Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Intanza (influenza virus (inactivated, split)...) – áletranir - J07BB02

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsIntanza
ATC-kóðiJ07BB02
Efniinfluenza virus (inactivated, split) of the following strains:A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 - like strain (A/California/7/2009, NYMC X-179A)A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) - like strain (A/Hong Kong/4801/2014, NYMC X-263B)B/Brisbane/60/2008 - like strain (
FramleiðandiSanofi Pasteur Europe

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA Á YTRI UMBÚÐUM

Pakkningar með 1, 10 eða 20 áfylltum sprautum með örlyfjapenna

1.HEITI LYFS

INTANZA 15 míkrógrömm/stofni, stungulyf, dreifa

Inflúensubóluefni (klofin, deydd veirueind)

Stofn 2016/2017

2.VIRK(T) EFNI

Inflúensuveira (deydd, klofin) af eftirtöldum stofnum:

A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 - líkur stofn

A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) - líkur stofn

B/Brisbane/60/2008 - líkur stofn

15 µg hemagglútínín af hverjum stofni í 0,1 ml skammti

3.HJÁLPAREFNI

Natríumklóríð, kalíumklóríð, tvínatríum fosfat tvíhýdrat, kalíum tvíhýdrógenófosfat, vatn fyrir stungulyf

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, dreifa

1 áfyllt sprauta (0,1 ml) með örlyfjapenna

10 áfylltar sprautur (0,1 ml) með örlyfjapenna

20 áfylltar sprautur (0,1 ml) með örlyfjapenna

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í húð

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist (EXP)

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

Geymið bóluefnið í ytri öskju til að varna gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sanofi Pasteur Europe

2 Avenue Pont Pasteur

69007 Lyon

Frakkland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/505/004 - pakkning með 1 áfylltri sprautu með örlyfjapenna EU/1/08/505/005 - pakkningar með 10 áfylltum sprautum með örlyfjapenna EU/1/08/505/006 - pakkningar með 20 áfylltum sprautum með örlyfjapenna

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

Miði á áfyllri sprautu

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

INTANZA 15 µg/stofn 2016/2017

Inflúensubóluefni

Til notkunar í húð

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

0,1 ml

6.ANNAÐ

Sanofi Pasteur Europe

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf