Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Levetiracetam Actavis Group (levetiracetam) – Fylgiseðill - N03AX14

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsLevetiracetam Actavis Group
ATC-kóðiN03AX14
Efnilevetiracetam
FramleiðandiActavis Group PTC ehf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling

Levetiracetam Actavis Group 100 mg/ml mixtúra, lausn

Levetíracetam

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en þú eða barn þitt byrjar að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1.Upplýsingar um Levetiracetam Actavis Group og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að nota Levetiracetam Actavis Group

3.Hvernig nota á Levetiracetam Actavis Group

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á Levetiracetam Actavis Group

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

1. Upplýsingar um Levetiracetam Actavis Group og við hverju það er notað

Levetíracetam er flogaveikilyf (lyf sem notað er til meðferðar við flogum hjá þeim sem eru með flogaveiki).

Levetiracetam Actavis Group er notað:

eitt sér hjá fullorðnum og unglingum frá 16 ára aldri með nýlega greinda flogaveiki til meðferðar á ákveðnum tegundum flogaveiki. Flogaveiki er ástand þar sem sjúklingarnir fá endurtekin flogaköst. Levetíracetam er notað gegn þeirri tegund flogaveiki þar sem flogaköstin hafa í upphafi aðeins áhrif á aðra hlið heilans, en geta síðar náð til stórra svæða í báðum hlutum heilans (hlutaflog með eða án síðkominna alfloga). Læknirinn þinn hefur ávísað þér levetíracetami til að draga úr fjölda flogakasta.

sem viðbótarmeðferð með öðrum flogaveikilyfjum til að meðhöndla:

• hlutaflog með eða án alfloga hjá fullorðnum, unglingum, börnum og ungabörnum frá 1 mánaðar aldri

vöðvakippaflog (skammvinnir kippir sem minna á lost í vöðva eða vöðvahóp) hjá fullorðnum og unglingum frá 12 ára aldri með vöðvakippaflog sem koma fram á unglingsárum

frumkomin þankippaalflog (stór flogaköst, þ.m.t. meðvitundarleysi) hjá fullorðnum og unglingum frá 12 ára aldri með sjálfvakta flogaveiki (þá tegund flogaveiki sem talið er að hafi erfðafræðilega orsök).

2.Áður en byrjað er að nota Levetiracetam Actavis Group

Ekki má taka Levetiracetam Actavis Group

-ef þú ert með ofnæmi fyrir levetíracetami, pýrrólídónafleiðum eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum áður en Levetiracetam Actavis Group er notað.

-ef þú ert með nýrnasjúkdóm, skaltu fylgja leiðbeiningum læknisins. Hann getur ákveðið að breyta skammtinum.

-ef þú tekur eftir að hægja fer á vexti barnsins eða óvæntum kynþroska vinsamlegast hafið samband við lækninn.

-Hjá nokkrum af þeim sjúklingum sem hafa verið meðhöndlaðir með flogaveikilyfjum eins og levetíracetam hefur orðið vart við sjálfsskaða- og sjálfsvígshugsanir. Ef einkenni þunglyndis og/eða sjálfsvíghugsanir gera vart við sig, vinsamlegast hafið samband við lækninn.

Börn og unglingar

Levetiracetam Actavis Group eitt sér (einlyfjameðferð) er ekki ætlað til notkunar hjá börnum og unglingum yngri en 16 ára.

Notkun annarra lyfja samhliða Levetiracetam Actavis Group

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Takið ekki macrogol (hægðalosandi lyf) einni klukkustund fyrir eða eftir inntöku levetíracetams, þar sem þetta gæti dregið úr verkun þess.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu eða brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum áður en lyfið er notað.

Levetiracetam Actavis Group ætti ekki að nota á meðgöngu nema brýna nauðsyn beri til. Ekki er hægt að útiloka að fullu hættuna á vansköpun fyrir fóstrið. Í dýrarannsóknum hafa sést óæskileg áhrif levetíracetams á æxlun, við skammta sem eru stærri en þeir sem þarf til meðferðar við flogum.

Ekki er mælt með að konur hafi barn á brjósti meðan á meðferð stendur.

Akstur og notkun véla

Levetiracetam Actavis Group getur skert hæfni til aksturs og notkunar tækja eða véla því það getur valdið syfju. Líklegra er að þetta gerist í upphafi meðferðar eða eftir að skammtur er aukinn. Hvorki skal stunda akstur né nota vélar fyrr en fyrir liggur að hæfni til slíks sé ekki skert.

Levetiracetam Actavis Group inniheldur metýlparahýdroxýbenzóat, própýlparahýdroxýbenzóat og maltitól

Levetiracetam Actavis Group mixtúra, lausn inniheldur meðal annars metýlparahýdroxýbenzóat (E218) og própýlparahýdroxýbenzóat (E216) sem geta valdið ofnæmisviðbrögðum (hugsanlega síðkomnum).

Levetiracetam Actavis Group mixtúra, lausn inniheldur einnig maltitól. Ef læknirinn hefur sagt þér að þú sért með óþol fyrir einhverjum sykurtegundum, áttu að hafa samband við lækninn áður en þú tekur þetta lyf.

3.Hvernig nota á Levetiracetam Actavis Group

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Levetiracetam Actavis Group á að taka inn tvisvar sinnum á dag, að morgni og að kvöldi, á u.þ.b. sama tíma á hverjum degi.

Taktu mixtúruna eins og læknirinn hefur ráðlagt.

Einlyfjameðferð

Skammtar handa fullorðnum og unglingum frá 16 ára aldri:

Mælið viðeigandi skammt með því að nota 10 ml sprautu sem fylgir í pakkningunni fyrir sjúklinga 4 ára og eldri.

Venjulegur skammtur: Taka á Levetiracetam Actavis Group tvisvar sinnum á sólarhring, í tveimur jöfnum skömmtum sem hvor um sig er mældur á bilinu 5 ml (500 mg) til 15 ml (1.500 mg). Þegar þú byrjar að taka Levetiracetam Actavis Group mun læknirinn ávísa lægri skammti fyrstu 2 vikurnar áður en þú færð lægsta venjulega skammt.

Viðbótarmeðferð

Skammtar handa fullorðnum og unglingum (12 til 17 ára) sem vega 50 kg eða meira:

Mælið viðeigandi skammt með því að nota 10 ml sprautu sem fylgir í pakkningunni fyrir sjúklinga 4 ára og eldri.

Venjulegur skammtur: Taka á Levetiracetam Actavis Group tvisvar sinnum á sólarhring, í tveimur jöfnum skömmtum sem hvor um sig er mældur á bilinu 5 ml (500 mg) til 15 ml (1.500 mg).

Skammtar handa börnum 6 mánaða og eldri:

Læknirinn mun ávísa því lyfjaformi Levetiracetam Actavis Group sem er hentugast miðað við aldur, þyngd og skammt.

Fyrir börn 6 mánaða til 4 ára, skal mæla viðeigandi skammt með því að nota 3 ml sprautu sem fylgir með í pakkningunni.

Fyrir börn eldri en 4 ára, skal mæla viðeigandi skammt með því að nota 10 ml sprautu sem fylgir með í pakkningunni.

Venjulegur skammtur: Taka á Levetiracetam Actavis Group tvisvar sinnum á sólarhring, í tveimur jöfnum skömmtum sem hvor um sig er mældur á bilinu 0,1 ml (10 mg) til 0,3 ml (30 mg) fyrir hvert kg líkamsþyngdar barnsins. (sjá töfluna hér fyrir neðan með dæmum um skammta).

Skammtar handa börnum 6 mánaða og eldri:

Þyngd

Upphafsskammtur: 0,1 ml/kg tvisvar

Hámarksskammtur: 0,3 ml/kg tvisvar

sinnum á sólarhring

sinnum á sólarhring

 

6 kg

0,6 ml tvisvar sinnum á sólarhring

1,8 ml tvisvar sinnum á sólarhring

8 kg

0,8 ml tvisvar sinnum á sólarhring

2,4 ml tvisvar sinnum á sólarhring

10 kg

1 ml tvisvar sinnum á sólarhring

3 ml tvisvar sinnum á sólarhring

15 kg

1,5 ml tvisvar sinnum á sólarhring

4,5 ml tvisvar sinnum á sólarhring

20 kg

2 ml tvisvar sinnum á sólarhring

6 ml tvisvar sinnum á sólarhring

25 kg

2,5 ml tvisvar sinnum á sólarhring

7,5 ml tvisvar sinnum á sólarhring

Yfir 50 kg

5 ml tvisvar sinnum á sólarhring

15 ml tvisvar sinnum á sólarhring

Skammtar handa ungabörnum (1 mánaðar til innan við 6 mánaða):

Fyrir ungabörn 1 mánaða til innan við 6 mánaða, skal mæla viðeigandi skammt með því að nota

1 ml sprautu sem fylgir með í pakkningunni.

Venjulegur skammtur: Taka skal Levetiracetam Actavis Group tvisvar á sólarhring, í tveimur jöfnum skömmtum sem hvor um sig er mældur á bilinu 0,07 ml (7 mg) til 0,21 ml (21 mg) fyrir hvert kg líkamsþyngdar barnsins. (sjá töfluna hér fyrir neðan með dæmum um skammta).

Skammtur handa ungabörnum (1 mánaðar til innan við 6 mánaða):

Þyngd

Upphafsskammtur: 0,07 ml/kg

Hámarksskammtur: 0,21 ml/kg tvisvar

tvisvar sinnum á sólarhring

sinnum á sólarhring

 

4 kg

0,3 ml tvisvar sinnum á sólarhring

0,85 ml tvisvar sinnum á sólarhring

5 kg

0,35 ml tvisvar sinnum á sólarhring

1,05 ml tvisvar sinnum á sólarhring

6 kg

0,45 ml tvisvar sinnum á sólarhring

1,25 ml tvisvar sinnum á sólarhring

7 kg

0,5 ml tvisvar sinnum á sólarhring

1,5 ml tvisvar sinnum á sólarhring

Lyfjagjöf:

Eftir að réttur skammtur hefur verið mældur í viðeigandi sprautu má þynna Levetiracetam Actavis Group mixtúru, lausn í glasi af vatni eða í pela. Taka má Levetiracetam Actavis Group með eða án fæðu.

Notkunarleiðbeiningar:

Notkunarleiðbeiningar fyrir 10 ml sprautur

Opnið flöskuna: Gangið úr skugga um að hvíti stimpillinn sé í neðstu stöðu og gegnsæi mælihluti sprautunnar eins neðarlega og hægt er, áður en byrjað er að mæla. Til að mæla skammtastærðina notið aðra höndina til að halda mælihlutanum og hina höndina til að toga upp stimpilinn þar til komið er að kvarðanum sem svarar til þess magns í millilíturum (ml) sem læknirinn hefur ávísað (mynd 1).

Togið sprautuna upp úr flöskunni með því að halda um mælihlutann (mynd 2).

Losið innihald sprautunnar í glas af vatni með því að ýta stimplinum niður. Verið viss um að drekka allan vökvann úr glasinu. Innihald sprautunnar má líka gefa beint úr sprautunni í munninn eða setja í skeið (mynd 3).

Skolið sprautuna með vatni eftir notkun og lokið flöskunni með plastskrúftappanum (mynd 4).

Notkunarleiðbeiningar fyrir 1 ml og 3 ml sprautu með millistykki

Opnið flöskuna og ýtið millistykki sprautunnar þétt í flöskuhálsinn (mynd 1).

Takið sprautuna og dragið stimpilinn aðeins út (mynd 2).

Takið sprautuna og stingið enda henni ofan í opið á millistykkinu (mynd 2). Ýtið stimplinum hægt niður til að fá loft inn í flöskuna (mynd 3).

Hvolfið flöskunni með sprautunni áfram á sama stað (mynd 4).

Togið stimpilinn niður og fyllið sprautuna með örlítið meira magni af lausninni en þeim skammti sem ávísað var (mynd 5).

Ef loftbólur myndast í sprautunni haldið flöskunni áfram á hvolfi og ýtið stimplinum aðeins inn og dragið út aftur. Endurtakið þar til engar loftbólur eru í sprautunni (mynd 6).

Ýtið stimplinum hægt inn að því merki á kvarðanum, sem svarar til þess magns í millílítrum (ml) sem læknirinn hefur ávísað (mynd 7).

Snúið flöskunni rétt og losið sprautuna (mynd 8).

Að kinn

Hægt

Setjið sprautuendann varlega í munn barnsins við innanverða kinn. Ýtið stimlinum hægt inn og leyfið barninu að kyngja innihaldi sprautunar. Einnig má tæma innihald sprautunnar í glas af vatni eða í pela. Verið viss um að allur vökvinn úr glasinu sé drukkinn (mynd 9).

Skolið sprautuna með vatni eftir notkun og lokið flöskunni með plastskrúftappanum (mynd 10).

Lengd meðferðar:

Levetiracetam Actavis Group er notað til langtíma meðhöndlunar. Halda á meðferð með Levetiracetam Actavis Group áfram eins lengi og læknirinn hefur gefið fyrirmæli um.

Hættið ekki meðferð án samráðs við lækninn, því flogin geta aukist ef meðferðinni er hætt.

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Hugsanlegar aukaverkanir vegna ofskömmtunar Levetiracetam Actavis Group eru syfja, æsingur, árásargirni, minnkuð árvekni, öndunarbæling og dá.

Hafið samband við lækni ef tekinn er stærri skammtur af Levetiracetam Actavis Group en átti að taka. Læknirinn mun ákveða bestu mögulegu meðferð við ofskömmtun.

Ef gleymist að nota Levetiracetam Actavis Group

Hafið samband við lækni ef gleymist að taka inn einn eða fleiri skammta.

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka inn.

Ef hætt er að nota Levetiracetam Actavis Group

Ef hætta á meðferð með Levetiracetam Actavis Group á að draga smám saman úr skömmtum til að forðast aukna krampa. Ákveði læknirinn að hætta meðferð með Levetiracetam Actavis Group, mun hann/hún leiðbeina þér um hvernig smám saman skal hætta notkun Levetiracetam Actavis Group.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Þær aukaverkanir sem oftast voru tilkynntar eru nefkoksbólga, svefnhöfgi (syfja), höfuðverkur, þreyta og sundl. Við upphaf meðferðar eða þegar skammtar eru auknir geta sumar aukaverkanirnar t.d. syfja, þreyta og sundl geta verið algengari. Hins vegar ættu þessar aukaverkanir að minnka með tímanum.

Mjög algengar: geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum

Nefkoksbólga;

Svefnhöfgi (syfja), höfuðverkur.

Algengar: geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum

Lystarleysi;

Þunglyndi, óvild eða árásargirni, kvíði, svefnleysi, taugaóstyrkur eða skapstyggð;

Krampi, jafnvægisleysi, sundl (tilfinning um jafnvægisleysi), svefndrungi (skortur á orku og áhuga), skjálfti (ósjálfráður skjálfti);

Svimi (tifinning um að allt hringsnúist);

Hósti;

Kviðverkir, niðurgangur, meltingartruflun (meltingartregða), uppköst, ógleði;

Útbrot;

Þróttleysi/þreyta.

Sjaldgæfar: geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum

Fækkun blóðflagna, fækkun hvítra blóðkorna;

Þyngdartap, þyngdaraukning;

Tilraunir til sjálfsvígs og sjálfsvígshugsanir, geðsjúkdómar, óeðlileg hegðun, ofskynjanir, reiði, ringlun, felmturskast, tilfinningalegt ójafnvægi/skapsveiflur, æsingur;

Minnisleysi, minnisskerðing,ósamhæfðar hreyfingar (skert geta til að samhæfa hreyfingar), náladofi, athyglisbrestur (einbeitingarskortur);

Tvísýni, þokusýn;

Hækkuð eða óeðlileg gildi í rannsóknum á lifrarstarfsemi,

Hárlos, exem, kláði;

Vöðvaslappleiki, vöðvaverkir;

Áverkar.

Mjög sjaldgæfar: geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum

Sýking;

Fækkun allra gerða blóðkorna;

Veruleg ofnæmisviðbrögð (DRESS, bráðaofnæmisviðbrögð [alvarleg og veigamikil ofnæmisviðbrögð], Quincke bjúgur [bólga í andliti, vörum, tungu og hálsi]);

Minnkað magn natríums í blóði;

Sjálfsvíg, persónuleikabreytingar (hegðunarvandamál), óeðlilegur þankagangur (hæg hugsun, einbeitingarskortur);

Ósjálfráðir vöðvakrampar á höfði, búk og útlimum, erfiðleikar með að stjórna hreyfingum, sjúkleg hreyfingarþörf (ofvirkni);

Brisbólga;

Lifrarbilun, lifrarbólga;

Útbrot á húð, sem geta myndað blöðrur og líta út eins og lítil markskífa (dökkur blettur í miðjunni, umkringdur ljósara svæði með dökkum hring umhverfis brúnina) (regnbogaroðasótt),

útbreidd útbrot með blöðrum og flögnun húðarinnar, einkum í kringum munn, nef, augu og kynfæri (Stevens-Johnson-heilkenni) og alvarlegri tilvik sem valda verulegri húðflögnun á meira en 30% af yfirborði líkamans (eitrunardrep í húðþekju).

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.Hvernig geyma á Levetiracetam Actavis Group

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni og flöskunni á eftir EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Notist innan 7 mánaða frá því flaskan er fyrst opnuð.

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið..

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Levetiracetam Actavis Group inniheldur

-Virka innihaldsefnið er levetíracetam. Hver ml inniheldur 100 mg af levetíracetami.

-Önnur innihaldsefni eru: natríumsítrat, sítrónusýrueinhýdrat, metýlparahýdroxýbensóat (E218), própýlparahýdroxýbensóat (E216), ammoníumglyzyrrhizat, glýserín, glýseról (E422), maltitól vökvi (E965), acesulfamkalíum (E950), vínberjabragðefni (inniheldur própýlenglýkól), hreinsað vatn.

Lýsing á útliti Levetiracetam Actavis Group og pakkningastærðir

Levetiracetam Actavis Group 100 mg/ml mixtúra, lausn er tær, ljósgulbrún lausn.

300 ml glerflaskan af Levetiracetam Actavis Group (fyrir börn 4 ára og eldri, unglinga og fullorðna) er í pappaöskju sem inniheldur 10 ml inntökusprautu (með kvörðun fyrir hverja 0,25 ml).

300 ml glerflaskan af Levetiracetam Actavis Group (fyrir ungabörn og ungum börnum frá aldrinum 6 mánaða til yngri en 4 ára) er í pappaöskju sem inniheldur 3 ml inntökusprautu (með kvörðun fyrir hvern 0,1 ml) og millistykki fyrir sprautuna.

300 ml glerflaskan af Levetiracetam Actavis Group (fyrir ungabörn á aldrinum 1 mánaðar til yngri en 6 mánaða) er í pappaöskju sem inniheldur 1 ml inntökusprautu (með kvörðun fyrir hverja 0,05 ml) og millistykki fyrir sprautuna.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegur 76-78

220 Hafnarfjörður Ísland

Framleiðandi

Balkanpharma-Troyan AD

1 Krayrechna Str,

Troyan 5600

Bulgaría

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Aurobindo Pharma B.V.

UAB “Actavis Baltics”

Nederland / Pays-Bas / Niederlande

Tel: +370 5 260 9615

Tél/Tel: +31 (0)35 542 99 33

 

България

Luxembourg/Luxemburg

Актавис ЕАД

Aurobindo Pharma B.V.

Teл.: +359 2 9321 861

Pays-Bas / Niederlande

 

Tél/Tel: +31 (0)35 542 99 33

Česká republika

Magyarország

Actavis CZ a.s.

Actavis Hungary Kft.

Tel: +420 251 113 002

Tel.: +36 1 501 7001

Danmark

Malta

Actavis A/S

Actavis Ltd.

Tlf: +45 72 22 30 00

Tel: +35621693533

Deutschland

Nederland

PUREN Pharma GmbH & Co. KG

Aurobindo Pharma B.V.

Telefon: +49 (0)89 558909 0

Tel: +31 (0)35 542 99 33

Eesti

Norge

UAB “Actavis Baltics” Eesti Filiaal

Actavis Norway AS

Tel: +372 6100 565

Tlf: +47 815 22 099

Ελλάδα

Österreich

Specifar ABEE

Actavis GmbH

Τηλ: +30 210 5401500

Tel: +43 (0)662 435 235 00

España

Polska

Aurovitas Spain, S.A.U.

Actavis Export Int. Ltd., Malta

Tfno.: +34 91 630 86 45

Kontakt w Polsce:

 

Tel.: (+48 22) 512 29 00

France

Portugal

Arrow Génériques

Aurovitas, Unipessoal, Lda

Tél: +33 4 72 72 60 72

Tel: +351 214 185 104

Hrvatska

România

PharmaVigil d.o.o.

Actavis SRL

Tel: +385(1)3890676

Tel: +40 21 318 17 77

Ireland

Slovenija

Actavis Ireland Limited

Apta Medica Internacional d.o.o.

Tel: +353 (0)21 4619040

Tel: +386 51 615 015

Ísland

Slovenská republika

Actavis Group PTC ehf.

Actavis s.r.o.

Sími: +354 550 3300

Tel: +421 2 3255 3800

Italia

Suomi/Finland

Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l.

Actavis Oy

Tel: +39 0296392601

Puh/Tel: +358 (0)9 348 233

Κύπρος

Sverige

A. Potamitis Medicare Ltd

Actavis AB

Τηλ: +357 22583333

Tel: +46 8 13 63 70

Latvija

United Kingdom

UAB “Actavis Baltics” Latvijas filiāle

Actavis UK Limited

Tel: +371 67304300

Tel: +44 1271 385257

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður <{MM/ÁÁÁÁ}> <í {mánuður ÁÁÁÁ}>.

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf