Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jentadueto (linagliptin / metformin) – áletranir - A10BD11

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsJentadueto
ATC-kóðiA10BD11
Efnilinagliptin / metformin
FramleiðandiBoehringer Ingelheim International GmbH

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA FYRIR ÞYNNUR

1.HEITI LYFS

Jentadueto 2,5 mg/850 mg filmuhúðaðar töflur

Linagliptin/metforminhýdróklóríð

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 2,5 mg af linagliptini og 850 mg af metforminhýdróklóríði.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

10 x 1 filmuhúðaðar töflur

14 x 1 filmuhúðaðar töflur

28 x 1 filmuhúðaðar töflur

30 x 1 filmuhúðaðar töflur

56 x 1 filmuhúðaðar töflur

60 x 1 filmuhúðaðar töflur

84 x 1 filmuhúðaðar töflur

90 x 1 filmuhúðaðar töflur

98 x 1 filmuhúðaðar töflur

100 x 1 filmuhúðaðar töflur

120 x 1 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein Þýskaland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/12/780/001 10 x 1 filmuhúðaðar töflur

EU/1/12/780/002 14 x 1 filmuhúðaðar töflur

EU/1/12/780/003 28 x 1 filmuhúðaðar töflur

EU/1/12/780/004 30 x 1 filmuhúðaðar töflur

EU/1/12/780/005 56 x 1 filmuhúðaðar töflur

EU/1/12/780/006 60 x 1 filmuhúðaðar töflur

EU/1/12/780/007 84 x 1 filmuhúðaðar töflur

EU/1/12/780/008 90 x 1 filmuhúðaðar töflur

EU/1/12/780/009 98 x 1 filmuhúðaðar töflur

EU/1/12/780/010 100 x 1 filmuhúðaðar töflur

EU/1/12/780/011 120 x 1 filmuhúðaðar töflur

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Jentadueto 2,5 mg/850 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Jentadueto 2,5 mg/850 mg töflur

Linagliptin/metformin HCl

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim (vörumerki)

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

FJÖLPAKKNINGAR – MILLIASKJA ÁN BLUE BOX - 2,5 MG/850 MG FILMUHÚÐAÐAR TÖFLUR

1. HEITI LYFS

Jentadueto 2,5 mg/850 mg filmuhúðaðar töflur

Linagliptin/metforminhýdróklóríð

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 2,5 mg af linagliptini og 850 mg af metforminhýdróklóríði.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

60 x 1 filmuhúðaðar töflur. Innihald fjölpakkningar má ekki selja eitt og sér. 90 x 1 filmuhúðaðar töflur. Innihald fjölpakkningar má ekki selja eitt og sér. 100 x 1 filmuhúðaðar töflur. Innihald fjölpakkningar má ekki selja eitt og sér.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/12/780/029 (120 (2 x 60 x 1) filmuhúðaðar töflur)

EU/1/12/780/030 (180 (2 x 90 x 1) filmuhúðaðar töflur)

EU/1/12/780/031 (200 (2 x 100 x 1) filmuhúðaðar töflur)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Jentadueto 2,5 mg/850 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

MERKING Á YTRI UMBÚÐUM UTAN UM FJÖLPAKKNINGAR – MEÐ BLUE BOX – 2,5 MG/850 MG FILMUHÚÐAÐAR TÖFLUR

1. HEITI LYFS

Jentadueto 2,5 mg/850 mg filmuhúðaðar töflur

Linagliptin/metforminhýdróklóríð

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 2,5 mg af linagliptini og 850 mg af metforminhýdróklóríði.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning samanstendur af 2 pakkningum sem hver um sig inniheldur 60 x 1 filmuhúðaðar töflur. Fjölpakkning samanstendur af 2 pakkningum sem hver um sig inniheldur 90 x 1 filmuhúðaðar töflur. Fjölpakkning samanstendur af 2 pakkningum sem hver um sig inniheldur 100 x 1 filmuhúðaðar töflur.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/12/780/029 (120 (2 x 60 x 1) filmuhúðaðar töflur)

EU/1/12/780/030 (180 (2 x 90 x 1) filmuhúðaðar töflur)

EU/1/12/780/031 (200 (2 x 100 x 1) filmuhúðaðar töflur)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Jentadueto 2,5 mg/850 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA FYRIR ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Jentadueto 2,5 mg/1000 mg filmuhúðaðar töflur

Linagliptin/metforminhýdróklóríð

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 2,5 mg af linagliptini og 1.000 mg af metforminhýdróklóríði.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

10 x 1 filmuhúðaðar töflur

14 x 1 filmuhúðaðar töflur

28 x 1 filmuhúðaðar töflur

30 x 1 filmuhúðaðar töflur

56 x 1 filmuhúðaðar töflur

60 x 1 filmuhúðaðar töflur

84 x 1 filmuhúðaðar töflur

90 x 1 filmuhúðaðar töflur

98 x 1 filmuhúðaðar töflur

100 x 1 filmuhúðaðar töflur

120 x 1 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/12/780/015 10 x 1 filmuhúðaðar töflur

EU/1/12/780/016 14 x 1 filmuhúðaðar töflur

EU/1/12/780/017 28 x 1 filmuhúðaðar töflur

EU/1/12/780/018 30 x 1 filmuhúðaðar töflur

EU/1/12/780/019 56 x 1 filmuhúðaðar töflur

EU/1/12/780/020 60 x 1 filmuhúðaðar töflur

EU/1/12/780/021 84 x 1 filmuhúðaðar töflur

EU/1/12/780/022 90 x 1 filmuhúðaðar töflur

EU/1/12/780/023 98 x 1 filmuhúðaðar töflur

EU/1/12/780/024 100 x 1 filmuhúðaðar töflur

EU/1/12/780/025 120 x 1 filmuhúðaðar töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Jentadueto 2,5 mg/1.000 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Jentadueto 2,5 mg/1000 mg töflur

Linagliptin/metformin HCl

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim (vörumerki)

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

FJÖLPAKKNINGAR – MILLIASKJA ÁN BLUE BOX - 2,5 MG/1.000 MG FILMUHÚÐAÐAR TÖFLUR

1. HEITI LYFS

Jentadueto 2,5 mg/1000 mg filmuhúðaðar töflur

Linagliptin/metforminhýdróklóríð

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 2,5 mg af linagliptini og 1.000 mg af metforminhýdróklóríði.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

60 x 1 filmuhúðaðar töflur. Innihald fjölpakkningar má ekki selja eitt og sér. 90 x 1 filmuhúðaðar töflur. Innihald fjölpakkningar má ekki selja eitt og sér. 100 x 1 filmuhúðaðar töflur. Innihald fjölpakkningar má ekki selja eitt og sér.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/12/780/032 (120 (2 x 60 x 1) filmuhúðaðar töflur)

EU/1/12/780/033 (180 (2 x 90 x 1) filmuhúðaðar töflur)

EU/1/12/780/034 (200 (2 x 100 x 1) filmuhúðaðar töflur)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Jentadueto 2,5 mg/1.000 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

MERKING Á YTRI UMBÚÐUM UTAN UM FJÖLPAKKNINGAR – MEÐ BLUE BOX – 2,5 MG/1.000 MG FILMUHÚÐAÐAR TÖFLUR

1. HEITI LYFS

Jentadueto 2,5 mg/1000 mg filmuhúðaðar töflur

Linagliptin/metforminhýdróklóríð

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 2,5 mg af linagliptini og 1.000 mg af metforminhýdróklóríði.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning samanstendur af 2 pakkningum sem hver um sig inniheldur 60 x 1 filmuhúðaðar töflur. Fjölpakkning samanstendur af 2 pakkningum sem hver um sig inniheldur 90 x 1 filmuhúðaðar töflur. Fjölpakkning samanstendur af 2 pakkningum sem hver um sig inniheldur 100 x 1 filmuhúðaðar töflur.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/12/780/032 (120 (2 x 60 x 1) filmuhúðaðar töflur)

EU/1/12/780/033 (180 (2 x 90 x 1) filmuhúðaðar töflur)

EU/1/12/780/034 (200 (2 x 100 x 1) filmuhúðaðar töflur)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Jentadueto 2,5 mg/1.000 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR OG ÁLETRANIR - HDPE GLAS (17 OG 18 GILDA AÐEINS FYRIR UMBÚÐIR)

1. HEITI LYFS

Jentadueto 2,5 mg/850 mg filmuhúðaðar töflur

Linagliptin/metforminhýdróklóríð

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 2,5 mg af linagliptini og 850 mg af metforminhýdróklóríði.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 filmuhúðaðar töflur

60 filmuhúðaðar töflur

180 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið glasið vel lokað til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/12/780/012 14 filmuhúðaðar töflur

EU/1/12/780/013 60 filmuhúðaðar töflur

EU/1/12/780/014 180 filmuhúðaðar töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Jentadueto 2,5 mg/850 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR OG ÁLETRANIR - HDPE GLAS (17 OG 18 GILDA AÐEINS FYRIR UMBÚÐIR)

1. HEITI LYFS

Jentadueto 2,5 mg/1000 mg filmuhúðaðar töflur

Linagliptin/metforminhýdróklóríð

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 2,5 mg af linagliptini og 1.000 mg af metforminhýdróklóríði.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 filmuhúðaðar töflur

60 filmuhúðaðar töflur

180 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið glasið vel lokað til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/12/780/026 14 filmuhúðaðar töflur

EU/1/12/780/027 60 filmuhúðaðar töflur

EU/1/12/780/028 180 filmuhúðaðar töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Jentadueto

2,5 mg/1.000 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf