Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Giotrif (afatinib) – áletranir - L01XE13

Updated on site: 07-Oct-2017

Nafn lyfsGiotrif
ATC-kóðiL01XE13
Efniafatinib
FramleiðandiBoehringer Ingelheim International GmbH

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA (PAKKNING FYRIR ÞYNNUR fyrir 20 mg)

1.HEITI LYFS

GIOTRIF 20 mg filmuhúðaðar töflur afatinib

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 20 mg afatinib (sem dimaleat).

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

7 x 1 filmuhúðuð tafla

14 x 1 filmuhúðuð tafla

28 x 1 filmuhúðuð tafla

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka og ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein Þýskaland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/879/001

EU/1/13/879/002

EU/1/13/879/003

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

GIOTRIF 20 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer} [product code] SN: {númer} [serial number]

NN: {númer} [national reimbursement number or other national number identifying the medicinal product]

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÁLPOKA ÁLPOKI fyrir 20 mg

1. HEITI LYFS

GIOTRIF 20 mg filmuhúðaðar töflur afatinib

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim (vörumerki)

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

Opnið ekki fyrr en rétt fyrir notkun.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM RIFGÖTUÐ ÞYNNA fyrir 20 mg

1. HEITI LYFS

GIOTRIF 20 mg töflur afatinib

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim (vörumerki)

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Opnið ekki fyrr en rétt fyrir notkun. *

* aðeins prentað á eina tóma þynnueiningu; þ.e. ekki prentað á þynnueiningar sem innihalda raunverulegar töflur. Þetta tryggir að textinn sé læsilegur þar til síðasta tafla þynnuspjaldsins er notuð.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA (PAKKNING FYRIR ÞYNNUR fyrir 30 mg)

1. HEITI LYFS

GIOTRIF 30 mg filmuhúðaðar töflur afatinib

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 30 mg afatinib (sem dimaleat).

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

7 x 1 filmuhúðuð tafla

14 x 1 filmuhúðuð tafla

28 x 1 filmuhúðuð tafla

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka og ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/879/004

EU/1/13/879/005

EU/1/13/879/006

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

GIOTRIF 30 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer} [product code] SN: {númer} [serial number]

NN: {númer} [national reimbursement number or other national number identifying the medicinal product]

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÁLPOKA ÁLPOKI fyrir 30 mg

1. HEITI LYFS

GIOTRIF 30 mg filmuhúðaðar töflur afatinib

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim (vörumerki)

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Opnið ekki fyrr en rétt fyrir notkun.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM RIFGÖTUÐ ÞYNNA fyrir 30 mg

1. HEITI LYFS

GIOTRIF 30 mg töflur afatinib

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim (vörumerki)

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Opnið ekki fyrr en rétt fyrir notkun. *

* aðeins prentað á eina tóma þynnueiningu; þ.e. ekki prentað á þynnueiningar sem innihalda raunverulegar töflur. Þetta tryggir að textinn sé læsilegur þar til síðasta tafla þynnuspjaldsins er notuð.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA (PAKKNING FYRIR ÞYNNUR fyrir 40 mg)

1. HEITI LYFS

GIOTRIF 40 mg filmuhúðaðar töflur afatinib

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 40 mg afatinib (sem dimaleat).

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

7 x 1 filmuhúðuð tafla

14 x 1 filmuhúðuð tafla

28 x 1 filmuhúðuð tafla

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka og ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/879/007

EU/1/13/879/008

EU/1/13/879/009

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

GIOTRIF 40 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer} [product code] SN: {númer} [serial number]

NN: {númer} [national reimbursement number or other national number identifying the medicinal product]

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÁLPOKA ÁLPOKI fyrir 40 mg

1. HEITI LYFS

GIOTRIF 40 mg filmuhúðaðar töflur afatinib

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim (vörumerki)

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Opnið ekki fyrr en rétt fyrir notkun.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM RIFGÖTUÐ ÞYNNA fyrir 40 mg

1. HEITI LYFS

GIOTRIF 40 mg töflur afatinib

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim (vörumerki)

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Opnið ekki fyrr en rétt fyrir notkun. *

* aðeins prentað á eina tóma þynnueiningu; þ.e. ekki prentað á þynnueiningar sem innihalda raunverulegar töflur. Þetta tryggir að textinn sé læsilegur þar til síðasta tafla þynnuspjaldsins er notuð.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA (PAKKNING FYRIR ÞYNNUR fyrir 50 mg)

1. HEITI LYFS

GIOTRIF 50 mg filmuhúðaðar töflur afatinib

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 50 mg afatinib (sem dimaleat).

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

7 x 1 filmuhúðuð tafla

14 x 1 filmuhúðuð tafla

28 x 1 filmuhúðuð tafla

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka og ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/879/010

EU/1/13/879/011

EU/1/13/879/012

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

GIOTRIF 50 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer} [product code] SN: {númer} [serial number]

NN: {númer} [national reimbursement number or other national number identifying the medicinal product]

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÁLPOKA ÁLPOKI fyrir 50 mg

1. HEITI LYFS

GIOTRIF 50 mg filmuhúðaðar töflur afatinib

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim (vörumerki)

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Opnið ekki fyrr en rétt fyrir notkun.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM RIFGÖTUÐ ÞYNNA fyrir 50 mg

1. HEITI LYFS

GIOTRIF 50 mg töflur afatinib

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim (vörumerki)

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Opnið ekki fyrr en rétt fyrir notkun. *

* aðeins prentað á eina tóma þynnueiningu; þ.e. ekki prentað á þynnueiningar sem innihalda raunverulegar töflur. Þetta tryggir að textinn sé læsilegur þar til síðasta tafla þynnuspjaldsins er notuð.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf