Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Glubrava (metformin hydrochloride / pioglitazone...) – Fylgiseðill - A10BD05

Updated on site: 07-Oct-2017

Nafn lyfsGlubrava
ATC-kóðiA10BD05
Efnimetformin hydrochloride / pioglitazone hydrochloride
FramleiðandiTakeda Pharma A/S

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling

Glubrava 15 mg/850 mg filmuhúðaðar töflur

Pioglitazón/Metformin hýdróklóríð

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1.Upplýsingar um Glubrava og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að nota Glubrava

3.Hvernig nota á Glubrava

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5 Hvernig geyma á Glubrava

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.Upplýsingar um Glubrava og við hverju það er notað

Glubrava inniheldur pioglitazón og metformín sem eru sykursýkislyf, notuð til að hafa stjórn á blóðsykursgildum.

Það er notað til að meðhöndla sykursýki af tegund 2 (insúlínsóháð) hjá fullorðnum þegar meðferð með metformíni einu sér er ekki fullnægjandi. Þessi tegund 2 af sykursýki kemur venjulega fram á fullorðinsárum einkum sem afleiðing af ofþyngd einstaklingsins og þegar líkaminn annað hvort framleiðir ekki nóg insúlín (hormón sem stýrir magni blóðsykurs) eða getur ekki nýtt nægilega vel það insúlín sem hann framleiðir.

Glubrava aðstoðar við stjórnun blóðsykurs með því að stuðla að betri nýtingu þess insúlíns sem líkaminn framleiðir, ef þú ert með sykursýki af tegund 2. Ef sykurstjórnun batnar ekki hjá þér þremur til sex mánuðum eftir að þú byrjar meðferð með Glubrava skal hætta lyfjagjöfinni.

2. Áður en byrjað er að nota Glubrava

Ekki má nota Glubrava:

-ef um er að ræða ofnæmi fyrir pioglitazóni, metformín eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

-ef þú ert með hjartabilun eða hefur einhvern tíma haft hjartabilun.

-ef þú hefur nýlega fengið hjartaáfall, haft alvarlegan blóðrásarvanda ásamt losti, eða öndunarerfiðleikum.

-ef þú ert með lifrarsjúkdóm.

-ef þú neytir mikils magns áfengis (annaðhvort daglega eða af og til).

-ef þú ert með ómeðhöndlaða sykursýki, til dæmis með alvarlega blóðsykurshækkun (háan blóðsykur), ógleði, uppköst, niðurgang, hratt þyngdartap, mjólkursýrublóðsýringu (sjá „Hætta á mjólkursýrublóðsýringu“ hér á eftir) eða ketónblóðsýringu. Ketónblóðsýring er ástand þar sem efni sem kallast ketón safnast fyrir í blóði og geta leitt til fordás af völdum sykursýki. Einkennin eru m.a. magaverkur, hröð og djúp öndun, syfja eða óvenjuleg ávaxtalykt af andardrætti.

-ef þú ert með eða hefur haft krabbamein í þvagblöðru.

-ef þú ert með blóð í þvagi sem læknirinn hefur ekki rannsakað.

-ef þú ert með alvarlega skerta nýrnastarfsemi.

-ef þú ert með alvarlega sýkingu eða vökvatap.

-ef þú áætlar að láta taka ákveðna gerð af röntgenmynd þar sem litarefni er sprautað í þig. Þú verður þá að hætta að taka Glubrava og í nokkra daga eftir myndatökuna.

-ef þú ert með barn á brjósti.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Glubrava er notað (sjá einnig kafla 4)

-ef þú ert með hjartavandamál. Hjartabilun kom fram hjá sumum sjúklingum með langvarandi sykursýki af tegund 2 og hjartasjúkdóm eða sem höfðu fengið heilablóðfall og fengu meðferð með pioglitazóni og insúlíni samhliða. Láttu lækninn vita eins fljótt og unnt er ef þú finnur fyrir einkennum hjartabilunar svo sem óeðlilegri mæði eða skyndilegri þyngdaraukningu eða staðbundnum þrota (bjúgi).

-ef þú safnar vökva eða ert með vandamál vegna hjartabilunar, einkum ef þú ert eldri en 75 ára. Ef þú tekur bólgueyðandi lyf sem geta einnig valdið vökvasöfnun og þrota, verður þú að láta lækninn vita.

-ef þú ert með sérstaka tegund sykursýki sem leggst á augu og nefnist blettabjúgur (bjúgur í aftari hluta augans).

-ef þú ert með blöðrur á eggjastokkunum (fjölblöðruheilkenni í eggjastokkum). Líkur á þungun gætu aukist vegna þess að þú gætir haft egglos aftur þegar þú tekur Glubrava. Notaðu viðeigandi getnaðarvarnir til að forðast óæskilega þungun, ef þetta á við um þig.

-ef þú ert með lifrarvandamál. Áður en þú byrjar að taka Glubrava verður tekin blóðprufa til að kanna lifrarstarfsemi hjá þér. Þetta próf skal endurtaka reglulega. Láttu lækninn vita eins fljótt og hægt er ef þú finnur fyrir einkennum sem benda til lifrarbilunar (svo sem ógleði án skýringar, uppköstum, magaverk, þreytu, lystarleysi og/eða dökku þvagi) þar sem kanna þarf lifrarstarfsemi hjá þér.

Blóðkornum gæti einnig fækkað hjá þér (blóðleysi).

Læknir kann að taka blóðsýni reglulega til að fylgjast með blóðkornagildum þínum og lifrarstarfsemi.

Hætta á mjólkursýrublóðsýringu

Glubrava getur valdið aukaverkun sem kemur örsjaldan fyrir, en er mjög alvarleg, og kallast mjólkursýrublóðsýring, einkum ef nýrun starfa ekki eðlilega. Hættan á að fá mjólkursýrublóðsýringu eykst einnig þegar um er að ræða ómeðhöndlaða sykursýki, alvarlegar sýkingar, langvarandi föstu eða neyslu áfengis, vökvaskort (sjá nánari upplýsingar hér á eftir), lifrarsjúkdóma og hvers kyns heilsufarsvandamál þar sem hluti líkamans verður fyrir súrefnisskorti (svo sem við bráðan alvarlegan hjartasjúkdóm).

Ef eitthvað af ofangreindu á við um þig skaltu leita ráða hjá lækninum.

Hættu að taka Glubrava í stuttan tíma ef þú ert með sjúkdóm sem tengja má við vökvaskort

(verulegt tap á líkamsvökvum) svo sem svæsin uppköst, niðurgangur, hiti, mikil útsetning fyrir hita eða ef þú drekkur minni vökva en venjulega. Leitaðu ráða hjá lækninum.

Hættu að taka Glubrava og hafðu tafarlaust samband við lækni eða næsta sjúkrahús ef þú færð einhver einkenni mjólkursýrublóðsýringar, þar sem þetta ástand getur leitt til dás.

Einkenni mjólkursýrublóðsýringar eru m.a.:

uppköst

magaverkur (kviðverkur)

sinadráttur

almenn vanlíðunartilfinning og mikil þreyta

öndunarerfiðleikar

lækkaður líkamshiti og hjartsláttur

Mjólkursýrublóðsýring er neyðarástand sem verður að meðhöndla á sjúkrahúsi.

Meðan á meðferð með Glubrava stendur mun læknirinn athuga nýrnastarfsemina a.m.k. einu sinni á ári eða oftar ef þú ert í hópi aldraðra og/eða ef nýrnastarfsemi þín fer versnandi.

Ef þú þarft að fara í stóra skurðaðgerð verðurðu að hætta að taka Glubrava meðan hún fer fram og í einhvern tíma eftir aðgerðina. Læknirinn mun ákveða hvenær þú átt að hætta og hvenær á að hefja meðferð að nýju með Glubrava.

Blóðsykurslækkun

Ef þú tekur Glubrava samhliða öðrum lyfjum við sykursýki eru meiri líkur á að blóðsykurinn falli niður fyrir eðlileg mörk (blóðsykurslækkun). Mikilvægt er að þú gerir þér grein fyrir þeim sjúkdómseinkennum sem kunna að koma fram í kjölfar lágs blóðsykurs (blóðsykurslækkunar). Leitaðu til læknisins þíns eða lyfjafræðings ef þú þarft frekari upplýsingar eða ert ekki viss um hvernig bera eigi kennsl á þetta. Meðal einkenna kunna að vera kaldur sviti, þreyta, höfuðverkur, hraður hjartsláttur, hungurverkir, skapstyggð, taugaveiklun eða ógleði. Láttu lækninn vita ef þú tekur eftir þessum einkennum. Kanna þarf sykurgildi í blóði þínu eða þvagi reglulega.

Beinbrot

Fleiri beinbrot komu fram hjá sjúklingum, sérstaklega konum sem taka pioglitazón. Læknirinn mun taka tillit til þessa þegar hann meðhöndlar sykursýkina.

Börn og unglingar

Notkun handa börnum og unglingum yngri en 18 ára er ekki ráðlögð.

Notkun annarra lyfja samhliða Glubrava

Ef þú þarft að fá inndælingu með skuggaefni sem inniheldur joð í blóðrásina, til dæmis í tengslum við röntgenmyndatöku eða skönnun, verðurðu að hætta að taka Glubrava fyrir inndælinguna eða þegar hún er framkvæmd. Læknirinn mun ákveða hvenær þú átt að hætta og hvenær á að hefja meðferð að nýju með Glubrava.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð. Hugsanlega er þörf á fleiri rannsóknum á blóðsykri og nýrnastarfsemi, eða læknirinn gæti þurft að breyta skammtinum af Glubrava. Þetta er vegna þess að sum lyf geta veikt eða styrkt áhrif Glubrava á blóðsykursgildi þín.

Eftirfarandi lyf geta aukið á lækkun blóðsykursáhrifa Glubrava. Þetta getur leitt til hættu á blóðsykurslækkun (lágs blóðsykurs):

-gemfibrozil (notað til að draga úr háum kólesterólgildum)

-angíótensín breytiensím (ACE) hemlar og angíótensín II-viðtakablokkar (til meðferðar við háum blóðþrýstingi)

-cimetidín (til að draga úr magasýru)

Eftirfarandi lyf geta dregið úr lækkun blóðsykursáhrifa Glubrava. Þetta getur leitt til hættu á blóðsykurshækkun (hás blóðsykurs):

-rifampicín (til að meðhöndla berkla og aðrar sýkingar)

-barksterar (til að meðhöndla ofnæmi og bólgu)

-beta-2-örvar (til að meðhöndla astma)

-lyf sem auka þvagmyndun (þvagræsilyf) (til að meðhöndla háan blóðþrýsting)

Annað

Lyf notuð til meðferðar við verkjum og bólgum (bólgueyðandi verkjalyf og COX-2-hemlar, svo sem íbúprófen og celekoxíb)

Notkun Glubrava með áfengi

Forðast skal óhóflega neyslu áfengis meðan Glubrava er tekið þar sem það getur aukið hættuna á mjólkursýrublóðsýringu (sjá kaflann „Varnaðarorð og varúðarreglur“).

Meðganga og brjóstagjöf

-þú verður að láta lækninn vita ef þú ert þunguð, telur að þú getir verið þunguð eða áformar að verða þunguð. Þú ættir ekki að nota þetta lyf ef þú ert þunguð. Ef þú hyggst verða þunguð mun læknirinn ráðleggja þér að hætta töku lyfsins.

-ekki nota þetta lyf ef þú ert með barn á brjósti eða áformar brjóstagjöf.

Akstur og notkun véla

Þetta lyf hefur ekki áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla, en gætið varúðar ef sjóntruflanir koma fram.

3.Hvernig nota á Glubrava

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi. Ráðlagður skammtur er ein tafla tvisvar á dag. Ef nauðsynlegt er ráðleggur læknirinn þér aðra skammtastærð. Læknirinn gæti ávísað minni skammti ef þú ert með skerta nýrnastarfsemi , en hann gæti þurft að gefa hann sem aðskildan skammt af píóglítazóntöflum og metformíntöflum.

Þú skalt gleypa töflurnar með glasi af vatni. Taka má töflurnar með eða rétt eftir mat til að minnka líkurnar á magavandamálum.

Ef þú fylgir ráðleggingum um sérstakt mataræði fyrir sykursjúka, skaltu halda því áfram á meðan þú tekur Glubrava.

Fylgstu reglulega með líkamsþyngd; ef þú þyngist, skaltu segja lækninum frá því.

Læknirinn mun senda þig reglulega í blóðrannsókn meðan á Glubrava meðferð stendur til að fylgjast með lifrarstarfsemi. Í það minnsta einu sinni á ári (oftar ef þú ert aldraður eða átt við nýrnavandamál að stríða) mun læknir þinn athuga hvort nýrun starfi eðlilega.

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef þú tekur af slysni of margar töflur, eða einhver annar en þú tekur lyfið eða barn tekur lyfið, hafðu þá strax samband við lækni eða lyfjafræðing. Blóðsykurinn getur fallið niður fyrir eðlileg mörk og hann má hækka með neyslu sykurs. Ráðlagt er að hafa á sér nokkra sykurmola, sætindi, kex eða sætan ávaxtasafa.

Ef gleymist að taka Glubrava

Takið Glubrava daglega samkvæmt fyrirmælum. Ef þú gleymir samt sem áður að taka skammt, skaltu bara taka næsta skammt eins og venjulega. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

Ef hætt er að nota Glubrava

Glubrava skal nota á hverjum degi til þess að það verki á réttan hátt. Ef notkun Glubrava er hætt, getur blóðsykurinn hækkað. Ræddu við lækninn áður en þú hættir meðferðinni.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Sjúklingar hafa einkum fundið til eftirfarandi, alvarlegra aukaverkana:

Glubrava getur valdið aukaverkun sem kemur örsjaldan fyrir (getur komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000 einstaklingum), en er mjög alvarleg, og kallast mjólkursýrublóðsýring (sjá kaflann „Varnaðarorð og varúðarreglur“). Ef þú færð þessa aukaverkun skaltu hætta að taka Glubrava og hafa tafarlaust samband við lækni eða næsta sjúkrahús, þar sem mjólkursýrublóðsýring getur leitt til dás.

Krabbamein í þvagblöðru hefur komið fyrir í sjaldgæfum tilvikum (getur komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum) hjá sjúklingum sem taka Glubrava. Einkenni eru m.a. blóð í þvagi, sársauki við þvaglát og skyndileg þvaglátsþörf. Ef þú finnur fyrir einhverjum þessara einkenna skalt þú tala við lækninn eins fljótt og hægt er.

Staðbundin bólga (bjúgur) er einnig algeng (getur komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum) hjá sjúklingum sem taka Glubrava ásamt insúlíni. Ef þú finnur fyrir þessum aukaverkunum skaltu tala við lækninn eins fljótt og hægt er.

Beinbrot eru algeng (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum) hjá kvenkyns sjúklingum sem taka Glubrava og hefur einnig verið greint frá þeim hjá karlkyns sjúklingum sem taka Glubrava (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum). Ef þú finnur fyrir þessari aukaverkun hafðu samband við lækni eins fljótt og mögulegt er.

Einnig hefur verið tilkynnt um þokusýn vegna bólgu (eða vökva) á aftari hluta auga (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum) hjá sjúklingum sem taka Glubrava. Ef þú færð þessi einkenni í fyrsta skipti skaltu hafa samband við lækninn við fyrsta tækifæri. Þú skalt einnig hafa samband við lækninn eins fljótt og mögulegt er ef þú ert þegar með þokusýn og einkennin versna.

Greint hefur verið frá ofnæmisviðbrögðum (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum) hjá sjúklingum sem nota Glubrava. Hættu strax að nota lyfið og hafðu samband við lækninn eins fljótt og hægt er ef þú færð alvarleg ofnæmisviðbrögð, þ.m.t. ofsakláða og þrota í andliti, vörum, tungu eða hálsi sem getur valdið erfiðleikum við öndun eða kyngingu.

Eftirfarandi aukaverkanir hafa komið fram hjá sumum sjúklingum sem taka Glubrava

Mjög algengar (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum)

-magaverkur

-ógleði

-uppköst

-niðurgangur

-lystarleysi

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum)

-þyngdaraukning

-höfuðverkur

-sýking í loftvegum

-sjóntruflanir

-liðverkir

-getuleysi

-blóð í þvagi

-fækkun blóðkorna (blóðleysi)

-doði

-bragðtruflanir

Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum)

-skútabólga

-uppþemba

-svefnleysi

Koma örsjaldan fyrir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10,000 einstaklingum)

-minna magn B12 vítamíns í blóðinu

-roði á húð

-kláði í húð

-upphleypt útbrot með kláða (ofsakláði)

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum)

-lifrarbólga

-lifrin starfar ekki eins vel og hún ætti að gera (breytingar á lifrarensímum)

-ofnæmisviðbrögð

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.Hvernig geyma á Glubrava

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni og þynnupakkningunni á eftir „EXP“. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Glubrava inniheldur

-Virku innihaldsefnin eru pioglitazón og metformín hýdróklóríð. Hver tafla inniheldur 15 mg pioglitazón (sem hýdróklóríð) og 850 mg metformín hýdróklóríð.

-Önnur innihaldsefni eru örkristallaður sellulósi, povidon (K 30), kroskarmelllósi natríum, magnesíum sterat, hýprómellósi, makrógol 8000, talkúm og títantvíoxíð.

Lýsing á útliti Glubrava og pakkningastærðir

Glubrava töflur eru hvítar til beinhvítar, aflangar, kúptar, filmuhúðaðar töflur (töflur) upphleyptar ‘15/850’ á annarri hliðinni og ‘4833M’ á hinni. Töflurnar eru í áli/álþynnupakkningum sem innihalda 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 eða 180 töflur.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi:

Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup, Danmörk.

Framleiðandi:

Takeda Ireland Limited, Bray Business Park, Kilruddery, County Wicklow, Írland Delpharm Novara S.r.l., Via Crosa, 86, I-28065 Cerano (NO), Ítalía

Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spánn

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Takeda Belgium

Takeda UAB

Tél/Tel: +32 2 464 06 11

Tel: +370 521 09 070

takeda-belgium@takeda.com

lt-info@takeda.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Такеда България

Takeda Belgium

Тел.: + 359 2 958 27 36; + 359 2 958 15 29

Tél/Tel: +32 2 464 06 11

 

takeda-belgium@takeda.com

Česká republika

Magyarország

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

Takeda Pharma Kft.

Tel: + 420 234 722 722

Tel: +361 2707030

Danmark

Malta

Takeda Pharma A/S

Takeda Italia S.p.A.

Tlf: +45 46 77 11 11

Tel: +39 06 502601

Deutschland

Nederland

Takeda GmbH

Takeda Nederland bv

Tel: 0800 825 3325

Tel: +31 23 56 68 777

medinfo@takeda.de

 

Eesti

Norge

Takeda Pharma AS

Takeda AS

Tel: +372 6177 669

Tlf: +47 6676 3030

info@takeda.ee

infonorge@takeda.com

Ελλάδα

Österreich

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Takeda Pharma Ges.m.b.H

Τηλ: +30 210 6387800

Tel: +43(0)800 20 80 50

gr.info@takeda.com

 

España

Polska

Takeda Farmacéutica España S.A.

Takeda Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 917 14 99 00

Tel.: +48 22 608 13 00

spain@takeda.com

 

France

Portugal

Takeda France

Takeda - Farmacêuticos Portugal, Lda.

Tél: +33 1 46 25 16 16

Tel: + 351 21 120 1457

Hrvatska

România

Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o

Takeda Pharmaceuticals SRL

Tel: +385 1 377 88 96

Tel: +40 21 335 03 91

Ireland

Slovenija

Takeda Products Ireland Limited

Takeda GmbH Podružnica Slovenija

Tel: +353 (0) 1 6420021

Tel:+ 386 (0) 59 082 480

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 (2) 20 602 600

vistor@vistor.is

 

Italia

Suomi/Finland

Takeda Italia S.p.A.

Takeda Oy

Tel: +39 06 502601

Puh/Tel: +358 20 746 5000

Κύπρος

Sverige

Takeda Pharma A/S

Takeda Pharma AB

Τηλ: +45 46 77 11 11

Tel: +46 8 731 28 00

 

infosweden@takeda.com

Latvija

United Kingdom

Takeda Latvia SIA

Takeda UK Ltd

Tel: +371 67840082

Tel: +44 (0)1628 537 900

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu: http://www.ema.europa.eu.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is .

Þessi fylgiseðill er birtur á vef Lyfjastofnunar Evrópu á tungumálum allra ríkja Evrópska efnahagssvæðisins.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf