Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Levetiracetam Accord (levetiracetam) – áletranir - N03AX14

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsLevetiracetam Accord
ATC-kóðiN03AX14
Efnilevetiracetam
FramleiðandiAccord Healthcare Ltd  

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Askja með 10, 20, 30, 50, 60, 100, 200 töflum

1.HEITI LYFS

Levetiracetam Accord 250 mg filmuhúðaðar töflur

Levetiracetam

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 250 mg af levetiracetami.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

10 filmuhúðaðar töflur

20 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

50 filmuhúðaðar töflur

60 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

200 filmuhúðaðar töflur

30 X 1 filmuhúðaðar töflur

60 X 1 filmuhúðaðar töflur

100 X 1 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow, Middlesex HA1 4HF,

Bretland.

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/712/001-007 (10/20/30/50/60/100/200 töflur í PVC/álþynnupakkningu) EU/1/11/712/029-031(30/60/100 töflur í þynnupakkningu með stökum skömmtum)

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

-

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Levetiracetam Accord 250 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

PVC-ál þynnupakkning

1. HEITI LYFS

Levetiracetam Accord 250 mg filmuhúðaðar töflur

Levetiracetam

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Accord

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Askja með 10, 20, 30, 50, 60, 100, 200 töflum

1. HEITI LYFS

Levetiracetam Accord 500 mg filmuhúðaðar töflur

Levetiracetam

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 500 mg af levetiracetami.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

10 filmuhúðaðar töflur

20 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

50 filmuhúðaðar töflur

60 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

200 filmuhúðaðar töflur

30 X 1 filmuhúðaðar töflur

60 X 1 filmuhúðaðar töflur

100 X 1 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow, Middlesex HA1 4HF,

Bretland.

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/712/008-014 (10/20/30/50/60/100/200 töflur í PVC/álþynnupakkningu) EU/1/11/712/032-034 (30/60/100 töflur í þynnupakkningu með stökum skömmtum)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

-

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Levetiracetam Accord 500 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

PVC-ál þynnupakkning

1. HEITI LYFS

Levetiracetam Accord 500 mg filmuhúðaðar töflur

Levetiracetam

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Accord

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Askja með 10, 20, 30, 50, 60, 100, 200 töflum

1. HEITI LYFS

Levetiracetam Accord 750 mg filmuhúðaðar töflur

Levetiracetam

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 750 mg af levetiracetami.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur sólsetursgult FCF (E110). Sjá fylgiseðilinn til að fá frekari upplýsingar.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

10 filmuhúðaðar töflur

20 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

50 filmuhúðaðar töflur

60 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

200 filmuhúðaðar töflur

30 X 1 filmuhúðaðar töflur

60 X 1 filmuhúðaðar töflur

100 X 1 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow, Middlesex HA1 4HF,

Bretland.

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/712/015-021 (10/20/30/50/60/100/200 töflur í PVC/álþynnupakkningu) EU/1/11/712/035-037 (30/60/100 töflur í þynnupakkningu með stökum skömmtum)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

-

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Levetiracetam Accord 750 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

PVC-ál þynnupakkning

1. HEITI LYFS

Levetiracetam Accord 750 mg filmuhúðaðar töflur

Levetiracetam

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Accord

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Askja með 10, 20, 30, 50, 60, 100, 200 töflum

1. HEITI LYFS

Levetiracetam Accord 1000 mg filmuhúðaðar töflur

Levetiracetam

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 1000 mg af levetiracetami.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

10 filmuhúðaðar töflur

20 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

50 filmuhúðaðar töflur

60 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

200 filmuhúðaðar töflur

30 X 1 filmuhúðaðar töflur

60 X 1 filmuhúðaðar töflur

100 X 1 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow, Middlesex HA1 4HF,

Bretland.

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/712/022-028 (10/20/30/50/60/100/200 töflur í PVC/álþynnupakkningu) EU/1/11/712/038-040 (30/60/100 töflur í þynnupakkningu með stökum skömmtum)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

-

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Levetiracetam Accord 1000 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

PVC-ál þynnupakkning

1. HEITI LYFS

Levetiracetam Accord 1000 mg filmuhúðaðar töflur

Levetiracetam

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Accord

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf