Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ketek (telithromycin) – áletranir - J01FA15

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsKetek
ATC-kóðiJ01FA15
Efnitelithromycin
FramleiðandiAventis Pharma S.A.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1.HEITI LYFS

Ketek 400 mg filmuhúðaðar töflur telitrómýsín

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 400 mg af telitrómýsíni.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

10 filmuhúðaðar töflur

14 filmuhúðaðar töflur

20 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Aventis Pharma S.A.

20, Avenue Raymond Aron

F-92160 ANTONY

Frakkland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/01/191/001 10 töflur

EU/1/01/191/002 14 töflur

EU/1/01/191/003 20 töflur

EU/1/01/191/004 100 töflur

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Ketek

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

1. HEITI LYFS

Ketek 400 mg filmuhúðaðar töflur telitrómýsín

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Aventis Pharma S.A.

3.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf