Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ganfort (bimatoprost / timolol) – áletranir - S01ED51

Updated on site: 07-Oct-2017

Nafn lyfsGanfort
ATC-kóðiS01ED51
Efnibimatoprost / timolol
FramleiðandiAllergan Pharmaceuticals Ireland

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR EINA FLÖSKU

1.HEITI LYFS

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml augndropar, lausn bimatoprost/timolol

2.VIRK(T) EFNI

Hver ml af lausn inniheldur 0,3 mg af bimatoprosti og 5 mg af timololi (sem 6,8 mg timololmaleat).

3.HJÁLPAREFNI

Benzalkonklóríð, natríumklóríð, dinatríumhýdrógenfosfatheptahýdrat, sítrónusýrumonohýdrat, saltsýra eða natríumhýdroxíð (til að stilla sýrustig) og hreinsað vatn.

Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Augndropar, lausn, 3 ml

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í auga.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Fjarlægið augnlinsur fyrir notkun.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Fargið fjórum vikum eftir að pakkningin var fyrst opnuð.

Opnað:

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo Írland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/340/001

13.LOTUNÚMER

Lot.

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

GANFORT

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR ÞRJÁR FLÖSKUR

1. HEITI LYFS

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml augndropar, lausn bimatoprost/timolol

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml af lausn inniheldur 0,3 mg af bimatoprosti og 5 mg af timololi (sem 6,8 mg timololmaleat)

3. HJÁLPAREFNI

Benzalkonklóríð, natríumklóríð, dinatríumhýdrógenfosfatheptahýdrat, sítrónusýrumonohýdrat, saltsýra eða natríumhýdroxíð (til að stilla sýrustig) og hreinsað vatn.

Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Augndropar, lausn, 3 x 3 ml

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í auga.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Fjarlægið augnlinsur fyrir notkun.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Fargið fjórum vikum eftir að pakkningin var fyrst opnuð.

Opnað (1)

Opnað (2)

Opnað (3)

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo Írland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/340/002

13. LOTUNÚMER

Lot.

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

GANFORT

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

FLASKA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml augndropar, lausn bimatoprost/timolol

Til notkunar í auga

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot.

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

3 ml

6.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM POKI MEÐ RÆMU MEÐ 5 STAKSKAMMTAÍLÁTUM

1. HEITI LYFS

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml augndropar, lausn, í stakskammtaíláti bimatoprost/timolol

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml af lausn inniheldur 0,3 mg af bimatoprosti og 5 mg af timololi (sem 6,8 mg timololmaleat).

3. HJÁLPAREFNI

Natríumklóríð, dinatríumhýdrógenfosfatheptahýdrat, sítrónusýrumonohýdrat, saltsýra eða natríumhýdroxíð (til að stilla sýrustig) og hreinsað vatn.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Augndropar, lausn, 5 x 0,4 ml

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í auga.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notið stakskammtaílátin innan 7 daga eftir að pokinn hefur verið opnaður.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið stakskammtaílátin í pokanum til varnar gegn ljósi og raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Fleygið opnuðu stakskammtaílátinu strax eftir notkun.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo Írland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/340/003-005

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

Eingöngu einnota.

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA FYRIR POKA MEÐ RÆMU MEÐ 5 STAKSKAMMTAÍLÁTUM

1. HEITI LYFS

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml augndropar, lausn, í stakskammtaíláti bimatoprost/timolol

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml af lausn inniheldur 0,3 mg af bimatoprosti og 5 mg af timololi (sem 6,8 mg timololmaleat)

3. HJÁLPAREFNI

Natríumklóríð, dinatríumhýdrógenfosfatheptahýdrat, sítrónusýrumonohýdrat, saltsýra eða natríumhýdroxíð (til að stilla sýrustig) og hreinsað vatn.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Augndropar, lausn 5 x 0,4 ml

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í auga.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið stakskammtaílátin í pokanum til varnar gegn ljósi og raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Fleygið opnuðu stakskammtaílátinu strax eftir notkun.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo Írland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/340/003

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

Eingöngu einnota.

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

GANFORT stakskammta

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA MEÐ 30 STAKSKAMMTAÍLÁTUM (Í 6 POKUM SEM HVER INNIHELDUR 5 STAKSKAMMTAÍLÁT)

1. HEITI LYFS

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml augndropar, lausn, í stakskammtaíláti bimatoprost/timolol

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml af lausn inniheldur 0,3 mg af bimatoprosti og 5 mg af timololi (sem 6,8 mg timololmaleat)

3. HJÁLPAREFNI

Natríumklóríð, dinatríumhýdrógenfosfatheptahýdrat, sítrónusýrumonohýdrat, saltsýra eða natríumhýdroxíð (til að stilla sýrustig) og hreinsað vatn.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Augndropar, lausn 30 x 0,4 ml

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í auga.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið stakskammtaílátin í pokanum til varnar gegn ljósi og raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Fleygið opnuðu stakskammtaílátinu strax eftir notkun.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo Írland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/340/004

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

Eingöngu einnota.

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

GANFORT stakskammta

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA MEÐ 90 STAKSKAMMTAÍLÁTUM (Í 18 POKUM SEM HVER INNIHELDUR 5 STAKSKAMMTAÍLÁT)

1. HEITI LYFS

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml augndropar, lausn, í stakskammtaíláti bimatoprost/timolol

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml af lausn inniheldur 0,3 mg af bimatoprosti og 5 mg af timololi (sem 6,8 mg timololmaleat).

3. HJÁLPAREFNI

Natríumklóríð, dinatríumhýdrógenfosfatheptahýdrat, sítrónusýrumonohýdrat, saltsýra eða natríumhýdroxíð (til að stilla sýrustig) og hreinsað vatn.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Augndropar, lausn 90 x 0,4 ml

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í auga.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið stakskammtaílátin í pokanum til varnar gegn ljósi og raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Fleygið opnuðu stakskammtaílátinu strax eftir notkun.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo Írland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/340/005

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

Eingöngu einnota.

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

GANFORT stakskammta

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

STAKSKAMMTAÍLÁT

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

GANFORT bimatoprost/timolol

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

0,4 ml

6. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf