Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Humalog (insulin lispro) – áletranir - A10AC04

Updated on site: 07-Oct-2017

Nafn lyfsHumalog
ATC-kóðiA10AC04
Efniinsulin lispro
FramleiðandiEli Lilly Nederland B.V.

Efnisyfirlit

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA – Pakkning með 1 eða 2

1.HEITI LYFS

Humalog 100 einingar/ml stungulyf, lausn í hettuglasi

Insúlín lispró

2.VIRK(T) EFNI

Einn ml af lausn inniheldur 100 einingar af insúlín lispró (jafngildir 3,5 mg).

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur glyseról, zinkoxíð, tvíbasískt natríumfosfat 7H2O með m-kresól sem rotvörn og vatn fyrir stungulyf.

Natríumhýdroxíð og/eða saltsýra eru notuð eftir þörfum til að stilla sýrustig (pH).

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn

1 hettuglas með 10 ml

2 hettuglös með 10 ml

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐIR

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð og í bláæð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2°C – 8°C).

Má ekki frjósa. Verjið gegn miklum hita eða sólskini.

Eftir að hettuglas hefur verið tekið í notkun má nota það í allt að 28 daga. Hettuglös sem eru í notkun skal geyma við hitastig undir 30°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/007/002

EU/1/96/007/020

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM INNRI ASKJA (án blue box) hluti fjölpakkningar - Hettuglas

1.HEITI LYFS

Humalog 100 einingar/ml stungulyf, lausn í hettuglasi

Insúlín lispró

2.VIRK(T) EFNI

Einn ml af lausn inniheldur 100 einingar af insúlín lispró (jafngildir 3,5 mg).

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur glyseról, zinkoxíð, tvíbasískt natríumfosfat 7H2O með m-kresól sem rotvörn og vatn fyrir stungulyf.

Natríumhýdroxíð og/eða saltsýra eru notuð eftir þörfum til að stilla sýrustig (pH).

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn

Fjölpakkning: 5 hettuglös með 10 ml. Má ekki selja sér.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐIR

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð og í bláæð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2°C – 8°C).

Má ekki frjósa. Verjið gegn miklum hita eða sólskini.

Eftir að hettuglas hefur verið tekið í notkun má nota það í allt að 28 daga. Hettuglös sem eru í notkun skal geyma við hitastig undir 30°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/007/021

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA (með blue box) fjölpakkning - Hettuglas

1.HEITI LYFS

Humalog 100 einingar/ml stungulyf, lausn í hettuglasi

Insúlín lispró

2.VIRK(T) EFNI

Einn ml af lausn inniheldur 100 einingar af insúlín lispró (jafngildir 3,5 mg)

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur glyseról, zinkoxíð, tvíbasískt natríumfosfat 7H2O með m-kresól sem rotvörn og vatn fyrir stungulyf.

Natríumhýdroxíð og/eða saltsýra eru notuð eftir þörfum til að stilla sýrustig (pH).

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn

Fjölpakkning: 5 (5 pakkar með 1) hettuglös með 10 ml.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐIR

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð og í bláæð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2°C – 8°C).

Má ekki frjósa. Verjið gegn miklum hita eða sólskini.

Eftir að hettuglas hefur verið tekið í notkun má nota það í allt að 28 daga. Hettuglös sem eru í notkun skal geyma við hitastig undir 30°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/007/021

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

LÍMMIÐI

1.HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐIR

Humalog 100 einingar/ml stungulyf, lausn í hettuglasi

Insúlín lispró

Til notkunar undir húð og í bláæð.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

10 ml (3,5 mg/ml)

6.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA – Rörlykjur. Pakkning með 5 og 10

1.HEITI LYFS

Humalog 100 einingar/ml stungulyf, lausn í rörlykjum

Insúlín lispró

2.VIRK(T) EFNI

Einn ml af lausn inniheldur 100 einingar af insúlín lispró (jafngildir 3,5 mg).

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur glyseról, zinkoxíð, tvíbasískt natríumfosfat 7H2O með m-kresól sem rotvörn og vatn fyrir stungulyf.

Natríumhýdroxíð og/eða saltsýra eru notuð eftir þörfum til að stilla sýrustig (pH).

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn

5 rörlykjur með 3 ml

10 rörlykjur með 3 ml

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐIR

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð og í bláæð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Þessar rörlykjur má einungis nota í 3 ml insúlínpenna

Notið ekki insúlín úr 100 einingar/ml rörlykju í 40 einingar/ml einnota sprautu, ef venjulega er notað 40 einingar/ml hettuglas.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2°C – 8°C).

Má ekki frjósa. Verjið gegn miklum hita eða sólskini.

Eftir að rörlykjur hafa verið teknar í notkun má nota þær í allt að 28 daga. Eftir ísetningu í penna, skal geyma rörlykjur og penna við hitastig sem er lægra en 30°C og ekki í kæli.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/007/004

EU/1/96/007/023

13.LOTUNÚMER

Lot 14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

(Rífið hér til að opna pakkann) PAKKINN HEFUR VERIÐ OPNAÐUR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Humalog

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

LÍMMIÐI

1.HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐIR

Humalog 100 einingar/ml stungulyf, lausn í rörlykju

Insúlín lispró

Til notkunar undir húð og í bláæð.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

3 ml (3,5 mg/ml)

6.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA – Hettuglas. Pakkning með 1

1.HEITI LYFS

Humalog Mix25 100 einingar/ml stungulyf, dreifa í hettuglasi 25% insúlín lispró og 75% insúlín lispró prótamín dreifa

2.VIRK(T) EFNI

Einn ml af dreifu inniheldur 100 einingar af insúlín lispró (jafngildir 3,5 mg).

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur prótamínsúlfat, glyseról, zinkoxíð, tvíbasískt natríumfosfat 7H2O með m-kresóli og fenóli sem rotvörn og vatn fyrir stungulyf.

Natríumhýdroxíð og/eða saltsýra eru notuð eftir þörfum til að stilla sýrustig (pH).

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, dreifa

1 hettuglas með 10 ml

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Blandist vandlega. Sjá meðfylgjandi fylgiseðil.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2°C – 8°C).

Má ekki frjósa. Verjið gegn miklum hita eða sólskini.

Eftir að hettuglas hefur verið tekið í notkun má nota það í allt að 28 daga. Hettuglös sem eru í notkun skal geyma við hitastig undir 30°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/007/005

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

LÍMMIÐI

1.HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Humalog Mix25 100 einingar/ml stungulyf, dreifa í hettuglasi 25% insúlín lispró og 75% insúlín lispró prótamín dreifa

Til notkunar undir húð

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

10 ml (3,5 mg/ml)

6.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA – Rörlykjur. Pakkning með 5 og 10

1.HEITI LYFS

Humalog Mix25 100 einingar/ml stungulyf, dreifa í rörlykju 25% insúlín lispró og 75% insúlín lispró prótamín dreifa

2.VIRK(T) EFNI

Einn ml af dreifu inniheldur 100 einingar af insúlín lispró (jafngildir 3,5 mg).

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur prótamínsúlfat, glyseról, zinkoxíð, tvíbasískt natríumfosfat 7H2O með m-kresóli og fenóli sem rotvörn og vatn fyrir stungulyf.

Natríumhýdroxíð og/eða saltsýra eru notuð eftir þörfum til að stilla sýrustig (pH).

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, dreifa

5 rörlykjur með 3 ml

10 rörlykjur með 3 ml

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Blandist vandlega. Sjá meðfylgjandi fylgiseðil. Þessar rörlykjur má einungis nota í 3 ml insúlínpenna.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2°C – 8°C).

Má ekki frjósa. Verjið gegn miklum hita eða sólskini.

Eftir að rörlykjur hafa verið teknar í notkun má nota þær í allt að 28 daga. Eftir ísetningu í penna, skal geyma rörlykjur og penna við hitastig sem er lægra en 30°C og ekki í kæli.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/007/008

EU/1/96/007/024

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

(Rífið hér til að opna pakkann) PAKKINN HEFUR VERIÐ OPNAÐUR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Humalog Mix25

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

LÍMMIÐI

1.HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Humalog Mix25 100 einingar/ml stungulyf, dreifa í rörlykju 25% insúlín lispró og 75% insúlín lispró prótamín dreifa Til notkunar undir húð

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

3 ml (3,5 mg/ml)

6.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA – Rörlykjur. Pakkning með 5 og 10

1.HEITI LYFS

Humalog Mix50 100 einingar/ml stungulyf, dreifa í rörlykju 50% insúlín lispró og 50% insúlín lispró prótamín dreifa

2.VIRK(T) EFNI

Einn ml af dreifu inniheldur 100 einingar af insúlín lispró (jafngildir 3,5 mg).

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur prótamínsúlfat, glyseról, zinkoxíð, tvíbasískt natríumfosfat 7H2O með m-kresóli og fenóli sem rotvörn og vatn fyrir stungulyf.

Natríumhýdroxíð og/eða saltsýra eru notuð eftir þörfum til að stilla sýrustig (pH).

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, dreifa

5 rörlykjur með 3 ml

10 rörlykjur með 3 ml

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Blandist vandlega. Sjá meðfylgjandi fylgiseðil. Þessar rörlykjur má einungis nota í 3 ml insúlínpenna.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2°C – 8°C).

Má ekki frjósa. Verjið gegn miklum hita eða sólskini.

Eftir að rörlykjur hafa verið teknar í notkun má nota þær í allt að 28 daga. Eftir ísetningu í penna, skal geyma rörlykjur og penna við hitastig sem er lægra en 30°C og ekki í kæli.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/007/006

EU/1/96/007/025

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

(Rífið hér til að opna pakkann) PAKKINN HEFUR VERIÐ OPNAÐUR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Humalog Mix50

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

LÍMMIÐI

1.HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Humalog Mix50 100 einingar/ml stungulyf, dreifa í rörlykju 50% insúlín lispró og 50% insúlín lispró prótamín dreifa Til notkunar undir húð

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

3 ml (3,5 mg/ml)

6.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA – Rörlykjur. Pakkning með 5 og 10

1.HEITI LYFS

Humalog BASAL 100 einingar/ml stungulyf, dreifa í rörlykju

Insúlín lispró prótamín dreifa

2.VIRK(T) EFNI

Einn ml af dreifu inniheldur 100 einingar af insúlín lispró (jafngildir 3,5 mg).

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur prótamínsúlfat, glyseról, zinkoxíð, tvíbasískt natríumfosfat 7H2O með m-kresóli og fenóli sem rotvörn og vatn fyrir stungulyf.

Natríumhýdroxíð og/eða saltsýra eru notuð eftir þörfum til að stilla sýrustig (pH).

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, dreifa

5 rörlykjur með 3 ml

10 rörlykjur með 3 ml

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Blandist vandlega. Sjá meðfylgjandi fylgiseðil. Þessar rörlykjur má einungis nota í 3 ml insúlínpenna.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2°C – 8°C).

Má ekki frjósa. Verjið gegn miklum hita eða sólskini.

Eftir að rörlykjur hafa verið teknar í notkun má nota þær í allt að 21 dag. Eftir ísetningu í penna, skal geyma rörlykjur og penna við hitastig sem er lægra en 30°C og ekki í kæli.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/007/010

EU/1/96/007/029

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

(Rífið hér til að opna pakkann) PAKKINN HEFUR VERIÐ OPNAÐUR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Humalog BASAL

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

LÍMMIÐI

1.HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Humalog BASAL 100 einingar/ml stungulyf, dreifa í rörlykju

Insúlín lispró prótamín dreifa

Til notkunar undir húð

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

3 ml (3,5 mg/ml)

6.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA – KwikPen. Pakkning með 5

1.HEITI LYFS

Humalog 100 einingar/ml KwikPen, stungulyf, lausn

Insúlín lispró

2.VIRK(T) EFNI

Einn ml af lausn inniheldur 100 einingar af insúlín lispró (jafngildir 3,5 mg).

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur glyseról, zinkoxíð, tvíbasískt natríumfosfat 7H2O með m-kresóli sem rotvörn og vatn fyrir stungulyf.

Natríumhýdroxíð og/eða saltsýra eru notuð eftir þörfum til að stilla sýrustig (pH).

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn. KwikPen.

5 lyfjapennar með 3ml

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐIR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð og í bláæð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2°C – 8°C).

Má ekki frjósa. Verjið gegn miklum hita eða sólskini.

Eftir að penni hefur verið tekinn í notkun má nota hann í allt að 28 daga. Geymið penna sem eru í notkun við hitastig sem er lægra en 30°C og ekki í kæli.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/007/031

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

Hafðu samband við apótek, ef innsigli er rofið fyrir fyrstu notkun.

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Humalog KwikPen

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

INNRI ASKJA (án blue box) hluti af fjölpakkningu - KwikPen

1.HEITI LYFS

Humalog 100 einingar/ml KwikPen, stungulyf, lausn

Insúlín lispró

2.VIRK(T) EFNI

Einn ml af lausn inniheldur 100 einingar af insúlín lispró (jafngildir 3,5 mg).

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur glyseról, zinkoxíð, tvíbasískt natríumfosfat 7H2O með m-kresóli sem rotvörn og vatn fyrir stungulyf.

Natríumhýdroxíð og/eða saltsýra eru notuð eftir þörfum til að stilla sýrustig (pH).

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn. KwikPen.

Fjölpakkning: 5 pennar með 3 ml. Hluti fjölpakkningar, má ekki selja sér.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐIR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð og í bláæð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2°C – 8°C).

Má ekki frjósa. Verjið gegn miklum hita eða sólskini.

Eftir að penni hefur verið tekinn í notkun má nota hann í allt að 28 daga. Geymið penna sem eru í notkun við hitastig sem er lægra en 30°C og ekki í kæli.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/007/032

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

Hafðu samband við apótek, ef innsigli er rofið fyrir fyrstu notkun.

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Humalog KwikPen

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA (með blue box) fjölpakkning - KwikPen

1.HEITI LYFS

Humalog 100 einingar/ml KwikPen, stungulyf, lausn

Insúlín lispró

2.VIRK(T) EFNI

Einn ml af lausn inniheldur 100 einingar af insúlín lispró (jafngildir 3,5 mg).

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur glyseról, zinkoxíð, tvíbasískt natríumfosfat 7H2O með m-kresóli sem rotvörn og vatn fyrir stungulyf.

Natríumhýdroxíð og/eða saltsýra eru notuð eftir þörfum til að stilla sýrustig (pH).

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn. KwikPen.

Fjölpakkning: 10 (2 pakkar með 5) lyfjapennar með 3 ml.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐIR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð og í bláæð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2°C – 8°C).

Má ekki frjósa. Verjið gegn miklum hita eða sólskini.

Eftir að penni hefur verið tekinn í notkun má nota hann í allt að 28 daga. Geymið penna sem eru í notkun við hitastig sem er lægra en 30°C og ekki í kæli.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/007/032

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Humalog KwikPen

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

LÍMMIÐI

1.HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐIR

Humalog 100 einingar/ml KwikPen, stungulyf, lausn

Insúlín lispró

Til notkunar undir húð og í bláæð.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

3 ml (3,5 mg/ml)

6.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA – KwikPen. Pakkning með 5

1.HEITI LYFS

Humalog Mix25 100 einingar/ml KwikPen, stungulyf, dreifa 25% insúlín lispró og 75% insúlín lispró prótamín dreifa

2.VIRK(T) EFNI

Einn ml af dreifu inniheldur 100 einingar af insúlín lispró (jafngildir 3,5 mg).

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur prótamínsúlfat, glyseról, zinkoxíð, tvíbasískt natríumfosfat 7H2O með m-kresóli og fenóli sem rotvörn og vatn fyrir stungulyf.

Natríumhýdroxíð og/eða saltsýra eru notuð eftir þörfum til að stilla sýrustig (pH).

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, dreifa

5 lyfjapennar með 3 ml

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Blandið vandlega. Sjá meðfylgjandi fylgiseðil.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2°C – 8°C).

Má ekki frjósa. Verjið gegn miklum hita eða sólskini.

Eftir að penni hefur verið tekinn í notkun má nota hann í allt að 28 daga. Geymið penna sem eru í notkun við hitastig sem er lægra en 30°C og ekki í kæli.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/007/033

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

Hafðu samband við apótek, ef innsigli er rofið fyrir fyrstu notkun.

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Humalog Mix25 KwikPen

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM INNRI ASKJA (án blue box) hluti af fjölpakkningu- KwikPen

1.HEITI LYFS

Humalog Mix25 100 einingar/ml KwikPen, stungulyf, dreifa 25% insúlín lispró og 75% insúlín lispró prótamín dreifa

2.VIRK(T) EFNI

Einn ml af dreifu inniheldur 100 einingar af insúlín lispró (jafngildir 3,5 mg).

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur prótamínsúlfat, glyseról, zinkoxíð, tvíbasískt natríumfosfat 7H2O með m-kresóli og fenóli sem rotvörn og vatn fyrir stungulyf.

Natríumhýdroxíð og/eða saltsýra eru notuð eftir þörfum til að stilla sýrustig (pH).

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, dreifa. KwikPen.

Fjölpakkning: 5 lyfjapennar með 3 ml. Hluti fjölpakkningar, má ekki selja sér.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Blandið vandlega. Sjá meðfylgjandi fylgiseðil.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2°C – 8°C).

Má ekki frjósa. Verjið gegn miklum hita eða sólskini.

Eftir að penni hefur verið tekinn í notkun má nota hann í allt að 28 daga. Geymið penna sem eru í notkun við hitastig sem er lægra en 30°C og ekki í kæli.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/007/034

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

Hafðu samband við apótek, ef innsigli er rofið fyrir fyrstu notkun.

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Humalog Mix25 KwikPen

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA (með blue box) fjölpakkning - KwikPen

1.HEITI LYFS

Humalog Mix25 100 einingar/ml KwikPen, stungulyf, dreifa 25% insúlín lispró og 75% insúlín lispró prótamín dreifa

2.VIRK(T) EFNI

Einn ml af dreifu inniheldur 100 einingar af insúlín lispró (jafngildir 3,5 mg).

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur prótamínsúlfat, glyseról, zinkoxíð, tvíbasískt natríumfosfat 7H2O með m-kresóli og fenóli sem rotvörn og vatn fyrir stungulyf.

Natríumhýdroxíð og/eða saltsýra eru notuð eftir þörfum til að stilla sýrustig (pH).

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, dreifa. KwikPen.

Fjölpakkning: 10 (2 pakkar með 5) lyfjapennar með 3 ml.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Blandið vandlega. Sjá meðfylgjandi fylgiseðil.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2°C – 8°C).

Má ekki frjósa. Verjið gegn miklum hita eða sólskini.

Eftir að penni hefur verið tekinn í notkun má nota hann í allt að 28 daga. Geymið penna sem eru í notkun við hitastig sem er lægra en 30°C og ekki í kæli.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/007/034

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Humalog Mix25 KwikPen

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

LÍMMIÐI

1.HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Humalog Mix25 100 einingar/ml KwikPen stungulyf, dreifa 25% insúlín lispró og 75% insúlín lispró prótamín dreifa Til notkunar undir húð

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

3 ml (3,5 mg/ml)

6.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA – KwikPen. Pakkning með 5

1.HEITI LYFS

Humalog Mix50 100 einingar/ml KwikPen, stungulyf, dreifa 50% insúlín lispró og 50% insúlín lispró prótamín dreifa

2.VIRK(T) EFNI

Einn ml af dreifu inniheldur 100 einingar af insúlín lispró (jafngildir 3,5 mg).

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur prótamínsúlfat, glyseról, zinkoxíð, tvíbasískt natríumfosfat 7H2O með m-kresóli og fenóli sem rotvörn og vatn fyrir stungulyf.

Natríumhýdroxíð og/eða saltsýra eru notuð eftir þörfum til að stilla sýrustig (pH).

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, dreifa. KwikPen. 5 lyfjapennar með 3 ml

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Blandið vandlega. Sjá meðfylgjandi fylgiseðil.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2°C – 8°C).

Má ekki frjósa. Verjið gegn miklum hita eða sólskini.

Eftir að penni hefur verið tekinn í notkun má nota hann í allt að 28 daga. Geymið penna sem eru í notkun við hitastig sem er lægra en 30°C og ekki í kæli.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/007/035

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

Hafðu samband við apótek, ef innsigli er rofið fyrir fyrstu notkun.

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Humalog Mix50 KwikPen

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM INNRI ASKJA (án blue box) hluti fjölpakkningar - KwikPen

1.HEITI LYFS

Humalog Mix50 100 einingar/ml KwikPen, stungulyf, dreifa 50% insúlín lispró og 50% insúlín lispró prótamín dreifa

2.VIRK(T) EFNI

Einn ml af dreifu inniheldur 100 einingar af insúlín lispró (jafngildir 3,5 mg).

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur prótamínsúlfat, glyseról, zinkoxíð, tvíbasískt natríumfosfat 7H2O með m-kresóli og fenóli sem rotvörn og vatn fyrir stungulyf.

Natríumhýdroxíð og/eða saltsýra eru notuð eftir þörfum til að stilla sýrustig (pH).

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, dreifa. KwikPen.

Fjölpakkning: 5 lyfjapennar með 3 ml. Hluti fjölpakkningar, má ekki selja sér

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Blandið vandlega. Sjá meðfylgjandi fylgiseðil.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2°C – 8°C).

Má ekki frjósa. Verjið gegn miklum hita eða sólskini.

Eftir að penni hefur verið tekinn í notkun má nota hann í allt að 28 daga. Geymið penna sem eru í notkun við hitastig sem er lægra en 30°C og ekki í kæli.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/007/036

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

Hafðu samband við apótek, ef innsigli er rofið fyrir fyrstu notkun.

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Humalog Mix50 KwikPen

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA (með blue box) fjölpakkning - KwikPen

1.HEITI LYFS

Humalog Mix50 100 einingar/ml KwikPen, stungulyf, dreifa 50% insúlín lispró og 50% insúlín lispró prótamín dreifa

2.VIRK(T) EFNI

Einn ml af dreifu inniheldur 100 einingar af insúlín lispró (jafngildir 3,5 mg).

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur prótamínsúlfat, glyseról, zinkoxíð, tvíbasískt natríumfosfat 7H2O með m-kresóli og fenóli sem rotvörn og vatn fyrir stungulyf.

Natríumhýdroxíð og/eða saltsýra eru notuð eftir þörfum til að stilla sýrustig (pH).

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, dreifa. KwikPen.

Fjölpakkning: 10 (2 pakkar með 5) lyfjapennar með 3 ml.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Blandið vandlega. Sjá meðfylgjandi fylgiseðil.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2°C – 8°C).

Má ekki frjósa. Verjið gegn miklum hita eða sólskini.

Eftir að penni hefur verið tekinn í notkun má nota hann í allt að 28 daga. Geymið penna sem eru í notkun við hitastig sem er lægra en 30°C og ekki í kæli.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/007/036

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Humalog Mix50 KwikPen

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

LÍMMIÐI

1.HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Humalog Mix50 100 einingar/ml KwikPen, stungulyf, dreifa 50% insúlín lispró og 50% insúlín lispró prótamín dreifa

Til notkunar undir húð

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

3 ml (3,5 mg/ml)

6.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA – KwikPen. Pakkning með 5

1.HEITI LYFS

Humalog BASAL 100 einingar/ml KwikPen, stungulyf, dreifa

Insúlín lispró prótamín dreifa

2.VIRK(T) EFNI

Einn ml af dreifu inniheldur 100 einingar af insúlín lispró (jafngildir 3,5 mg).

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur prótamínsúlfat, glyseról, zinkoxíð, tvíbasískt natríumfosfat 7H2O með m-kresóli og fenóli sem rotvörn og vatn fyrir stungulyf.

Natríumhýdroxíð og/eða saltsýra eru notuð eftir þörfum til að stilla sýrustig (pH).

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, dreifa. KwikPen. 5 lyfjapennar með 3 ml

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Blandið vandlega. Sjá meðfylgjandi fylgiseðil.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2°C – 8°C).

Má ekki frjósa. Verjið gegn miklum hita eða sólskini.

Eftir að penni hefur verið tekinn í notkun má nota hann í allt að 21 dag. Geymið penna sem eru í notkun við hitastig sem er lægra en 30°C og ekki í kæli.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/007/037

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

Hafðu samband við apótek, ef innsigli er rofið fyrir fyrstu notkun.

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Humalog BASAL KwikPen

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM INNRI ASKJA (án blue box) hluti fjölpakkningar - KwikPen

1.HEITI LYFS

Humalog BASAL 100 einingar/ml KwikPen, stungulyf, dreifa

Insúlín lispró prótamín dreifa

2.VIRK(T) EFNI

Einn ml af dreifu inniheldur 100 einingar af insúlín lispró (jafngildir 3,5 mg).

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur prótamínsúlfat, glyseról, zinkoxíð, tvíbasískt natríumfosfat 7H2O með m-kresóli og fenóli sem rotvörn og vatn fyrir stungulyf.

Natríumhýdroxíð og/eða saltsýra eru notuð eftir þörfum til að stilla sýrustig (pH).

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, dreifa. KwikPen.

Fjölpakkning: 5 lyfjapennar með 3 ml. Hluti fjölpakkningar, má ekki selja sér.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Blandið vandlega. Sjá meðfylgjandi fylgiseðil.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2°C – 8°C).

Má ekki frjósa. Verjið gegn miklum hita eða sólskini.

Eftir að penni hefur verið tekinn í notkun má nota hann í allt að 21 dag. Geymið penna sem eru í notkun við hitastig sem er lægra en 30°C og ekki í kæli.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/007/038

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

Hafðu samband við apótek, ef innsigli er rofið fyrir fyrstu notkun.

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Humalog BASAL KwikPen

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA (með blue box) fjölpakkning - KwikPen

1.HEITI LYFS

Humalog BASAL 100 einingar/ml KwikPen, stungulyf, dreifa

Insúlín lispró prótamín dreifa

2.VIRK(T) EFNI

Einn ml af dreifu inniheldur 100 einingar af insúlín lispró (jafngildir 3,5 mg).

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur prótamínsúlfat, glyseról, zinkoxíð, tvíbasískt natríumfosfat 7H2O með m-kresóli og fenóli sem rotvörn og vatn fyrir stungulyf.

Natríumhýdroxíð og/eða saltsýra eru notuð eftir þörfum til að stilla sýrustig (pH).

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, dreifa. KwikPen.

Fjölpakkning: 10 (2 pakkar með 5) lyfjapennar með 3 ml.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Blandið vandlega. Sjá meðfylgjandi fylgiseðil.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2°C – 8°C).

Má ekki frjósa. Verjið gegn miklum hita eða sólskini.

Eftir að penni hefur verið tekinn í notkun má nota hann í allt að 21 dag. Geymið penna sem eru í notkun við hitastig sem er lægra en 30°C og ekki í kæli.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/007/038

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Humalog Basal KwikPen

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

LÍMMIÐI

1.HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Humalog BASAL 100 einingar/ml KwikPen, stungulyf, dreifa

Insúlín lispró prótamín dreifa

Til notkunar undir húð

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

3 ml (3,5 mg/ml)

6.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA – KwikPen. Pakkningar með 1, 2 og 5

1.HEITI LYFS

Humalog 200 einingar/ml stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna

Insúlín lispró

2.VIRK(T) EFNI

Einn ml af lausninni inniheldur 200 einingar af insúlín lispró (jafngildir 6,9 mg)

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur glyseról, zinkoxíð, trómetamól metakresól og vatn fyrir stungulyf. Natríumhýdroxíð og/eða saltsýra eru notuð eftir þörfum til að stilla sýrustig.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn. KwikPen.

1 lyfjapenni með 3 ml

2 lyfjapennar með 3 ml

5 lyfjapennar með 3 ml

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐIR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Notið aðeins í þessum penna, annars er hætta á alvarlegri ofskömmtun

Hafið samband við apótek ef innsigli er rofið fyrir fyrstu notkun.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2°C – 8°C).

Má ekki frjósa. Verjið gegn miklum hita eða sólskini.

Eftir að penni hefur verið tekinn í notkun má nota hann í allt að 28 daga. Geymið penna sem eru í notkun við lægri hita en 30°C og ekki í kæli.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/007/039- 1 lyfjapenni

EU/1/96/007/040 2 lyfjapennar

EU/1/96/007/041 5 lyfjapennar

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Humalog 200 einingar/ml

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM INNRI ASKJA (án blue box) hluti fjölpakkningar - KwikPen

1.HEITI LYFS

Humalog 200 einingar/ml, stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna

Insúlín lispró

2.VIRK(T) EFNI

Einn ml af lausninni inniheldur 200 einingar af insúlín lispró (jafngildir 6,9 mg)

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur glyseról, zinkoxíð, trómetamól metakresól og vatn fyrir stungulyf. Natríumhýdroxíð og/eða saltsýra eru notuð eftir þörfum til að stilla sýrustig.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn. KwikPen.

Fjölpakkning: 5 lyfjapennar með 3ml. Hluti fjölpakkningar, má ekki selja sér.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐIR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Notið aðeins í þessum penna, annars er hætta á alvarlegri ofskömmtun

Hafið samband við apótek ef innsigli er rofið fyrir fyrstu notkun.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2°C – 8°C).

Má ekki frjósa. Verjið gegn miklum hita eða sólskini.

Eftir að penni hefur verið tekinn í notkun má nota hann í allt að 28 daga. Geymið penna sem eru í notkun við lægri hita en 30°C og ekki í kæli.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/007/042

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Humalog 200 einingar/ml

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA (með blue box) fjölpakkningar - KwikPen

1.HEITI LYFS

Humalog 200 einingar/ml stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna

Insúlín lispró

2.VIRK(T) EFNI

Einn ml af lausninni inniheldur 200 einingar af insúlín lispró (jafngildir 6,9 mg).

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur glyseról, zinkoxíð, trómetamól metakresól og vatn fyrir stungulyf. Natríumhýdroxíð og/eða saltsýra eru notuð eftir þörfum til að stilla sýrustig.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn. KwikPen.

Fjölpakkning: 10 (2 pakkar með 5) 3 ml lyfjapennar.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐIR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Notið aðeins í þessum penna, annars er hætta á alvarlegri ofskömmtun

Hafið samband við apótek ef innsigli er rofið fyrir fyrstu notkun.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2°C – 8°C).

Má ekki frjósa. Verjið gegn miklum hita eða sólskini.

Eftir að penni hefur verið tekinn í notkun má nota hann í allt að 28 daga. Geymið penna sem eru í notkun við lægri hita en 30°C og ekki í kæli.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/007/042

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Humalog 200 einingar/ml

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

LÍMMIÐI

1.HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐIR

Humalog 200 einingar/ml KwikPen, stungulyf, lausn

Insúlín lispró

Til notkunar undir húð.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

3 ml

6.ANNAÐ

NOTIÐ AÐEINS Í ÞESSUM PENNA, ANNARS ER HÆTTA Á ALVARLEGRI OFSKÖMMTUN

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf