Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Imatinib Teva (imatinib) – áletranir - L01XE01

Updated on site: 07-Oct-2017

Nafn lyfsImatinib Teva
ATC-kóðiL01XE01
Efniimatinib
FramleiðandiTeva B.V.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1.HEITI LYFS

Imatinib Teva 100 mg filmuhúðaðar töflur imatinib

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur imatinib 100 mg (sem mesilat).

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Filmuhúðuð tafla.

20x1 filmuhúðuð tafla

60 filmuhúðaðar töflur

60x1 filmuhúðuð tafla

120 filmuhúðaðar töflur

120x1 filmuhúðuð tafla

180x1 filmuhúðuð tafla

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/12/808/001

20 x 1 filmuhúðuð tafla

 

EU/1/12/808/002

60 filmuhúðaðar töflur

 

 

EU/1/12/808/003

60 x 1 filmuhúðuð tafla

 

 

EU/1/12/808/004

120 filmuhúðaðar töflur

 

EU/1/12/808/005

120 x 1 filmuhúðuð tafla

 

EU/1/12/808/006

180 x 1 filmuhúðuð tafla

EU/1/12/808/007

20 x 1 filmuhúðuð tafla

 

EU/1/12/808/008

60 filmuhúðaðar töflur

 

 

EU/1/12/808/009

60 x 1 filmuhúðuð tafla

 

 

EU/1/12/808/010

120 filmuhúðaðar töflur

 

EU/1/12/808/011

120 x 1 filmuhúðuð tafla

 

EU/1/12/808/012

180 x 1 filmuhúðuð tafla

13.LOTUNÚMER

Lotunr.

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Imatinib Teva 100 mg filmuhúðaðar töflur

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Imatinib Teva 100 mg filmuhúðaðar töflur imatinib

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1. HEITI LYFS

Imatinib Teva 400 mg filmuhúðaðar töflur imatinib

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur imatinib 400 mg (sem mesilat).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Filmuhúðuð tafla.

30 filmuhúðaðar töflur

30x1 filmuhúðuð tafla

90 filmuhúðaðar töflur 90x1filmuhúðuð tafla

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/12/808/013

30 filmuhúðaðar töflur

 

EU/1/12/808/014

30 x 1 filmuhúðuð tafla

 

EU/1/12/808/015

90 filmuhúðaðar töflur

 

EU/1/12/808/016

90 x 1 filmuhúðuð tafla

 

EU/1/12/808/017

30 filmuhúðaðar töflur

 

EU/1/12/808/018

30 x 1 filmuhúðuð tafla

 

EU/1/12/808/019

90 filmuhúðaðar töflur

 

EU/1/12/808/020

90 x 1 filmuhúðuð tafla

 

13. LOTUNÚMER

Lotunr.

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Imatinib Teva 400 mg filmuhúðaðar töflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Imatinib Teva 400 mg filmuhúðaðar töflur imatinib

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1. HEITI LYFS

Imatinib Teva 100 mg hörð hylki imatinib

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur imatinib 100 mg (sem mesilat).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Hart hylki.

20x1 hart hylki

60 hörð hylki

60x1 hart hylki

120 hörð hylki

120x1 hart hylki

180x1 hart hylki

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30 C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/12/808/021

20 x 1 hart hylki

 

EU/1/12/808/022

60 hörð hylki

 

 

 

EU/1/12/808/023

60 x 1 hart hylki

 

EU/1/12/808/024

120 hörð hylki

 

 

EU/1/12/808/025

120 x 1 hart hylki

EU/1/12/808/026

180 x 1 hart hylki

EU/1/12/808/027

20 x 1 hart hylki

 

EU/1/12/808/028

60 hörð hylki

 

 

EU/1/12/808/029

60 x 1 hart hylki

 

EU/1/12/808/030

120 hörð hylki

 

 

EU/1/12/808/031

120 x 1 hart hylki

EU/1/12/808/032

180 x 1 hart hylki

13. LOTUNÚMER

Lotunr.

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Imatinib Teva 100 mg hörð hylki

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Imatinib Teva 100 mg hörð hylki imatinib

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1. HEITI LYFS

Imatinib Teva 400 mg hörð hylki imatinib

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur imatinib 400 mg (sem mesilat).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Hart hylki.

30 hörð hylki

30x1 hart hylki

90 hörð hylki

90x1 hart hylki

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30 C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/12/808/033

30 hörð hylki

 

EU/1/12/808/034

30 x 1 hart hylki

EU/1/12/808/035

90 hörð hylki

 

EU/1/12/808/036

90 x 1 hart hylki

EU/1/12/808/037

30 hörð hylki

 

EU/1/12/808/038

30 x 1 hart hylki

EU/1/12/808/039

90 hörð hylki

 

EU/1/12/808/040

90 x 1 hart hylki

13. LOTUNÚMER

Lotunr.

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Imatinib Teva 400 mg hörð hylki

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Imatinib Teva 400 mg hörð hylki imatinib

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf