Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hepsera (adefovir dipivoxil) – áletranir - J05AF08

Updated on site: 07-Oct-2017

Nafn lyfsHepsera
ATC-kóðiJ05AF08
Efniadefovir dipivoxil
FramleiðandiGilead Sciences International Limited

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM ÁLETRANIR Á ÖSKJU OG Á GLASI

1.HEITI LYFS

Hepsera 10 mg töflur

Adefóvír tvípívoxíl

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 10 mg adefóvír tvípívoxíl.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósaeinhýdrat. Lesið fylgiseðilinn til að fá frekari upplýsingar.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

30 töflur.

90 (3 glös með 30) töflur.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C. Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka. Geymið glasið vel lokað.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Gilead Sciences Intl Ltd

Cambridge

CB21 6GT

Bretlandi

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/03/251/001 30 töflur

EU/1/03/251/002 90 (3 glös með 30) töflur

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Hepsera

[Eingöngu á ytri umbúðum]

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf