Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kovaltry (octocog alfa) – áletranir - B02BD02

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsKovaltry
ATC-kóðiB02BD02
Efnioctocog alfa
FramleiðandiBayer Pharma AG

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI UMBÚÐIR FYRIR BIO-SET BLÖNDUNARSETT

1.HEITI LYFS

Kovaltry 250 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn Kovaltry 500 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn Kovaltry 1000 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn Kovaltry 2000 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn Kovaltry 3000 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn raðbrigða manna storkuþáttur VIII (októkóg alfa)

2.VIRK EFNI

Kovaltry 250 a.e. inniheldur (250 a.e. / 2,5 ml) = 100 a.e. októkóg alfa á hvern ml eftir blöndun. Kovaltry 500 a.e. inniheldur (500 a.e. / 2,5 ml) = 200 a.e. októkóg alfa á hvern ml eftir blöndun. Kovaltry 1000 a.e. inniheldur (1.000 a.e. / 2,5 ml) = 400 a.e. októkóg alfa á hvern ml eftir blöndun. Kovaltry 2000 a.e. inniheldur (2.000 a.e. / 5 ml) = 400 a.e. októkóg alfa á hvern ml eftir blöndun. Kovaltry 3000 a.e. inniheldur (3.000 a.e. / 5 ml) = 600 a.e. októkóg alfa á hvern ml eftir blöndun.

3.HJÁLPAREFNI

Sykur, histidín, glýsín, natríumklóríð, kalsíumklóríð, pólýsorbat 80.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

stungulyfsstofn og leysir, lausn. Bio Set blöndunarsett

Bio Set blöndunarsett:

1 hettuglas með stungulyfsstofni, 1 áfyllt sprauta með vatni fyrir stungulyf og 1 sett til bláæðarástungu.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í bláæð. Aðeins einskammta gjöf.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Varðandi blöndun með Bio Set blöndunarsetti, lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

EXP (lok 12 mánaða tímabils, ef geymt við allt að 25°C): ………

Notið ekki eftir þessa dagsetningu.

Má geyma við allt að 25°C í allt að 12 mánuði fram að fyrningardagsetningu sem fram kemur á merkimiðanum. Skráið nýja fyrningardagsetningu á öskjuna.

Eftir blöndun verður að nota lyfið innan 3 klst. Geymið ekki í kæli eftir blöndun.

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

Geymið hettuglasið og áfylltu sprautuna í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Allri afgangslausn skal fleygt.

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer AG

51368 Leverkusen Þýskaland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1076/001 - Kovaltry 250 a.e.

EU/1/15/1076/011 - Kovaltry 250 a.e.

EU/1/15/1076/003 - Kovaltry 500 a.e.

EU/1/15/1076/013 - Kovaltry 500 a.e.

EU/1/15/1076/005 - Kovaltry 1000 a.e.

EU/1/15/1076/015 - Kovaltry 1000 a.e.

EU/1/15/1076/007 - Kovaltry 2000 a.e.

EU/1/15/1076/009 - Kovaltry 3000 a.e.

13.LOTUNÚMER, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Kovaltry 250

Kovaltry 500

Kovaltry 1000

Kovaltry 2000

Kovaltry 3000

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR FYRIR MILLISTYKKI Á HETTUGLAS

1. HEITI LYFS

Kovaltry 250 a.e. Stungulyfsstofn og leysir, lausn. Kovaltry 500 a.e. Stungulyfsstofn og leysir, lausn Kovaltry 1000 a.e. Stungulyfsstofn og leysir, lausn Kovaltry 2000 a.e. Stungulyfsstofn og leysir, lausn Kovaltry 3000 a.e. Stungulyfsstofn og leysir, lausn raðbrigða manna storkuþáttur VIII (októkóg alfa)

2.VIRK(T) EFNI

Kovaltry 250 a.e. inniheldur (250 a.e. / 2,5 ml) = 100 a.e. októkóg alfa á hvern ml eftir blöndun. Kovaltry 500 a.e. inniheldur (500 a.e. / 2,5 ml) = 200 a.e. októkóg alfa á hvern ml eftir blöndun. Kovaltry 1000 a.e. inniheldur (1.000 a.e. / 2,5 ml) = 400 a.e. októkóg alfa á hvern ml eftir blöndun. Kovaltry 2000 a.e. inniheldur (2.000 a.e. / 5 ml) = 400 a.e. októkóg alfa á hvern ml eftir blöndun. Kovaltry 3000 a.e. inniheldur (3.000 a.e. / 5 ml) = 600 a.e. októkóg alfa á hvern ml eftir blöndun.

3. HJÁLPAREFNI

Sykur, histidín, glýsín, natríumklóríð, kalsíumklóríð, pólýsorbat 80.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

stungulyfsstofn og leysir, lausn. Millistykki á hettuglas

Millistykki á hettuglas:

1 hettuglas með stungulyfsstofni, 1 áfyllt sprauta með vatni fyrir stungulyf, 1 millistykki á hettuglas og 1 sett til bláæðarástungu.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í bláæð. Aðeins einskammta gjöf.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Varðandi notkun millistykkis fyrir hettuglas við blöndun, lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

EXP (lok 12 mánaða tímabils, ef geymt við allt að 25°C): ………

Notið ekki eftir þessa dagsetningu.

Má geyma við allt að 25°C í allt að 12 mánuði fram að fyrningardagsetningu sem fram kemur á merkimiðanum. Skráið nýja fyrningardagsetningu á öskjuna.

Eftir blöndun verður að nota lyfið innan 3 klst. Geymið ekki í kæli eftir blöndun.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

Geymið hettuglasið og áfylltu sprautuna í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Allri afgangslausn skal fleygt.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer AG

51368 Leverkusen Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1076/002 - Kovaltry 250 a.e.

EU/1/15/1076/012 - Kovaltry 250 a.e.

EU/1/15/1076/004 - Kovaltry 500 a.e.

EU/1/15/1076/014 - Kovaltry 500 a.e.

EU/1/15/1076/006 - Kovaltry 1000 a.e.

EU/1/15/1076/016 - Kovaltry 1000 a.e.

EU/1/15/1076/008 - Kovaltry 2000 a.e.

EU/1/15/1076/010 - Kovaltry 3000 a.e.

13. LOTUNÚMER, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Kovaltry 250

Kovaltry 500

Kovaltry 1000

Kovaltry 2000

Kovaltry 3000

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS MEÐ STUNGULYFSSTOFNI, LAUSN

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Kovaltry 250 a.e. stungulyfsstofn, lausn Kovaltry 500 a.e. Stungulyfsstofn, lausn Kovaltry 1000 a.e. Stungulyfsstofn, lausn Kovaltry 2000 a.e. Stungulyfsstofn, lausn Kovaltry 3000 a.e. Stungulyfsstofn, lausn raðbrigða manna storkuþáttur VIII (októkóg alfa) Til notkunar í bláæð.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

250 a.e. (októkóg alfa) (100 a.e./ml eftir blöndun).

500 a.e. (októkóg alfa) (200 a.e./ml eftir blöndun).

1000 a.e. (októkóg alfa) (400 a.e./ml eftir blöndun).

2000 a.e. (októkóg alfa) (400 a.e./ml eftir blöndun).

3000 a.e. (októkóg alfa) (600 a.e./ml eftir blöndun).

6.ANNAÐ

Bayer-Logo

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁFYLLT SPRAUTA MEÐ VATNI FYRIR STUNGULYF

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Vatn fyrir stungulyf.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

2,5 ml [fyrir blöndun styrkleika 250/500/1.000 a.e.]

5 ml [fyrir blöndun styrkleika 2000/3000 a.e.]

6. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf