Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ketoconazole HRA (ketoconazole) – Fylgiseðill - J02AB02

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsKetoconazole HRA
ATC-kóðiJ02AB02
Efniketoconazole
FramleiðandiLaboratoire HRA Pharma

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling

Ketoconazole HRA 200 mg töflur

Ketókónazól

Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og örugglega til skila. Allir geta hjálpað til við þetta með því að tilkynna aukaverkanir sem koma fram. Aftast í kafla 4 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir.

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1.Upplýsingar um Ketoconazole HRA og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að nota Ketoconazole HRA

3.Hvernig nota á Ketoconazole HRA

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á Ketoconazole HRA

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.Upplýsingar um Ketoconazole HRA og við hverju það er notað

Ketoconazole HRA er lyf sem inniheldur virka efnið ketókónazól. Það er notað við meðferð innræns Cushing heilkennis (þegar líkaminn framleiðir of mikið kortisól) hjá fullorðnum og unglingum eldri en 12 ára.

Cushing heilkenni stafar af offramleiðslu hormóns sem nefnist kortisól sem framleitt er í nýrnahettum. Ketoconazole HRA getur hamlað starfsemi ensíma sem sjá um myndun kortisóls og getur þar af leiðandi dregið úr offramleiðslu kortisóls í líkamanum og þar með úr einkennum Cushing heilkennis.

2. Áður en byrjað er að nota Ketoconazole HRA

Ekki má nota Ketoconazole HRA

-ef um er að ræða ofnæmi fyrir ketókónazóli og/eða sveppalyfjum sem innihalda imidasól, eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

-ef þú ert með lifrarkvilla

-ef þú ert barnshafandi

-ef þú ert með barn á brjósti

-ef þú ert með sögu um óreglulegan hjartslátt

-ef þú notar eitthvert af eftirtöldum lyfjum:

-lyf til að lækka kólesteról í blóði: simvastatín, atorvastatín, lovastatín

-hjartalyf: epleronón, dronedarón, dísópýramíð, felódipín, nisoldipín, ranolazín

-lyf notuð við meðferð malaríu: kínidín, halófantrín

-lyf notuð við alvarlegum geðröskunum og alvarlegu þunglyndi: pimósíð, sertindól, lurasidón, quetiapín

-ofnæmislyf: mizólastín

-dabigatran – lyf notað til að koma í veg fyrir myndun blóðsega

-svefnlyf og kvíðastillandi lyf: tríazólam, midazólam, alprazólam (til inntöku)

-mígrenilyf: tvíhýdróergotamín, ergometrín (ergonóvín), ergotamín og metýlergometrín (metýlergonóvín)

-krabbameinslyf: irinotekan, everólímus

-sirólímus: notað til að koma í veg fyrir höfnun nýrnaígræðslu

-tolvaptan notað við tilteknum sjúkdómi sem nefnist heilkenni óviðeigandi losunar þvagskerðihormóns („syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion“)

-vardenafíl hjá körlum eldri en 75 ára – lyf við ristruflunum hjá fullorðnum körlum

-HIV lyf: saquinavír/ritonavír, saquinavír

-lyf notuð við meðferð langvinnrar lifrarbólgu C (smitandi sjúkdómur sem hefur áhrif á lifrina, af völdum lifrarbólgu C veirunnar): paritaprevír/ombitasvír (ritonavír)

-metadón: lyf við meðferð lyfjafíknar

-Hjá sjúklingum með nýrnabilun:

kolkisín: lyf við þvagsýrugigt

fesósteródín og solifenasín; lyf við meðferð einkenna um ofvirka þvagblöðru

telitrómýsín og klaritrómýsín: lyf við meðferð sýkinga

Ekki nota Ketoconazole HRA ef eitthvað af ofantöldu á við um þig. Ef þú ert ekki viss skaltu hafa samband við lækninn eða hjúkrunarfræðing áður en þú tekur Ketoconazole HRA.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða hjúkrunarfræðingnum áður en Ketoconazole HRA er notað.

Lifrarsjúkdómur

Ráðfærðu þig við lækninn ef þú ert með sögu um lifrarsjúkdóm. Þú ættir að vita að fylgst verður reglulega með niðurstöðum þínum úr prófunum á lifrarensímum áður en meðferðin hefst, einu sinni í viku fyrsta mánuðinn eftir upphaf meðferðar með Ketoconazole HRA og síðan mánaðarlega í

6 mánuði vegna hættu á alvarlegri eiturverkun á lifur. Niðurstöðurnar verða síðan athugaðar aftur ef læknirinn hækkar daglegan skammt af ketókónazóli. Þú skalt hætta meðferðinni tafarlaust og hafa samband við lækninn ef þér líður illa eða fram koma einkenni eins og lystarleysi, ógleði, uppköst, þreyta, gula, kviðverkir eða dökkt þvag.

Sérstakar skammtaáætlanir

Við samhliða notkun uppbótarmeðferðar með barksterum ásamt Ketoconazole HRA meðferð, ætti læknirinn að upplýsa þig um hvernig aðlaga eigi skammta barkstera uppbótarmeðferðarinnar ef þú ert undir álagi eða ferð í aðgerð eða ert með sýkingu. Auk þess ættir þú að fá neyðarkort og fá bráðapakkningu með barksterum.

Nýrnastarfsemi

Fylgst verður reglulega með starfsemi nýrnanna þar sem það er hluti af hefðbundinni eftirfylgni við meðferð Cushing heilkennis og þar sem fram getur komið skert nýrnastarfsemi meðan á meðferðinni stendur. Þú ættir að hafa tafarlaust samband við lækninn ef þú færð einkenni eins og máttleysi, þreytu, lystarleysi, ógleði, uppköst eða lágan blóðþrýsting.

Hjartasjúkdómar

Ketoconazole HRA getur breytt hjartslætti – það getur verið alvarlegt. Hafðu tafarlaust samband við lækninn ef vart verður við hjartsláttarónot eða óreglulega hjartslátt meðan á meðferð stendur.

Magasýrur

Þú skalt ekki nota sýrubindandi lyf (s.s. álhýdroxíð) eða önnur lyf við og háum magasýrum í minnst 2 klst. eftir inntöku Ketoconazole HRA.

Notkun með pasireótíði

Láttu lækninn vita ef þú notar pasireótíð, annað lyf til meðferðar við Cushing heilkenni vegna þess að það getur leitt til alvarlegra aukaverkana hjá sjúklingum með hjartasjúkdóma.

Samhliða bólgu-/sjálfsofnæmissjúkdómar

Láttu lækninn vita ef þú ert með sjálfsofnæmissjúkdóm, þá verður haft náið eftirlit með þér.

Áfengi

Ekki má neyta áfengis þegar Ketoconazole HRA er notað þar sem það getur leitt til dísúlfíram-líkra aukaverkana (mjög óþægileg aukaverkun sem kemur fram aðallega sem mikill andlitsroði).

Börn og unglingar

Ekki er mælt með notkun lyfsins hjá börnum yngri en 12 ára vegna þess að engar upplýsingar liggja fyrir um þessa sjúklinga.

Notkun annarra lyfja samhliða Ketoconazole HRA

Láttu lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kunna að verða notuð. Sum lyf má ekki nota með Ketoconazole HRA (sjá kafla 2). Fáðu nánari upplýsingar hjá lækninum eða lyfjafræðingi ef þú notar Ketoconazole HRA með öðrum lyfjum.

Lyf með milliverkun við Ketoconazole HRA eru meðal annars:

-blóðþynningarlyf til inntöku: rivaroxaban, apixaban, cilostazól, warfarín og önnur coumarin-lík

-lyf við HIV svo sem maravíroc, indínavír, nevirapín, ritonavír

-lyf notuð við krabbameini eins og vínka alkalóíðar, busúlfan, docetaxel, erlotinib, imatinib, dasatinib, sunitinib, lapatinib, nilotinib, bortezomib, paclitaxel, vínkristín, vínblastín, cabozantinib, dabrafenib, cabazitaxel, crizotinib, ibrutinib

-lyf notuð við sýkingum: rifabútín, telitrómýsín, rifampisín, ísóníasíð, klaritrómýsín

-lyf við sykursýki: repagliníð, saxagliptín, tolbútamíð

-lyf notuð við geðröskunum: búsiprón, aripipazól, halóperidól, reboxetín, risperidón

-hjartalyf – verapamíl, digoxín, nadólól, aliskiren

-krampalyf; karbamazepín, fenýtóín

-barksterar– s.s. búdesóníð, flutíkasón, dexametasón, metýlprednisólón, ciclesóníð

-sterk verkjalyf – s.s. alfentanýl, fentanýl, búprenorfín (í æð og undir tungu), oxýkodón

-lyf við ógleði og uppköstum: domperidón, aprepitant

-naloxegól (lyf notað við meðferð hægðatregðu, sérstaklega af völdum sterkra verkjalyfja)

-önnur lyf: sildenafíl, sólifenasín, tolteródín, mítítan, praziquantel, eletriptan, desóteródín, salmeteról, bósentan, midazólam (í æð), tadalafíl, vardenafíl, temsirólímus, cinalcacet, takrólímus, ebastín, ciclosporín, kolkisín

Þú skalt ekki nota sýrubindandi lyf (s.s. álhýdroxíð) eða önnur lyf við of háum magasýrum í minnst 2 klst. eftir inntöku Ketoconazole HRA sjá Varnaðarorð og varúðarreglur.

Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi

Ekki má nota þetta lyf á meðgöngu. Ef þú telur að þú getir verið þunguð eða hyggst verða þunguð skaltu ráðfæra þig við lækninn.

Ekki má vera með barn á brjósti ef þú notar Ketoconazole HRA.

Akstur og notkun véla

Tilkynnt hefur verið um sundl eða svefnhöfga meðan á meðferð með Ketoconazole HRA stendur. Þú skalt ekki aka eða stjórna vélum ef þú finnur fyrir þessum einkennum.

Ketoconazole HRA inniheldur laktósa

Ef læknirinn hefur sagt þér að þú sért með sykuróþol skal hafa samband við lækninn áður en þetta lyf er notað.

3.Hvernig nota á Ketoconazole HRA

Upphaf meðferðar og eftirfylgni með henni verður að vera undir eftirliti sérfræðings í innkirtlafræði.

Takið Ketoconazole HRA alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig taka á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Læknirinn tekur blóðprufu áður en meðferðin hefst og reglulega meðan á meðferðinni stendur til að finna möguleg frávik og til að mæla styrk kortisóls. Skammturinn verður lagaður að ástandi þínu með það að markmiði að ná aftur eðlilegum styrk kortisóls.

Yfirleitt er mælt með 600 mg upphafsskammti á dag til inntöku (3 töflur á dag dreift á 3 mismunandi tíma). Daglegur skammtur með 400 mg/dag (2 töflur) til hámarksskammtur með 1.200 mg/dag

(6 töflur) til inntöku í 2 til 3 skömmtum getur verið nauðsynlegur til að endurheimta eðlileg kortisólgildi.

Ef notaður er stærri skammtur af Ketoconazole HRA en mælt er fyrir um

Hafir þú tekið stærri skammt af Ketoconazole HRA en mælt er fyrir um skaltu hafa tafarlaust sambandi við lækninn.

Ef gleymist að nota Ketoconazole HRA

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að nota. Ef þú gleymir að taka skammt, skaltu taka hann um leið og þú manst eftir því. Síðan skaltu halda áfram samkvæmt þeirri áætlun sem þér var ávísað. Ekki breyta sjálf/ur skammtinum sem þér var ávísað.

Ef hætt er að nota Ketoconazole HRA

Ef hætt er meðferð með Ketoconazole HRA getur styrkur kortisóls hækkað aftur og einkennin komið aftur. Því má ekki hætta notkun Ketoconazole HRA nema að læknirinn hafi mælt svo fyrir.

Leitið til læknis eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Sumar aukaverkanir geta verið alvarlegar. Lifrarkvillar geta komið fram í sjaldgæfum tilvikum (geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum.

Hættu að nota Ketoconazole HRA og leitaðu tafarlaust til læknis ef fram kemur eitthvert af eftirfarandi:

-langvarandi mikill höfuðverkur eða óskýr sjón

-alvarlegt lystarleysi (lystarstol)

-þyngdartap

-ógleði eða uppköst

-óvenjuleg þreyta eða hiti

-kviðverkur

-máttleysi í vöðvum

-gulnun í húð eða hvítu í augum

-óeðlilega dökkt þvag eða fölar hægðir

Skert nýrnastarfsemi getur komið fram og verið alvarleg aukaverkun. Ketoconazole HRA gætur lækkað tímabundið magn hormóna sem framleidd eru í nýrnahettum (kortisól) niður fyrir eðlileg mörk en læknirinn mun leiðrétta það með því að nota viðeigandi hormónalyf eða með því að aðlaga Ketoconazole HRA skammtinn. Þú ættir að hafa tafarlaust samband við lækninn ef þú færð einkenni eins og máttleysi, þreytu, lystarleysi, ógleði, uppköst eða lágan blóðþrýsting.

Mjög algengar aukaverkanir (geta komið fram hjá fleirum en 1 af hverjum 10 einstaklingum) :

Hækkuð lifrarensím í blóði

Algengar aukaverkanir (geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum) :

Skert starfsemi nýrnahetta (minna magn

Uppköst

 

hormóna (kortisóls))

Niðurgangur

Ógleði

• Viðbrögð í húð (kláði, útbrot)

Kviðverkur

Sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum) :

• Ofnæmisviðbrögð sem geta, í sjaldgæfum

Sundl

 

tilvikum, verið alvarleg

Syfja

Breytingar á rannsóknaniðurstöðum

• Viðbrögð í húð (ofsakláði)

Fækkun blóðflagna

Hármissir

Höfuðverkur

Þreyta

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum) :

Alvarlegir lifrarsjúkdómar

Aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir (geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 10.000 einstaklingum) :

Sótthiti

Aukaverkanir þar sem tíðni er ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum) :

Svefnleysi

Roði í húð

Taugaveiklun

Vöðvaverkir

Alkóhólóþol

Liðverkir

• Lystarleysi eða aukin matarlyst

Óreglulegar tíðir

Aukinn innankúpuþrýstingur

Geldsæði

• Tilfinning um stingi eða náladofa

Ristruflanir

Ljósfælni

Brjóstastækkun hjá körlum

Blóðnasir

Bjúgur í útlimum

Meltingartruflanir

Lasleiki

Vindgangur

Hitaroði

Litabreyting á tungu

Tímabundin lækkun testósteróns,

Munnþurrkur

 

karlhormóns sem líkaminn framleiðir,

Brenglað bragðskyn

 

aðallega í eistum

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.Hvernig geyma á Ketoconazole HRA

-Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

-Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni og á þynnunni á eftir EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

-Engin sérstök geymsluskilyrði eru fyrir þetta lyf.

-Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Ketoconazole HRA 200 mg töflur innihalda

-Virka innihaldsefnið er ketókónazól.

-Önnur innihaldsefni eru maíssterkja, laktósaeinhýdrat, póvidon, örkristallaður sellulósi, kísilkvoðulausn, magnesíumsterat

Lýsing á útliti Ketoconazole HRA 200 mg töflur og pakkningastærðir

Ketoconazole HRA er fáanlegt í pakkningu með 60 töflum.

Markaðsleyfishafi

Laboratoire HRA Pharma 15 rue Béranger

75003 París

Frakkland

Framleiðandi

Centre Spécialités Pharmaceutiques 76-78 avenue du Midi

63800 Courron d‘Auvergne Frakkland

eða

Polfarmex S.A. ul. Józefów 9, 99-300 Kutno Pólland

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

HRA Pharma Benelux

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 32 2 709 2295

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

България

Luxembourg/Luxemburg

Laboratoire HRA Pharma

HRA Pharma Benelux

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Tél/Tel: + 32 2 709 2295

Česká republika

Magyarország

Laboratoire HRA Pharma

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Danmark

Malta

Laboratoire HRA Pharma

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Deutschland

Nederland

HRA Pharma Deutschland GmbH

HRA Pharma Benelux

Tél/Tel: + 32 2 709 2295

Eesti

Norge

Laboratoire HRA Pharma

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

 

Ελλάδα

Österreich

Laboratoire HRA Pharma

HRA Pharma Deutschland GmbH

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

España

Polska

HRA Pharma Iberia S.L.

Laboratoire HRA Pharma

Tel: + 34 902 107 428

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

France

Portugal

HRA Pharma France

HRA Pharma Iberia S.L. Sucursal em Portugal

Tel: + 33 (0)1 53 24 81 00

Tel: +351 707 501 996

Hrvatska

România

Arenda d.o.o

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 385-(0)1 644 4480

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Ireland

Slovenija

HRA Pharma UK & Ireland Ltd

Laboratoire HRA Pharma

Tel: 1800 812 984

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Ísland

Slovenská republika

Laboratoire HRA Pharma

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Italia

Suomi/Finland

HRA Pharma Italia Srl Società Unipersonale

Laboratoire HRA Pharma

Tel: + 39 06 59 60 09 87

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Κύπρος

Sverige

Laboratoire HRA Pharma

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Latvija

United Kingdom

Laboratoire HRA Pharma

HRA Pharma UK & Ireland Ltd

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Tel: 0800 917 9548

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður MM/ÁÁÁÁ.

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu: http://www.ema.europa.eu. Þar eru líka tenglar á aðra vefi um sjaldgæfa sjúkdóma og lyf við þeim.

VIÐAUKI IV

VÍSINDALEGAR NIÐURSTÖÐUR OG ÁSTÆÐUR FYRIR BREYTINGU Á SKILMÁLUM

MARKAÐSLEYFISINS

Vísindalegar niðurstöður

Að teknu tilliti til matsskýrslu PRAC um PSUR fyrir ketókónazól (aðeins lyf með miðlægt markaðsleyfi), eru vísindalegu niðurstöðurnar svohljóðandi:

Ketókónazól er öflugur hemill á CYP3A4 ensím. Lyfjahvörf lyfja sem eru hvarfefni CYP3A4 geta breyst þegar þau eru gefin samtímis ketókónazóli, en það getur hugsanlega leitt til klínískt mikilvægra alvarlegra aukaverkana og/eða kallað á skammtaaðlögun fyrir þessi lyf. Það er álit PRAC að í ljósi tiltækra gagna skuli milliverkun ketókónazóls við naloxegól bætt við upplýsingar um lyfið. Einnig skulu upplýsingar um lyfið innihalda uppfærðar upplýsingar um hömlun ketókónazóls á próteini sem er ónæmt fyrir brjóstakrabbameini og nýjar upplýsingar um öfluga hömlun ketókónazóls á ýmsum ferjum.

Því er það álit PRAC að í ljósi þeirra upplýsinga sem fram koma í endurskoðaðri samantekt um öryggi lyfs (PSUR), eigi breytingar á upplýsingum um lyf sem innihalda ketókónazól rétt á sér.

CHMP er sammála vísindalegum niðurstöðum PRAC.

Ástæður fyrir breytingum á skilmálum markaðsleyfisins

Á grundvelli vísindalegra niðurstaðna fyrir ketókónazól (aðeins lyf með miðlægt markaðsleyfi) telur CHMP að jafnvægið milli ávinnings og áhættu af lyfinu, sem inniheldur ketókónazól (aðeins lyf með miðlægt markaðsleyfi), sé óbreytt að því gefnu að áformaðar breytingar á lyfjaupplýsingunum séu gerðar.

CHMP mælir með því að skilmálum markaðsleyfisins skuli breytt.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf