Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ketoconazole HRA (ketoconazole) – áletranir - J02AB02

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsKetoconazole HRA
ATC-kóðiJ02AB02
Efniketoconazole
FramleiðandiLaboratoire HRA Pharma

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1.HEITI LYFS

Ketoconazole HRA 200 mg töflur ketókónazól

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 200 mg af ketókónazóli.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa.

Sjá nánari upplýsingar á fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

60 töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKUMOLEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Laboratoire HRA Pharma 15 rue Béranger

75003 París

Frakkland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/965/001

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Ketoconazole HRA

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Ketoconazole HRA 200 mg töflur ketókónazól

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

HRA Pharma

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf