Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

GONAL-f (follitropin alfa) – áletranir - G03GA05

Updated on site: 07-Oct-2017

Nafn lyfsGONAL-f
ATC-kóðiG03GA05
Efnifollitropin alfa
FramleiðandiMerck Serono Europe Ltd.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA MEÐ 1 HETTUGLASI OG 1 HETTUGLASI

1.HEITI LYFS

GONAL-f 75 a.e. (5,5 míkrógrömm) stungulyfsstofn og leysir, lausn

Follitrópín alfa

2.VIRK(T) EFNI

Hvert hettuglas inniheldur 5,5 míkrógrömm af follitrópíni alfa sem jafngildir 75 a.e. Hver ml af blandaðri lausn inniheldur 75 a.e.

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: súkrósi, natríumtvívetnisfosfat einhýdrat, tvínatríumfosfat tvíhýdrat, metíónín, pólýsorbat 20, óþynnt fosfórsýra og natríumhýdroxíð.

Stungulyf og leysir, lausn Inniheldur: 1 ml vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

1 hettuglas með stungulyfsstofn, lausn.

1 hettuglas með 1 ml af leysi.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 25°C. Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal ónotaðri lausn.

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Serono Europe Ltd.

56 Marsh Wall

London E14 9TP

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/95/001/005/ 1 hettuglas með stungulyfsstofn, lausn. 1 hettuglas með leysi.

13.LOTUNÚMER

Lot

Lot leysis

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

gonal-f 75 a.e.

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA MEÐ 1, 5, 10 HETTUGLÖSUM OG 1, 5, 10 ÁFYLLTUM SPRAUTUM

1. HEITI LYFS

GONAL-f 75 a.e. (5,5 míkrógrömm) stungulyfsstofn og leysir, lausn

Follitrópín alfa

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hettuglas inniheldur 5,5 míkrógrömm af follitrópíni alfa sem jafngildir 75 a.e. Hver ml af blandaðri lausn inniheldur 75 a.e.

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: súkrósi, natríumtvívetnisfosfat einhýdrat, tvínatríumfosfat tvíhýdrat, metíónín, pólýsorbat 20, óþynnt fosfórsýra og natríumhýdroxíð.

Stungulyf og leysir, lausn Inniheldur: 1 ml vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

1 hettuglas með stungulyfsstofn, lausn.

1 áfyllt sprauta með 1 ml af leysi.

5 hettuglös með stungulyfsstofn, lausn.

5 áfylltar sprautur með 1 ml af leysi.

10 hettuglös með stungulyfsstofn, lausn.

10 áfylltar sprautur með 1 ml af leysi.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 25°C. Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal ónotaðri lausn.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Serono Europe Ltd.

56 Marsh Wall

London E14 9TP

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/95/001/025/ 1 hettuglas með stungulyfsstofn, lausn. 1 áfyllt sprauta með leysi.

EU/1/95/001/026/ 5 hettuglös með stungulyfsstofn, lausn. 5 áfylltar sprautur með leysi.

EU/1/95/001/027/ 10 hettuglös með stungulyfsstofn, lausn. 10 áfylltar sprautur með leysi.

13. LOTUNÚMER

Lot

Lot leysis

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

gonal-f 75 a.e.

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS GONAL-f 75 A.E. (5,5 MÍKRÓGRÖMM)

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

GONAL-f 75 a.e. (5,5 μg) stungulyfsstofn, lausn Follitrópín alfa.

s.c.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

75 a.e. (5,5 μg)

6.ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS MEÐ LEYSI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Stungulyfsstofn og leysir, lausn fyrir GONAL-f

Vatn fyrir stungulyf

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 ml/hettuglas

6. ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁFYLLT SPRAUTA MEÐ LEYSI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Stungulyfsstofn og leysir, lausn fyrir GONAL-f

Vatn fyrir stungulyf

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 ml/áfyllt sprauta

6. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA MEÐ 1 HETTUGLASI OG 1 ÁFYLLTRI SPRAUTU

1. HEITI LYFS

GONAL-f 1050 a.e./1,75 ml (77 míkrógrömm/1,75 ml) stungulyfsstofn og leysir, lausn Follitrópín alfa

2. VIRK(T) EFNI

Hvert fjölskammta hettuglas inniheldur 87 míkrógrömm af follitrópíni alfa sem jafngildir 1.200 a.e. Hver ml af blandaðri lausn inniheldur 600 a.e.

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: súkrósi, natríumtvívetnisfosfat einhýdrat, tvínatríumfosfat tvíhýdrat, óþynnt fosfórsýra og natríumhýdroxíð.

Inniheldur: Ein áfyllt sprauta af leysi inniheldur 2 ml af vatni fyrir stungulyf og 0,9% bensýlalkóhól.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

1 hettuglas af stungulyfsstofn, lausn.

1 áfyllt sprauta með 2 ml af leysi.

15 einnota sprautur til gjafar kvarðaðar í FSH einingum.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Einungis til fjölskammta inndælingar.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Einungis má nota meðfylgjandi, áfyllta sprautu til að útbúa fullbúna lausn.

Hvert hettuglas með upplausn er aðeins fyrir einn sjúkling.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 25°C, áður en fullbúin lausn er útbúin. Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Geymið við lægri hita en 25°C eftir uppblöndun. Má ekki frjósa. Geymið í upprunalegum umbúðum.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal ónotaðri lausn eftir 28 daga.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Serono Europe Ltd.

56 Marsh Wall

London E14 9TP

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/95/001/021/ 1 hettuglas af stungulyfsstofn, lausn. 1 áfyllt sprauta með leysi.

15 einnota sprautur.

13. LOTUNÚMER

Lot

Lot leysis

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

gonal-f 1050 a.e.

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

GONAL-f 1050 A.E./1,75 ML (77 MÍKRÓGRÖMM/1,75 ML) HETTUGLAS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

GONAL-f 1050 a.e./1,75 ml stungulyfsstofn, lausn Follitrópín alfa

s.c.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.DAGSETNING BLÖNDUNAR

Dags:

5.LOTUNÚMER

Lot

6.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1.200 a.e. (87 μg)/hettuglas

7.ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

SPRAUTA MED LEYSI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Leysir til notkunar með GONAL-f 1050 a.e./1,75 ml

Vatn fyrir stungulyf, bensýlalkóhól 0,9%

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

2 ml/áfyllt sprauta

6. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA MEÐ 1 HETTUGLASI OG 1 ÁFYLLTRI SPRAUTU

1. HEITI LYFS

GONAL-f 450 a.e./0,75 ml (33 míkrógrömm/0,75 ml) stungulyfsstofn og leysir, lausn Follitrópín alfa

2. VIRK(T) EFNI

Hvert fjölskammta hettuglas inniheldur 44 míkrógrömm af follitrópíni alfa* sem jafngildir 600 a.e. Hver ml af blandaðri lausn inniheldur 600 a.e.

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: súkrósi, natríumtvívetnisfosfat einhýdrat, tvínatríumfosfat tvíhýdrat, óþynnt fosfórsýra og natríumhýdroxíð.

Inniheldur: Ein áfyllt sprauta af leysi inniheldur 1 ml af vatni fyrir stungulyf og 0,9% bensýlalkóhól.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

1 hettuglas af stungulyfsstofn, lausn.

1 áfyllt sprauta með 1 ml af leysi.

6 einnota sprautur til gjafar kvarðaðar í FSH einingum.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Einungis til fjölskammta inndælingar.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Einungis má nota meðfylgjandi, áfyllta sprautu til að útbúa fullbúna lausn.

Hvert hettuglas með upplausn er aðeins fyrir einn sjúkling.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 25°C, áður en fullbúin lausn er útbúin. Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Geymið við lægri hita en 25°C eftir uppblöndun. Má ekki frjósa. Geymið í upprunalegum umbúðum.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal ónotaðri lausn eftir 28 daga.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Serono Europe Ltd.

56 Marsh Wall

London E14 9TP

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/95/001/031/ 1 hettuglas af stungulyfsstofn, lausn. 1 áfyllt sprauta með leysi.

6 einnota sprautur.

13. LOTUNÚMER

Lot

Lot leysis

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

gonal-f 450 a.e.

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

GONAL-f 450 A.E./0,75 ML (33 MÍKRÓGRÖMM/0,75 ML) HETTUGLAS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

GONAL-f 450 a.e./0,75 ml stungulyfsstofn, lausn Follitrópín alfa

s.c.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. DAGSETNING BLÖNDUNAR

Dags:

5. LOTUNÚMER

Lot

6. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

600 a.e. (44 μg)/hettuglas

7. ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁFYLLT SPRAUTA MED LEYSI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Leysir til notkunar með GONAL-f 450 a.e./0,75 ml

Vatn fyrir stungulyf, bensýlalkóhól 0,9%

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 ml/ áfyllt sprauta

6. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA MEÐ 1 HETTUGLASI OG 1 ÁFYLLTRI SPRAUTU

1. HEITI LYFS

GONAL-f 300 a.e./0,50 ml (22 míkrógrömm/0,50 ml) stungulyfsstofn og leysir, lausn Follitrópín alfa

2. VIRK(T) EFNI

Hvert fjölskammta hettuglas inniheldur 33 míkrógrömm af follitrópíni alfa sem jafngildir 450 a.e. Hver ml af blandaðri lausn inniheldur 600 a.e.

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: súkrósi, natríumtvívetnisfosfat einhýdrat, tvínatríumfosfat tvíhýdrat, óþynnt fosfórsýra og natríumhýdroxíð.

Inniheldur: Ein áfyllt sprauta af leysi inniheldur 0,75 ml af vatni fyrir stungulyf og 0,9% bensýlalkóhól.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

1 hettuglas af stungulyfsstofn, lausn.

1 áfyllt sprauta með 0,75 ml af leysi.

4 einnota sprautur til gjafar kvarðaðar í FSH einingum.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Einungis til fjölskammta inndælingar.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Einungis má nota meðfylgjandi, áfyllta sprautu til að útbúa fullbúna lausn.

Hvert hettuglas með upplausn er aðeins fyrir einn sjúkling.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 25°C, áður en fullbúin lausn er útbúin. Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Geymið við lægri hita en 25°C eftir uppblöndun. Má ekki frjósa. Geymið í upprunalegum umbúðum.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal ónotaðri lausn eftir 28 daga.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Serono Europe Ltd.

56 Marsh Wall

London E14 9TP

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/95/001/032 1 hettuglas af stungulyfsstofn, lausn. 1 áfyllt sprauta með leysi.

4 einnota sprautur.

13. LOTUNÚMER

Lot

Lot leysis

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

gonal-f 300 a.e.

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

GONAL-f 300 A.E./0,50 ML (22 MÍKRÓGRÖMM/0,50 ML) HETTUGLAS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

GONAL-f 300 a.e./0,50 ml stungulyfsstofn, lausn Follitrópín alfa

s.c.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. DAGSETNING BLÖNDUNAR

Dags:

5. LOTUNÚMER

Lot

6. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

450 a.e. (33 μg)/hettuglas

7. ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁFYLLT SPRAUTA MED LEYSI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Leysir til notkunar með GONAL-f 300 a.e./0,50 ml

Vatn fyrir stungulyf, bensýlalkóhól 0,9%

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

0,75 ml/ áfyllt sprauta

6. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA MEÐ 1 ÁFYLLTUM LYFJAPENNA

1. HEITI LYFS

GONAL-f 300 a.e./0,5 ml (22 míkrógrömm/0,5 ml) stungulyf, lausn, í áfylltum lyfjapenna Follitrópín alfa

2. VIRK(T) EFNI

Úr hverjum áfylltum fjölskammta lyfjapenna fást: 300 a.e. follitrópín alfa sem jafngilda 22 míkrógrömmum í 0,5 ml.

Follitrópín alfa, 600 a.e./ml (jafngildir 44 míkrógrömmum/ml).

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: Póloxamer 188, súkrósi, metíónín, natríumtvívetnisfosfat einhýdrat, tvínatríumfosfat tvíhýdrat, m-kresól, óþynnt fosfórsýra, natríumhýdroxíð og vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn, í áfylltum lyfjapenna. 1 fjölskammta áfylltur lyfjapenni.

8 nálar til inndælingar.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Fyrir fyrningardag lyfsins má geyma það við eða undir 25°C í allt að 3 mánuði án þess að það sé sett í kæli og skal farga því eftir það.

Eftir að lyfið hefur verið opnað má geyma það í að hámarki 28 daga við eða undir 25°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Serono Europe Ltd.

56 Marsh Wall

London E14 9TP

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/95/001/033 Stungulyf, lausn, í áfylltum lyfjapenna.

8nálar.

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

gonal-f 300 a.e./0,5 ml.

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

UPPLÝSINGAR SEM KOMA EIGA FRAM Á LYFJAPENNANUM

GONAL-f 300 a.e./0,5 ml

Límmiði verður settur á til þess að sjúklingur geti skráð dagsetningu á fyrstu notkun.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

GONAL-f 300 A.E./0,5 ML (22 MÍKRÓGRÖMM/0,5 Ml) LYFJAPENNI, MERKIMIÐI Á

LYFJAPENNA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

GONAL-f 300 a.e./0,5 ml (22 míkrógrömm/0,5 ml) stungulyf, lausn, í áfylltum lyfjapenna Follitrópín alfa

s.c.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Geymsluþol eftir fyrstu notkun: 28 dagar

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

300 a.e./0,5 ml

6. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA MEÐ 1 ÁFYLLTUM LYFJAPENNA

1. HEITI LYFS

GONAL-f 450 a.e./0,75 ml (33 míkrógrömm/0,75 ml) stungulyf, lausn, í áfylltum lyfjapenna Follitrópín alfa

2. VIRK(T) EFNI

Úr hverjum áfylltum fjölskammta lyfjapenna fást: 450 a.e. follitrópín alfa sem jafngilda 33 míkrógrömmum í 0,75 ml.

Follitrópín alfa 600 a.e./ml (jafngildir 44 míkrógrömmum/ml).

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: Póloxamer 188, súkrósi, metíónín, natríumtvívetnisfosfat einhýdrat, tvínatríumfosfat tvíhýdrat, m-kresól, óþynnt fosfórsýra, natríumhýdroxíð og vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn, í áfylltum lyfjapenna. 1 fjölskammta áfylltur lyfjapenni

12 nálar til inndælingar.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Fyrir fyrningardag lyfsins má geyma það við eða undir 25°C í allt að 3 mánuði án þess að það sé sett í kæli og skal farga því eftir það. Eftir að lyfið hefur verið opnað má geyma það í að hámarki 28 daga við eða undir 25°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Serono Europe Ltd.

56 Marsh Wall

London E14 9TP

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/95/001/034 Stungulyf, lausn, í áfylltum lyfjapenna.

12nálar.

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

gonal-f 450 a.e./0,75 ml.

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

UPPLÝSINGAR SEM KOMA EIGA FRAM Á LYFJAPENNANUM

GONAL-f 450 a.e./0,75 ml

Límmiði verður settur á til þess að sjúklingur geti skráð dagsetningu á fyrstu notkun.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

GONAL-f 450 A.E./0,75 Ml (33 MÍKRÓGRÖMM/0,75 Ml) LYFJAPENNI, MERKIMIÐI Á

LYFJAPENNA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

GONAL-f 450 a.e./0,75 ml (33 míkrógrömm/0,75 ml) stungulyf, lausn, í áfylltum lyfjapenna Follitrópín alfa

s.c.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Geymsluþol eftir fyrstu notkun: 28 dagar

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

450 a.e./0,75 ml

6. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA MEÐ 1 ÁFYLLTUM LYFJAPENNA

1. HEITI LYFS

GONAL-f 900 a.e./1,5 ml (66 míkrógrömm/1,5 ml) stungulyf, lausn, í áfylltum lyfjapenna Follitrópín alfa

2. VIRK(T) EFNI

Úr hverjum áfylltum fjölskammta lyfjapenna fást: 900 a.e. follitrópín alfa sem jafngilda 66 míkrógrömmum í 1,5 ml.

Follitrópín alfa 600 a.e./ml (jafngildir 44 míkrógrömmum/ml).

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: Póloxamer 188, súkrósi, metíónín, natríumtvívetnisfosfat einhýdrat, tvínatríumfosfat tvíhýdrat, m-kresól, óþynnt fosfórsýra, natríumhýdroxíð og vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn, í áfylltum lyfjapenna. 1 fjölskammta áfylltur lyfjapenni

20 nálar til inndælingar.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Fyrir fyrningardag lyfsins má geyma það við eða undir 25°C í allt að 3 mánuði án þess að það sé sett í kæli og skal farga því eftir það. Eftir að lyfið hefur verið opnað má geyma það í að hámarki 28 daga við eða undir 25°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Serono Europe Ltd.

56 Marsh Wall

London E14 9TP

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/95/001/035 Stungulyf, lausn, í áfylltum lyfjapenna.

20nálar.

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

gonal-f 900 a.e./1,5 ml.

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

UPPLÝSINGAR SEM KOMA EIGA FRAM Á LYFJAPENNANUM

GONAL-f 900 a.e./1,5 ml

Límmiði verður settur á til þess að sjúklingur geti skráð dagsetningu á fyrstu notkun.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

GONAL-f 900 A.E./1,5 Ml (66 MÍKRÓGRÖMM/1,5 Ml) LYFJAPENNI, MERKIMIÐI Á

LYFJAPENNA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

GONAL-f 900 a.e./1,5 ml (66 míkrógrömm/1,5 ml) stungulyf, lausn, í áfylltum lyfjapenna Follitrópín alfa

s.c.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Geymsluþol eftir fyrstu notkun: 28 dagar

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

900 a.e./1,5 ml

6. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf