Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Komboglyze (metformin hydrochloride /saxagliptin...) – Fylgiseðill - A10BD10

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsKomboglyze
ATC-kóðiA10BD10
Efnimetformin hydrochloride /saxagliptin hydrochloride
FramleiðandiAstraZeneca AB 

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling

Komboglyze 2,5 mg/850 mg filmuhúðaðar töflur saxagliptín/metformín

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1.Upplýsingar um Komboglyze og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að nota Komboglyze

3.Hvernig nota á Komboglyze

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á Komboglyze

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.Upplýsingar um Komboglyze og við hverju það er notað

Þetta lyf inniheldur tvö mismunandi virk efni sem heita:

saxagliptín, tilheyrir flokki lyfja sem kallast DPP-4 hemlar (dípeptidýl peptídasa-4 hemlar), og metformín, tilheyrir flokki lyfja sem kallast biguanidar.

Þau tilheyra bæði lyfjaflokki sem kallast sykursýkilyf til inntöku.

Við hverju Komboglyze er notað

Þetta lyf er notað við tegund af sykursýki sem kallast „sykursýki af tegund 2“.

Hvernig Komboglyze verkar

Saxagliptín og metformín vinna saman að því að hafa stjórn á blóðsykrinum. Þau auka magn insúlíns eftir máltíð. Einnig draga þau úr sykurmagninu sem líkaminn framleiðir sjálfur. Ásamt mataræði og hreyfingu stuðlar þetta að lækkun blóðsykurs. Nota má þetta lyf eitt sér eða ásamt öðrum sykursýkilyfjum, þ.m.t. insúlíni.

Til að hafa stjórn á sykursýkinni þarf áfram að stunda hreyfingu og rétt mataræði, jafnvel þegar lyfið er notað. Því er mikilvægt að halda áfram að fylgja ráðleggingum læknisins eða hjúkrunarfræðings varðandi mataræði og hreyfingu.

2. Áður en byrjað er að nota Komboglyze

Ekki má nota Komboglyze:

-Ef um er að ræða ofnæmi fyrir saxagliptíni, metformíni eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6)

-Ef þú hefur fengið alvarleg ofnæmisviðbrögð við öðrum svipuðum lyfjum sem þú tekur til að hafa stjórn á blóðsykri.

Einkenni alvarlegra ofnæmisviðbragða geta verið:

-Útbrot

-Upphleyptir rauðir flekkir í húð (ofsakláði)

-Þroti í andliti, vörum, tungu og hálsi sem getur valdið erfiðleikum við að anda eða

kyngja.

Ef þú ert með þessi einkenni skaltu hætta að taka þetta lyf og hafa samband við lækninn eða hjúkrunarfræðing strax.

-Ef þú hefur einhvern tíman verið í sykursýkidái (diabetic coma)

-Ef þú ert með ómeðhöndlaða sykursýki, til dæmis með alvarlega blóðsykurshækkun (háan blóðsykur), ógleði, uppköst, niðurgang, hratt þyngdartap, mjólkursýrublóðsýringu (sjá „Hætta á mjólkursýrublóðsýringu“ hér á eftir) eða ketónblóðsýringu. Ketónblóðsýring er ástand þar sem efni sem kallast ketón safnast fyrir í blóði og geta leitt til fordás af völdum sykursýki. Einkennin eru m.a. magaverkur, hröð og djúp öndun, syfja eða óvenjuleg ávaxtalykt af andardrætti.

-Ef þú ert með verulega skerta nýrnastarfsemi eða lifrarsjúkdóm

-Ef þú hefur nýlega fengið hjartaáfall eða ert með hjartabilun eða alvarlegar blóðrásartruflanir eða öndunarerfiðleika sem geta verið merki um hjartasjúkdóm

-Ef þú ert með alvarlega sýkingu eða þjáist af vökvaskorti (hefur tapað miklum vökva úr líkamanum)

-Ef þú ert með barn á brjósti (sjá einnig „Meðganga og brjóstagjöf“)

-Ef þú neytir áfengis í óhófi (annaðhvort daglega eða öðru hvoru) (sjá kaflann „Komboglyze með áfengi“).

Ekki á að taka þetta lyf ef eitthvað af þessu á við. Hafðu samband við lækninn eða lyfjafræðing áður en þetta lyf er tekið ef þú ert ekki viss.

Varnaðarorð og varúðarreglur: Hætta á mjólkursýrublóðsýringu

Komboglyze getur valdið aukaverkun sem kemur örsjaldan fyrir, en er mjög alvarleg, og kallast mjólkursýrublóðsýring, einkum ef nýrun starfa ekki eðlilega. Hættan á að fá mjólkursýrublóðsýringu eykst einnig þegar um er að ræða ómeðhöndlaða sykursýki, alvarlegar sýkingar, langvarandi föstu eða neyslu áfengis, vökvaskort (sjá nánari upplýsingar hér á eftir), lifrarsjúkdóma og hvers kyns heilsufarsvandamál þar sem hluti líkamans verður fyrir súrefnisskorti (svo sem við bráðan alvarlegan hjartasjúkdóm).

Ef eitthvað af ofangreindu á við um þig skaltu leita ráða hjá lækninum.

Hættu að taka Komboglyze í stuttan tíma ef þú ert með sjúkdóm sem tengja má við vökvaskort

(verulegt tap á líkamsvökvum) svo sem svæsin uppköst, niðurgangur, hiti, mikil útsetning fyrir hita eða ef þú drekkur minni vökva en venjulega. Leitaðu ráða hjá lækninum.

Hættu að taka Komboglyze og hafðu tafarlaust samband við lækni eða næsta sjúkrahús ef þú færð einhver einkenni mjólkursýrublóðsýringar, þar sem þetta ástand getur leitt til dás.

Einkenni mjólkursýrublóðsýringar eru m.a.:

uppköst

magaverkur (kviðverkur)

sinadráttur

almenn vanlíðunartilfinning og mikil þreyta

öndunarerfiðleikar

lækkaður líkamshiti og hjartsláttur.

Mjólkursýrublóðsýring er neyðarástand sem verður að meðhöndla á sjúkrahúsi.

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Komboglyze er notað:

-Ef þú ert með sykursýki af tegund 1 (líkaminn framleiðir ekki insúlín). Ekki á að nota þetta lyf til að meðhöndla þennan sjúkdóm.

-Ef þú ert með eða hefur verið með sjúkdóm í brisi.

-Ef þú notar insúlín eða sykursýkilyf sem kallast „súlfónýlúrealyf“ gæti læknirinn minnkað skammtinn af insúlíni eða súlfónýlúrealyfinu þegar annað hvort þeirra er tekið samhliða þessu lyfi, til þess að fyrirbyggja blóðsykursfall.

-Ef þú hefur fengið ofnæmisviðbrögð fyrir einhverju öðru lyfi sem þú hefur tekið til þess að ná stjórn á blóðsykrinum.

-Ef þú ert með sjúkdóm eða tekur lyf sem minnka mótstöðu gegn sýkingum.

-Ef þú hefur verið með hjartabilun eða ert með aðra áhættuþætti hjartabilunar, t.d. nýrakvilla. Læknirinn segir þér frá einkennum hjartabilunar. Ef einhver einkennanna koma fram skaltu hafa strax samband við lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing. Einkennin geta verið, en takmarkast ekki við, aukin mæði, hröð þyngdaraukning og bjúgur í fótum.

Ef þú þarft að fara í stóra skurðaðgerð verðurðu að hætta að taka Komboglyze meðan hún fer fram og í einhvern tíma eftir aðgerðina. Læknirinn mun ákveða hvenær þú átt að hætta og hvenær á að hefja meðferð að nýju með Komboglyze.

Sykursýkitengdar húðbreytingar eru algengur fylgikvilli sykursýki. Útbrot hafa komið fram þegar saxagliptín og sum sykursýkilyf í sama flokki og saxagliptín eru notuð. Ráðlagt er að þú fylgir þeim fyrirmælum sem læknirinn eða hjúkrunarfræðingar hafa gefið þér varðandi umhirðu húðar og fóta.

Hafðu samband við lækninn eða lyfjafræðing áður en þetta lyf er tekið ef eitthvað af ofantöldu á við þig eða ef þú ert ekki viss.

Nýrnarannsóknir og eftirlit

Meðan á meðferð með lyfinu stendur mun læknirinn athuga nýrnastarfsemina að minnsta kosti einu sinni á ári eða oftar ef þú ert í hópi aldraðra og/eða ef nýrnastarfsemi þín fer versnandi.

Börn og unglingar

Ekki er mælt með notkun Komboglyze hjá börnum og unglingum yngri en 18 ára. Ekki er vitað um öryggi og verkun lyfsins þegar það er notað hjá börnum og unglingum yngri en 18 ára.

Notkun annarra lyfja samhliða Komboglyze

Ef þú þarft að fá inndælingu með skuggaefni sem inniheldur joð í blóðrásina, til dæmis í tengslum við röntgenmyndatöku eða skönnun, verðurðu að hætta að taka Komboglyze fyrir inndælinguna eða þegar hún er framkvæmd. Læknirinn mun ákveða hvenær þú átt að hætta og hvenær á að hefja meðferð að nýju með Komboglyze.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð. Hugsanlega er þörf á fleiri rannsóknum á blóðsykri og nýrnastarfsemi, eða læknirinn gæti þurft að breyta skammtinum af Komboglyze. Það er sérstaklega mikilvægt að nefna eftirfarandi:

cimetidin, lyf notað við magakvillum

ketoconazol sem er notað við sveppasýkingum

berkjuvíkkandi lyf (beta-2 örvar) sem eru notuð við astma

diltiazem sem er notað við of háum blóðþrýstingi

rifampicín, sýklalyf við sýkingum eins og t.d. berklum

barksterar sem eru notaðir við bólgu í sjúkdómum eins og astma og liðagigt

carbamazepin, phenobarbital eða fenýtóín sem eru notuð til að draga úr köstum (flogum) eða við langvarandi verkjum

lyf sem auka þvagmyndun (þvagræsilyf)

lyf notuð til meðferðar við verkjum og bólgum (bólgueyðandi verkjalyf og COX-2-hemlar, svo sem íbúprófen og celekoxíb)

ákveðin lyf til meðferðar við háum blóðþrýstingi (ACE-hemlar og angíótensín II- viðtakablokkar).

Hafðu samband við lækninn eða lyfjafræðing áður en þetta lyf er tekið ef eitthvað af ofantöldu á við þig eða ef þú ert ekki viss.

Notkun Komboglyze með áfengi

Forðast skal óhóflega neyslu áfengis meðan Komboglyze er tekið þar sem það getur aukið hættuna á mjólkursýrublóðsýringu (sjá kaflann „Varnaðarorð og varúðarreglur“).

Meðganga og brjóstagjöf

Ekki nota þetta lyf ef þú ert barnshafandi eða gætir orðið barnshafandi. Það er vegna þess að það getur haft áhrif á barnið.

Ekki nota þetta lyf ef þú ert með barn á brjósti eða ráðgerir að vera með barn á brjósti. Það er vegna þess að metformín berst yfir í brjóstamjólk í litlu magni.

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyf eru notuð.

Akstur og notkun véla

Saxagliptín og metformín hafa óveruleg áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla. Of lágur blóðsykur getur haft áhrif á hæfni þína til aksturs og notkunar véla eða vinnu þar sem þú þarft að hafa örugga fótfestu, og hætta er á of lágum blóðsykri þegar lyfið er tekið samhliða lyfjum sem vitað er að valda of lágum blóðsykri, eins og insúlíni og súlfónýlúrealyfi.

3.Hvernig nota á Komboglyze

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Ef læknirinn ávísar þessu lyfi ásamt súlfónýlúrealyfi eða insúlíni, mundu eftir því að nota það lyf eins og læknirinn hefur mælt fyrir um, til þess að ná sem bestum árangri fyrir heilsuna.

Hversu mikið á að taka

Magn þessa lyfs sem þú átt að taka fer eftir ástandi þínu og þeim skömmtum sem þú þegar tekur af metformíni og/eða stökum töflum af saxagliptíni og metformíni. Læknirinn mun segja þér nákvæmlega hvaða skammt af þessu lyfi þú átt að taka.

Ráðlagður skammtur er ein tafla tvisvar á sólarhring.

Læknirinn kann að ávísa minni skammti ef þú ert með skerta nýrnastarfsemi.

Hvernig skal taka lyfið

Taktu lyfið inn um munn.

Taktu lyfið með mat til að minnka líkur á óþægindum í maga.

Mataræði og hreyfing

Til að hafa stjórn á sykursýkinni þarftu að halda áfram á mataræði þínu og stunda hreyfingu, jafnvel meðan þú tekur þetta lyf. Því er mikilvægt að þú fylgir ráðleggingum læknisins eða hjúkrunarfræðings varðandi mataræði og hreyfingu. Sérstaklega er mikilvægt að þú haldir áfram á mataræði þínu meðan á töku þessa lyfs stendur ef þú ert á sérstöku þyngdarstjórnunarmataræði fyrir sykursjúka.

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Hafðu strax samband við lækninn eða farðu á sjúkrahús ef tekinn er stærri skammtur af Komboglyze en mælt er fyrir um. Hafðu lyfið meðferðis.

Ef gleymist að taka Komboglyze

Ef þú gleymir skammti af þessu lyfi, skaltu taka hann eins fljótt og þú getur. Ef komið er að næsta skammti, skaltu sleppa skammtinum sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega.

Ekki á að tvöfalda skammt af þessu lyfi til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

Ef hætt er að taka Komboglyze

Haltu áfram að taka þetta lyf þar til læknirinn segir þér að hætta. Þetta er til að hjálpa þér að halda stjórn á blóðsykrinum.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Þú skalt stöðva notkun Komboglyze og hafa samstundis samband við lækni ef þú tekur eftir einhverjum af eftirfarandi alvarlegum aukaverkunum:

Mjólkursýrublóðsýring, Komboglyze getur valdið aukaverkun sem kemur örsjaldan fyrir (getur komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000 einstaklingum), en er mjög alvarleg, og kallast mjólkursýrublóðsýring (sjá kaflann „Varnaðarorð og varúðarreglur“). Ef þú færð þessa aukaverkun skaltu hætta að taka Komboglyze og hafa tafarlaust samband við lækni eða næsta sjúkrahús, þar sem mjólkursýrublóðsýring getur leitt til dás.

Miklir og viðvarandi verkir í kvið (maga) sem gætu leitt yfir í bak, sem og ógleði og uppköst, þar sem þetta gætu verið einkenni brisbólgu.

Þú skalt hringja í lækninn ef þú finnur fyrir eftirfarandi aukaverkun:

miklir liðverkir.

Aðrar aukaverkanir af völdum Komboglyze eru:

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum)

höfuðverkur

verkir í vöðvum

ógleði eða meltingartruflanir

sýking í þvagfærum

sýking í efri hluta öndunarvegar

bólga í nefi eða koki eins og í kvefi eða hálsbólgu

bólga í maga eða þörmum, stundum af völdum sýkingar (maga- og garnabólga)

sýking í kinnholum, stundum ásamt eymslum og þrýstingi í kinnum og aftan við augu (skútabólga)

vindgangur

sundl

syfja (þreyta).

Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum)

verkir í liðum

erfiðleikar við að ná eða viðhalda stinningu.

Aukaverkanir sem komið hafa fram þegar saxagliptín er tekið eitt sér:

Algengar

sundl

syfja (þreyta).

Sumir sjúklingar fengu hægðatregðu af tíðni sem ekki er þekkt (ekki hægt að áætla út frá fyrirliggjandi gögnum) þegar saxagliptín var notað eitt sér eða samhliða öðrum lyfjum.

Hjá sumum sjúklingum hefur komið fram fækkun einnar gerðar af hvítum blóðkornum (eitilfrumna) í blóðprufum þegar saxagliptín var notað eitt sér eða samhliða öðrum lyfjum. Að auki hafa sumir sjúklingar greint frá útbrotum og húðviðbrögðum (ofnæmi) meðan á töku saxagliptíns stendur.

Eftir markaðssetningu saxagliptíns hefur verið greint frá fleiri aukaverkunum, m.a. alvarlegum ofnæmisviðbrögðum (bráðaofnæmi), og þrota í andliti, vörum, tungu og koki, sem geta valdið erfiðleikum við öndun eða að kyngja. Ef þú færð ofnæmisviðbrögð skaltu hætta að taka þetta lyf og hafa strax samband við lækninn. Læknirinn gæti ávísað lyfi við ofnæmisviðbrögðunum og öðru lyfi við sykursýkinni.

Aukaverkanir sem komið hafa fram þegar metformín er tekið eitt sér:

Mjög algengar (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum)

ógleði, uppköst

niðurgangur eða magaverkur

lystarleysi.

Algengar

málmbragð í munni.

Koma örsjaldan fyrir

minnkað magn B12-vítamíns

lifrarsjúkdómur (lifrarbólga)

roði í húð (útbrot) eða kláði.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.Hvernig geyma á Komboglyze

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á þynnunni og umbúðunum á eftir EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið við lægri hita en 25°C.

Ekki skal nota lyfið ef vart verður við skemmdir eða umbúðirnar bera þess merki að átt hafi verið við þær.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

Komboglyze inniheldur

Virku innihaldsefnin eru saxagliptín og metformín hýdróklóríð. Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 2,5 mg af saxagliptíni (sem hýdróklóríð) og 850 mg af metformín hýdróklóríði.

Önnur innihaldsefni (hjálparefni) eru:

Töflukjarni: póvídón K30, magnesíumsterat.

Filmuhúð: pólývínýl alkóhól, makrógól 3350, títantvíoxíð (E171), talkúm (E553b), rautt járnoxíð (E172), gult járnoxíð (E172).

Prentblek: shellac, indigo karmín állake (E132).

Lýsing á útliti Komboglyze og pakkningastærðir

Komboglyze 2,5 mg/850 mg filmuhúðaðar töflur („töflur“) eru ljósbrúnar til brúnar og kringlóttar með „2.5/850“ prentað á aðra hliðina og „4246“ á hina hliðina, með bláu bleki.

Komboglyze er í álþynnum. Pakkningastærðir eru 14, 28, 56 og 60 filmuhúðaðar töflur í þynnum án rifgata, fjölpakkningar með 112 (2 pakkningar með 56) og 196 (7 pakkningar með 28) filmuhúðuðum töflum í þynnum án rifgata og 60x1 filmuhúðaðri töflu í rifgataðri stakskammtaþynnu.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Svíþjóð

Framleiðandi

AstraZeneca GmbH Tinsdaler Weg 183 22880 Wedel Þýskaland

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park

Macclesfield

Cheshire

SK10 2NA

Bretland

Bristol-Myers Squibb Company

Contrada Fontana del Ceraso

IT-03012 Anagni (FR)

Ítalía

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

AstraZeneca S.A./N.V.

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +32 2 370 48 11

Tel: +370 5 2660550

България

Luxembourg/Luxemburg

АстраЗенека България ЕООД

AstraZeneca S.A./N.V.

Тел.: +359 (2) 44 55 000

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

Magyarország

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

AstraZeneca Kft.

Tel: +420 222 807 111

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

Malta

AstraZeneca A/S

Associated Drug Co. Ltd

Tlf: +45 43 66 64 62

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

Nederland

AstraZeneca GmbH

AstraZeneca BV

Tel: +49 41 03 7080

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

Norge

AstraZeneca

AstraZeneca AS

Tel: +372 6549 600

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

Österreich

AstraZeneca A.E.

AstraZeneca Österreich GmbH

Τηλ: +30 2 106871500

Tel: +43 1 711 31 0

España

Polska

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 91 301 91 00

Tel.: +48 22 245 73 00

France

Portugal

AstraZeneca

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: +33 1 41 29 40 00

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

România

AstraZeneca d.o.o.

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +385 1 4628 000

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

Slovenija

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) DAC

AstraZeneca UK Limited

Tel: +353 1609 7100

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

AstraZeneca AB, o.z.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

Suomi/Finland

AstraZeneca S.p.A.

AstraZeneca Oy

Tel: +39 02 9801 1

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Sverige

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

AstraZeneca AB

Τηλ: +357 22490305

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

United Kingdom

SIA AstraZeneca Latvija

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +371 67377100

Tel: +44 1582 836 836

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling

Komboglyze 2,5 mg/1000 mg filmuhúðaðar töflur saxagliptín/metformín

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1.Upplýsingar um Komboglyze og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að nota Komboglyze

3.Hvernig nota á Komboglyze

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á Komboglyze

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

1. Upplýsingar um Komboglyze og við hverju það er notað

Þetta lyf inniheldur tvö mismunandi virk efni sem heita:

saxagliptín, tilheyrir flokki lyfja sem kallast DPP-4 hemlar (dípeptidýl peptídasa-4 hemlar), og metformín, tilheyrir flokki lyfja sem kallast biguanidar.

Þau tilheyra bæði lyfjaflokki sem kallast sykursýkilyf til inntöku.

Við hverju Komboglyze er notað

Þetta lyf er notað við tegund af sykursýki sem kallast „sykursýki af tegund 2“.

Hvernig Komboglyze verkar

Saxagliptín og metformín vinna saman að því að hafa stjórn á blóðsykrinum. Þau auka magn insúlíns eftir máltíð. Einnig draga þau úr sykurmagninu sem líkaminn framleiðir sjálfur. Ásamt mataræði og hreyfingu stuðlar þetta að lækkun blóðsykurs. Nota má þetta lyf eitt sér eða ásamt öðrum sykursýkilyfjum, þ.m.t. insúlíni.

Til að hafa stjórn á sykursýkinni þarf áfram að stunda hreyfingu og rétt mataræði, jafnvel þegar lyfið er notað. Því er mikilvægt að halda áfram að fylgja ráðleggingum læknisins eða hjúkrunarfræðings varðandi mataræði og hreyfingu.

2. Áður en byrjað er að nota Komboglyze

Ekki má nota Komboglyze:

-Ef um er að ræða ofnæmi fyrir saxagliptíni, metformíni eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6)

-Ef þú hefur fengið alvarleg ofnæmisviðbrögð við öðrum svipuðum lyfjum sem þú tekur til að hafa stjórn á blóðsykri.

Einkenni alvarlegra ofnæmisviðbragða geta verið:

-Útbrot

-Upphleyptir rauðir flekkir í húð (ofsakláði)

-Þroti í andliti, vörum, tungu og hálsi sem getur valdið erfiðleikum við að anda eða

kyngja.

Ef þú ert með þessi einkenni skaltu hætta að taka þetta lyf og hafa samband við lækninn eða hjúkrunarfræðing strax.

-Ef þú hefur einhvern tíman verið í sykursýkidái (diabetic coma)

-Ef þú ert með ómeðhöndlaða sykursýki, til dæmis með alvarlega blóðsykurshækkun (háan blóðsykur), ógleði, uppköst, niðurgang, hratt þyngdartap, mjólkursýrublóðsýringu (sjá „Hætta á mjólkursýrublóðsýringu“ hér á eftir) eða ketónblóðsýringu. Ketónblóðsýring er ástand þar sem efni sem kallast ketón safnast fyrir í blóði og geta leitt til fordás af völdum sykursýki. Einkennin eru m.a. magaverkur, hröð og djúp öndun, syfja eða óvenjuleg ávaxtalykt af andardrætti.

-Ef þú ert með verulega skerta nýrnastarfsemi eða lifrarsjúkdóm

-Ef þú hefur nýlega fengið hjartaáfall eða ert með hjartabilun eða alvarlegar blóðrásartruflanir eða öndunarerfiðleika sem geta verið merki um hjartasjúkdóm

-Ef þú ert með alvarlega sýkingu eða þjáist af vökvaskorti (hefur tapað miklum vökva úr líkamanum)

-Ef þú ert með barn á brjósti (sjá einnig „Meðganga og brjóstagjöf“)

-Ef þú neytir áfengis í óhófi (annaðhvort daglega eða öðru hvoru) (sjá kaflann „Komboglyze með áfengi“).

Ekki á að taka þetta lyf ef eitthvað af þessu á við. Hafðu samband við lækninn eða lyfjafræðing áður en þetta lyf er tekið ef þú ert ekki viss.

Varnaðarorð og varúðarreglur: Hætta á mjólkursýrublóðsýringu

Komboglyze getur valdið aukaverkun sem kemur örsjaldan fyrir, en er mjög alvarleg, og kallast mjólkursýrublóðsýring, einkum ef nýrun starfa ekki eðlilega. Hættan á að fá mjólkursýrublóðsýringu eykst einnig þegar um er að ræða ómeðhöndlaða sykursýki, alvarlegar sýkingar, langvarandi föstu eða neyslu áfengis, vökvaskort (sjá nánari upplýsingar hér á eftir), lifrarsjúkdóma og hvers kyns heilsufarsvandamál þar sem hluti líkamans verður fyrir súrefnisskorti (svo sem við bráðan alvarlegan hjartasjúkdóm).

Ef eitthvað af ofangreindu á við um þig skaltu leita ráða hjá lækninum.

Hættu að taka Komboglyze í stuttan tíma ef þú ert með sjúkdóm sem tengja má við vökvaskort

(verulegt tap á líkamsvökvum) svo sem svæsin uppköst, niðurgangur, hiti, mikil útsetning fyrir hita eða ef þú drekkur minni vökva en venjulega. Leitaðu ráða hjá lækninum.

Hættu að taka Komboglyze og hafðu tafarlaust samband við lækni eða næsta sjúkrahús ef þú færð einhver einkenni mjólkursýrublóðsýringar, þar sem þetta ástand getur leitt til dás. Einkenni mjólkursýrublóðsýringar eru m.a.:

uppköst

magaverkur (kviðverkur)

sinadráttur

almenn vanlíðunartilfinning og mikil þreyta

öndunarerfiðleikar

lækkaður líkamshiti og hjartsláttur.

Mjólkursýrublóðsýring er neyðarástand sem verður að meðhöndla á sjúkrahúsi.

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Komboglyze er notað:

-Ef þú ert með sykursýki af tegund 1 (líkaminn framleiðir ekki insúlín). Ekki á að nota þetta lyf til að meðhöndla þennan sjúkdóm.

-Ef þú ert með eða hefur verið með sjúkdóm í brisi.

-Ef þú notar insúlín eða sykursýkilyf sem kallast „súlfónýlúrealyf“ gæti læknirinn minnkað skammtinn af insúlíni eða súlfónýlúrealyfinu þegar annað hvort þeirra er tekið samhliða þessu lyfi, til þess að fyrirbyggja blóðsykursfall.

-Ef þú hefur fengið ofnæmisviðbrögð fyrir einhverju öðru lyfi sem þú hefur tekið til þess að ná stjórn á blóðsykrinum.

-Ef þú ert með sjúkdóm eða tekur lyf sem minnka mótstöðu gegn sýkingum.

-Ef þú hefur verið með hjartabilun eða ert með aðra áhættuþætti hjartabilunar, t.d. nýrakvilla. Læknirinn segir þér frá einkennum hjartabilunar. Ef einhver einkennanna koma fram skaltu hafa strax samband við lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing. Einkennin geta verið, en takmarkast ekki við, aukin mæði, hröð þyngdaraukning og bjúgur í fótum.

Ef þú þarft að fara í stóra skurðaðgerð verðurðu að hætta að taka Komboglyze meðan hún fer fram og í einhvern tíma eftir aðgerðina. Læknirinn mun ákveða hvenær þú átt að hætta og hvenær á að hefja meðferð að nýju með Komboglyze.

Sykursýkitengdar húðbreytingar eru algengur fylgikvilli sykursýki. Útbrot hafa komið fram þegar saxagliptín og sum sykursýkilyf í sama flokki og saxagliptín eru notuð. Ráðlagt er að þú fylgir þeim fyrirmælum sem læknirinn eða hjúkrunarfræðingar hafa gefið þér varðandi umhirðu húðar og fóta.

Hafðu samband við lækninn eða lyfjafræðing áður en þetta lyf er tekið ef eitthvað af ofantöldu á við þig eða ef þú ert ekki viss.

Nýrnarannsóknir og eftirlit

Meðan á meðferð með lyfinu stendur mun læknirinn athuga nýrnastarfsemina að minnsta kosti einu sinni á ári eða oftar ef þú ert í hópi aldraðra og/eða ef nýrnastarfsemi þín fer versnandi.

Börn og unglingar

Ekki er mælt með notkun Komboglyze hjá börnum og unglingum yngri en 18 ára. Ekki er vitað um öryggi og verkun lyfsins þegar það er notað hjá börnum og unglingum yngri en 18 ára.

Notkun annarra lyfja samhliða Komboglyze

Ef þú þarft að fá inndælingu með skuggaefni sem inniheldur joð í blóðrásina, til dæmis í tengslum við röntgenmyndatöku eða skönnun, verðurðu að hætta að taka Komboglyze fyrir inndælinguna eða þegar hún er framkvæmd. Læknirinn mun ákveða hvenær þú átt að hætta og hvenær á að hefja meðferð að nýju með Komboglyze.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð. Hugsanlega er þörf á fleiri rannsóknum á blóðsykri og nýrnastarfsemi, eða læknirinn gæti þurft að breyta skammtinum af Komboglyze. Það er sérstaklega mikilvægt að nefna eftirfarandi:

cimetidin, lyf notað við magakvillum

ketoconazol sem er notað við sveppasýkingum

berkjuvíkkandi lyf (beta-2 örvar) sem eru notuð við astma

diltiazem sem er notað við of háum blóðþrýstingi

rifampicín, sýklalyf við sýkingum eins og t.d. berklum

barksterar sem eru notaðir við bólgu í sjúkdómum eins og astma og liðagigt

carbamazepin, phenobarbital eða fenýtóín sem eru notuð til að draga úr köstum (flogum) eða við langvarandi verkjum

lyf sem auka þvagmyndun (þvagræsilyf)

lyf notuð til meðferðar við verkjum og bólgum (bólgueyðandi verkjalyf og COX-2-hemlar, svo sem íbúprófen og celekoxíb)

ákveðin lyf til meðferðar við háum blóðþrýstingi (ACE-hemlar og angíótensín II- viðtakablokkar).

Hafðu samband við lækninn eða lyfjafræðing áður en þetta lyf er tekið ef eitthvað af ofantöldu á við þig eða ef þú ert ekki viss.

Notkun Komboglyze með áfengi

Forðast skal óhóflega neyslu áfengis meðan Komboglyze er tekið þar sem það getur aukið hættuna á mjólkursýrublóðsýringu (sjá kaflann „Varnaðarorð og varúðarreglur“).

Meðganga og brjóstagjöf

Ekki nota þetta lyf ef þú ert barnshafandi eða gætir orðið barnshafandi. Það er vegna þess að það getur haft áhrif á barnið.

Ekki nota þetta lyf ef þú ert með barn á brjósti eða ráðgerir að vera með barn á brjósti. Það er vegna þess að metformín berst yfir í brjóstamjólk í litlu magni.

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyf eru notuð.

Akstur og notkun véla

Saxagliptín og metformín hafa óveruleg áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla. Of lágur blóðsykur getur haft áhrif á hæfni þína til aksturs og notkunar véla eða vinnu þar sem þú þarft að hafa örugga fótfestu, og hætta er á of lágum blóðsykri þegar lyfið er tekið samhliða lyfjum sem vitað er að valda of lágum blóðsykri, eins og insúlíni og súlfónýlúrealyfi.

3. Hvernig nota á Komboglyze

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Ef læknirinn ávísar þessu lyfi ásamt súlfónýlúrealyfi eða insúlíni, mundu eftir því að nota það lyf eins og læknirinn hefur mælt fyrir um, til þess að ná sem bestum árangri fyrir heilsuna.

Hversu mikið á að taka

Magn þessa lyfs sem þú átt að taka fer eftir ástandi þínu og þeim skömmtum sem þú þegar tekur af metformíni og/eða stökum töflum af saxagliptíni og metformíni. Læknirinn mun segja þér nákvæmlega hvaða skammt af þessu lyfi þú átt að taka.

Ráðlagður skammtur er ein tafla tvisvar á sólarhring.

Læknirinn kann að ávísa minni skammti ef þú ert með skerta nýrnastarfsemi.

Hvernig skal taka lyfið

Taktu lyfið inn um munn.

Taktu lyfið með mat til að minnka líkur á óþægindum í maga.

Mataræði og hreyfing

Til að hafa stjórn á sykursýkinni þarftu að halda áfram á mataræði þínu og stunda hreyfingu, jafnvel meðan þú tekur þetta lyf. Því er mikilvægt að þú fylgir ráðleggingum læknisins eða hjúkrunarfræðings varðandi mataræði og hreyfingu. Sérstaklega er mikilvægt að þú haldir áfram á mataræði þínu meðan á töku þessa lyfs stendur ef þú ert á sérstöku þyngdarstjórnunarmataræði fyrir sykursjúka.

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Hafðu strax samband við lækninn eða farðu á sjúkrahús ef tekinn er stærri skammtur af Komboglyze en mælt er fyrir um. Hafðu lyfið meðferðis.

Ef gleymist að taka Komboglyze

Ef þú gleymir skammti af þessu lyfi, skaltu taka hann eins fljótt og þú getur. Ef komið er að næsta skammti, skaltu sleppa skammtinum sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega.

Ekki á að tvöfalda skammt af þessu lyfi til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

Ef hætt er að taka Komboglyze

Haltu áfram að taka þetta lyf þar til læknirinn segir þér að hætta. Þetta er til að hjálpa þér að halda stjórn á blóðsykrinum.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4. Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Þú skalt stöðva notkun Komboglyze og hafa samstundis samband við lækni ef þú tekur eftir einhverjum af eftirfarandi alvarlegum aukaverkunum:

Mjólkursýrublóðsýring, Komboglyze getur valdið aukaverkun sem kemur örsjaldan fyrir (getur komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000 einstaklingum), en er mjög alvarleg, og kallast mjólkursýrublóðsýring (sjá kaflann „Varnaðarorð og varúðarreglur“). Ef þú færð þessa aukaverkun skaltu hætta að taka Komboglyze og hafa tafarlaust samband við lækni eða næsta sjúkrahús, þar sem mjólkursýrublóðsýring getur leitt til dás.

Miklir og viðvarandi verkir í kvið (maga) sem gætu leitt yfir í bak, sem og ógleði og uppköst, þar sem þetta gætu verið einkenni brisbólgu.

Þú skalt hringja í lækninn ef þú finnur fyrir eftirfarandi aukaverkun:

miklir liðverkir.

Aðrar aukaverkanir af völdum Komboglyze eru:

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum)

höfuðverkur

verkir í vöðvum

ógleði eða meltingartruflanir

sýking í þvagfærum

sýking í efri hluta öndunarvegar

bólga í nefi eða koki eins og í kvefi eða hálsbólgu

bólga í maga eða þörmum, stundum af völdum sýkingar (maga- og garnabólga)

sýking í kinnholum, stundum ásamt eymslum og þrýstingi í kinnum og aftan við augu (skútabólga)

vindgangur

sundl

syfja (þreyta).

Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum)

verkir í liðum

erfiðleikar við að ná eða viðhalda stinningu.

Aukaverkanir sem komið hafa fram þegar saxagliptín er tekið eitt sér:

Algengar

sundl

syfja (þreyta).

Sumir sjúklingar fengu hægðatregðu af tíðni sem ekki er þekkt (ekki hægt að áætla út frá fyrirliggjandi gögnum) þegar saxagliptín var notað eitt sér eða samhliða öðrum lyfjum.

Hjá sumum sjúklingum hefur komið fram fækkun einnar gerðar af hvítum blóðkornum (eitilfrumna) í blóðprufum þegar saxagliptín var notað eitt sér eða samhliða öðrum lyfjum. Að auki hafa sumir sjúklingar greint frá útbrotum og húðviðbrögðum (ofnæmi) meðan á töku saxagliptíns stendur.

Eftir markaðssetningu saxagliptíns hefur verið greint frá fleiri aukaverkunum, m.a. alvarlegum ofnæmisviðbrögðum (bráðaofnæmi), og þrota í andliti, vörum, tungu og koki, sem geta valdið erfiðleikum við öndun eða að kyngja. Ef þú færð ofnæmisviðbrögð skaltu hætta að taka þetta lyf og hafa strax samband við lækninn. Læknirinn gæti ávísað lyfi við ofnæmisviðbrögðunum og öðru lyfi við sykursýkinni.

Aukaverkanir sem komið hafa fram þegar metformín er tekið eitt sér:

Mjög algengar (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum)

ógleði, uppköst

niðurgangur eða magaverkur

lystarleysi.

Algengar

málmbragð í munni.

Koma örsjaldan fyrir

minnkað magn B12-vítamíns

lifrarsjúkdómur (lifrarbólga)

roði í húð (útbrot) eða kláði.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5. Hvernig geyma á Komboglyze

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á þynnunni og umbúðunum á eftir EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið við lægri hita en 25°C.

Ekki skal nota lyfið ef vart verður við skemmdir eða umbúðirnar bera þess merki að átt hafi verið við þær.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Komboglyze inniheldur

Virku innihaldsefnin eru saxagliptín og metformín hýdróklóríð. Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 2,5 mg af saxagliptíni (sem hýdróklóríð) og 1.000 mg af metformín hýdróklóríði.

Önnur innihaldsefni (hjálparefni) eru:

Töflukjarni: póvídón K30, magnesíumsterat.

Filmuhúð: pólývínýl alkóhól, makrógól 3350, títantvíoxíð (E171), talkúm (E553b), gult járnoxíð (E172).

Prentblek: shellac, indigo karmín állake (E132).

Lýsing á útliti Komboglyze og pakkningastærðir

Komboglyze 2,5 mg/1.000 mg filmuhúðaðar töflur („töflur“) eru fölgular til ljósgular og sporöskjulaga með „2.5/1000“ prentað á aðra hliðina og „4247“ á hina hliðina, með bláu bleki.

Komboglyze er í álþynnum. Pakkningastærðir eru 14, 28, 56 og 60 filmuhúðaðar töflur í þynnum án rifgata, fjölpakkningar með 112 (2 pakkningar með 56) og 196 (7 pakkningar með 28) filmuhúðuðum töflum í þynnum án rifgata og 60x1 filmuhúðaðri töflu í rifgataðri stakskammtaþynnu.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Svíþjóð

Framleiðandi

AstraZeneca GmbH Tinsdaler Weg 183 22880 Wedel Þýskaland

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park

Macclesfield

Cheshire

SK10 2NA

Bretland

Bristol-Myers Squibb Company

Contrada Fontana del Ceraso

IT-03012 Anagni (FR)

Ítalía

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

AstraZeneca S.A./N.V.

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +32 2 370 48 11

Tel: +370 5 2660550

България

Luxembourg/Luxemburg

АстраЗенека България ЕООД

AstraZeneca S.A./N.V.

Тел.: +359 (2) 44 55 000

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

Magyarország

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

AstraZeneca Kft.

Tel: +420 222 807 111

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

Malta

AstraZeneca A/S

Associated Drug Co. Ltd

Tlf: +45 43 66 64 62

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

Nederland

AstraZeneca GmbH

AstraZeneca BV

Tel: +49 41 03 7080

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

Norge

AstraZeneca

AstraZeneca AS

Tel: +372 6549 600

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

Österreich

AstraZeneca A.E.

AstraZeneca Österreich GmbH

Τηλ: +30 2 106871500

Tel: +43 1 711 31 0

España

Polska

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 91 301 91 00

Tel.: +48 22 245 73 00

France

Portugal

AstraZeneca

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: +33 1 41 29 40 00

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

România

AstraZeneca d.o.o.

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +385 1 4628 000

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

Slovenija

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) DAC

AstraZeneca UK Limited

Tel: +353 1609 7100

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

AstraZeneca AB, o.z.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

Suomi/Finland

AstraZeneca S.p.A.

AstraZeneca Oy

Tel: +39 02 9801 1

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Sverige

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

AstraZeneca AB

Τηλ: +357 22490305

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

United Kingdom

SIA AstraZeneca Latvija

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +371 67377100

Tel: +44 1582 836 836

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf