Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jevtana (cabazitaxel) – Samantekt á eiginleikum lyfs - L01CD

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsJevtana
ATC-kóðiL01CD
Efnicabazitaxel
Framleiðandisanofi-aventis groupe  

1.HEITI LYFS

JEVTANA 60 mg innrennslisþykkni og leysir, lausn.

2.VIRK INNIHALDSEFNI OG STYRKLEIKAR

Hver ml af innrennslisþykkni inniheldur 40 mg cabazitaxel.

Hvert 1,5 ml hettuglas (tilgreint rúmmál) af innrennslisþykkni inniheldur 60 mg cabazitaxel. Eftir forþynningu með öllum leysinum inniheldur hver ml lausnarinnar 10 mg cabazitaxel.

Athugið: Bæði JEVTANA 60 mg/1,5 ml hettuglas með þykkni (magn: 73,2 mg cabazitaxel/1,83 ml) og leysirinn í hettuglasinu (magn: 5,67 ml) innihalda yfirmagn til þess að bæta upp það magn sem tapast við blöndun. Yfirmagnið tryggir að eftir þynningu með ÖLLUM leysinum sem fylgir með inniheldur lausnin 10 mg/ml af cabazitaxel.

Hjálparefni með þekkta verkun

Hvert hettuglas af leysi inniheldur 573,3 mg af etanóli 96%.

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.

3.LYFJAFORM

Innrennslisþykkni og leysir, lausn (sæft innrennslisþykkni). Þykknið er tær gul til gulbrúnleit olíukennd lausn. Leysirinn er tær og litlaus lausn.

4.KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

4.1Ábendingar

JEVTANA ásamt prednisóni eða prednisólóni er ætlað til meðhöndlunar fullorðinna sjúklinga með krabbamein í blöðruhálskirtli með meinvörpum, sem svarar ekki hormónahvarfsmeðferð (castration resistant metastatic cancer) sem hafa verið meðhöndlaðir með lyfjum sem innihalda docetaxel (sjá kafla 5.1).

4.2Skammtar og lyfjagjöf

Notkun JEVTANA skal bundin við sérdeildir þar sem sérþekking á notkun frumudrepandi lyfja er fyrir hendi og lyfið skal eingöngu gefa undir eftirliti lækna, sem hafa reynslu í krabbameinslyfjameðferð. Aðstaða og útbúnaður til meðferðar við alvarlegum ofnæmisviðbrögðum eins og lágþrýstingi og berkjukrampa verða að vera til staðar (sjá kafla 4.4).

Lyfjaforgjöf

Gefa skal ráðlagða lyfjaforgjöf í bláæð með eftirfarandi lyfjum að minnsta kosti 30 mínútum fyrir hverja JEVTANA gjöf til að draga úr hættu á bráðaofnæmi og alvarleika bráðaofnæmis:

andhistamín (dexklórfeníramín 5 mg eða dífenhýdramín 25 mg eða sambærileg lyf),

barksterar (dexamethasón 8 mg eða sambærileg lyf), og

H2-blokkar (ranitidín eða sambærileg lyf) (sjá kafla 4.4).

Ráðlagt er að veita fyrirbyggjandi lyfjameðferð við ógleði og lyfið má gefa til inntöku eða í bláæð eftir þörfum.

Meðan á meðferð stendur verður að tryggja að sjúklingurinn fái nægjanlega vökva til að koma í veg fyrir fylgikvilla eins og nýrnabilun.

Skammtar

Ráðlagður skammtur af JEVTANA er 25 mg/m2 gefið sem innrennsli í bláæð í 1 klst. þriðju hverju viku, ásamt daglegri inntöku 10 mg af prednisóni eða prednisólóni meðan á meðferð stendur.

Skammtaaðlögun

Aðlaga skal skammta ef sjúklingar finna fyrir eftirfarandi aukaverkunum (Stigin vísa til CTCAE 4.0 [Common Terminology Criteria for Adverse Events]).

Tafla 1 – Ráðlagðar skammtaaðlaganir vegna aukaverkana hjá sjúklingum sem eru meðhöndlaðir með cabazitaxeli.

Aukaverkanir

Breyting á skömmtun

 

 

Langvarandi ≥3. stigs daufkyrningafæð (lengur

Seinka meðferð þar til daufkyrningafjöldi er

en 1 viku) þrátt fyrir viðeigandi meðferð, þ. á m.

>1,500 frumur/mm3, síðan minnka cabazitaxel

G-CSF

skammt úr 25 mg/m2 í 20 mg/m2.

Daufkyrningafæð sem fylgir hiti eða

Seinka meðferð þar til sjúklingur er á batavegi

daufkyrningafæð ásamt sýkingu

eða hefur náð bata, og þar til daufkyrningafjöldi

 

er >1,500 frumur/mm3, síðan minnka

 

cabazitaxel skammt úr 25 mg/m2 í 20 mg/m2.

≥3. stigs niðurgangur eða þrálátur niðurgangur

Seinka meðferð þar til sjúklingur er á batavegi

þrátt fyrir viðeigandi meðferð, þ. á m.

eða hefur náð bata, síðan minnka cabazitaxel

uppbótarmeðferð með vökva og blóðsöltum

skammt úr 25 mg/m2 í 20 mg/m2.

 

 

≥2. stigs úttaugakvilli

Seinka meðferð þar til sjúklingur er á batavegi,

 

síðan minnka cabazitaxel skammta úr 25 mg/m2

 

í 20 mg/m2.

Ef sjúklingar eru áfram með einhverja þessara aukaverkana á 20 mg/m2 skammti má íhuga að minnka skammt í 15 mg/m2 eða hætta notkun JEVTANA. Upplýsingar um sjúklinga á skammti minni en

20 mg/m2 eru takmarkaðar.

Sérstakir sjúklingahópar

Sjúklingar með skerta lifrarstarfsemi

Cabazitaxel umbrotnar að miklu leyti í lifur. Hjá sjúklingum með vægt skerta lifrarstarfsemi (heildarbilirúbín >1 til ≤1,5-föld eðlileg efri mörk eða ASAT >1,5-föld eðlileg efri mörk) á að minnka skammt cabazitaxels í 20 mg/m2. Gæta skal varúðar við gjöf cabazitaxels og fylgjast náið með öryggi hjá sjúklingum með vægt skerta lifrarstarfsemi.

Hjá sjúklingum með meðalskerta lifrarstarfsemi (heildarbilirúbín >1,5 til ≤ 3,0-föld eðlileg efri mörk) var hámarksskammtur sem þoldist 15 mg/m2. Ef meðferð hjá sjúklingum með meðalskerta lifrarstarfsemi er fyrirhuguð á skammtur cabazitaxels ekki að vera stærri en 15 mg/m2. Hinsvegar eru upplýsingar um verkun eftir þennan skammt takmarkaðar.

Ekki á að gefa cabazitaxel sjúklingum með verulega skerta lifrarstarfsemi (heildarbilirúbín >3-föld eðlileg efri mörk) (sjá kafla 4.3, 4.4 og 5.2).

Sjúklingar með skerta nýrnastarfsemi

Útskilnaður cabazitaxels um nýru er lítill. Ekki er þörf á að aðlaga skammt hjá sjúklingum með skerta nýrnastarfsemi, sem þurfa ekki blóðskilun. Vegna ástands og takmarkaðra fyrirliggjandi upplýsinga um sjúklinga með lokastigsnýrnabilun (kreatínínúthreinsun CLCR <15 ml/mín/1,73 m2), skal gæta varúðar við meðhöndlun þessara sjúklinga og fylgjast náið með þeim meðan á meðferð stendur (sjá kafla 4.4 og 5.2).

Aldraðir

Engin sérstök skammtaaðlögun er ráðlögð þegar cabazitaxel er notað hjá öldruðum sjúklingum (sjá einnig kafla 4.4, 4.8 og 5.2).

Samtímis notkun annarra lyfja

Forðast skal samtímis gjöf lyfja sem eru öflugir örvar eða öflugir hemlar CYP3A. Hins vegar á að íhuga að minnka cabazitaxel skamma um 25% hjá sjúklingum sem þurfa samhliða gjöf öflugra CYP3A hemla (sjá kafla 4.4 og 4.5).

Börn

Engin ábending er fyrir notkun JEVTANA hjá börnum

Ekki hefur enn verið sýnt fram á öryggi og verkun JEVTANA hjá börnum og unglingum yngri en 18 ára. Engar upplýsingar liggja fyrir (sjá kafla 5.1).

Lyfjagjöf

Sjá kafla 6.6 varðandi upplýsingar um blöndun og gjöf lyfsins.

Ekki má nota innrennslispoka sem eru úr PVC eða vökvasett úr polyúrethani. Ekki má blanda Jevtana saman við önnur lyf en þau sem nefnd eru í kafla 6.6.

4.3Frábendingar

Ofnæmi fyrir cabazitaxeli, öðrum taxönum eða pólýsorbati 80 eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1.

Daufkyrningafjöldi minni en 1,500/mm3.

Verulega skert lifrarstarfsemi (heildarbilirúbín >3-föld eðlileg efri mörk).

Samhliða bólusetning með bóluefni við gulusótt (sjá kafla 4.5).

4.4Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun

Ofnæmisviðbrögð

Gefa skal öllum sjúklingum lyfjaforgjöf áður en meðferð með cabazitaxel innrennsli hefst (sjá kafla 4.2).

Fylgjast skal náið með sjúklingum með tilliti til ofnæmisviðbragða, einkum við fyrsta og annað innrennsli. Ofnæmisviðbrögð geta komið fram innan mínútna eftir upphaf cabazitaxel innrennslis, því skal aðstaða og útbúnaður til meðferðar við lágþrýstingi og berkjukrampa vera til staðar.

Alvarlegar aukaverkanir geta komið fyrir og geta m.a. verið útbreidd útbrot/roðaþot, lágþrýstingur og berkjukrampi. Við alvarleg ofnæmisviðbrögð verður að stöðva samstundis meðferð með cabazitaxeli og hefja viðeigandi meðferð. Stöðva verður meðferð hjá sjúklingum með ofnæmi fyrir JEVTANA (sjá kafla 4.3).

Beinmergsbæling

Beinmergsbæling getur komið fyrir og birtist sem daufkyrningafæð, blóðleysi, blóðflagnafæð eða blóðfrumnafæð (sjá „Hætta á daufkyrningafæð“ og „Blóðleysi“ í kafla 4.4 fyrir neðan).

Hætta á daufkyrningafæð

Sjúklingum sem meðhöndlaðir eru með cabazitaxeli má veita fyrirbyggjandi meðferð með G-CSF (granulocyte colony stimulating factor), samkvæmt leiðbeiningum ASCO (American Society of Clinical Oncology) og/eða núgildandi leiðbeiningum sjúkrastofnanna, til að draga úr eða til að hafa stjórn á fylgikvillum daufkyrningafæðar (daufkyrningafæð með hita, langvarandi daufkyrningafæð eða daufkyrningafæð með sýkingu). Íhuga skal fyrirbyggjandi grunnmeðferð með G-CSF hjá sjúklingum með mikla klíníska áhættuþætti (aldur >65 ár, slæmt líkamsástand, fyrri sögu um daufkyrningafæð með hita, víðtæk geislameðferð, slæmt næringarástand, eða aðrir alvarlegir sjúkdómar sem gerir sjúklinga móttækilegri fyrir auknum fylgikvillum langvarandi daufkyrningafæðar. Sýnt hefur verið fram á að notkun G-CSF dregur úr tíðni og alvarleika daufkyrningafæðar.

Daufkyrningafæð er algengasta aukaverkun cabazitaxels (sjá kafla 4.8). Vikulegt eftirlit með blóðkornafjölda er nauðsynlegt í fyrstu meðferðarlotu og eftir það fyrir sérhverja meðferðarlotu,svo hægt sé að aðlaga skammta ef nauðsynlegt reynist.

Minnka skal skammta ef fram kemur daufkyrningafæð með hita eða langvarandi daufkyrningafæð þrátt fyrir viðeigandi meðferð (sjá kafla 4.2).

Aðeins má hefja meðferð að nýju hjá sjúklingum þegar daufkyrningafjöldi er aftur orðinn ≥1,500/mm3 (sjá kafla 4.3).

Meltingarfæri

Einkenni eins og verkur og eymsli í kvið, hiti, þrálát hægðatregða, niðurgangur með eða án daufkyrningafæðar geta verið snemmkomnar vísbendingar um alvarlegar eiturverkanir á meltingarveg sem á að meta og meðhöndla fljótt. Nauðsynlegt getur verið að fresta eða hætta meðferð með cabazitaxeli.

Hætta á ógleði, uppköstum, niðurgangi og vessaþurrð

Ef sjúklingar fá niðurgang eftir gjöf cabazitaxels má meðhöndla þá með hefðbundnum lyfjum við niðurgangi. Veita skal viðeigandi meðferð til að bæta upp vökvatap sjúklinga. Niðurgangur getur komið oftar fyrir hjá sjúklingum sem hafa fengið geislameðferð á kviðar- og grindarhol. Vessaþurrð er algengari hjá sjúklingum sem eru 65 ára og eldri. Veita skal viðeigandi meðferð til að bæta upp vökvatap sjúklinga og til að leiðrétta styrk blóðsalta í sermi, einkum kalíums. Nauðsynlegt getur verið að seinka meðferð ef um ≥3.stigs niðurgang er að ræða (sjá kafla 4.2). Veita má sjúklingum meðferð með hefðbundinni velgjuvörn ef sjúklingar finna fyrir ógleði eða kasta upp.

Hætta á alvarlegum aukaverkunum í meltingarfærum

Greint hefur verið frá blæðingu eða rofi í meltingarvegi, garnastíflu, ristilbólgu, m.a. banvænum tilvikum, hjá sjúklingum sem voru á meðferð með cabazitaxeli (sjá kafla 4.8). Gæta skal varúðar við meðferð hjá sjúklingum sem eru í mestri hættu á að fá fylgikvilla í meltingarvegi: Sjúklingum með daufkyrningafæð, öldruðum, þeim sem nota samhliða bólgueyðandi gigtarlyf, eru á blóðflöguhemjandi eða segavarnandi meðferð og sjúklingum með sögu um geislameðferð á grindarhol, sjúklingum með sjúkdóm í meltingarvegi, t.d. rof eða blæðingu í meltingarvegi.

Úttaugakvilli

Komið hafa upp tilvik úttaugakvilla, útlægs skyntaugakvilla (t.d. náladofi, snertiskynstruflanir (dysaethesias)) og útlægs hreyfitaugakvilla hjá sjúklingum sem fá cabazitaxel. Sjúklingum sem fá meðferð með cabazitaxeli skal ráðlagt að greina lækninum frá því áður en meðferð er haldið áfram ef þeir fá einkenni taugakvilla t.d. verk, sviða, náladofa, dofa eða slappleika. Áður en sérhver meðferð hefst eiga læknar að meta hvort taugakvilli sé til staðar eða hafi versnað. Seinka skal meðferð þar til einkenni hafa dvínað. Minnka skal cabazitaxel skammt úr 25 mg/m2 í 20 mg/m2 ef um

þrálátan ≥2. stigs úttaugakvilla er að ræða (sjá kafla 4.2).

Blóðleysi

Blóðleysi hefur komið upp hjá sjúklingum sem fá cabazitaxel (sjá kafla 4.8). Mæla skal blóðrauða og blóðkornaskil áður en meðferð með cabazitaxel er hafin og ef sjúklingar sýna einkenni blóðskorts eða blóðtaps. Ráðlagt er að gæta varúðar hjá sjúklingum með blóðrauða < 10 g/dl og gera skal klínískt viðeigandi ráðstafanir.

Hætta á nýrnabilun

Greint hefur verið frá nýrnasjúkdómum í tengslum við sýklasótt, alvarlega vessaþurrð vegna niðurgangs, uppkasta og þvagteppuþvagfærakvilla. Nýrnabilun, þ.m.t. banvæn tilvik, hefur komið fram. Ef þetta kemur fyrir skal gera viðeigandi ráðstafanir til að greina orsök og veita sjúklingi öfluga meðferð.

Tryggja skal fullnægjandi vökvagjöf meðan á meðferð með cabazitaxeli stendur. Ráðleggja skal sjúklingnum að tilkynna samstundis sérhverja markverða breytingu á þvagmagni. Mæla skal kreatínín í sermi við grunnlínu, í hvert sinn sem heildartalning blóðfrumna er gerð og þegar sjúklingur tilkynnir breytingu á þvagmagni. Hætta skal cabazitaxel meðferð ef fram kemur einhver skerðing á nýrnastarfsemi eða nýrnabilun ≥3. stigs CTCAE 4.0.

Öndunarfæri

Greint hefur verið frá lungnabólgu/millivefslungnabólgu og millivefslungnasjúkdómi og getur það tengst banvænum tilvikum (sjá kafla 4.8).

Hafa skal náið eftirlit og hefja tafarlausa rannsókn á sjúklingum ef ný eða versnandi lungnaeinkenni koma fram og hefja viðeigandi meðferð. Mælt er með því að stöðva meðferð með cabazitaxel þar til

niðurstöður liggja fyrir. Bæta má ástandið ef stuðningsmeðferð er beitt sem fyrst. Meta skal vandlega kosti þess að hefja aftur meðferð með cabazitaxel.

Hætta á hjartsláttartruflunum

Greint hefur verið frá hjartsláttartruflunum, í flestum tilvikum hraðtakti og gáttatifi (sjá kafla 4.8).

Aldraðir

Aldraðir (≥65 ára) geta verið líklegri til að fá ákveðnar aukaverkanir þ. á m. daufkyrningafæð og daufkyrningafæð sem fylgir hiti (sjá kafla 4.8).

Sjúklingar með skerta lifrarstarfsemi

JEVTANA er ekki ætlað til meðferðar hjá sjúklingum með verulega skerta lifrarstarfsemi (heildarbilirúbín >3-föld eðlileg efri mörk (sjá kafla 4.2 og5.2).

Hjá sjúklingum með vægt skerta lifrarstarfsemi (heildarbilirúbín >1 til ≤1,5-föld eðlileg efri mörk eða ASAT >1,5-föld eðlileg efri mörk) á að minnka skammtinn (sjá kafla 4.2 og5.2).

Milliverkanir

Forðast skal samtímis gjöf öflugra CYP3A4 hemla þar sem þeir geta aukið þéttni cabazitaxels í plasma (sjá kafla 4.2 og 4.5). Ef samtímis gjöf öflugra CYP3A hemla er óhjákvæmileg skal hafa í huga náið eftirlit með eiturverkunum og skammtaminnkun cabazitaxels (sjá kafla 4.2 og 4.5).

Forðast skal samtímis gjöf öflugra CYP3A4 örva þar sem þeir geta minnkað þéttni cabazitaxels í plasma (sjá kafla 4.2 og 4.5).

Hjálparefni

Eitt hettuglas af leysi inniheldur 573,3 mg, 96% etanól (15% v/v), sem samsvarar 14 ml af bjór eða 6 ml léttvíns.

Skaðlegt fyrir áfengissjúklinga.

Þarf að hafa í huga hjá áhættuhópum eins og sjúklingum með lifrarsjúkdóm eða flogaveiki.

4.5Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir

Rannsóknir in vitro hafa leitt í ljós að cabazitaxel umbrotnar aðallega fyrir tilstilli CYP3A (80-90%) (sjá kafla 5.2).

CYP3A hemlar

Endurtekin gjöf ketókónazóls (400 mg einu sinni á sólarhring) sem er öflugur CYP3A hemill minnkaði úthreinsun cabazitaxels um 20% sem jafngildir 25% hækkun á AUC. Því skal forðast samtímis gjöf öflugra CYP3A hemla (t.d. ketókónazól, ítrakónazól, klaritrómýcín, indinavír, nefazódón, nelfinavír, ritónavír, sakvínavír, telitrómýcín, vorikónazól) þar sem það getur aukið plasmaþéttni cabazitaxels (sjá kafla 4.2 og 4.4).

Samtímis gjöf aprepitants, sem er meðalöflugur CYP3A hemill, hafði engin áhrif á úthreinsun cabazitaxels.

CYP3A örvar

Endurtekin gjöf rifampins (600 mg einu sinni á sólarhring) sem er öflugur CYP3A örvi jók úthreinsun cabazitaxels um 21% sem jafngildir 17% lækkun á AUC.

Því skal forðast samtímis gjöf öflugra CYP3A örva (t.d. fenýtóín, karbamazepín, rifampín, rifabútín, rifapentín, fenóbarbital) þar sem það getur dregið úr plasmaþéttni cabazitaxels (sjá kafla 4.2 og 4.4). Jafnframt skulu sjúklingar forðast að taka jóhannesarjurt.

Polýpeptíð sem flytja lífrænar neikvætt hlaðnar jónir

Sýnt hefur fram á in vitro að cabazitaxel hamlar starfsemi polýpeptíða sem flytja lífrænar neikvætt hlaðnar jónir (Organic Anion Transporting Polypeptide (OATP1B1)). Möguleg hætta er á milliverkunum við OATP1B1 hvarfefni (t.d statín, valsartan og repaglíníð), sérstaklega meðan á

innrennsli stendur (1 klst.) og í allt að 20 mínútur eftir að innrennsli lýkur. Mælt er með því að 12 klst. líði frá gjöf OATP1B1 hvarfefna fyrir innrennslisgjöf og a.m.k. 3 klst. eftir innrennslisgjöf.

Bólusetningar

Gjöf lifandi eða lifandi-veiklaðs bóluefnis hjá ónæmisbældum sjúklingum af völdum krabbameinslyfja getur valdið alvarlegum eða banvænum sýkingum. Forðast skal gjöf lifandi bóluefnis hjá sjúklingum sem fá meðferð með cabazitaxeli. Gefa má dauð eða óvirk bóluefni; hinsvegar getur svörun við slíkum bóluefnum verið skert.

4.6Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf

Meðganga

Engar upplýsingar liggja fyrir um notkun cabazitaxel á meðgöngu. Dýrarannsóknir hafa sýnt eiturverkanir á æxlun við skammta sem hafa eiturverkun á móðurdýr (sjá kafla 5.3) og að cabazitaxel fer yfir fylgju (sjá kafla 5.3). Líkt og á við um önnur frumudrepandi lyf getur cabazitaxel valdið fósturskaða þegar barnshafandi konur eru útsettar fyrir því.

Cabazitaxel er hvorki ætlað til notkunar á meðgöngu né handa konum á barnseignaraldri sem ekki nota getnaðarvörn.

Brjóstagjöf

Fyrirliggjandi lyfjahvarfaupplýsingar hjá dýrum hafa sýnt að cabazitaxel og umbrotsefni þess skiljast út í mjólk (sjá kafla 5.3). Ekki er hægt að útiloka hættu fyrir börn sem eru á brjósti.

Konur sem hafa barn á brjósti mega ekki nota cabazitaxel.

Frjósemi

Dýrarannsóknir sýndu að cabazitaxel hafði áhrif á æxlunarkerfi hjá karlkyns rottum og hundum án nokkurra áhrifa á frjósemi (sjá kafla 5.3). Þegar lyfjafræðileg verkun taxana er höfð í huga, hugsanleg eiturárhrif þeirra á erfðaefni og áhrif nokkurra lyfja í þessum flokki á frjósemi í dýrarannsóknum, er samt sem áður ekki hægt að útiloka áhrif lyfsins á frjósemi karla.

Vegna hugsanlegra áhrifa á kynfrumur karla og hugsanlega útsetningu með sæðisvökva, skulu karlar sem eru meðhöndlaðir með cabazitaxel nota örugga getnaðarvörn meðan á meðferð stendur og er ráðlagt að nota áfram getnaðarvörn í allt að 6 mánuði eftir síðasta JEVTANA skammt. Vegna hugsanlegrar útsetningar með sæðisvökva, skulu karlar sem eru meðhöndlaðir með cabazitaxel varast snertingu við sæði annarra karla meðan á meðferð stendur. Körlum sem eru meðhöndlaðir með cabazitaxel er ráðlagt að leita ráðlegginga um varðveislu á sæði áður en meðferð hefst.

4.7Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla

Cabazitaxel getur haft áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla þar sem það getur valdið þreytu og sundli. Sjúklingum skal ráðlagt að aka hvorki bíl né nota vélar ef þeir finna fyrir þessum aukaverkunum meðan á meðferð stendur.

4.8Aukaverkanir

Samantekt á öryggisupplýsingum

Öryggi JEVTANA ásamt prednisóni eða prednisólóni hefur verið metið hjá 371 sjúklingi með krabbamein í blöðruhálskirtli með meinvörpum, sem svaraði ekki hormónahvarfsmeðferð. Sjúklingarnir voru meðhöndlaðir með cabazitaxeli 25 mg/m2 einu sinni, þriðju hverju viku í slembaðri, opinni, III. stigs samanburðarrannsókn. Miðgildi meðferðarlengdar með cabazitaxeli var

6 meðferðarlotur.

Algengustu (≥10%) aukaverkanirnar sem komu fyrir á öllum stigum voru blóðleysi (97,3%), hvítfrumnafæð (95,7%), daufkyrningafæð (93,5%), blóðflagnafæð (47,4%) og niðurgangur (46,6%). Algengustu (≥5%) ≥3. stigs aukaverkanirnar sem kom fram í cabazitaxel hópnum voru daufkyrningafæð (81,7%), hvítfrumnafæð (68,2%), blóðleysi (10,5%), daufkyrningafæð með hita (7,5%), niðurgangur (6,2%).

Sextíu og átta (18,3%) sjúklingar sem fengu cabazitaxel hættu á meðferð vegna aukaverkana. Algengasta aukaverkunin sem leiddi til þess að sjúklingar hættu á meðferð með cabazitaxel var daufkyrningafæð.

Tafla yfir aukaverkanir

Aukaverkanir eru skráðar í töflu 2. samkvæmt líffæraflokkun og tíðniflokkun MedDRA kerfisins. Innan hvers tíðniflokks eru aukaverkanirnar skráðar í röð eftir alvarleika þar sem alvarlegasta aukaverkunin er skráð fyrst. Alvarleiki aukaverkana er flokkaður í eftir stigum samkvæmt CTCA 4.0

(≥3. stig = G≥3). Tíðni er byggð á öllum stigum og skilgreind sem: Mjög algengar (≥ 1/10); algengar

(≥ 1/100 til < 1/10); sjaldgæfar (≥ 1/1.000 til < 1/100); mjög sjaldgæfar (≥ 1/10.000 til < 1/1.000); koma örsjaldan fyrir (< 1/10.000); tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum).

Tafla 2: Aukaverkanir og óeðlileg blóðgildi sem greint hefur verið frá við notkun cabazitaxel ásamt prednisóni eða prednisólóni í TROPIC rannsókninni (n=371)

Flokkun eftir líffærum

Aukaverkanir

 

Öll stig

 

>3. stigs

 

 

 

n (%)

 

n (%)

 

 

Mjög algengar

 

Algengar

 

 

Sýklasóttarlost

 

 

4 (1,1)

4 (1,1)

 

Sýklasótt

 

 

4 (1,1)

4 (1,1)

 

Húðbeðsbólga

 

 

6 (1,6)

2 (0,5)

 

Þvagfærasýking

 

 

(7,3)

4 (1,1)

Sýkingar af völdum

 

 

 

 

 

 

sýkla og sníkjudýra

Inflúensa

 

 

(3)

 

Blöðrubólga

 

 

(2,7)

1 (0,3)

 

Sýking í efri hluta

 

 

(2,7)

 

öndunarvegar

 

 

 

 

 

 

Ristill

 

 

5 (1,3)

 

Candidasýking

 

 

4 (1,1)

 

Daufkyrningafæða *

347 (93,5)

 

 

 

303 (81,7)

 

Blóðleysia

361 (97,3)

 

 

 

39 (10,5)

Blóð og eitlar

Hvítfrumnafæða

355 (95,7)

 

 

 

253 (68,2)

Blóðflagnafæða

176 (47,4)

 

 

 

15 (4)

 

 

 

 

 

Daufkyrningafæð

 

 

(7,5)

28 (7,5)

 

með hita

 

 

 

 

 

Ónæmiskerfi

Ofurnæmi

 

 

5 (1,3)

 

Lystarleysi

59 (15,9)

 

 

 

3 (0,8)

 

Vessaþurrð

 

 

(4,9)

8 (2,2)

Efnaskipti og næring

Blóðsykurshækkun

 

 

4 (1,1)

3 (0,8)

 

Kalíumbrestur

 

 

4 (1,1)

2 (0,5)

Geðræn vandamál

Kvíði

 

 

(3)

Rugl

 

 

5 (1,3)

 

 

 

 

Bragðskynstruflun

41 (11,1)

 

 

 

 

Útlægur taugakvilli

 

 

(8,1)

2 (0,5)

 

Útlægur

 

 

(5,4)

1 (0,3)

 

skyntaugakvilli

 

 

 

 

 

Taugakerfi

Sundl

 

 

(8,1)

Höfuðverkur

 

 

(7,5)

 

 

 

 

Tilfinningaglöp

 

 

(4,6)

 

Svefnhöfgi

 

 

5 (1,3)

1 (0,3)

 

Skert snertiskyn

 

 

5 (1,3)

 

Settaugarbólga

 

 

4 (1,1)

1 (0,3)

 

 

 

 

 

 

Flokkun eftir líffærum

Aukaverkanir

 

Öll stig

>3. stigs

 

 

 

n (%)

n (%)

 

 

Mjög algengar

 

Algengar

 

Augu

Tárubólga

 

 

5 (1,3)

Aukin táraseyting

 

 

5 (1,3)

 

 

 

Eyru og völundarhús

Eyrnasuð

 

 

5 (1,3)

Svimi

 

 

5 (1,3)

 

 

 

Hjarta*

Gáttatif

 

 

4 (1,1)

2 (0,5)

Hraðtaktur

 

 

6 (1,6)

 

 

 

 

Lágþrýstingur

 

 

20 (5,4)

2 (0,5)

 

Segamyndun í

 

 

8 (2,2)

7 (1,9)

 

djúpbláæðum

 

 

 

 

Æðar

Háþrýstingur

 

 

6 (1,6)

1 (0,3)

Réttstöðulág-

 

 

5 (1,3)

1 (0,3)

 

 

 

 

þrýstingur

 

 

 

 

 

Hitakóf

 

 

5 (1,3)

 

Roði

 

 

4 (1,1)

 

Mæði

44 (11,9)

 

 

5 (1,3)

Öndunarfæri, brjósthol

Hósti

40 (10,8)

 

 

Verkur í munni og

 

 

13 (3,5)

og miðmæti

 

 

koki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lungnabólga

 

 

9 (2,4)

6 (1,6)

 

Niðurgangur

173 (46,6)

 

 

23 (6,2)

 

Ógleði

127 (34,2)

 

 

7 (1,9)

 

Uppköst

84 (22,6)

 

 

7 (1,9)

 

Hægðatregða

76 (20,5)

 

 

4 (1,1)

 

Kviðverkur

43 (11,6)

 

 

7 (1,9)

 

Meltingartruflun

 

 

25 (6,7)

Meltingarfæri

Gyllinæð

 

 

14 (3,8)

 

Vélindabakflæðis-

 

 

12 (3,2)

 

sjúkdómur

 

 

 

 

 

Blæðing frá

 

 

8 (2,2)

2 (0,5)

 

endaþarmi

 

 

 

 

 

Munnþurrkur

 

 

8 (2,2)

1 (0,3)

 

Þaninn kviður

 

 

5 (1,3)

1 (0,3)

 

Hárlos

37 (10)

 

 

Húð og undirhúð

Húðþurrkur

 

 

9 (2,4)

 

Roðaþot

 

 

5 (1,3)

 

Bakverkir

60 (16,2)

 

 

14 (3,8)

 

Liðverkir

39 (10,5)

 

 

4 (1,1)

 

Verkur í útlimum

 

 

30 (8,1)

6 (1,6)

Stoðkerfi og stoðvefur

Vöðvakrampar

 

 

27 (7,3)

Vöðvaþrautir

 

 

14 (3,8)

1 (0,3)

 

 

 

 

Stoðkerfisverkur í

 

 

11 (3)

1 (0,3)

 

brjósti

 

 

 

 

 

Verkir í síðu

 

 

7 (1,9)

3 (0,8)

 

Bráð nýrnabilun

 

 

8 (2,2)

6 (1,6)

 

Nýrnabilun

 

 

7 (1,9)

6 (1,6)

 

Þvaglátatregða

 

 

25 (6,7)

 

Krampi í

 

 

5 (1,3)

1 (0,3)

Nýru og þvagfæri

nýrnagöngum

 

 

 

 

 

Blóð í þvagi

62 (16,7)

 

 

7 (1,9)

 

Tíð þvaglát

 

 

13 (3,5)

1 (0,3)

 

Vatnsnýra

 

 

9 (2,4)

3 (0,8)

 

Þvagteppa

 

 

9 (2,4)

3 (0,8)

 

 

 

 

 

Flokkun eftir líffærum

Aukaverkanir

 

Öll stig

>3. stigs

 

 

 

n (%)

n (%)

 

 

Mjög algengar

 

Algengar

 

 

Þvagleki

 

 

9 (2,4)

 

Teppa í þvagleiðara

 

 

7 (1,9)

5 (1,3)

Æxlunarfæri og brjóst

Verkur í grindarholi

 

 

7 (1,9)

1 (0,3)

 

Þreyta

136 (36,7)

 

 

18 (4,9)

 

Þróttleysi

76 (20,5)

 

 

17 (4,6)

 

Sótthiti

45 (12,1)

 

 

4 (1,1)

Almennar aukaverkanir

Bjúgur í útlimum

 

 

34 (9,2)

2 (0,5)

Bólga í slímhúðum

 

 

22 (5,9)

1 (0,3)

og aukaverkanir á

 

 

Verkir

 

 

20 (5,4)

4 (1,1)

íkomustað

 

 

Brjóstverkur

 

 

9 (2,4)

2 (0,5)

 

 

 

 

Bjúgur

 

 

7 (1,9)

1 (0,3)

 

Kuldahrollur

 

 

6 (1,6)

 

Vanlíðan

 

 

5 (1,3)

 

Þyngdartap

 

 

32 (8,6)

Rannsóknarniðurstöður

Aukning ASAT

 

 

4 (1,1)

Aukning

 

 

4 (1,1)

 

 

 

 

transamínasa

 

 

 

 

a samkvæmt rannsóknargildum

 

 

 

 

* sjá ítarlegan kafla hér fyrir neðan

 

 

 

 

Lýsing á völdum aukaverkunum

Daufkyrningafæð og tengd klínísk tilvik

Tíðni ≥3. stigs daufkyrningafæðar samkvæmt rannsóknarniðurstöðum var 81,7%. Tíðni klínískrar daufkyrningafæðar og ≥3. stigs daufkyrningafæðar með hita voru 21,3% og 7,5%, talið upp í sömu röð. Daufkyrningafæð var algengasta aukaverkunin sem leiddi til þess að meðferð með lyfinu var hætt (2,4%).

Sjúkdómar af völdum daufkyrningafæðar voru m.a. sýkingar (0,5%), sýklasótt vegna daufkyrningafæðar (0,8%) og sýklasóttarlost (1,1%), sem í sumum tilvikum olli dauða.

Sýnt hefur verið fram á að notkun G-CSF lækkar tíðni og dregur úr alvarleika daufkyrningafæðar (sjá kafla 4.2 og 4.4).

Hjartasjúkdómar og hjartsláttartruflanir

Öll alvarleikastig tilvika hjartasjúkdóma voru algengari hjá þeim sem fengu cabazitaxel, þar á meðal fengu 6 sjúklingar (1,6%) ≥3. stigs hjartsláttartruflanir. Tíðni hraðtakts með cabazitaxeli var 1,6% en ekkert tilvik var ≥3. stigs. Tíðni gáttatifs var 1,1% hjá cabazitaxel hópnum. Einn sjúklingum í cabazitaxel hópnum lést úr hjartabilun. Greint var frá sleglatifi sem leiddi til dauða eins sjúklings (0,3%) og hjartastopps hjá tveimur sjúklingum (0,5%). Engin þessara tilvika voru talin tengjast að mati rannsóknarlæknisins.

Blóð í þvagi

Tíðni blóðs í þvagi af öllum alvarleikastigum var 20,8% í 25 mg/m2 í EFC11785 rannsókninni (sjá kafla 5.1). Truflandi orsakir eins og versnun sjúkdóms, tækjabúnaður, sýking eða meðferð með segavarnandi lyfjum/bólgueyðandi gigtarlyfjum/acetylsalicylsýru voru staðfestar í allt að tveimur þriðju þessara tilvika.

Aðrar óeðlilegar rannsóknarniðurstöður

Samkvæmt óeðlilegum rannsóknarniðurstöðum var tíðni ≥3. stigs blóðleysis 10,5%, aukning ASAT 0,7%, aukning ALAT 0,9%, og aukning á bilirúbíni 0,6%.

Meltingarfæri

Ristilbólga, garna- og ristilbólga, magabólga, garna- og ristilbólga með daufkyrningafæð hefur komið fyrir. Einnig hefur verið greint frá blæðingu og rofi í meltingarvegi, garnastíflu og garnateppu (sjá kafla 4.4).

Öndunarfæri

Greint hefur verið frá tilvikum lungnabólgu/millivefslungnabólgu og millivefslungnasjúkdóms, stundum banvænum, en tíðni þeirra er ekki þekkt (ekki hægt að áætla út frá fyrirliggjandi gögnum) (sjá kafla 4.4).

Nýru og þvagfæri

Sjaldan hefur verið tilkynnt um blöðrubólgu sem viðbragð vegna geislameðferðar (radiation recall phenomenon), blæðandi blöðrubólga meðtalin.

Börn

Sjá kafla 4.2

Aðrir sjúklingahópar

Aldraðir

Meðal 371 sjúklinga, sem voru meðhöndlaðir með cabazitaxel í rannsókn á krabbameini í blöðruhálskirtli, voru 240 sjúklingar 65 ára eða eldri, þ. á m. 70 sjúklingar eldri en 75 ára. Eftirfarandi aukaverkanir sem greint var frá í tíðni sem var 5% hærri hjá sjúklingum 65 ára eða eldri samanborið við yngri sjúklinga voru þreyta (40,4% samanborið við 29,8%), klínísk daufkyrningafæð (24,2% samanborið við 17,6%), þróttleysi (23,8% samanborið við 14,5%), sótthiti (14,6% samanborið við 7,6%), sundl (10,0% samanborið við 4,6%), þvagfærasýking (9,6% samanborið við 3,1%) og vessaþurrð (6,7% samanborið við 1,5%).

Tíðni eftirfarandi ≥3. stigs aukaverkana var hærri hjá sjúklingum 65 ára samanborið við yngri sjúklinga; daufkyrningafæð samkvæmt rannsóknarniðurstöðum (86,3% samanborið við 73,3%), klínísk daufkyrningafæð (23,8% samanborið við 16,8%) og daufkyrningafæð með hita (8,3% samanborið við 6,1%) (sjá kafla 4.2 og 4.4).

Af 595 sjúklingum sem fengu meðferð með cabazitaxeli 25 mg/m2 í rannsókn EFC11785 á krabbameini í blöðruhálskirtli voru 420 sjúklingar 65 ára eða eldri. Aukaverkanir sem greint var frá í tíðni sem var a.m.k. 5% hærri hjá sjúklingum 65 ára eða eldri eða hærri samanborið við hjá yngri sjúklingum voru niðurgangur (42,9% samanborið við 32,6%), þreyta (30,2% samanborið við 19,4%), þróttleysi (22,4% samanborið við 13,1%), hægðatregða (20,2% samanborið við 12,6%), klínísk daufkyrningafæð (12,9% samanborið við 6,3%), daufkyrningafæð með hita (11,2% samanborið við 4,6%) og mæði (9,5% samanborið við 3,4%).

Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu

Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V.

4.9Ofskömmtun

Ekkert þekkt mótefni er til við cabazitaxel. Þau einkenni sem búist er við eftir ofskömmtun eru versnun á aukaverkunum s.s. beinmergsbælingu og sjúkdómum í meltingarvegi.

Við ofskömmtun skal vista sjúkling á sérstakri deild undir nánu eftirliti. Gefa skal sjúklingum meðferðarskammt af G-CSF eins fljótt og auðið er þegar ljóst er að um ofskömmtun er að ræða. Veita skal viðeigandi meðferð við öðrum einkennum eins og þörf er á.

5.LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

5.1Lyfhrif

Flokkun eftir verkun: Frumuhemjandi lyf, taxön, ATC flokkur: L01CD04

Verkunarháttur

Cabazitaxel er frumuhemjandi lyf sem verkar með því að örva örpíplunet (microtubular network) í frumum. Cabazitaxel binst við túbúlín og stuðlar að tengingu túbulíns inn í örpíplur og hindrar samtímis að þær sundrist, sem leiðir til stöðugleika örpípla sem hamlar mítósu og starfsemi frumunnar í millifasa.

Lyfhrif

Sýnt var fram á æxlishemjandi verkun á breiðu sviði við langt gengum æxlum í mönnum sem grædd voru í mýs. Cabazitaxel er virkt hjá docetaxel-næmum æxlum. Auk þess kom í ljós að cabazitaxel virkaði í æxlislíkönum sem voru ónæm fyrir krabbameinslyfjameðferð þ.m.t. docetaxeli.

Klínísk verkun og öryggi

Verkun og öryggi JEVTANA ásamt prednisóni eða prednisólóni var metið í slembaðri, opinni, alþjóðlegri, fjölsetra, III. stigs rannsókn (EFC6193 rannsókn) hjá sjúklingum með krabbamein í blöðruhálskirtli með meinvörpum, sem svaraði ekki hormónahvarfsmeðferð, sem höfðu áður verið meðhöndlaðir með lyfjum sem innhéldu docetaxel.

Heildarlifun var aðalendapunktur verkunar í rannsókninni.

Meðal annarra endapunkta voru lifun án versnunar (Progression Free Survival [PFS (metið sem tími frá slembun til versnunar æxlis, versnun samkvæmt gildum sértæks mótefnavaka PSA (Prostatic Specific Antigen), versnun verkja, eða dauðsfall af hvaða orsök sem er, hvað af þessu sem kom fyrst fyrir], æxlissvörunarhlutfall samkvæmt RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumours), versnun samkvæmt PSA (skilgreint sem ≥25% hækkun hjá þeim sem ekki svöruðu meðferð eða >50% hjá þeim sem svöruðu), PSA svörun (lækkun PSA gilda í sermi um að minnsta kosti 50%), versnun verkja [metið með mælikvarða á verki sem sjúklingurinn er með (Present Pain Intensity:PPI) sem er hluti af McGill-Melzack spurningarlistanum og mælikvarða á verkjastillingu (Analgesic Score: AS)] og breytingu á verkjum (skilgreint sem 2-stiga meiri minnkun frá miðgildi PPI við grunnlínu án samtímis aukningar á AS, eða ≥50% minnkun notkunar verkjalyfja frá meðalgildi AS við grunnlínu án samtímis aukningar verkja).

Alls var 755 sjúklingum slembiraðað í annaðhvort hóp sem fékk JEVTANA 25 mg/m2 í bláæð

3 hverju viku í að hámarki 10 meðferðarlotur ásamt 10 mg af prednisóni eða prednisólóni til inntöku daglega (n=378) eða í hóp sem fékk mitoxantrón 12 mg/m2 í bláæð 3 hverju viku í að hámarki

10 meðferðarlotur ásamt prednisóni eða 10 mg prednisólóni til inntöku daglega (n=377).

Þátttakendur í rannsókninni voru sjúklingar sem voru eldri en 18 ára með krabbamein í blöðruhálskirtli með meinvörpum, sem svaraði ekki hormónahvarfsmeðferð, annaðhvort mælanlegt samkvæmt RECIST skilmerkjum eða sjúkdómi sem ekki var hægt að meta en með hækkuð PSA gildi eða ef fram komu nýjar skemmdir og með 0 til 2 samkvæmt færniskala (Eastern Cooperative Oncology Group: ECOG). Skilyrði var að sjúklingar væru með daufkyrninga >1,500/mm3, blóðflögur >100,000/mm3, blóðrauða >10 g/dl, kreatínín <1.5 x eðlileg efri mörk, heildarbilirúbín <1 x eðlileg efri mörk, ASAT og ALAT <1.5 x eðlileg efri mörk.

Sjúklingar með sögu um hjartabilun eða hjartadrep á síðustu 6 mánuðum eða sjúklingar með hjartsláttartruflanir sem ekki hafði náðst stjórn á, hjartaöng og/eða háþrýsting voru útilokaðir frá þátttöku í rannsókninni.

Lýðfræðilega voru meðferðarhóparnir sambærilegir m.t.t. aldurs, kynþáttar og ECOG færniskala (0 til 2). Í JEVTANA hópnum var meðalaldur 68 ár, frá (46-92) og dreifing eftir kynþáttum voru 83,9% hvítir, 6,9% af asískum/austurlenskum uppruna, 5,3% svartir og 4% af öðrum uppruna.

Miðgildi fjölda meðferðarlota var 6 í JEVTANA hópnum og 4 í mitoxantrón hópnum. Fjöldi sjúklinga sem luku rannsóknarmeðferð (10 meðferðarlotur) var 29,4% í JEVTANA hópnum og 13,5% í samanburðarhópnum.

Heildarlifun var marktækt lengri í JEVTANA hópnum samanborið við mitoxantrón hópinn (15,1 mánuður samanborið við 12,7 talið í sömu röð), með 30% minnkun hættu á dauðsfalli samanborið við mitoxantrón (sjá töflu 3 og mynd 1).

Undirhópur sem í voru 59 sjúklingar fékk áður uppsafnaða skammta af docetaxeli <225 mg/m2 (29 sjúklingar í JEVTANA hópnum og 30 sjúklingar í mitoxantrón hópnum). Enginn marktækur munur var á heildarlifun hjá þessum sjúklingahópi (HR (95% vikmörk) 0,96 (0,49-1,86).

Tafla 3 - Verkun JEVTANA í EFC6193 rannsókninni til meðferðar á sjúklingum með krabbamein í blöðruhálskirtli með meinvörpum, sem svara ekki hormónahvarfsmeðferð

 

JEVTANA + prednisón

mitoxantrón + prednisón

 

n=378

 

n=377

Heildarlifun

 

 

 

Fjöldi látinna sjúklinga (%)

234 (61,9%)

 

279 (74%)

Miðgildi lifunar (mánuðir) (95% CI)

15,1 (14,1-16,3)

 

12,7 (11,6-13,7)

Áhættuhlutfall1 (95% CI)

 

0,70 (0,59-0,83)

p-gildi

 

<0,0001

1Áhættuhlutfall metið með því að nota Cox líkan; áhættuhlutfall minna en 1 er JEVTANA í hag

Mynd 1: Kaplan Meier kúrfa sem sýnir heildarlifun (EFC6193)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitoxantrón + prednisón

 

 

 

 

Cabazataxel + prednisón

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjöldi í

 

 

 

 

 

 

hættu

 

ÍJEVTANA hópnum kom fram breyting til batnaðar með tilliti til lifunar án versnunar samanborið við mitoxantrón hópinn, 2,8 (2,4-3,0) mánuðir samanborið við 1,4 (1,4-1,7) talið upp í sömu röð, áhættuhlutfall (95% vikmörk) 0,74 (0,64-0,86), p<0,0001.

ÍJEVTANA hópnum var marktækt hærra hlutfall æxlissvörunar eða 14,4% (95% vikmörk: 9,6-19,3) samanborið við 4,4% (95% vikmörk: 1,6-7,2) hjá sjúklingum í mitoxantrón hópnum, p=0,0005.

ÍJEVTANA hópnum voru niðurstöður jákvæðar varðandi PSA gildi sem var aukaendapunktur. Miðgildi versnunar miðað við PSA var 6,4 mánuðir (95% vikmörk: 5,1-7,3) hjá sjúklingum í JEVTANA hópnum samanborið við 3,1 mánuð (95% vikmörk: 2,2-4,4) í mitoxantrón hópnum, áhættuhlutfall 0,75 mánuðir (95% vikmörk 0,63-0,90), p=0,0010. PSA svörun var 39,2% hjá

sjúklingum í JEVTANA hópnum (95% vikmörk: 33,9-44,5) samanborið við 17,8% sjúklinga í mitoxantrón hópnum (95% vikmörk: 13,7-22,0), p=0,0002.

Enginn tölfræðilegur munur var á milli meðferðarhópanna hvað versnun verkja og verkjasvörun varðar.

Í fjölsetra, fjölþjóða, slembaðri opinni III. stigs rannsókn til að sýna að meðferð er ekki lakari (EFC11785 rannsókn) var 1200 sjúklingar með krabbamein í blöðruhálskirtli með meinvörpum, sem svaraði ekki hormónahvarfsmeðferð, sem höfðu áður verið meðhöndlaðir með lyfjum sem innhéldu docetaxel, slembiraðað til að fá annaðhvort cabazitaxel í skammti 25 mg/m2 (n=602) eða 20 mg/m2 (n=598). Heildarlifun var aðalendapunktur verkunar í rannsókninni.

Rannsóknin náði aðalmarkmiði sínu sem var að sýna að meðferð með cabazitaxel 20 mg/m2 í samanburði við 25 mg/m2 væri ekki lakari (sjá töflu 4). Tölfræðilega marktækt hærra hlutfall (p<0,001) sjúklinga sýndu PSA svörun í hópnum sem fékk 25 mg/m2 (42,9%) samanborið við hópinn sem fékk 20 mg/m2 (29,5%). Tölfræðilega marktækt meiri hætta sást á versnun miðað við PSA hjá sjúklingum sem fengu 20 mg/m2 skammt miðað við 25 mg/m2 skammt (HR 1,195; 95%CI; 1,025 til 1,393). Enginn tölfræðilega marktækur munur var með tillilti til annarra aukaendapunkta (lifun án versnunar sjúkdóms, svörun æxlis og verkja, versnun æxlis og verkja og fjórir undirflokkar FACT-P).

Tafla 4 Heildarlifun í EFC11785 rannsókn hjá cabazitaxel 25 mg/m2 hópnum samanborið við cabazitaxel 20 mg/m2 hópinn (meðferðar - ákvörðunargreining) – Aðalendapunktur verkunar

 

CBZ20+PRED

CBZ25+PRED

 

n=598

n=602

Heildarlifun

 

 

Fjöldi dauðsfalla, n (%)

497 (83,1 %)

501 (83,2%)

Miðgildi lifunar (95%CI) (mánuðir)

13,4 (12,19 to 14,88)

14,5 (13,47 to 15,28)

Áhættuhlutfalla

 

 

miðað við CBZ25+PRED

1,024

-

1-hliða 98,89% UCI

1,184

-

1-hliða 95% LCI

0,922

-

CBZ20=cabazitaxel 20 mg/m2, CBZ25=cabazitaxel 25 mg/m2, PRED=prednisón/prednisólon

CI=öryggisbil, LCI=neðri mörk öryggisbilsins, UCI=efri mörk öryggisbilsins

aÁhættuhlutfall er metið með því að nota líkan með fjölþáttagreiningu Cox. Áhættuhlutfall <1 bendir til minni hættu með cabazitaxel 20 mg/m2 miðað við 25 mg/m2.

Öryggi fyrir cabazitaxel 25 mg/m2 sem sást í rannsókn EFC11785 var hvað varðar gæði og styrkleika svipað og sást í EFC6193 rannsókninni. EFC11785 rannóknin sýndi betra öryggi fyrir cabazitaxel

20 mg/m2 skammtinn.

Tafla 5 - Samantekt öryggisupplýsinga fyrir cabazitaxel 25 mg/m2 hópinn samanborið við cabazitaxel 20 mg/m2 hópinn í rannsókn EFC11785

 

CBZ20+PRED

CBZ25+PRED

 

n=580

n=595

Miðgildi fjölda

6/ 18 vikur

7/ 21 vikur

meðferðarlota / miðgildi

 

 

meðferðarlengdar

 

 

Fjöldi sjúklinga með

 

Frá 25 til 20 mg/m2: 128 (21,5%)

minnkaðan skammt

Frá 20 til 15 mg/m2: 19 (3,2%)

n (%)

Frá 20 til 15 mg/m : 58 (10,0%)

Frá 15 til 12 mg/m2: 1 (0,2%)

 

Frá 15 til 12 mg/m : 9 (1,6%)

 

Aukaverkanir öll stiga (%)

 

 

Niðurgangur

30,7

39,8

Ógleði

24,5

32,1

Þreyta

24,7

27,1

Blóð í þvagi

14,1

20,8

Þróttleysi

15,3

19,7

Minnkuð matarlyst

13,1

18,5

Uppköst

14,5

18,2

Hægðatregða

17,6

18,0

Bakverkur

11,0

13,9

Klínísk daufkyrningafæð

3,1

10,9

Þvagfærasýking

6,9

10,8

Útlægur skyntaugakvilli

6,6

10,6

Bragðskynstruflun

7,1

10,6

Aukaverkanir af ≥3. stigib (%)

 

 

Klínísk daufkyrningafæð

2,4

9,6

Daufkyrningafæð með hita

2,1

9,2

Óeðlileg blóðmyndc (%)

 

 

≥3. stigs daufkyrningafæð

41,8

73,3

≥3. stigs blóðleysi

9,9

13,7

≥3. stigs blóðflagnafæð

2,6

4,2

CBZ20=Cabazitaxel 20 mg/m2, CBZ25=Cabazitaxel 25 mg/m2, PRED=Prednisone/Prednisolone

aAukaverkanir af öll stigum með tíðni hærri en 10%

b≥3. stigs aukaverkanir með tíðni hærri en 5%

csamkvæmt rannsóknargildum

Börn

Lyfjastofnun Evrópu hefur fallið frá kröfu um að lagðar verði fram niðurstöður úr rannsóknum á JEVTANA hjá öllum undirhópum barna við ábendingunni um krabbamein í blöðruhálskirtli (sjá kafla 4.2 fyrir upplýsingar um notkun hjá börnum).

JEVTANA var metið í opinni, fjölsetra 1/2. stigs rannsókn sem gerð var hjá samtals 39 sjúklingum á barnsaldri (aldur milli 4 til 18 ára í 1. stigs hluta rannsóknarinnar og milli 3 til 16 ára í 2. stigs hluta rannsóknarinnar). Í 2. stigs hlutanum var ekki sýnt fram á verkun cabazitaxels sem einlyfjameðferð hjá börnum með endurkomið eða erfitt dreift, innra tróðæxli í heilabrú (diffuse intrinsic pontine glioma, DIPG) og efsta stigs tróðæxli (high grade glioma, HGG) meðhöndlað með 30 mg/m².

5.2Lyfjahvörf

Þýðisgreining á lyfjahvörfum var gerð hjá 170 sjúklingum þ. á m. sjúklingum með langt gengin föst æxli (n=69), brjóstakrabbamein með meinvörpum (n=34) og krabbamein í blöðruhálskirtli með meinvörpum (n=67). Þessir sjúklingar fengu cabazitaxel í skömmtum sem voru 10 til 30 mg/m2 vikulega eða þriðju hverju viku.

Frásog

Eftir gjöf cabazitaxel 25 mg/m2 með innrennsli í bláæð á einni klst. hjá sjúklingum með brjóstakrabbamein með meinvörpum (n=67), var Cmax 226 ng/ml (fráviksstuðull (CV): 107%) og var náð í lok einnar klst. innrennslis (Tmax). Meðaltal AUC var 991 ng.h/ml (CV: 34%).

Frásog var, án meiriháttar frávika, í réttu hlutfalli við skammta á bilinu 10 til 30 mg/m² hjá sjúklingum með langt gengin föst æxli (n=126).

Dreifing

Dreifingarhlutfall var 4870 l (2640 l/m² hjá sjúklingi með 1,84 m² miðgildi líkamsyfirborðs) við jafnvægi.

Binding cabazitaxel, in vitro, við prótein í sermi hjá mönnum var 89-92% og var ekki mettanlegt upp að 50,000 ng/ml, sem er hámarksþéttni sem komið hefur fram í klínískum rannsóknum. Cabazitaxel binst aðallega við albúmín í sermi hjá mönnum (82,0%) og lípóprótein (87,9% fyrir HDL, 69,8% fyrir LDL og 55,8% fyrir VLDL). Þéttnihlutfall í blóði og plasma in vitro hjá mönnum var á bilinu

0,90 til 0,99 sem bendir til þess að cabazitaxel dreifist jafnt á milli blóðs og plasma.

Umbrot

Cabazitaxel umbrotnar að mestu leyti í lifur (>95%), aðallega fyrir tilstilli CYP3A ísóensíma (80% til 90%). Cabazitaxel er aðalefnið sem berst með plasma hjá mönnum. Sjö umbrotsefni greindust í plasma (þ. á m. 3 virk umbrotsefni sem verða til við O-afmetýleringu), aðalumbrotsefnið stendur fyrir 5% útsetningar fyrir lyfinu. Hjá mönnum skiljast u.þ.b. 20 umbrotsefni cabazitaxels út með þvagi og hægðum.

Samkvæmt in vitro rannsóknum er hugsanleg hætta á hamlandi áhrifum cabazitaxels við viðeigandi meðferðarþéttni lyfja sem eru aðallega hvarfefni CYP3A. Klínísk rannsókn hefur hins vegar sýnt fram á að cabazitaxel (25 mg/m2 gefið með stakri innrennslisgjöf á 1 klst.) hafði engin áhrif á plasmaþéttni mídazólams, sem er hvarfefni CYP3A. Því er ekki gert ráð fyrir að samtímis gjöf CYP3A hvarfefna og cabazitaxels í meðferðarskömmtum hafi klínísk áhrif á sjúklinga.

Engin möguleg hætta er á hömlun þegar um er að ræða lyf sem eru hvarfefni annarra CYP ensíma (1A2, 2B6, 2C9, 2C8, 2C19, 2E1 og 2D6) og engin hugsanleg hætta á örvandi áhrifum cabazitaxels þegar í hlut eiga lyf sem eru hvarfefni CYP1A, CYP2C9 og CYP3A. In vitro hamlaði cabazitaxel ekki aðalumbrotaleið warfaríns í 7-hýdroxýwarfarín, sem er CYP2C9 miðluð. Því er ekki gert ráð fyrir milliverkun cabazitaxel við warfarín in vivo.

In vitro hamlaði cabazitaxel ekki MRP (Multidrug-Resistant Proteins): MRP1 og MRP2 eða flutningspróteinum fyrir jákvætt hlaðnar lífrænar jónir (Organic Cation Transporter (OCT1). Cabazitaxel hamlaði flutningi P-glykópróteins (PgP) (digoxín, vinblastín), BCRP (Breast-Cancer-Resistant-Proteins (metotrexat)) og polýpeptíðum sem flytja lífrænar anjónir (Organic Anion Transporting Polypeptides (OATP1B3)) (CCK8) við þéttni sem var minnst 15 föld það sem sást í klínísku umhverfi á meðan það hamlaði flutningi OATP1B1 (estradíól-17β-glúkúroníð) við þéttni sem var aðeins 5 föld það sem sást í klínísku umhverfi. Því er hættan á milliverkun við hvarfefni MRP, OCT1, PgP, BCRP og OATP1B3 ólíkleg in vivo við 25 mg/m2 skammta. Möguleg hætta er á milliverkun við OATP1B1 flutningsprótein, sérstaklega meðan á innrennsli stendur (1 klst.) og í allt að 20 mínútur eftir að innrennsli lýkur (sjá kafla 4.5).

Brotthvarf

Eftir að sjúklingum var gefið [14C]-cabazitaxel 25 mg/m2 innrennsli í bláæð á einni klukkustund, var brotthvarf innan 2 vikna u.þ.b. 80% af gefnum skammti. Cabazitaxel skilst aðallega út með hægðum sem fjölmörg umbrotsefni (76% af skammtinum); á meðan útskilnaður cabazitaxels um nýru og umbrotsefni eru minna en 4% af skammtinum (2.3% sem óbreytt lyf í þvagi).

Plasmaúthreinsun cabazitaxels var mikil, þ.e. 48,5 l/klst. (26,4 l/klst./m² hjá sjúklingum með BSA miðgildi sem nam 1,84 m²) og lokahelmingunartími langur, þ.e. 95 klst.

Sérstakir sjúklingahópar

Aldraðir sjúklingar

Í þýðisgreiningu á lyfjahvörfum hjá 70 sjúklingum sem voru 65 ára og eldri (57 sjúklingar voru á aldrinum 65 til 75 ára og 13 voru eldri en 75 ára), komu ekki fram nein aldursáhrif á lyfjahvörf cabazitaxels.

Börn

Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun JEVTANA hjá börnum og unglingum yngri en 18 ára.

Skert lifrarstarfsemi

Cabazitaxel útskilst aðallega við umbrot í lifur.

Sérstök rannsókn með 43 krabbameinssjúklingum með skerta lifrarstarfsemi leiddi í ljós að vægt skert (heildarbilirúbín >1 til ≤1,5-föld eðlileg efri mörk eða ASAT >1,5-föld eðlileg efri mörk) og meðalskert (heildarbilirúbín >1,5 til ≤3,0-föld eðlileg efri mörk) lifrarstarfsemi hefur ekki áhrif á lyfjahvörf cabazitaxels. Hámarksskammtur cabazitaxels sem þoldist var 20 mg/m2 við vægt skerta og 15 mg/m2 við meðalskerta lifrarstarfsemi.

Hjá þremur sjúklingum með verulega skerta lifrarstafsemi (heildarbilirúbín >3-föld eðlileg efri mörk), minnkaði úthreinsun um 39% samanborið við hjá sjúklingum með vægt skerta lifrarstafsemi sem gefur til kynna að verulega skert lifrarstarfsemi hefur einhver áhrif á lyfjahvörf cabazitaxels.

Hámarksskammtur cabazitaxels sem þolist hjá sjúklingum með verulega skerta lifrarstarfsemi hefur ekki verið staðfestur.

Byggt á upplýsingum um öryggi og þol á að minnka skammt cabazitaxels hjá sjúklingum með vægt skerta lifrarstarfsemi (sjá kafla 4.2 og 4.4). JEVTANA er ekki ætlað sjúklingum með verulega skerta lifrarstarfsemi (sjá kafla 4.3).

Skert nýrnastarfsemi

Cabazitaxel útskilst að litlu leyti um nýru (2,3% af skammtinum). Þýðisgreining á lyfjhvörfum hjá 170 sjúklingum, þ. á m. 14 sjúklingum með miðlungsskerta nýrnastarfsemi (kreatínínúthreinsun á bilinu 30-50 ml/mín) og 59 sjúklingum með lítið skerta nýrnastarfsemi (kreatínínúthreinsun á bilinu 50-80 ml/mín) sýndi að lítið til miðlungsmikið skert nýrnastarfsemi hafði ekki þýðingarmikil áhrif á lyfjahvörf cabazitaxels. Þetta var staðfest í sérhæfðri samanburðarrannsókn á lyfjahvörfum hjá sjúklingum með krabbameinsæxli og eðlilega nýrnastarfsemi (8 sjúklingar), miðlungsskerta nýrnastarfsemi (8 sjúklingar) og alvarlega skerta nýrnastarfsemi (9 sjúklingar), sem fengu nokkrar meðferðarlotur af allt að 25 mg/m2 cabazitaxeli í stakri inndælingu í bláæð.

5.3Forklínískar upplýsingar

Aukaverkanir sem ekki komu fram í klínískum rannsóknum en sáust hjá hundum eftir stakskammt gefinn í 5 sólarhringa og vikulega við útsetningu sem var minni en klínísk útsetning og skipta hugsanlega máli við klíníska notkun voru drep í smáum slagæðum/við smáar slagæðar í lifur, vefjaauki í gallgangi og/eða drep í lifrarfrumum (sjá kafla 4.2).

Aukaverkanir sem ekki komu fram í klínískum rannsóknum en sáust hjá rottum í rannsóknum á eiturverkunum við endurtekna skammta við útsetningu sem var meiri en klínísk útsetning og skipta hugsanlega máli við klíníska notkun voru augnsjúkdómar sem einkenndust af bólgu/hrörnun þráða innan augasteinshýðis. Þessi áhrif voru að hluta til afturkræf eftir 8 vikur.

Ekki hafa verið gerðar rannsóknir á krabbameinsvaldandi áhrifum cabazitaxels.

Cabazitaxel olli ekki stökkbreytingu í Ames sýklaprófi fyrir afturhvarfs stökkbreytingum (Ames bacterial reverse mutation assay). Lyfið hafði ekki litningasundrandi áhrif í in vitro prófi á eitilfrumum í mönnum (engin sundrandi áhrif á byggingu litninga en jók fjölda fjöllitnunarfrumna) og jók fjölda örkjarna (micronuclei) í in vivo prófi hjá rottum. Hins vegar eru þessar niðurstöður rannsókna á eiturverkunum á erfðaefni í samræmi við lyfjafræðilegri virkni efnanna (hindrun á fjölliðun túbulíns) og hafa komið fram við notkun lyfja sem hafa sömu lyfjafræðilegu virkni.

Meðferð með cabazitaxel hafði ekki áhrif á pörunarhæfni eða frjósemi karlkyns rottna. Hinsvegar kom fram í rannsóknum, á eiturverkunum við endurtekna skammta, rýrnun sæðisblöðru og rýrnun sæðispíplu hjá rottum og rýrnun á eistum (minniháttar frumudrep (single cell necrosis) í þekjuvef eistnalyppna) hjá hundum. Útsetning hjá dýrum var sambærileg eða minni en útsetning sem komið hefur fram hjá mönnum sem fengu viðeigandi meðferðarskammta af cabazitaxeli.

Cabazitaxel olli eiturverkunum á fósturvísa og fóstur hjá kvenkyns sem fengu lyfið í æð einu sinni á sólarhring frá 6. til 17. dags frá getnaði sem tengdist eiturverkun á móðurdýr og fólst í fósturdauða og minnkaði meðalfæðingarþyngd sem tengdist seinkaðri beinmyndun.Útsetning hjá dýrum var minni en komið hefur fram hjá mönnum sem viðeigandi meðferðarskammta af cabazitaxeli. Cabazitaxel fer yfir fylgju í rottum.

Í rottum berst cabazitaxel og umbrotsefni þess út í móðurmjólk í magni sem nemur allt að 1,5% af gefnum skammti á 24 klukkustundum.

Mat á áhættu fyrir lífríkið

Niðurstöður umhverfisrannsókna á hættu fyrir lífríkið gefa til kynna að notkun JEVTANA hafi ekki veruleg skaðleg áhrif lífríki vatns (sjá kafla 6.6 Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun).

6.LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

6.1Hjálparefni

Þykkni Pólýsorbat 80 Sítrónusýra

Leysir

Etanól 96%

Vatn fyrir stungulyf

6.2Ósamrýmanleiki

Ekki má blanda þessu lyfi saman við önnur lyf en þau sem nefnd eru í kafla 6.6.

Ekki má nota innrennslispoka úr PVC eða vökvasett úr polyúrethani við blöndun og gjöf innrennslislausnarinnar.

6.3Geymsluþol

Óopnuð hettuglös 3 ár.

Eftir að hettuglasið hefur verið opnað

Nota verður hettuglösin með þykkninu og leysinum samstundis. Ef það er ekki notað samstundis eru geymslutími og geymsluskilyrði á ábyrgð notandans.

Eftir forþynningu þykknisins með leysi

Sýnt hefur verið fram á efna- og eðlisfræðilegan stöðugleika í 1 klst. við stofuhita (15°C-30°C). Frá örverufræðilegu sjónarmiði á að nota blöndu innrennslislausnar-leysis samstundis. Ef lyfið er ekki notað samstundis eru geymslutími og geymsluskilyrði á ábyrgð notandans og er öllu jafna ekki lengri en 24 klst. við 2 – 8°C, nema þynningin hafi farið fram við stýrðar og gildaðar aðstæður að viðhafðri smitgát.

Eftir endanlega þynningu í innrennslispokanum/-flöskunni

Sýnt hefur verið fram á efna- og eðlisfræðilegan stöðugleika innrennslislausnarinnar í 8 klst. við stofuhita (að meðtöldum 1 klst. innrennslistíma) og í 48 klst. í kæli (að meðtöldum 1 klst.

innrennslistíma). Frá örverufræðilegu sjónarmiði á að nota innrennslislausnina samstundis. Ef lyfið er ekki notað samstundis eru geymslutími og geymsluskilyrði á ábyrgð notandans og er öllu jafna ekki lengri en 24 klst. við 2°C – 8°C, nema þynningin hafi farið fram við stýrðar og gildaðar aðstæður að viðhafðri smitgát.

6.4Sérstakar varúðarreglur við geymslu

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið ekki í kæli.

Um geymsluaðstæður eftir þynningu lyfsins, sjá kafla 6.3.

6.5Gerð íláts og innihald

Hver pakkning inniheldur eitt hettuglas af þykkni og eitt hettuglas af leysi:

Þykkni: 1,5 ml þykkni í 15 ml glæru glerhettuglasi (gerð I) lokað með gráum klórobútýl gúmmítappa, innsiglað með álloki með ljósgrænu plastsmelluloki (flip off cap). Hvert hettuglas inniheldur 60 mg af cabazitaxeli í hverjum 1,5 ml tilgreinds rúmmáls (áfyllingarrúmmál:

73,2 mg af cabazitaxeli/1,83 ml). Áfyllingarrúmmálið var ákvarðað við þróun JEVTANA til að bæta upp vökvann sem tapast við blöndun forblöndunnar. Yfirmagnið tryggir að eftir þynningu með öllum meðfylgjandi leysi fyrir JEVTANA, næst að draga upp að minnsta kosti 6 ml af forblöndu sem inniheldur 10 mg/ml af JEVTANA, sem samsvarar því magni sem gefið er upp á umbúðum með 60 mg hettuglasinu.

Leysir: 4,5 ml leysir í 15 ml glæru glerhettuglasi (gerð I) lokað með gráum klórobútýl gúmmítappa, innsiglað með gulllituðu álloki með litlausu plastsmelluloki (flip off cap). Hvert hettuglas inniheldur 4,5 ml tilgreinds rúmmáls (áfyllingarrúmmál: 5,67 ml). Áfyllingarrúmmálið var ákvarðað við þróun lyfsins. Yfirmagnið tryggir að styrkur forblöndunnar verður 10 mg/ml þegar öllu innihaldi hettuglassins með leysi hefur verið blandað í JEVTANA 60 mg hettuglasið með þykkninu.

6.6Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun

Eingöngu heilbrigðisstarfsfólk sem hefur fengið þjálfun í meðhöndlun frumudrepandi lyfja skal blanda og gefa JEVTANA. Barnshafandi heilbrigðisstarfsfólk á ekki að meðhöndla lyfið. Líkt og á við um önnur frumuhemjandi lyf skal gæta varúðar við meðhöndlun og blöndun JEVTAVA lausnar, þ.m.t. með notkun lokaðra blöndunarskápa, hlífðarútbúnaðar (t.d. hanskar), og fylgja verkferlum við blöndun. Ef JEVTANA, á einhverju stigi meðhöndlunar, kemst í snertingu við húð skal þvo hana samstundis vandlega með sápu og vatni. Ef lyfið kemst í snertingu við slímhúð skal þvo hana samstundis vandlega með vatni.

Ávallt skal þynna innrennslisþykknið, lausn með öllum leysinum sem fylgir með áður en því er bætt við innrennslislausnina.

Lesið ALLAN kaflann vandlega fyrir blöndun og þynningu. Fyrir gjöf JEVTANA eru TVÆR þynningar nauðsynlegar. Fylgið leiðbeiningum um blöndun hér fyrir neðan.

Athugið: Bæði JEVTANA 60 mg/1,5 ml hettuglas með þykkni (magn: 73,2 mg cabazitaxel/1,83 ml) og leysirinn í hettuglasinu (magn: 5,67 ml) innihalda yfirmagn til þess að bæta upp það magn sem tapast við blöndun. Yfirmagnið tryggir að eftir þynningu með ÖLLUM leysinum sem fylgir með inniheldur lausnin 10 mg/ml af cabazitaxel.

Eftirfarandi tveggja-skrefa þynningarferli verður að fara fram með smitgát þegar innrennslislausnin er útbúin.

Skref 1: Forþynning innrennslisþykknis, lausnar með meðfylgjandi leysi.

Skref 1.1

Skoðið hettuglasið með þykkninu og meðfylgjandi leysi. Þykknið og leysirinn eiga að vera tær.

Hettuglas með þykkni

 

Hettuglas með leysi

(60 mg/1,5 ml)

 

 

 

 

 

Skref 1.2

Notið sprautur með nál og dragið með smitgát allan meðfylgjandi leysi með því að snúa hettuglasinu til hálfs.

Hettuglas með leysi

Skref 1.3

Sprautið öllu innihaldinu í viðeigandi hettuglas með þykkninu.

Til þess að lágmarka froðumyndun eins og hægt þegar leysinum er sprautað, beinið nálinni að glerinu í innanverðu hettuglasinu með þykkninu og sprautið rólega.

Eftir blöndun inniheldur lausnin 10 mg/ml af cabazitaxel.

Skref 1.4

Fjarlægið sprautuna og nálina og hvolfið hettuglasinu varlega nokkrum sinnum þar til lausnin verður tær og einsleit. Það getur tekið u.þ.b. 45 sekúndur.

Hettuglas með leysi

Blanda þykknis og leysis 10 mg/ml

Blanda þykknis og leysis 10 mg/ml

Skref 1.5

Látið lausnina standa í u.þ.b. 5 mínútur og athugið hvort hún sé tær og einsleit.

Smáfroða er eðlileg að þessum tíma liðnum.

Blanda þykknis og leysis 10 mg/ml

Þessi blanda þykknis og leysis inniheldur 10 mg/ml af cabazitaxel (minnst 6 ml af inndælanlegu magni). Hana á að þynna tafarlaust (innan 1 klst.) eins og lýst er í smáatriðum undir skrefi 2.

Nauðsynlegt getur verið að nota meira en eitt hettuglas með blöndu þykknis og leysis til að gefa ávísaðan skammt.

Skref 2: Seinni (loka)þynning fyrir innrennsli

Skref 2.1

Notið kvarðaða sprautu með nál og dragið upp með smitgát það magn af þykknis-leysis blöndunni (10 mg/ml af cabazitaxel) sem samsvarar skammtinum sem á að nota. Ef t.d. á að gefa 45 mg skammt af JEVTANA þarf 4,5 ml af blöndu af þykkni og leysi sem blönduð var samkvæmt skrefi 1.

Æskilegt er að stinga sprautunálinni í miðjan gúmmítappann á hettuglasinu, þegar dregið er upp, þar sem froða getur enn verið til staðar innan á glerinu í hettuglasinu með lausninni þegar blönduninni sem lýst er í skrefi 1 er lokið.

Skref 2.2

Notið sæfðan innrennslispoka sem ekki er úr PVC og sprautið uppdregnu magni í annaðhvort

5% glúkósalausn eða 9 mg/ml natríumklóríð

(0,9% ) innrennslislausn. Styrkur innrennslislausnarinnar á að vera á milli 0,10 mg/ml og 0,26 mg/ml.

Blanda þykknis og leysis 10 mg/ml

 

 

5% glúkósalausn

Það magn af

 

 

eða 9 mg/ml

þykknis-leysis

 

 

natríumklóríð

blöndunni sem

 

 

(0,9%) fyrir

á að nota

 

 

innrennslislausn

 

 

Skref 2.3

Fjarlægið sprautuna og blandið innihaldi innrennslispokans eða flöskunnar með því að vagga pokanum/flöskunni.

Skref 2.4

Líkt og á við um öll stungu- og innrennslislyf skal skoða blandaða lausn áður en hún er notuð. Þar sem innrennslislausnin er yfirmettuð getur hún kristallast með tímanum. Í slíkum tilvikum má ekki nota lausnina og skal henni fargað.

Nota skal innrennslislausnina samstundis. Hinsvegar getur geymsluþol við notkun verið lengra við sérstakar aðstæður sem nefndar eru í kafla 6.3.

Meðan á gjöf stendur er mælt með síu með 0,22 míkrómetra opstærð (einnig vísað til sem 0,2 míkrómetrar).

Ekki má nota innrennslispoka úr PVC eða vökvasett úr polyúrethani við blöndun og gjöf JEVTANA.

Ekki má blanda JEVTANA saman við önnur lyf en þau sem nefnd eru.

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

7.MARKAÐSLEYFISHAFI

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie

F – 75008 París Frakkland

8.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/676/001

9.DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS/ENDURNÝJUNAR MARKAÐSLEYFIS

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 17. mars 2011.

Nýjasta dagsetning endurnýjunar markaðsleyfis: 19. nóvember 2015

10.DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS

Ítarlegar upplýsingar um þetta lyf eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www. ema.europa.eu/

Upplýsingar á íslensku eru á http://www. serlyfjaskra.is

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf