Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Genvoya (elvitegravir / cobicistat / emtricitabine...) – áletranir - J05AR

Updated on site: 07-Oct-2017

Nafn lyfsGenvoya
ATC-kóðiJ05AR
Efnielvitegravir / cobicistat / emtricitabine / tenofovir alafenamide
FramleiðandiGilead Sciences International Ltd

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM ÁLETRUN Á LYFJAGLAS OG ÖSKJU

1.HEITI LYFS

Genvoya 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg filmuhúðaðar töflur

Elvitegravír/kóbísistat/emtrícítabín/tenófóvír alafenamíð

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 150 mg af elvitegravíri, 150 mg af kóbísistati, 200 mg af emtrícítabíni og tenófóvír alafenamíð fúmarat, sem jafngildir 10 mg af tenófóvír alafenamíði.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa. Lesið fylgiseðilinn til að fá frekari upplýsingar.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

30 filmuhúðaðar töflur

30 töflur

90 (3 lyfjaglös með 30) filmuhúðaðar töflur

90 (3 lyfjaglös með 30) töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka. Geymið lyfjaglasið vel lokað.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Gilead Sciences International Ltd.

Cambridge

CB21 6GT

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1061/001 30 filmuhúðaðar töflur

EU/1/15/1061/002 90 (3 lyfjaglös með 30) filmuhúðaðar töflur

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Genvoya [Eingöngu á ytri umbúðum]

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf