitróttar stöðvanir á filgrastim- meðferð eða minnkun á skömmtum hjá sjúklingum sem fá blóðflagnafæð, þ.e. blóðflagnamagn sem er ítrekað lægra en 100.000/mm3.

Aðrar breytingar á blóðflögum eiga sér stað, til dæmis blóðleysi og tímabundnar aukningar á magni beinmergsfrumumyndandi frumna, sem gera náið eftirlit með frumutölum nauðsynlegt.

Þróun hvítbæðis eða mergmisþroskaheilkennis

Sérstaka gát skal sýna við greiningu alvarlegra, þrálátra daufkyrningafæða til að greina þær frá öðrum blóðröskunum eins og formlausu blóðleysi (aplastic anaemia), myelodysplasiu og kyrningahvítblæði. Heildarmælingar blóðfrumna með mismunargreiningu og blóðflögumagni og mat á formfræði og kjarngerð beinmergs skal framkvæma áður en meðferð hefst.

Lág tíðni (um það bil 3%) mergmisþroskaheilkenna (MDS) kom fram í klínískum rannsóknum á sjúklingum sem voru með SCN og fengu meðferð með filgrastimi. Þessar niðurstöður hafa aðeins komið fram hjá sjúklingum með meðfædda daufkyrningafæð. MDS og hvítblæði fylgja sjúkdómnum og óvíst er um samband þeirra við filgrastim- meðferð. Um það bil 12% sjúkinga sem voru metnir með eðlilegar frumuerfðir í grunnlínumælingum greindust síðar með afbrigðileg einkenni, t.d. einstæðu 7 (monosomy 7), við reglubundið endurtektarmat. Ef afbrigðilegar frumuerfðir koma fram í sjúklingum með SCN skal meta ávinning og áhættu af frekari filgrastim- meðferð vandlega; hætta skal filgrastim- meðferð ef MDS eða hvítblæði koma fram. Enn sem komið er er óvíst hvort langtímameðferð sjúklinga með SCN veldur aukinni hættu á afbrigðilegum frumerfðum, MDS eða þróun hvítblæðis.

Mælt er með að frumuerfðir og formgerð beinmergs sjúklinga séu athugaðar reglulega (á um það bil

12 mánaða fresti).

markaðsleyfi

 

Aðrar sérstakar varúðarráðstafanir

Ekki er hægt að útiloka veirusýkingar sem orsök tímabundinnar daufkyrningafæðar.

Stækkun milta er bein afleiðing filgrastim- meðferðar. Þrjátíu og eitt prósent (31%) sjúklinga í rannsóknum reyndust hafa áþreifanlega miltisstækkun. Aukningar á rúmmáli milta voru mældar með geislun, komu yfirleitt fram snemma í filgrastim- meðferðinni og voru yfirleitt ðeins upp vissu marki. Minnkaðir skammtar hægðu á eða stöðvuðu stækkun milta, og 3% sjú linga þurftu miltisnám (splenectomy). Miltisstærð skal meta reglulega. Óvenjulegar aukningar á úmmáli milta ætti að vera hægt að finna með því að þreifa á kvið sjúklings.

Blóðmiga/prótínmiga (haematura/proteinuria) kom fram hjá litlum hóp sjúklinga. Reglulegar þvagprufur skulu framkvæmdar til að hafa eftirlit með þessum einkennum.

Öryggi og virkni lyfsins hjá nýfæddum börnum og sjúklingum með ónæmistengda daufkyrningafæð

(autoimmune neutropenia) hafa ekki verið staðfest.

 

Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir HIV- smitaða sjúklinga

 

með

Blóðfrumumagn

Náið eftirlit skal hafa með ANC, lengureinkum á fyrstu vikum meðferðar með filgrastimi. Hjá sumum sjúklingum koma fram mjög hröð viðbrögð og töluverð aukning á magni daufkyrninga eftir fyrsta

sjúklingurinn er á slitróttum filgrastim- skömmtum sem nema 30 milljón a.e. (300 μg)á dag geta orðið miklar sveiflur á ANC hans. Til að áætla lágpunkt ANC sjúklingsins er mælt með að blóðsýni séu tekin til ANC- mælingar strax á undan inngjöf filgrastims.

skammt af filgrastimi. Mælt er m ð því að ANC sé mælt daglega fyrstu 2 til 3 dagana eftir filgrastim inngjöf. Eftir þann tíma er mæ t m ð að ANC sé mælt að minnsta kosti tvisvar í viku fyrstu tvær vikurnar, og eftir þaðekkieinu s nni í viku eða aðra hverja viku meðan á viðhaldsmeðferð stendur. Meðan

Hættur semerfylgja hækkuðum/stækkuðum skömmtum af beinmergsfrumubælandi lyfjum

Filgrastim- m ðf rð útilokar ekki blóðflagnafæð (thrombocytopenia) og blóðleysi (anaemia) vegna

beinmergsfrumubælandi lyfja. Þar sem sjúklingurinn gæti fengið fleiri þessara lyfja eða stærri Lyfiðskammta af þeim með filgrastim- meðferð getur hann verið í aukinni hættu um að þróa með sér blóð lagnafæð eða blóðleysi. Mælt er með reglulegu eftirlit með blóðfrumutölum (sjá að ofan).

BeinMergsfrumubæling af völdum sýkinga og illkynja sjúkdóma

Daufkyrningafæð getur stafað af tækifærissýkingum í beinmerg á borð við Mycobacterium avium complex eða illkynja sjúkdóma eins og eitlaæxli. Í meðhöndlun sjúklinga með þekktar sýkingar eða illkynja sjúkdóms í beinmerg skal íhuga viðeigandi meðferð á þessum kvillum samhliða filgrastim- meðferð við daufkyrningafæð. Áhrif filgrastims á daufkyrningafæð af völdum sýkinga eða illkynjunar í beinmerg hafa ekki verið staðfest.

Séstakar varúðarráðstafanir fyrir sjúklinga með sigðfrumusjúkdóm (sickle cell disease)

Neyðartilvik tengd sigðfrumum, í sumum tilfellum banvæn, hafa komið upp eftir filgrastim- notkun hjá sjúklingum með sigðfrumusjúkdóm. Læknar ættu að sýna aðgát þegar filgrastim- meðferð er

íhuguð fyrir sjúklinga með sigðfrumusjúkdóm og ekki taka ákvörðun fyrr en mögulegur ávinningur og áhætta af slíkri meðferð hafa verið vandlega metin.

Hjálparefni

Filgrastim ratiopharm inniheldur sorbitol. Sjúklingar með sjaldgæfa erfðagalla sem valda frúktósaóþoli ættu ekki að nota þetta lyf.

4.5 Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir

beinmergsfrumur (rapidly dividing myeloid cells) eru viðkvæmar fyrir slíkri beinmergsbælandi krabbameinslyfjameðferð er ekki mælt með notkun filgrastims á tímabilinu 24 tímum fyrir til 24 tímum eftir krabbameinslyfjameðferð. Frumniðurstöður lítillar rannsóknar á sjúklingum em fengu filgrastim samhliða 5-Fluorouracil gefa til kynna að það valdi alvarlegri daufkyrningafæð.

Öryggi og virkni filgrastims gefnu samhliða beinmergsfrumubælandimarkaðsleyfifrumudrepandi krabbameinslyfjameðferð hefur ekki verið staðfest með vissu.. Þar sem hraðskiptandi

Hugsanlegar milliverkanir við aðra blóðvaxtarþætti og frumuboða hafa ekki verið nns kaðar í klínískum rannsóknum.

Þar sem litíum eykur losun daufkyrninga er líklegt að það auki áhrif filgr stims. Slík milliverkun hefur ekki verið rannsökuð formlega, en ekkert bendir til þess að hún sé skaðleg.

4.6 Meðganga og brjóstagjöf

Engin haldbær gögn eru til um notkun filgrastims hjá þunguðum konum. Til eru gögn sem sýna fram á að filgrastim getur borist gegnum legköku. Rannsóknir á dýrum hafa gefið til kynna eituráhrif við æxlun (reproductive toxicity) (sjá kafla 5.3). Áhættan hjá önnum er óþekkt. Filgrastim skal ekki nota

á meðgöngu nema þess gerist brýn nauðsyn.

með

 

Ekki er vitað hvort filgrastim getur borist í brjóstamjólk. Losun filgrastims í brjóstamjólk hefur ekki verið rannsökuð í dýrum. Ákvörðun um hvort brjóstagjöf eða filgrastim-meðferð skuli haldið áfram eða hætt skal taka með tillliti til gildi brjóstagjafar fyrir barnið og gildi filgrastim- meðferðar fyrir móðurina.

4.7

Hæfni til aksturs og notkunar véla

 

Aukave kanirekki

lengur

4.8

 

Filgrastim hefur smávægileg eða í meðallagi mikil áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla. Ef sjúklingurinn finnur fyrir þreytu, skal gæta varúðar við akstur bifreiðar og við notkun véla.

er LyfiðÍ me fer artilraunum voru 541 krabbameinssjúklingi og 188 heilbrigðum sjálfboðaliðum gefið

Filgrast m ratiopharm. Öryggi Filgrastim ratiopharms í þessum rannsóknum var sambærilegt við samanburðarlyf.

Eftirfarandi aukaverkarnir og tíðni þeirra hafa verið skrásett meðan á filgrastim- meðferð stóð samkvæmt útgefnum niðustöðum.

Mat á aukaverkunum byggir á eftirfarandi tíðniupplýsingum:

Mjög algengar:

≥1/10

Algengar:

≥1/100, <1/10

Sjaldgæfar:

≥1/1.000, <1/100

Mjög sjaldgæfar:

≥1/10.000, <1/1,000

Koma örsjaldan fyrir: <1/10.000

Tíðni ekki þekkt:

Ekki hægt að meta út frá núverandi gögnum.

Innan tíðniflokka eru alvarlegustu aukaverkanirnar taldar upp fyrst.

Í krabbameinssjúklingum

Í klínískum rannsóknum voru algengustu aukaverkanir sem hægt var að rekja til filgrastims í ráðlögðum skömmtum daufir eða meðalmiklir vöðva- og beinverkir í 10% sjúklinga, og miklir vöðva- og beinverkir í 3% sjúklinga. Venjuleg verkjalyf eru yfirleitt notuð til að dayfa vöðva- og beinverki. Aukaverkanir sem ekki eru eins tíðar eru meðal annars þvagtruflanir, oftast mild eða miðlungsmikil þvaglátstregða (dysuria).

Í slembuðum rannsóknum með lyfleysusamanburði jók filgrastim ekki á nýgengi aukaverkana sem fylgja krabbameinslyfjameðferð. Aukaverkanir sem komu fram jafnoft hjá sjúklingum sem fengu filgrastim + krabbameinslyf og lyfleysu + krabbameinslyf voru meðal annars ógleði og uppköst, hárlos, niðurgangur, þreyta, lystarstol, slímbólga, höfuðverkur, hósti, útbrot, verkir fyrir brjósti, almennt máttleysi, eymsli í hálsi, hægðatregða og almennur sársauki.

Afturkræf, skammtaháð og í flestum tilfellum mild eða miðlungsmikil hækkun á ct te

dehýdrogenasa (LDH)(50% sjúklinga), alkalískum fosfatasa (35% sjúklinga), þv gsýru (25%

sjúklinga) og gamma-glútamýl transpeptíðasa (GGT)(10% sjúklinga) komu f am við filgrastim-

meðferð í ráðlögðum skömmtum.

 

Tímabundnar lækkanir á blóðþrýstingi, sem ekki þarfnast læknis eðferð r, h fa einstaka sinnum

komið fram.

markaðsleyfi

 

Greint hefur verið frá tilfellum hýsilssóttar (graft versus host disease) og dauða hjá sjúklingum sem

fengu hvítkornavaxtarþætti (G-CSF) eftir ósamgena beinm rgsígræðslu (sjá kafla 5.1).

Æðasjúkdómar, meðal annars æðalokandi sjúkdómur (veno-occlusive disease) og raskanir á

Mjög sjaldgæf tilfelli æðabólgu í húð (cuta eous vasculitis) hafa komið fram í sjúklingum á filgrastimi. Virkni æðabólgu í sjúk i gum á filgrastimi er óþekkt.

vökvamagni, hafa einstaka sinnum komið fram hjá sjúklingum sem fá ígræðslu eigin beinmergs í

 

 

með

kjölfar háskammta krabbameinslyfja meðferðar. Ekki hefur verið sýnt fram á orsakasamband við

filgrastim.

lengur

 

 

 

Tilkynnt hefur veriðekkium einstaka tilfelli af Sweet's- heilkenni (acute febrile dermatosis). Þar sem mikill hluti þessara sjúklinga var með hvítblæði, sem vitað er að tengist Sweet's-heilkenni, hefur hinsvegar ekki verið sýnt fram á orsakasamband við filgrastim.

Versnun liðagigtarerh fur komið fram í einstaka tilfellum.

Greint var frá kristallagigt hjá sjúklingum með krabbamein sem fengu meðferð með filgrastimi.

LyfiðSjaldgæfar aukaverkarnir í lungum, meðal annars millivefslungnabólga, lungnabjúgur og íferð í lungum (pulmonary infiltrates) hafa komið fram í sumum tilvikum og endað í andnauðarheilkennum fullorðinna (ARDS), sem geta verið banvæn (sjá kafla 4.4).

Ofnæmisviðbrögð: Ofnæmisviðbrögð, meðal annars bráðaofnæmi, útbrot, ofsakláði, ofsabjúgur, andþrengsli og lágþrýstingur, við fyrstu eða síðari meðferðum, hafa komið fram í sjúklingum á filgrastimi. Á heildina litið voru ofnæmistilvik algengari eftir að lyfið var gefið í æð. Í sumum tilfellum hafa einkenni tekið sig upp aftur við síðari lyfjagjafir, sem bendir til þess að um orsakasamband sé að ræða. Filgrastim-gjöf skal hætt algerlega hjá sjúklingum sem sýna alvarleg ofnæmisviðbrögð við lyfinu.

Einangruð tilfelli sigðfrumukrísa hafa komið fram hjá sjúklingum með sigðfrumusjúkdóm (sjá kafla 4.4).

MedDRA flokkun eftir

 

Tíðni

 

Aukaverkanir

líffærum

 

 

 

 

Efnaskipta- og næringarraskanir

 

Mjög algengar:

 

Aukið magn alkaline fosfatasa,

 

 

 

 

aukið magn LDH , aukið magn

 

 

 

 

þvagsýru.

Taugakerfisraskanir

 

Algengar:

 

Höfuðverkur

Æðakerfisraskanir

 

Sjaldgæfar:

 

Æðakerfisröskun (vascular

 

 

 

 

disorder)

Raskanir í öndunarfærum og

 

Algengar:

 

Hósti, eymsli í hálsi

brjóstholi

 

Koma örsjaldan fyrir:

Íferðarefni í lungum (pulmonary

 

 

 

 

infiltrates)

Raskanir í meltingarvegi

 

Koma örsjaldan fyrir:

Ógleði/Uppköst

 

 

Algengar:

 

Hægðatregða, ly tar to ,

 

 

 

 

niðurgangur, slímbólga

 

 

 

 

(mucositis)

Raskanir í lifur

 

Mjög algengar:

 

Aukið gn GGT

Húð og undirhúð

 

Algengar:

 

Hárlos, útbrot

 

 

Koma örsjaldan fyrir:

Sweet's-heil enni, æðabólga í

 

 

 

 

húð (cut neous vasculitis)

Stoðkerfi og stoðvefur

 

Mjög algengar:

 

Brjóstverkur, vöðva- og

 

 

 

 

beinverkur

 

 

Koma örsjaldan fyrir:

Versnun á liðagigt

 

 

 

 

markaðsleyfi

Nýrna- og þvagfæraraskanir

 

Koma örsjaldan fyrir:

Afbrigðilegt þvag

Almennar raskanir og ásand á

 

Algengar:

 

Þreyta, almennt máttleysi

lyfjagjafarstað

 

Sjaldgæfar:

 

Almennur sársauki

 

 

Koma örsjaldan fyrir:

Ofnæmisviðbrögð

 

 

 

með

 

Við losun stofnfrumna blóðmyndandi frumna úr beinmerg út í blóðið í venjulegum beinmergsgjöfum

 

lengur

 

 

Algengustu aukaverkanir sem fram komu voru daufur eða miðlungsmikill vöðva- og beinverkur. Hvítfrumnafjölgun (leukocytosis) (Hvítfrumur fleiri en 50 x 109/l) kom fram hjá 41% frumugjafa og tímabundin blóðsflagnafæð (thrombocytopenia)(blóðflögur færri en 100 x 109/l) eftir filgrastim- gjöf og hvítfrumusöfnunekki(leukapheres s) hjá 35% frumugjafa.

Minniháttar tímabundnar au ningar á alkaline fosfatasa, LDH, SGOT (serum glutamic oxaloacetic transaminase) og þvagsýru hafa komið fram hjá venjulegum frumugjöfum á filgrastimi, þessar aukningar voru án ftirstöðva.

Versnun liðagigtaereinkenna hefur aðeins komið fram í mjög sjaldgæfum tilfellum.

LyfiðEinkenni sem benda til alvarlegra ofnæmisviðbragða eru mjög sjaldgæf.

Hö uðverkir sem talið er að rekja megi til filgrastims hafa komið fram rannsóknum á PCPC-gjöfum.

Algeng en yfirleitt einkennalaus tilfelli miltisstækkunar (splenomegaly) og mjög sjaldgæf tilfelli miltisrifnunar (splenic rupture) hafa komið fram hjá heilbrigðum frumugjöfum og sjúklingum eftir notkun á G-CSF (sjá kafla 4.4).

Eftir markaðssetningu hefur örsjaldan verið greint frá aukaverkunum í lungum (blóðhósti, lungnablæðing, lungnaíferð, mæði og súrefnisskortur) hjá heilbrigðum gjöfum (sjá kafla 4.4).

Kerfislíffæraflokkur (system

Tíðni

Aukaverkanir

organ class)

 

 

Blóð- og eitlaraskanir

Mjög algengar:

Hvítfrumnafjölgun

 

 

(leukocytosis), blóðflagnafæð

 

 

(thrombocytopenia)

 

Sjaldgæfar:

Miltisröskun (spleen disorder)

Efnaskipta- og næringarraskanir

Algengar:

Aukið magn alkaline fosfatasa,

 

 

aukið magn LDH

 

Sjaldgæfar:

Aukið SGOT, þvagsýra í blóði

 

 

(hyperuricaemia)

 

 

markaðsleyfi

Taugakerfisraskanir

Mjög algengar:

Höfuðverkur

Stoðkerfi og stoðvefur

Mjög algengar:

Vöðva- og beinverkir

 

Sjaldgæfar:

Versnun á liðagigt

Almennar raskanir og ástand á

Sjaldgæfar:

Alvarleg ofnæmi viðbrögð

lyfjagjafarstað

 

 

Í sjúklingum með SCN

Aukaverkanir tengdar filgrastimi hafa komið fram hjá SCN- sjúklingum, og í sumum tilfellum hefur tíðni þeirra minnkað með tímanum.

Algengustu aukaverkanir sem rekja mátti til filgrastims voru beinverkir og almennir vöðva- og beinverkir.

Aðrar aukaverkarnir sem fram komu voru meðal annarsmeðstækkun á milta, sem í minnihluta tilfella fór

vaxandi, og blóðflagnafæð (thrombocytopenia) Höfuðv rkur og niðurgangur hafa stundum fylgt byrjun filgrastim- meðferðar, yfirleitt hjá innan við 10% sjúklinga. Blóðleysi og blóðnasir hafa einnig komið fram.

Tímabundnar aukningar, sem engin einkenni fylgd , komu fram á þvagsýru í blóði (serum uric acid), lactic dehydrogenase og alkalískum fosfatasa. Tímabundnar, miðlungsmiklar lækkanir á blóðsykri utan föstu hafa einnig komið fram.

Aukaverkanir sem mögulega má

 

kja til filgrastim- meðferðar og komu yfirleitt fram hjá innan við

ekki

 

2% af SCN- sjúklingum voru v ðbrögð á stungustað, höfuðverkur, lifrarstækkun, liðverkir, hárlos,

beinþynning og útbrot.

lengur

Í langtímameðferð h fur æðabólga í húð komið upp í 2% SCN-sjúklinga. Mjög fá tilfelli

próteinmigu/blóðmigu (proteinuria/haematuria) hafa komið upp.

Lyfið

er

 

Hjá HIV-smituðum sjúklingum

Kerfislíffæraflokkur (system

Tíðni

 

Aukaverkanir

organ class)

 

 

 

Blóð- og eitlaraskanir

Mjög algengar:

 

Blóðleysis, miltisstækkun

 

 

 

(splenomegaly)

 

Algengar:

 

Blóðflagnafæð

 

 

 

(thrombocytopenia)

 

Sjaldgæfar:

 

Miltisröskun (spleen disorder)

Efnaskipta- og næringarraskanir

Mjög algengar:

 

Lækkaður blóðsykur, hækkaður

 

 

 

alkanline fosfatasi, hækkað

 

 

 

LDH, þvagsýra í blóði

 

 

 

(hyperuricaemia)

Taugakerfisraskanir

Algengar:

 

Höfuðverkur

Raskanir í öndunarfærum og

Mjög algengar:

 

Blóðnasir

brjóstholi

 

 

 

Raskanir í meltingarvegi

Algengar:

 

Niðurgangur

Raskanir í lifur

Algengar:

 

Lifrarstækkun (hepatomegaly)

Húð og undirhúð

Algengar:

 

Hárlos, æðbólga í húð

 

 

 

(cutaneous v sculitis), sársauki á

 

 

 

stungustað, útbrot

Stoðkerfi og stoðvefur

Mjög algengar:

 

Vöðva- og beinverkir

 

Algengar:

 

Beinþynning

Nýrna- og þvagfæraraskanir

Sjaldgæfar:

 

Blóð iga (haematuria),

 

 

 

próteinmiga (proteinuria)

 

 

 

markaðsleyfi

 

 

með

 

Í klínískum rannsóknum voru einu aukaverkanirnar sem stöðugt var hægt að rekja til filgrastim- gjafar vöðva- og beinverkir, einkum daufirlengureða meðalste kir beinverkir og vöðvaþrautir (myalgia). Nýgengi þessara aukaverkana var svipuð og hjá krabbameinssjúklingum.

Stækkun á milta tengd filgrastim- meðferð kom fram hjá innan við 3% sjúklinga. Í öllum tilfellum reyndist stækkunin lítil eða miðlungsmikil við læknisskoðun og sjúkdómsframvindan var góðkynja; engir sjúklingar voru greindir m ð miltisofvöxt (hypersplenism) og enginn sjúklingur þurfti að gangast undir miltisnám (splenectomy). Þar s m stækkun á milta er algeng í HIV- sýktum sjúklingum og er yfirleitt til staðar í mismiklum mæli í flestum sjúklingum með AIDS er samband hennar við filgrastim- meðferð óljós.

Kerfislíffæraflokkur (system

Tíðni

Aukaverkanir

organ class)

 

 

er

 

 

Blóð- og itla askanirekki

Algengar:

Miltisröskun (spleen disorder)

Stoðkerfi og stoðv fur

Mjög algengar:

Vöðva- og beinverkir

Lyfið4.9 Ofskömmtun

Engar upplýsingar liggja fyrir um ofskömmtun.

Þegar filgrastim- meðferð er hætt eru afleiðingarnar yfirleitt 50% minnkun á daufkyrningum í umferð innan 1 til 2 daga, og eðlilegt magn næst yfirleitt aftur innan 1 til 7 daga.

5. LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

5.1 Lyfhrif

Flokkun eftir verkun: Þættir til örvunar, ATC flokkur: L03AA02

Human G-CSF er glýkóprótein sem stýrir myndun og losun starfhæfra daufkyrninga úr beinmergnum. Filgrastim ratiopharm sem inniheldur r-metHuG-CSF (filgrastim) veldur merkjanlegri aukningu á magni daufkyrninga í útlægu blóði (peripheral blood neutrophil counts) innan 24 klukkustunda, með minniháttar aukningu á einkjörnungum (monocytes). Hjá sumum sjúklingum með SCN getur filgrastim einnig valdið minniháttar aukningu á sýrumfrumum (eosophils) og basafrumum (basophils) í umferð miðað við grunnlínu; sumir af þessum sjúklingum gætu komið fram með sýrufrumuofgnótt (eosophilia) eða basafrumuofgnótt (basophilia) fyrir meðferð. Aukningar á magni daufkyrninga eru skammtatengdar við ráðlagða skammta. Daufkyrningar sem eru framleiddir fyrir tilstilli filgrastim-

meðferðar sýna venjulega eða aukna virkni, samkvæmt prófunum á efnasvörunar- og sýklaátsvirkni. markaðsleyfi

Eftir að filgrastim- meðferð er hætt fellur magn daufkyrninga í umferð um 50% eftir 1 til 2 daga, og nær eðlilegum mörkum eftir 1 til 7 daga.

Notkun filgrastims hjá sjúklingum sem í frumudrepandi krabbameinslyfjameðferð dregur marktækt úr nýgengi, alvarleika og tímalengd daufkyrningafæðar (neutropenia) og hitadaufkyrningafæðar (febrile

neutropenia). Filgrastim- meðferð dregur marktækt úr tímalengt hitadaufkyrningafæ ar, sýklalyfjanotkun og spítalavist eftir aðleiðslukrabbameinslyfjameðferð fyrir

bráðamergfrumumyndandi hvítblæði (acute myelogenous leukaemia) eða beinmergseyð ndi meðferð á undan beinmergsígræðslu. Nýgengi hita og skrásettra sýkinga minnkuðu við hvo ugar aðstæður. Tímalengd hita minnkaði ekki í sjúklingum sem gengust undir mergfrumunámsmeðferð á undan beinmergsígræðslu.

Notkun filgrastims, bæði eins og sér og eftir krabbameinslyfjameðferð, virkjar blóðmyndandi frumur

(heamatopoietic cells) í útlægu blóði. Þessar PBPC- frumur má fjarlægja og dreypa svo inn aftur eftir

háa skammta af frumudrepandi krabbameinslyfjameðferð, annað hvort í stað beinmergsígræðslu eða

samhliða henni. Inrennsli PBPC- frumna hraðar afturbata blóðs og minnkar líkur á blæðingu og þörf

fyrir blóðkornagjöf.

 

Þeir sem fá PBPC-frumur sem virkjaðar hafa ve ið með filgrastimi ígræddar sýna marktækt skjótari

 

með

afturbata blóðs, sem veldur marktækri styttingu á þeim tíma sem þarf til afturbata blóðkorna af

sjálfsdáðum samanborið við beinmergsí ræðslu.

 

beinmergsígræðslu í sjúklingumlengurm ð brátt hvítblæði, bentu niðurstöður til aukinnar hættu á hýsilssótt, meðferðartengdum dauða og dauða þegar G-CSF var gefinn. Í annarri alþjóðlegri aftursýnni rannsókn á sjúklingum með brátt eða langvarandi kyrningahvítblæði var ekki sýnt fram á nein áhrif á hættu á hýsilssótt, meðferðartengdum dauða og dauða. Í heildargreiningu (meta-analysis) á rannsóknum á ósamgena ígræðslum, þ.m.t. niðurstöður úr 9 framskyggnum slembiröðuðum rannsóknum,

Í einni evrópskri aftursýnni rannsók , þar sem mat var lagt á notkun G-CSF eftir ósamgena

 

8 aftursýnum rannsó

num og 1 tilfella- og viðmiðarannsókn, var ekki sýnt fram á áhrif á hættu á

 

bráðri hýsilssótt, langvinnri hýsilssótt eða snemmkomnum meðferðartengdum dauða.

 

 

 

 

ekki

 

 

 

 

 

 

 

Hlutfallsl g áhætta (95% CI) fyrir hýsilssótt og meðferðartengdan dauða Í kjölfar meðferðar með

 

hvítkornavaxtarþætti eftir beinmergsígræðslu

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Útgá a

 

 

Rannsóknar-

N

 

Bráð

Langvinn

Meðferðar-

 

 

 

 

tímabil

 

 

 

gráðu II-IV

hýsilssótt

tengdur dauði

 

 

 

 

 

 

 

 

hýsilssótt

 

 

 

Heildargreining

 

1986-2001a

1.198

 

1,08

1,02

0,70

 

(2003)

 

 

 

 

 

 

(0,87; 1,33)

(0,82; 1,26)

(0,38; 1,31)

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evrópsk aftursýn

 

1992-2002

b

1.789

 

1,33

1,29

1,73

 

 

 

 

 

rannsókn (2004)

 

 

 

 

 

(1,08; 1,64)

(1,02; 1,61)

(1,30; 2,32)

 

Alþjóðleg aftursýn

 

1995-2000b

2.110

 

1,11

1,10

1,26

 

rannsókn (2006)

 

 

 

 

 

(0,86; 1,42)

(0,86; 1,39)

(0,95; 1,67)

 

aGreiningin inniheldur

rannsóknir varðandi

beinmergsígræðslur á þessu tímabili; í sumum rannsóknum

 

voru notaðir GM-CSF (hvítkorna-átfrumu-vaxtarþættir, granulocyte-macrophage-colony stimulating

 

factor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bRannsóknin inniheldur sjúklinga sem fengu beinmergsígræðslu á þessu tímabili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áður en frumuígræðsla er framkvæmd gerir notkun filgrastims til losunar PBPC- frumna í venjulegum frumugjöfum kleift að safna 4 x 106 CD34+ frumum/kg af líkamsþyngd frumuþega í meirihluta frumugjafa eftir tvær hvítfrumusafnanir (leukapheresis). Venjulegir frumuþegar fá skammt sem nemur 10 μg/kg á dag, gefinn undir húð í 4 til 5 daga samfleytt.

Notkun filgrastims hjá sjúklingum, börnum eða fullorðnum með SCN (severe congenital, cyclic and idiopathic neutropenia) veldur stöðugri aukningu á ANC í útlægu blóði og dregur úr sýkingum og tengdum atburðum.

bendir til þess að aukning HIV- veirufjölgunar komi fram í sjúklingum á filgrastimi.

Notkun filgrastims hjá HIV- sýktum sjúklingum viðheldur eðlilegu markaðsleyfidaufkyrningamagni, sem leyfir reglubundna inngjöf veirueyðandi og/eða annara mergfrumubælandi (myelosuppressive) lyfja. Ekkert

Eins og aðrir blóðvaxtarþættir hefur G-CSF haft örvandi áhrif á innanþekjufrumur (endothe ial cells) úr mönnum in vitro.

Virkni og öryggi Filgrastim ratiopharms hafa verið metin í slembuðum, stýrðum sa III-rannsóknum á brjóstakrabbameini, lungnakrabbameini og Non-Hodgkin-Eitlaæxlum. Enginn munur sem skipti máli kom fram milli Filgrastim ratiopharms og viðmiðunarlyfja hvað varðaði tímalengd alvarlegrar daufkyrningarfæðar eða nýgengi hitadaufkyrningafæðar.

5.2 Lyfjahvörf

Slembaðar, einblindar eins-skammts samanburðarrannsóknirmeðá 196 heilbrigðum sjálfboðaliðum sýndu

að lyfjahvörf Filgrastim ratiopharms var sambærilegt samanbuðarlyfinu eftir inngjöf undir húð og í æð.

Hreinsun filgrastims úr blóði fylgirlengurfyrsta stigs lyfh ifum eftir inngjafir undir húð og í æð.

Helmingunartími filgrastims í blóðvökva eru m það bil 3,5 klukkustundir, með hreinsunarhlutfall sem nemur um 0.6ml/mín/kg. Stöðugt innrennsli fil rastims yfir 28 daga tímabil hjá sjúklingum sem eru að ná sér eftir ígræðslu eigin beinmergs be ti ekki til þess að lyfið safnaðist fyrir og hafði sambærilegan helmingunartíma. Jákvætt línulegt samba d er milli skammtastærðar filgrastims og hlutfalls þess í blóðvökva, hvort sem það var g fið undir húð eða í æð. Eftir að ráðlagðir skammtar voru gefnir undir húð hélst hlutfall lyfsins í blóðvökva yfir 10 ng/ml í 8 til 16 tíma. Magn dreifingar í blóði er um 150ml/kg.

Hjá krabbameinssjú lingum voru lyfhrif Filgrastim ratiopharms og samanburðarlyfsins sambærileg eftir bæði eina og ndurt knar lyfjagjafir undir húð.

5.3

 

er

Forklínískarekkiupplýsingar

Lyfið

 

Aðrar upplýsingar en klínískar benda ekki til neinnar sérstakrar hættu fyrir menn, byggt á

he

bundnum rannsóknum á lyfjafræðilegu öryggi, eiturverkunum á erfðaefni og staðbundnu þoli.

Forklínísk gögn úr hefðbundnum rannsóknum á eiturverkunum eftir endurtekna skammta leiddu í ljós þau áhrif lyfsins sem búist var við, meðal annars aukið hvítfrumumagn, offjölgun mergfrumna (myeloid hyperplasia) í beinmergi, blóðkornamyndun utan beinmergs (extramedullary haematopoiesis) og stækkun á milta.

Engin áhrif á frjósemi karl- og kvenkyns rotta eða meðgöngu hjá rottum komu fram. Engin gögn úr rannsóknum á rottum og kanínum benda til þess að filgrastim valdi vansköpun. Aukið nýgengi fósturláts hefur komið fram í kanínum, en engin vansköpun hefur sést.

6.LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

Geymist í kæli (2 C – 8 C).
2 ár.
Filgrastim ratiopharm skal ekki þynna með sodium klóríð- lausn.
6.1 Hjálparefni
Acetic acid, glacial Sodium hýdroxíð Sorbitol (E420) Pólýsorbat 80
Vatn til sprautugjafar

6.2 Ósamrýmanleiki

Ekki má blanda þessu lyfi saman við önnur lyf en þau sem nefnd eru í kafla 6.6. Útþynnt filgrastim getur aðsogast að gleri og plasti, eins og fram kemur í kafla 6.6.

6.3 Geymsluþol

Eftir útþynningu: Efna- og eðlisfræðilegur notkunarstöðugleiki útþynntumarkaðsleyfilausnarinnar til innrennslis hefur verið staðfestur í 24 klukkustundir við 2 °C til 8 °C. Frá örverufræðilegu sjónarmiði ætti lyfið

notast tafarlaust. Ef lyfið er ekki notað tafarlaust eru notkunargeymslutímarmeð og aðstæður fyrir notkun á ábyrgð notandans og eru þeir yfirleitt ekki lengri en 24 tímar við 2 °C til 8 °C hita nema útþynning lyfsins hafi átt sér stað við stýrðar og bakteríulausar aðstæður.

6.4 Sérstakar varúðarreglur við geymslu

Geymsluskilyrði eftir þynningu lyfsilengurs, sjá kafla 6.3.

6.5 Gerð íláts og innihald

 

 

ekki

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Lyfið

er

 

Áfyllt sprauta af gerð I með varanlega áfastri ryðfrírri nál.

Pakkningar sem innihalda 1, 5 eða 10 áfylltar sprautur með 0,8 ml innrennslis- eða stungulausn eða fjölpakkningar s m innihalda 10 (2 pakkningar með 5) áfylltar sprautur með 0,8 ml innrennslis- eða stungulausn.

6.6 Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun

Ef þess gerist þörf má þynna Filgrastim ratiopharm í 50 mg/ml (5%) glúkósalausn fyrir dreypilyf. Ekki er mælt með útþynningu niður fyrir 0,2 milljón a.e. (2 μg) á ml á neinum tímapunkti. Lausnina skal athuga sjónrænt fyrir notkun. Aðeins skal nota glærar lausnir án korna.

Fyrir sjúklinga sem fá meðferð með filgrastimi sem þynnt hefur verið niður fyrir 1,5 milljón a.e. (15 μg) á ml skal bæta HSA (human serum albumin) við lausnina svo lokahlutfallið verði 2mg/ml.

Dæmi: Þar sem lokamagn til sprautunar er 20 ml skal bæta við 0,2 ml af 200 mg/ml (20%) lausn af manna albúmíni í sermi þegar heildarskammtar af filgrastimi eru minni en 30 milljón a.e. (300 μg).

Þegar Filgrastim ratiopharm er þynnt í 50 mg/ml (5%) glúkósalausn fyrir dreypilyf er það samrýmanlegt með gleri og ýmsum plastefnum, meðal annars PVC, pólýólefín (sam-fjölliða pólýprópýlen og pólýþýlen) og pólýprópýlen.

Filgrastim ratiopharm inniheldur engin rotvarnarefni. Vegna hættu á örverusmiti eru Filgrastim ratiopharm- sprautur einnota.

Ef Filgrastim ratiopharm er óvart sett í hita undir frostmarki hefur það engin skaðleg áhrif á stöðugleika lyfsins.

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

7.

MARKAÐSLEYFISHAFI

 

markaðsleyfi

ratiopharm GmbH

 

 

Graf-Arco-Straße 3

 

 

D-89079 Ulm

 

 

Þýskaland

 

 

info@ratiopharm.de

 

 

8.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

með

EU/1/08/449/005

 

 

 

EU/1/08/449/006

 

 

EU/1/08/449/007

 

 

EU/1/08/449/008

 

 

 

 

 

 

9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS/ENDURNÝJUNAR

 

MARKAÐSLEYFIS

 

 

 

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðs yfis: 15. september 2008.

 

10.

 

lengur

 

 

DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS

 

Ítarlegar upplýsingar um þetta lyf eru birtar á heimasíðu Lyfjastofnunar Evrópu

http://www.ema.eu ekkiopa.eu/.

 

 

 

Upplýsingar á ísl nsku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

 

 

er

 

 

 

Lyfið

 

 

 

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf