Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Komboglyze (metformin hydrochloride /saxagliptin...) – áletranir - A10BD10

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsKomboglyze
ATC-kóðiA10BD10
Efnimetformin hydrochloride /saxagliptin hydrochloride
FramleiðandiAstraZeneca AB 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA Komboglyze 2,5 mg/850 mg filmuhúðaðar töflur

1.HEITI LYFS

Komboglyze 2,5 mg/850 mg filmuhúðaðar töflur saxagliptín/metformín hýdróklóríð

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 2,5 mg af saxagliptíni (sem hýdróklóríð) og 850 mg af metformín hýdróklóríði.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

14 filmuhúðaðar töflur

28 filmuhúðaðar töflur

56 filmuhúðaðar töflur

60 filmuhúðaðar töflur

Fjölpakkning: 112 (2 pakkningar með 56) filmuhúðaðar töflur Fjölpakkning: 196 (7 pakkningar með 28) filmuhúðaðar töflur 60x1 filmuhúðuð tafla

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 25°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Svíþjóð

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/731/001 28 filmuhúðaðar töflur

EU/1/11/731/002 56 filmuhúðaðar töflur

EU/1/11/731/003 60 filmuhúðaðar töflur

EU/1/11/731/004 112 (2 pakkningar með 56) filmuhúðaðar töflur

EU/1/11/731/005 196 (7 pakkningar með 28) filmuhúðaðar töflur

EU/1/11/731/006 60x1 filmuhúðuð tafla

EU/1/11/731/013 14 filmuhúðaðar töflur

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Komboglyze 2,5 mg/850 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM ASKJA Komboglyze 2,5 mg/850 mg filmuhúðaðar töflur

1. HEITI LYFS

Komboglyze 2,5 mg/850 mg filmuhúðaðar töflur saxagliptín/metformín hýdróklóríð

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 2,5 mg af saxagliptíni (sem hýdróklóríð) og 850 mg af metformín hýdróklóríði.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

56 filmuhúðaðar töflur. Hluti af fjölpakkningu, má ekki selja stakan. 28 filmuhúðaðar töflur. Hluti af fjölpakkningu, má ekki selja stakan.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 25°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Svíþjóð

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Komboglyze 2,5 mg/850 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA Komboglyze 2,5 mg/1000 mg filmuhúðaðar töflur

1. HEITI LYFS

Komboglyze 2,5 mg/1000 mg filmuhúðaðar töflur saxagliptín/metformín hýdróklóríð

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 2,5 mg af saxagliptíni (sem hýdróklóríð) og 1000 mg af metformín hýdróklóríði.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 filmuhúðaðar töflur

28 filmuhúðaðar töflur

56 filmuhúðaðar töflur

60 filmuhúðaðar töflur

Fjölpakkning: 112 (2 pakkningar með 56) filmuhúðaðar töflur Fjölpakkning: 196 (7 pakkningar með 28) filmuhúðaðar töflur 60x1 filmuhúðuð tafla

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 25°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Svíþjóð

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/731/007 28 filmuhúðaðar töflur

EU/1/11/731/008 56 filmuhúðaðar töflur

EU/1/11/731/009 60 filmuhúðaðar töflur

EU/1/11/731/010 112 (2 pakkningar með 56) filmuhúðaðar töflur

EU/1/11/731/011 196 (7 pakkningar með 28) filmuhúðaðar töflur

EU/1/11/731/012 60x1 filmuhúðuð tafla

EU/1/11/731/014 14 filmuhúðaðar töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Komboglyze 2,5 mg/1000 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM ASKJA Komboglyze 2,5 mg/1000 mg filmuhúðaðar töflur

1. HEITI LYFS

Komboglyze 2,5 mg/1000 mg filmuhúðaðar töflur saxagliptín/metformín hýdróklóríð

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 2,5 mg af saxagliptíni (sem hýdróklóríð) og 1000 mg af metformín hýdróklóríði.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

56 filmuhúðaðar töflur. Hluti af fjölpakkningu, má ekki selja stakan. 28 filmuhúðaðar töflur. Hluti af fjölpakkningu, má ekki selja stakan.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 25°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Svíþjóð

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Komboglyze 2,5 mg/1000 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNUR (RIFGATAÐAR/ÁN RIFGATA) fyrir Komboglyze 2,5 mg/850 mg töflur

1. HEITI LYFS

Komboglyze 2,5 mg/850 mg töflur saxagliptín/metformín HCl

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

AstraZeneca AB

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNUR (RIFGATAÐAR/ÁN RIFGATA) Komboglyze 2,5 mg/1000 mg töflur

1. HEITI LYFS

Komboglyze 2,5 mg/1000 mg töflur saxagliptín/metformín HCl

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

AstraZeneca AB

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf