Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Grepid (clopidogrel besilate) – áletranir - B01AC04

Updated on site: 07-Oct-2017

Nafn lyfsGrepid
ATC-kóðiB01AC04
Efniclopidogrel besilate
FramleiðandiPharmathen S.A.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA fyrir þynnur með 10, 14, 28, 30, 50, 84, 90 eða 100 filmuhúðuðum töflum

1.

HEITI LYFS

Grepid 75 mg filmuhúðaðar töflur klópídógrel

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 75 mg af klópídógreli (sem besílat).

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig laktósa. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

10 filmuhúðaðar töflur

14 filmuhúðaðar töflur

28 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

50 filmuhúðaðar töflur

84 filmuhúðaðar töflur

90 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 25°C (á við PVC/PE/PVDC/álþynnupakkningar)

Eða

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins (á við álþynnupakkningar)

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pharmathen S.A.,

6 Dervenakion

15351 Pallini Attiki

Grikkland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/535/001-16

13.LOTUNÚMER

Lotunr.

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Grepid 75 mg

 

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNUR /10, 14, 28, 30, 50, 84, 90 eða 100 filmuhúðaðar töflur

1.

HEITI LYFS

Grepid 75 mg filmuhúðaðar töflur klópídógrel

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Pharmathen S.A.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

Dagur

Mán

Þri

Mið

Fim

Fös

Lau

Sun

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf