Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Inflectra (infliximab) – áletranir - L04AB02

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsInflectra
ATC-kóðiL04AB02
Efniinfliximab
FramleiðandiHospira UK Limited

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA

1.HEITI LYFS

Inflectra 100 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn

Infliximab

2.VIRK(T) EFNI

Eitt hettuglas inniheldur 100 mg af infliximab.

Eftir að lyfið hefur verið leyst upp inniheldur hver ml 10 mg af infliximabi.

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: súkrósi, pólýsorbat 80, natríumdíhýdrógenfosfat mónóhýdrat, dínatríumfosfat díhýdrat.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn

1hettuglas

2hettuglös

3hettuglös

4hettuglös

5hettuglös

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í bláæð eftir að lyfið hefur verið leyst upp og þynnt

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

Fyrnist, ef lyfið er ekki geymt í kæli ___________________

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má geyma við stofuhita (allt að 25 °C) einu sinni í allt að 6 mánuði.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/854/001 1 hettuglas

EU/1/13/854/002 2 hettuglös

EU/1/13/854/003 3 hettuglös

EU/1/13/854/004 4 hettuglös

EU/1/13/854/005 5 hettuglös

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MIÐI Á HETTUGLAS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Inflectra 100 mg þykknisstofn

Inflectra 100 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn

Infliximab.

Aðeins til notkunar i.v.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

100 mg

6.ANNAÐ

Próf:
Dagsetning:
Niðurstaða:

Inflectra

100 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn infliximab

Öryggiskort

Kortið skal sýna öllum þeim læknum sem koma að meðferðinni.

Þetta öryggiskort inniheldur mikilvægar öryggisupplýsingar sem þú þarft að hafa í huga áður en þú færð lyfið Inflectra og meðan á meðferð stendur.

Nafn sjúklings: Nafn læknis: Sími læknis:

Þú skalt lesa fylgiseðil Inflectra vandlega áður en þú byrjar að nota lyfið.

Dagsetning þegar Inflectra meðferð hófst:

Núverandi lyfjagjöf:

Það er mikilvægt að þú og læknirinn þinn skrái sérlyfjaheiti og lotunúmer lyfsins sem þér er gefið.

Þú skalt biðja lækninn um að skrá niður tegund og dagsetningu síðustu berklarannsóknar hér fyrir neðan:

Próf:

Dagsetning:

Niðurstaða:

Þú skalt einnig hafa lista meðferðis yfir öll önnur lyf sem þú notar í hvert skipti sem þú leitar til heilbrigðisstarfsfólks.

Listi yfir ofnæmi:

Listi yfir önnur lyf:

Sýkingar

Áður en meðferð með Inflectra hefst

Segðu lækninum frá því ef þú ert með sýkingu, jafnvel þótt hún sé aðeins smávægileg

Það er mjög mikilvægt að þú segir lækninum frá því ef þú hefur einhvern tímann fengið berkla eða ef þú hefur verið í náinni snertingu við einhvern sem hefur haft berkla. Læknirinn mun rannsaka hvort þú hafir berkla. Þú skalt biðja lækninn um að skrá tegund og dagsetningu síðustu berklarannsóknar á kortið.

Segðu lækninum frá því ef þú ert með lifrarbólgu B eða ef þú veist eða þig grunar að þú getir borið lifrarbólgu B veiruna í þér.

Meðan á meðferð með Inflectra stendur

Segðu lækninum samstundis frá því ef þú hefur einkenni sýkingar. Einkennin geta verið hiti, þreyta, (þrálátur) hósti, mæði, þyngdartap, nætursviti, niðurgangur, sár, tannkvillar, sviðatilfinning við þvaglát eða flensulík einkenni.

Hjartabilun

Áður en meðferð með Inflectra hefst

Segðu lækninum frá því ef þú ert með hjartasjúkdóm, t.d. væga hjartabilun.

Meðan á Inflectra meðferð stendur

Segðu lækninum samstundis frá því ef þú færð einkenni hjartasjúkdóms. Einkennin geta verið mæði, bjúgur á fótum eða breyting á hjartslætti.

Meðganga og bólusetning

Ef þú fékkst Inflectra á meðgöngu er mikilvægt að þú upplýsir lækni barnsins um það áður en barnið fær einhverja bólusetningu. Barnið á ekki að fá bólusetningu með lifandi bóluefnum svo sem BCG (notað til að koma í veg fyrri berkla) í 6 mánuði frá fæðingu.

Hafðu kortið meðferðis í 4 mánuði eftir að þú fékkst síðast Inflectra skammt, eða við þungun í allt að 6 mánuði eftir fæðingu barnsins. Aukaverkanir geta komið fram löngu eftir að þú færð síðasta skammtinn af Inflectra.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf