Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Helixate NexGen (octocog alfa) – áletranir - B02BD02

Updated on site: 07-Oct-2017

Nafn lyfsHelixate NexGen
ATC-kóðiB02BD02
Efnioctocog alfa
FramleiðandiBayer AG  

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR

1.HEITI LYFS

Helixate NexGen 250 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn

Helixate NexGen 500 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn.

Helixate NexGen 1000 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn.

Helixate NexGen 2000 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn.

Helixate NexGen 3000 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn.

Raðbrigða storkuþáttur VIII (októkóg alfa)

2.VIRK(T) EFNI

Eftir blöndun inniheldur hver ml af Helixate NexGen 250 a.e. (250 a.e. / 2,5 ml) = 100 a.e. af októkóg alfa.

Eftir blöndun inniheldur hver ml af Helixate NexGen 500 a.e. (500 a.e. / 2,5 ml) = 200 a.e. af októkóg alfa.

Eftir blöndun inniheldur hver ml af Helixate NexGen 1000 a.e. (1000 a.e. / 2,5 ml) = 400 a.e. af októkóg alfa.

Eftir blöndun inniheldur hver ml af Helixate NexGen 2000 a.e. (2000 a.e. / 5 ml) = 400 a.e. af októkóg alfa.

Eftir blöndun inniheldur hver ml af Helixate NexGen 3000 a.e. (3000 a.e. / 5 ml) = 600 a.e. af októkóg alfa.

3.HJÁLPAREFNI

Glýsín, natríumklóríð, kalsíumklóríð, histidín, pólýsorbat 80, sykur.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

1 hettuglas með stungulyfsstofni, lausn.

1 hettuglas með 2,5 ml af vatni fyrir stungulyf.

1 hettuglas með 5 ml af vatni fyrir stungulyf.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í bláæð, aðeins einskammta gjöf.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

EXP (lok 12 mánaða tímabils, ef geymt við stofuhita):

Notið ekki eftir þessa dagsetningu.

Má geyma við allt að 25°C í allt að 12 mánuði fram að fyrningardagsetningu sem fram kemur á merkimiðanum. Skráið nýja fyrningardagsetningu á öskjuna. Eftir blöndun verður að nota lyfið innan 3 klst. Geymið ekki í kæli eftir blöndun.

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2°C - 8°C). Má ekki frjósa.

Geymið hettuglösin í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Allri afgangslausn skal fleygt.

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer AG

51368 Leverkusen Þýskaland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/144/001 - Helixate NexGen 250 a.e.

EU/1/00/144/002 - Helixate NexGen 500 a.e.

EU/1/00/144/003 - Helixate NexGen 1000 a.e.

EU/1/00/144/004 - Helixate NexGen 2000 a.e.

EU/1/00/144/005 - Helixate NexGen 3000 a.e.

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Helixate NexGen 250

Helixate NexGen 500

Helixate NexGen 1000

Helixate NexGen 2000

Helixate NexGen 3000

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS MEÐ STUNGULYFSSTOFNI, LAUSN

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Helixate NexGen 250 a.e. stungulyfsstofn, lausn

Helixate NexGen 500 a.e. stungulyfsstofn, lausn.

Helixate NexGen 1000 a.e. stungulyfsstofn, lausn.

Helixate NexGen 2000 a.e. stungulyfsstofn, lausn.

Helixate NexGen 3000 a.e. stungulyfsstofn, lausn.

Raðbrigða storkuþáttur VIII (októkóg alfa)

Til notkunar í bláæð.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

250 a.e. októkóg alfa (100 a.e./ml eftir blöndun).

500 a.e. októkóg alfa (200 a.e./ml eftir blöndun).

1000 a.e. októkóg alfa (400 a.e./ml eftir blöndun).

2000 a.e. októkóg alfa (400 a.e./ml eftir blöndun).

3000 a.e. októkóg alfa (600 a.e./ml eftir blöndun).

6.ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS MEÐ 2,5 ml eða 5 ml AF VATNI FYRIR STUNGULYF

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Vatn fyrir stungulyf.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Til blöndunar á Helixate NexGen, sjá fylgiseðil. Notið allt innihaldið.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

2,5 ml [til blöndunar 250/500/1000 a.e. styrkleika]

5 ml [til blöndunar 2000/3000 a.e. styrkleika]

6. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf